Kavita Kular

ºÉA £ÀíAiÀiï ªÁgÉA ªÀÄíeÁå GqÁ¸ÁAvÉèA


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

¸ÀPÁ½AZÁå ªÁgÁåAvï aÃvÁÌgï, gÉÆÃzÀ£ï «Ä¸ÀîvÁ£Á

 

1993 E¸ÉéAvï ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ eÁ¯Áè÷å zÀAUÁåAZÁå PÁ¼Ágï PÀ«£ï §gÀ¬Ä°è PÀ«vÁ ». vÉÆ ªÀÄÄA§AAiÀiïÛ ªÀ¹Û PÀgÁÛ eÁ¯Áè÷å£ï ºÁå zÀAUÁåAZÉÆ ¥ÀjuÁªÀiï vÁZÁå PÁ¼ÁÓAvï §gÉÆZï RAZÁè. vÉÆ ¸ÀPÁ½A GmÁÛ£Á ¸ÀAiÀiïÛ ºÉAZï aAvÁÛ. ¸ÀPÁ½AZÉA ªÁgÉA ¸ÀAiÀiïÛ §zÀè¯ÉèA vÁPÁ ¨sÁ¸ï eÁvÁ. ºÁå ªÁgÁåZÁå ºÀgÉåPï ²gÁA¤ PÀ¼Àé¼ÁåAaA gÉÆÃzÀ£ÁA ¨sÀgÉÆ£ï ªÉǪÉÆÛAaA vÁPÁ CAiÀÄÌvÁvï.

DªÉÄÑ ¨sÉÆAªÀÛtÂZÁå ¸ÀªÀiÁeÁPï, ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀiÁPï, vÁAZÁå PÀµÁÖA-C£ÁégÁAPï D«Ä PÀ« QvÉè PÁ£ï ¢vÁAªï? QvÉèA zsÁå£ï ¢vÁAªï? ºÁå ¸ÀA¸ÁgÁZÁå ¸Á¸ÁæAZÁå ¸ÀªÀĸÁåAZÁå xÉÆqÁå vÀjà Q¸ÀàgÁAPï D«Ä DªÉÆÑ ºÀĸÉÆÌ QvÉÆè zÁPÀAiÀiÁÛAªï? ºÁå ¸ÀªÁ¯ÁAPï ªÀ¬Äè PÀ«vÁ KPï eÁ¥ï.

 

DªÀiÁÑ÷å PÀ«A¤ C¸À¯Áå PÀ«vÁAZÉ ªÁmÉgï xÉÆqÉA vÀjà ¥ÀAiÀiïÚ PÀgÉÑA §gÉA.

 

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

 

ºÉA £ÀíAiÀiï ªÁgÉA ªÀÄíeÁå GqÁ¸ÁAvÉèA

 

DeïPÁ¯ï AiÉÄvÁ ¸ÁAeɪÁgÉA

    £ÀíAiÀiï ¥sÀůÁAZÉÆ ¸ÀÄUÀAzsï ºÁqÀÄ£ï

        £Á vÁAvÀÄA xÀAqÁAiÀiï

            G¨É¯Éè PÀÄrAPï D¤ ªÀÄwAPï

                ±ÁAvï PÀjÑ

                    £Á vÁAvÀÄA ¸ÀÄPÁÚ÷å VÃvï

                        ¸ÁAeɪÁgÁåZÁå ¸ÀĪÀÄzsÀÄgï ¯ÁígÁA¤

                            ªÁí¼ÉÆ£ï AiÉÄAªÉÑA

                                vÉA ªÀiË£ï eÁ¯ÁA

 

                                    DvÀÄgÁAiÉÄ£ï ¸ÁAeÉ ªÁgÉA

                                gÁPÉÆ£ï gÁA«Ñ WÀr

                            DvÁA «PÁ¼ï eÁ¯Áå

                        DvÁA ªÁgÁåa ©ügÁAvï ¢¸ÁÛ

                    £Á½ UÀļÁåAZÉÆ WÀqÀÎqÉÆ

                ªÀÄgÀÛ¯ÁåAZÉÆ aÃvÁÌgï

            C£ÁxÁAZÉA gÉÆÃzÀ£ï

        ªÀÄ£ÁêAZÉA ªÀiÁ¸ï ¨sÁeÁÛ£Á

    £ÁPÁPï D¥ÉÇÖAZÉÆ vÉÆ zÀĪÁð¸ï

ºÉA ªÁíªÀªïß ºÁqÁÛ DAiÉÄÑA ªÁgÉA

 

ºÉA £ÀíAiÀiï ²ÃvÀ¼ï ªÁgÉA

    ªÀÄíeÁå GqÁ¸ÁAvÉèA

        ¨sÁVAvÁå ¥Éæëħj

            ¸ÁAeÉ ªÉ¼ÁPï gÁPÉÆ£ï gÁAªÉÑA

                vÁå ²ÃvÀ¼ï ¸ÀÄUÀAzsï¨sÀjvï

                    ¯ÁígÁA ¯ÁígÁA¤ ªÁí¼ÁÑ÷å

                        DAUÁZÉgï SɼÁÑ÷å

                            ªÁgÁå DªÀiÁ¯ÁAvï

                                ¥ÀÅgÁ¸Áuï ªÀÄwZÉ PÀÄra

                                    eÁvÁ° £À¥À¬ÄAZï

 

                            DvÁA ªÁgÁåa ©ügÁAvï

                        ªÁgÁåZÁå £ÁAªÁa ©ügÁAvï

                    vÉA ºÀÄ£ÉƤ ªÁgÉA

                DAUï ºÀįÁàAiÀiÁÛ£Á

            ¯Áí£ï ¯Áí£ï WÀgÁAZÁå

        ¥ÁPÁåA ªÀAiÀiÁè÷å£ï GmÉÆÑ÷å

    GeÁå f¨ÉÆ

£ÁZÁÛvï zÉƼÁåA ªÀÄÄPÁgï

 

ºÉA £ÀíAiÀiï ªÁgÉA

    ªÀÄíeÁå GqÁ¸ÁAvÉèA

        ºÉA KPï ¸À¥Àuï ©ügÁAvÉZÉA

            ºÉÆ £ÀíAiÀiï FµïÖ

                ±ÁAw ºÁqÉÆÑ

                    ºÉÆ eÁ¯Á zÀÆvï AiÀĪÀÄZÉÆ

                        ¸ÉƲ£ï ºÁAªï

                            ªÁgÉA £Á¸ÉÆÑ ¨ÁAzÁà¸ï

                        ¸ÉƲ£ï ºÁAªï

                    ªÁzÁ¼ï ªÁgÁåZÉÆ DWÁvï

                ¥ÀÅuï ºÉ ¸ÁAeÉ ªÁgÁåZÉÆ

            ªÀÄgÁÚWÁvï £ÁPÁ

        ºÉA £ÀíAiÀiï ªÁgÉA

    ªÀÄíeÁå GqÁ¸ÁAvÉèA

ºÉA KPï ¸À¥Àuï ©ügÁAvÉZÉA.

 

-eÉ. ©. ªÉÆgÁAiÀĸï


Comment on this article


Title : ºÉA £ÀíAiÀiï ªÁgÉA ªÀÄíeÁå GqÁ¸ÁAvÉèA

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z