Kavita Kular

«lA§uÁ


¸ÀA¥ÁzÀQÃAiÀiï:

UÉƪÁðAPï UÉÆmÉÆ, ¸À¥ÁðPï ºÀÄvÉÆ, ¥ÀÅuï C£Áxï ºÉÆ GUÉÆÛ, jvÉÆ

PÀ¸À¯ÉÆ KPï «¥ÀAiÀiÁð¸ï ¥À¼ÉAiÀiÁ! ¸ÀÄPÁÚ÷åAPï eÁ¯Áågï zÉÃªï ¥ÉǸÁÛ. WÉÆAmÉgï ¨ÁAzsÀÄAPï gÀÄPÁPï ¥ÀAiÉÄê ¥sÁjPï PÀgÀÄAPï £ÁAvï. fªÁݽPï vÀgï gÉƼÀuï (ºÀÄvÉÆ) D¸Á, zsÀvÉðPï zÀÄqÀÄ ¢ÃAªïÌ £Á. UÉƪÁðAPï UÉÆmÉÆ D¸Á; ªÀiÁeÁæPï gÁA¢ÚZÉÆ RÄgï D¸Á; £ÀĸÁÛ÷åPï zÀAiÉÆð D¤ £ÀAAiÉÄÑA GzÀPï D¸Á; ZÀAzïæ, ¸ÀÄAiÉÆð, £ÀQÛgÁAPï CAvÀæ¼ï D¸Á.

¥ÀÅuï ºÁå JPÁ C§¼ï C¸ÀÌvï C£Áxï ªÀÄ£ÁêfëPï ªÀiÁvÉA vÉAPÉÆAPï pPÁuï £Á. C±ÉÃAAiÀiï QvÁåPï eÁvÁ? ºÁå ¸ÀªÁ¯ÁPï eÁ¦ ¸ÉÆzsÀÄAPï ¯ÁA«Ñ PÀ«vÁ ¨sÀPÀÛ Dgï. ªÀiÁªÀiÁ£ï §gÀAiÀiÁè÷å. D¥Éè GvÀgï ¥ÁæAiÉÄgï ¯ÉUÀÄ£ï PÀ«vÁ ±ÉvÁAvï G¨ÉðZÉÆ ªÁªïæ PÀjà ¨sÀPÀÛ ªÀiÁªÀiï UÁAªÁ£ï PÁkAUÁqÉÆÑ.

DAiÉÄèªÁgï PÉÆaÑ£ï ZÀ¯ï¯Áè÷å PÉÆAPÀt ¥ÀjµÀzɪɼÁgï PÀ«UÉÆöÖAvï ¨sÁUï WÉvï¯Áè÷å vÁuÉ £ÀªÁå£ï §gÀ¬Ä°è PÀ«vÁ ».

-ªÉÄ°é£ï gÉÆræUÀ¸ï

PÀ«vÁ:

«lA§uÁ

¸ÁAeï eÁ¯Áågï

¸ÀÄAiÀiÁðPï KPï WÀgï D¸Á -

zÀÆgï

zÀAiÀiÁð ¥Ágï!

 

¢Ã¸ï ¥ÀÅgÁAiÀiï G¨ÉÆ£ï ¨sÉÆAªÁÑ÷å

ªÁªïæ PÀgÁÑ÷å

¸ÉªÁÚ÷åAPï

gÁvï eÁ¯Áågï UÀÆqï D¸Á-

DgÁªÀiï PÀgÀÄAPï

 

¸ÁA¥ÁPï ºÀÄvÉÆ

UÁAiÀiï-¨ÉʯÁPï UÉÆoÉÆ!

 

ºÁAªï

C£Áxï.. D®A¨ï»Ã£ï

 

D¥ÁÚ÷å¯ÉA C±ÉA ¸ÁAUÉÆAPï

PÁ»A £Á!

 

¸ÁAeï eÁ¯Áågï

ªÉÄf ¥ÀæwÃPÁë PÀgÀÄAPï

PÉÆuïAiÀiï £Á

gÁvï eÁ¯Áågï

ªÀiÁxÉA vÉAPÀÄAPï pPÁuï £Á

KPï ªÀĤøï eÁªïß

ªÀiÁíPÁ KPï WÀgï £Á

 

» PÀ¸À° «lA§uÁ!!

-¨sÀPÀÛ Dgï. PÁkAUÁqïTitle : «lA§uÁ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z