Kavita Kular

ಕಂತಿಗ್


ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಪಾವ್ಲಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಪಾವ್ತಾ. 

ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಉಬ್ರಾಂತ್ ಶಿರ್‍ಕುನ್ ಗೆಲ್ಯಾರಿ ಉಟೊನ್ ಯೆತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಖಂಡ್ ಧೈರ್.  ಆಜ್ ನ್ಹಯ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ  ಸುಖಾಚ್ಯಾ ಬಂದ್ರಾಕ್ ಪಾವ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಧೈರ್. ಅಸಲೆಂ ಧೈರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಆಸ್ತಾ ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್ ನಾ.  ಪುಣ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವರ್ಗಾಚೊ. ದುಖಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾಬರಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಝಳ್ಕತಾ. 

ಜೆರಿನ್ ಕವಿತೆಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಧರ್‍ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಧೈರಾಕ್ ಪಾರ್ಕಿಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ಆಶಾವಾದ್ ತಾಣೆಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಘಟ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಲ್ಲೊ ದಿಸ್ತಾ. .

ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾದ್ವಾರಿಂ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಜೆರಿಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾತ್ ತೆಂ ಧರ್‌ಧರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಝಳ್ಕತಾ. 

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ: :

ಕಂತಿಗ್

¨éeágáAiàiï QAqéªïß

    zàäSáAAiàiï ¥ádgï£ávï¯áè÷å

        ±àæ£ïå zàäPéæ¼áAvï

            ¢±á ¸éæzsàä£ï D¸áA!

 

¸àváZé ¸éæzséßAvï

    ªàiáíPáZï ºéæUáøªïß

        ¦¸áAiéäZé géAªé¨sàäAAiàiïû

            Gzáì xéA¨éæ ¸éæ¢üãvï D¸áA!

 

¸àäAiéæð Gzé£ávï¯áè÷å

    ZàAzïæ gàhä¼àì£ávï¯áè÷å

        £àQûgáA jhä½ä¼ï£ávï¯áè÷å

            UáAªáAvï ¨séæAªéûãvï D¸áA!

 

¸àäSá£ï D¸ï¯áè÷å ªàiáíPá

    §äzsàéAváìAiéä£ï

        ¦¸éæ Pé¯éæ £àí¬äîã

            ªàäíuï «fävï ¥áªéûã D¸áA!

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್Title : ಕಂತಿಗ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z