Kavita Kular

¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

ºÉÆPÁ¯ï¨ÁAiÀiï WÀgÁ xÁªïß ¸ÀªÁÌ¸ï ¨sÁAiÀiïæ ¸ÀgÁÛ£Á...

 

PÁeÁgÁ ªÀiÁmÁéAvï ªÀiÁvÉA¨sÀgï ¥sÀůÁA ªÀiÁ¼ïß ¸ÁqÁågï ¸ÉƨsÀAªïÌ D¬ÄÛ eÁ¯Áè÷å ºÉÆPÉèZÁå ªÀÄÄRªÀļÁgï PÀ¸À¯É ºÁªï-¨sÁªï gÀhļÀÌwvï? ºÀ±ÉðAZÁå ¢¸ÁA¤ GqÉÆ£ï ¥ÀqÉÆ£ï, £ÁZÉÆ£ï SɼÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷å wZÉxÀAAiÀiï DAiÀiÁÑ÷å ¢¸ÁPï ªÀiÁtÄìV, ªÉƪÁ¼ÁAiÀiï D¤ ®eï ¢¸ÉÆ£ï AiÉÄÃvï vÀgï ºÁPÁ PÁgÀuï QvÉA? C¸À¯Áå ¸À¤ßªÉñÁAPï gÀÆ¥ï gÀÆ¥ï ¦AvÁæªïß PÀªÀ¬Äwæ eÉÆ«mÁ jêÀiÁ ªÀÄxÁAiÀĸï KPï ¸ÉÆ©üÃvï PÀ«vÁ Wɪïß DAiÀiÁè÷å. C¸À¯ÉÆå PÀ«vÁ ªÁZÁà÷åAPï KPï D£ÀA¢vï ¨sÉÆAªÁgÁPï ªÀgïß ¥ÁAªÁÑ÷åAvï RArvï AiÀıÀ¹é eÁvÁvï.

 

PÀªÀ¬ÄwæZÉÆ ¥sÀÅqÀèzï PÀ«vÁ¸ÀAUÀæºï "AiÉÄ UÀįÉƨÁ.." ¸ÉªÀPï ¥ÀæPÁ±À£ÁzÁéj AiÉÄzÉƼïZï GeÁéqÁPï DAiÀiÁè. GAaèA PÀ«vÁA ZÀqï D¤ ZÀqï wZÉ °SÉÚ xÁªïß ªÁí¼ÉÆ£ï AiÉÄÃA«Ývï ªÀÄíuï D«ÄÑ D±Á.

 

- gÉƧmïð GzÁåªÀgï

 

PÀ«vÁ:

 

D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï w D«ÄÑ

    ¨sÁAiÀiïæ D¬Äè

        ¥ÀÅ£ÉéZÉÆ ZÀAzïæ PÀÄ¥ÁAvÉÆè

            Gzɪïß D¬Ä¯Áè÷å¥ÀjA

                ¸ÉƨsÁÛ ªÀiÁvÁågï £ÉPÉvÁæAZÉÆ ªÀiÁ¼ÉÆ

                    E°è ¸Á«î vÀjÃ, Deï zÀÄzsÁ ¸ÁAiÀiï eÁ¯Áå

                        D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

    wZÁå ªÀÄÄRªÀļÁZÉgï ¸À²ð §²ð

        ¨sÁªï gÀhļÀÌvÁ¯É

            E°è² PÁªÉÓtÂ.. E°è ¨ÉeÁgÁAiÀiï

                ªÀÄzsÉA ªÀÄzsÉA QvÉAV aAvÀÄ£ï

                    DA§ÄPÉÆð ºÁ¸ÉÆ G¥ÁæAwè w ®eï

                        ¥ÉǯÁåAZÉgï ¸ÀÄAiÉÆð §ÄqÀè¯Áå¥ÀjA

                            w ¸ÀÄAzÀgÀvÁ, w ¸ÉƨsÁAiÀiï

                                w D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï ¨sÁAiÀiïæ D¬Äè

    Deï ¥ÀAiÀiÁðAvï GqÉÆ£ï ¥ÀqÉÆ£ï £ÁZÉÆ£ï

        D¸ï°è Deï ºÀ¼ÀÆ ZÀ¯ÉÆ£ï D¬Äè

            ºÀgÉåÃPï ªÉÄÃmï RAAiÀiï ¥ÀÅtÂà ¤¸ÀævïV ªÀÄí¼Áî÷å¥ÀjA

                w ªÀiÁtÄìUÁAiÀiï w ®eï

                    w D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

    GvÁæA ªÉǼÁªïß ºÁªÁðAiÀiÁÛ°

        Deï wZÉÆ DªÁeï GvÁæAPï

            ¢PïÌ ¢Ã£Ávï¯ÉÆè

                ¥Àmï ¥Àmï ªÀÄíuï ¥sÀůÁA gÀhÄqÀA«Ñ

                    Deï UÀÄAvÀÄAPï ¸ÀAiÀiïÛ ªÉļÁßvï°è

                        w ªÉƪÁ¼ÁAiÀiï w ¸ÀªÁ̸ÁAiÀiï

 

w D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

    D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

        ºÀ¼ÀÆ D¬Äè ªÀiÁvÉA ¨ÁUÀÄì£ï

            ¨sÉåA.. ®eï.. Wɪïß ±ÉªÉÄðªïß D¬Äè

                ºÀoÁ£ï, gÁUÁ£ï PÉÆuÁ¬ÄÌ DAiÀÄÌ£Ávï°è

                    ¸ÀªÁðAPÀqÉ gÀhÄUÀqïß ¨ÉÆèÉÆ WÁ¯ïß

                        D¥ÉèA GvÀgï ªÀiÁ£ÁéAiÀiÁÛ°

                            D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

    zÀÄSÁA¤ ¨sÀ¯ÁðA PÁ½Ãeï wZÉA

        zÉƼÁåAvÁè÷å£ï ¥ÁeÁvÁðvï ªÉÆwAiÀiÁA

            D¥Áè÷åA xÁªïß ¥ÀAiÀiïì PÉzÁßAAiÀiï gÁªÀ£Ávï°è

                Deï ¸ÀªÁðA xÁªïß ¥ÀAiÀiïì ªÉa

                    D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

    WÀgÁAvï ºÁ¸ÉÆ£ï.. £ÁZÉÆ£ï.. SɼÉÆ£ï

        D¸ï°è ¥ÀPÁåðAWÀgï ªÉvÀ°

            zÀÄSÁAvï ¨sÀgï°èA PÁ¼ÁÓA D«ÄÑA

                wPÁ ¨É¸ÁAªÁA ¢vÀ°A

                    ªÀÄÄPÉèA f«vï ¥sÀ¼Á¨sÀjvï eÁAªï ªÀÄíuï

                        DªÉÄÑA WÀgï ¨sÀgï°è w

                            DªÉÄÑA f«vï ¸ÉƨsÀ¬Ä°è

                                D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

                                    w D«ÄÑ ºÉÆPÁ¯ï ¨ÁAiÀiï

 

- eÉÆ«mÁ jêÀiÁ ªÀÄxÁAiÀĸï, ¨É¼Àäuï


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z