Kavita Kular

¨sÀªÀð±Áå QmÁ¼ï


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

 

¸ÀÄPï¯Éè gÀÄPÁZÉ PÀÄwAiÉÄPïAiÀiï ¥Áaé DAQæ ¥sÀÅmÁÛ£Á

 

¤gÁ±ÉZÁå ¸ÉƪÀÄÄðuÁAvï d¼ÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷åPïAiÀiï vÁAvÉèA KPï QmÁ¼ï fAiÉÄAªÉÇÑ ¨sÀªÀð¸ÉÆ ºÁqïß AiÉÄvÁ£Á;  f«vÁZÁå PÉÆAqÁAvï ¯ÉƼÉÆ£ï D¸ï¯Áè÷åPïAiÀiï ¨sÁAiÀiïæ AiÉÄAªÁÑ÷åPï RAAiÀiï xÁªïßV ¤¹ÚZÉÆ ¥ÁAªÉÇØ ¯Á¨sÁÛ£Á; eÁ¯ÉA ¸ÀA¥ÀzÉèA ªÀÄíuÁÑ÷å ªÀUÁÛ ¸ÀA¥ÉÇ£ï UɯÁè÷å gÀÄPÁZÉ PÀÄwAiÉÄPïAiÀiï £À« KPï DAQæ ¥ÀÅmÁÛ£Á - ªÁí, ºÉA f«vï fAiÉĪÁåA ªÀÄíuÉÆ£ï PÉÆuÁPï ¨sÉÆUÉÑA £Á?

 

¸À®éuÉAvï gÀhÄPÀðlè¯ÁåAPï, ªÉÇvÁAvï PÀ¥ÀðvÀ¯ÁåAPï, »AªÁAvï aAªÀ¼ÀÛ¯ÁåAPï » PÀ«vÁ £ÀªÉÇ KPï ¨sÀªÀð¸ÉÆ ºÁqïß AiÉÄvÁ.  D«Ä PÀ« ªÁAiÀiÁÖZÉA UÀÄuïUÁ£ï PÀgÁÛAªï, ¸À®éuÉAPï ¥ÉÇlÄè£ï zsÀgÁÛAªï D¤ ªÁaà ¯ÉÆPÁPï f«vï KPï ¥Á®é°è ªÁvï eÁªïß zÁPÀAiÀiÁÛ£Á, »  PÀ«vÁ ¨sÀgÀé±ÁåZÉÆ ¸ÀÄAiÉÆð zÁPÀAiÀiÁÛ.

 

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

 

 

PÀ«vÁ:

 

¨sÀªÀð±Áå QmÁ¼ï

 

ºÁå f«vÁ ¸ÀÄ¥ïÛ ¸ÀPÉÛPï

    ¨sÀUï ¥ÉlAiÀiÁÛ ¨sÀªÀð±Áå QmÁ¼ï

        ºÁå f«vÁ C¸Àé¸ïÜ ¨sÀPÉÛPï

            ¸ÀUïð zÉAªÀAiÀiÁÛ ¨sÀªÀð±Áå QmÁ¼ï.

 

DAiÀiÁÑ PÁ¼Áå T£ÀßvÉZÁå ªÉƼÁâAwÃ,

    G¯Áè¸Á gÀÄ¥Áå½ zÉÃUï ¥Àdð¼ÁÛ°..

        Deï CªÀÄÄæPÉÆ ºÁ¸ï¯ÉÆè ¸ÀÄAiÉÆð,

            ¥sÁ¯ÁåAZÉÆå RAw ºÁ¼ÀéAiÀÄÛ¯ÉÆ..

 

DAiÉÄÑA PÀPÀðmÉA ªÉÇvï xÁA§Û¯ÉA,

    gÁwA xÀAqÁìuÁ ZÁAzÉÚA ¥sÁAPÀÛ¯ÉA..

        Deï »AªÁPï aAªÀ¼ÁÑ÷å fªÁPï,

            ¥sÁ¯ÁåA ªÀ¸ÀAvÁa DAQæ ¥sÀÅlÛ°...

 

JPÁ WÁAiÉįÁè÷å, ¦qɸïÛ aAvÁà£ï

    PÁ¯ï ªÀiÁíPÁ ªÀiÁvÉåPï ¥ÁAiÉÄèA

        JPÁ ¸Àé¸ïÜ, ¨sÀªÀð±Áå QmÁ¼Á£ï

            Deï ºÁAªÉA ªÉÊAPÀÄmïZï fPÉèA.

 

-ªÀiÁåQìªÀiï ¯ÉÆèÉÆTitle : ¨sÀªÀð±Áå QmÁ¼ï

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z