Kavita Kular

ªÀÄÄn ©üvÀjè ftÂ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

¸ÀÄmÁÌ D±ÉAªÉÑ ftÂAiÉÄZÉÆ §ÄqÀÄ̯ÉÆ RvÀÌvÁÛ£Á

 

ºÀgÉåPÉÆè ªÀÄ¤Ã¸ï ¸ÀévÀAvïæ D¸ÉÆAPï D±ÉvÁ.  ¥ÀÅuï «¸ÁÛgï ¥sÀÅqÁgÁAvÉèA ¸ÀÄSï vÀ±ÉA ¸ÀAvÉÆ¸ï ¤AiÀiÁ¼ïß, vÉA D¥ÁÚAªÁÑ÷å SÁwÃgï, xÉÆqÉ¥Á«ÖA xÉÆqÁå PÁ¼ÁPï vÀjà ¸ÀévÁa ft ªÀÄÄn ©üvÀgï zsÀjeÁAiÀiï ¥ÀqÁÛ. vÀ±ÉA ft ªÀÄÄn ©üvÀgï zsÀgï¯Áè÷å ªÀ«ðA,  ¸ÀÄmÁÌ D±ÉAªÁÑ÷å ¨sÉÆUÁÚAZÉÆ §ÄqÀÄ̯ÉÆ fªÁ©üvÀgï eÉÆ RvÀÌvÉÆ£ï D¸Á, vÉÆ ºÁAUÁ¸Àgï ¨sÀgÉÆ£ï ªÉǪÉÆÛAPï ¯ÁUÁè. vÀ±ÉA eÁ¯Áè÷å£ïZï » PÀ«vÁ ¨sÀÄAAiÀiï ¥ÀqÁè÷å.

 

QvÉA D¥ÀŨÁðAiÀiï ªÀÄítÂÑ ºÉ PÀ«vÉa? ft ªÀÄÄn ©üvÀgï zsÀgï¯ÉèªÀjéA eÁ°èA D£ÁGvÁA ¸ÀVîA PÀªÀ¬Äwæ£ï ºÁAUÁ¸Àgï ¸ÀÄmÁªÉA ¸ÁAUÁè÷åAvï. wvÉèA ªÀiÁvïæ £ÀíAiÀiï, ¥sÀÅqÁgÁAwèA ¥ÁªÁèA PÀ²A PÁreÁAiÀiï ªÀÄí¼ÉîA w §gÁå£ï eÁuÁ. C¸À¯ÉA zsÉÊgï, C¸À¯ÉÆ D±ÁªÁzï, C¸À¯ÉÆ ¢µÁÖªÉÇ ¸ÀgÁéAPï D¸À£Á. ¨sÉÆêï xÉÆqÁåAPï ªÀiÁvïæ. vÀ¸À¯ÁåA ¥À¬ÄÌ PÀªÀ¬Äwæ KPï. C¸À¯Áå zsÉÊgÁªÀ«ðA ªÀÄÄn ©üvÀgÉè ftÂAiÉÄPï ¸ÀÄmÁÌ ¢vÁ£Á,  G¨ÉÑ SÁwÃgï TuÁ£ï wPÁ ¥ÁPÀmÉ ¥sÀÅlÛ¯É RArvï.

 

D¸Áä, ºÁå D¢ÃAAiÀiï PÀ«vÁ PÀļÁgÁPï DAiÀiÁèA. ¥ÀÅuï ºÁå¥Á«ÖA ªÉUÉÆîZï gÀAUï Wɪïß DAiÀiÁèA, DªÀiÁÌA ¸ÀgÁéAPï zÁzsÉƸÁÌAiÉÄZÁå gÀAUÁAvï £ÁítAªïÌ.

 

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

 

 

PÀ«vÁ:

 

ªÀÄÄn ©üvÀjè ftÂ

 

¥ÀgÀvï JPÁÖAAiÀiï PÀjeÉ

    £ÀªÉ ¥À£Éð GqÁ¸ï

        ªÀÄgÀuï ¥Áªï°è PÀ«vÁ

            ZÀÄågÁ£ï ¦mÉÆ eÁ°èA ¨sÉÆUÁÚA

                ¥ÀgÀvï ¸ÀPÀÌqï ¨ÁA¢üeÉ

                    ¸Áé©üªÀiÁ£ÁZÉ §Ä£Áå¢gï

                        ¥ÀqÀÄAPï eÁ¯ÉèA ªÉÆUÁ gÁªÉîgï

                            zÀAiÀiÁð ¥À®Ûra ¸ÉÆ©üvï ftÂ

                        ¥ÀgÀvï ªÀÄ£Á£ï fPÀeÉ

                    gÁUÁgï eÁ¯ÉÆè÷å ªÀÄzsÀÄgï WÀqÉÆå

                    ªÀÄįÁåPï ¸Àgï¯ÉÆè ¨sÀªÀð¸ÉÆ

                        ¯ÉÆlÄ£ï WÁ¯ÉèA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï

                            ºÁvÁPï ªÉļÁßvï¯ÉÆè÷å

                        DA¨ÉÆmï zÁPÉÆ dqÀªïß

                    ¢UÀAvÁaA ¸Àé¥ÁÚA

                zÉƼɨsÀgï ¥À¼Éªïß

            ¯ÁPÉÆA vÁgÁAPï D¸ÉÆæ eÁA«Ñ

        G¨Áð WɪÀÅ£ï

    ªÉÄdÄ£ï D¸ÁA WÀqÉÆå

ªÀÄÄn ©üvÀgÉè fuÉåZÉÆå

 

-D¸Áä ªÀÄÆqï©¢æTitle : ªÀÄÄn ©üvÀjè ftÂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z