Kavita Kular

ದೂಧ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ದೂಧ್ ಸುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ

ಗೊರ್ವಾಂಚಿ ಕಸಾಯಿ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾನೂನ್ ತರ್ಕಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಮತಿಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಕವಿತಾ ರುಪಿಂ ಜೀವ್ ದೆಖೊಂಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂಗಾ. ಹಾಂವ್ ಸ್ವತಾ ಬೀಫ್ ಖಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಬೀಫ್ ಖಾತಲ್ಯಾಂಚೊ ವಿರೋಧಿ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ತಸಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾನೂನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಉಬಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾ ಸಮಸ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಲೋಚೆನ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕಾಂಯ್ ತೆವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ `ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ರಡ್ಣೆಂ' ಕವಿತಾ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲಿ. ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಚವ್ಕೆ ಭಿತರ್ ತಿ ಬಾಂಧಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಚಿಂತಪ್ ಧರ್ಮಿಕ್ ನಾತಲ್ಲೆಂ, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂ ಆಸಲ್ಲೆಂ.  ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಚವ್ಕೆಭಿತರ್ ಅಸಾ. ಮಾಗೀರ್ ಚಿಂತಪ್ ತೆಂ ಗೊರ್ವಾಂಚೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಪಾಸುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚಿ ಉತ್ರೊಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ ತೆಂ ತುಮಿಂಚ್ ಪಾರ್ಕಿಯಾ.

ಮಾಗೀರ್ ಕೊಣೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ `ದೂಧ್ ಸುಕಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್' ಸರ್ ಕೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕರುಂ, ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ವಚನಾ!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ದೂಧ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ

ದೂಧ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸುಕ್ಲಾಂ ದೆಕುನ್
     ಬಂಧ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊಟೊ
ಭಾತೆಣ್, ಪೇಂಡ್, ಕುಂಡೊ ದಿಂವ್ಚೊ
     ಧನಿ ಜಾಲಾ ಖೊಟೊ

ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಭೊಂವ್ತಾಂವ್, ಆತಾಂ
     ಮೆಳ್ತಿತ್ ಖಂಯ್ ರೊಂಟಾಂ?
ಹಾಡ್ಕುಟಾಂಚೆ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್
     ಭುಕೆನ್ ಮರ್‍ತಾತ್ ಪೊಟಾಂ

ಮರ್‍ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ
     ಕಸಾಯಿಖಾನ್ಯಾಂಕ್ ಥಾಲೆಂ
ಥೊಡ್ಯಾ ವೊಟಾಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಂ
     ವೀಕ್ ಹಾಂಣಿ ಘಾಲೆಂ

ಮಾರ್ಗಾ ಮಧೆಂ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಜಾವುನ್
     ಮರ್‍ಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಆಮಿ
ಜೈಲಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಲೊರಿಯೊ ಲೆಗುನ್
     ಚಲ್ತಾತ್ ಖಣಿಯಾಂನಿ

ದೆವಾ ಧಾಡ್‌ರೆ ಕೊಣಾಕ್ ತರೀ
     ದಯೆ ಮರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್
ಸಂತತ್ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂಕಾಂ
     ಮೆಳ್ಚೆಂನಾ ಶೆಣ್‌ಯ್ ಖಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್      

 

 

कविता:

 

दूध सुक‌ल्लीं गोर‍वां

 

दूध आमचें सुकलां देकून
बंध आमकां गोटो
भातेण, पेंड, कुंडो दिंवचो
धनी जाला खोटो

 

रस्त्यार आमी भोंवतांव, आतां
मेळतीत खंय रोंटां?
हाडकुटांचे जीव जाल्यात
भुकेन मर‍तात पोटां

 

मर‍चें म्हळ्यार मरोंक जायना
कसायखान्यांक थालें
थोड्या वोटां, आमच्या पोटां
वीक हांणी घालें

 

मार्गा मधें निदल्यांव जावून
मर‍णाक तयार आमी
जैला भिंयान लोरयो लेगून
चलतात खणयांनी

 

देवा धाड‌रे कोणाक तरी
दये मरण दिंवच्याक
संतत आळवोन गेल्यार, हांकां
मेळचेंना शेण‌य खांवच्याक

 

-मेल्विन रोड्रीगस

 

 


Comment on this article

  • Preetham Kirem, Sharjah

    Mon, Mar 29 2010

    Hi Melwyn It is timely and thought provoking. Liked it a lot.

    DisAgree Agree Reply


Title : ದೂಧ್ ಸುಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಗೊರ್‍ವಾಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z