Kavita Kular

w D¬Äè


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

D±ÉAZÁå eÁ¼ÁAPï  ¸ÁA¥ÉÇØ£ï f«vï ¦qÁØ÷ågï PɯÉè CvÉä QvÉè?

 

GvÁæAZÉÆ eÁzÀÄ PÀgÁÑ÷åAvï DxÀðgï §gÉÆZï ¥À¼ÀίÁ.  £ÁAvÀgï DªÀiÁÌA ¸ÀgÁéAPï PÀ½vï D¸ÉÆÑ KPï ¸ÀA¥ÉÇ «µÀAiÀiï Wɪïß, ¥ÀgÀvï ¥ÀgÀvï ªÁa±ÉA PÀgÉÑ ªÀÄí¼Áågï!  D±ÁAPï DPÉÃgï £Á. KPï ¨sÁUÀAiÀiÁÛ£Á D£ÉåÃPï AiÉÄêïß PÁ¼ÁÓzÁgï oÉÆPÁÛ. vÁPÁ D¸ÉÆæ ¢vÁ£Á, D£ÉåÃPï ºÁdgï. f«vï ¸ÀUÉîA vÁAPÁA ¸ÀªÀiÁzsÁ£ï PÀgÁÑ÷åAvïZï SÁ° SÁ°.  D±ÉAZÁå eÁ¼ÁA¤ ¸ÁA¥ÉÇØ£ï f«vï ¦qÁØ÷ågï PɯÉè DvÉä ¯ÉÃPï PÀgÀÄAPï eÁAiÉÄêA£Á! PÁAAiÀiï xÉÆrA f«vï ªÀÄÄnAvï zsÀgÀÄAPï ²Pï°èA ªÀAiÀiïæ ¥ÀqÁè÷åAvï.

 

DxÀðgÁZÉA PÀ«vÁ ¥ÀŸÀÛPï `wA zÀÄSÁA G®AiÀiÁÛ£Á' DAiÉÄèªÁgï ªÉÆQîPï eÁ¯ÁA.  vÁZÉÆ ¸ÀA¨sÀæªÀiï zÀĨÁAiÀiï ±ÉgÁAvï ºÁåZï DUÉÆøÁÛZÉ ¸ÀvÁæ vÁjPÉgï ZÀ¯ÁÛ. ¸ÁAUÁvÁ KPï PÀ«UÉÆöÖÃAiÀiï ZÀ¯ÁÛ.  ºÀĪÉÄ¢ZÉÆ ¨sÉÆAªÁgï eÉÆ ºÁåªÀUÁÛ d¯ïä eÉÆqÀÛ¯ÉÆ, vÁå ¨sÉÆAªÁgÁAvï DªÀiÁÑ÷å PÀ«A¤ UÀeÉðaA ªÉÇPÁÛA ¸ÉÆzsÀÄ£ï  PÁreÁ¬ÄZï.

 

DxÀðgï ¹AwªÉÄAvÁ¼ï ªÀĤøï. vÁZÁå ¹AwªÉÄAvÁAaA CZÀAiÀiÁðA ºÁå ¥sÀÅqÉÃAAiÀiï DªÀiÁÌA vÉÆ zÁPÀAiÀÄÛ¯ÉÆ  ªÀÄíuï ¨sÀgÀé¸ÁÛA.

 

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

 

 

PÀ«vÁ:

 

w D¬Äè

 

 

w   

    D¬Äè

        ªÉÆUÁZÉA eÁ¼ï ªÀiÁAqÀÄ£ï

            wZÉ

                ªÉAUÉAvï

                    ºÁAªï ¥ÁªÉÇèA JPÁZï TuÁ£ï

 

CAvÀ¸ÀÌ£ÁðZÁå RgÁå aAvÁßAPï

    gÀhiÁAmÁA UÀÄAvÀÄ£ï

        fqÁå UÁAnA ªÀAiÀiÁè÷å£ï

            ¨sÀįÉÆAªïÌ PÁ¼ÁÓPï UÉ°

                PÁ¼ÁÓ¯ÁVA gÁ«è «ÄgÀªïß

 

ªÀÄíeÉ gÁwAa ¤Ãzï

    SÉ° aAªÉÇ£ï

        zÉÆ£ÁàgÁAZÉÆ

            ¥Àdð¼ï ¸ÀÄAiÀiÁðZÉÆ

                ¥ÁªÉÇè£Á ªÀiÁíPÁ

                    »PÁ ¯ÁUÉÆ£ï

 

JPÉZï £ÀzÉæAvï

    ªÉƼÁ¨ï £ÉPÉvÁæA

        ªÉÄeÉÆè÷å UÀr

            Deï

                ¨ÁAzsÀÄAPï ¯ÁUÁèA

                    £ÀªÉAZï CAvÀæ¼ï

                        »PÁ ¯ÁUÉÆ£ï

 

SÁ°ÛªÀiÁ£ï ªÀÄíeÉÆ

    ¥sÀªÀiÁðuï wZÉA

        D¥ÁÚªïß eÉÊvï, eÁªïß zsÁzÉƸï

            ªÀí¼ÀÆ ªÀí¼ÀÆ w

                ªÀÄíeÉ ¸ÀAVA ¸ÀA¦è

                    ºÁAªÉ PÁqÉÆè ¤Ãmï ¸Áé¸ï »PÁ ¯ÁUÉÆ£ï

 

¥ÀgÀvï D¬Äè KPï

    D£ÉåÃPï

        PÁ¼ÁÓ ¥ÁmÉèA zÁgï

            oÉÆPÉÆ£ï

 

WÀqÉå WÀqÉå£ï

    JPÁ ¥ÁmÁè÷å£ï KPï

        DvÁA D¬ÄèA

            D¢è ªÀÄíeÉ ¸ÀAVA ¸ÀA¥ÉÑ D¢A

                ªÀiÁíPÁZï ªÉļÉÆAPï

                    wA

                        ªÀiÁíPÁ vÀÄPÁ zsÉƹÑA...

 

w

    D±Á

        ºÉ D±ÉPï D±Á

            gÁªÉÇAPï ªÀÄíeÉ ¸ÀAVA

                ªÉÆgÁ ¥ÀAiÀiÁðAvï...

 

- DxÀðgï ¦gÉÃgÁ, MªÀÄÆÓgïTitle : w D¬Äè

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z