Kavita Kular

ಫೊಟೋಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್ / फोटोजेनीक तोंड सोधून

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಫೊಟೊಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ತೊಂಡ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮಾಮಾ

ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್‍ಚೆ ತಸಲಿ ಫೊಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್, ಕಿತ್ಲೆ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ತಾ, ತಸಲಿಚ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ರಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.  ಫೊಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಉಪಕರಣಾಚ್ಯಾಕಯ್, ಕಿತ್ಲಿಕಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಆಮ್ಚಿ ಮತ್. ತಿಚೊ ವೇಗ್ ಕೆಮರಾಚ್ಯಾಕಯ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಮತಿನ್ ಖಿಂಚಲ್ಲೆಂ, ಕಾಗ್ದಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕೆಮರಾನ್ ಖಿಂಚಲ್ಲೆಂ ಜಾತಾ.

ಫೊಟೊಜೆನಿಕ್ ಖಿಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವಚೊನ್, ಕಿತ್ಲಿಂಕಿ ಅದ್ಭುತ್ ಖಿಣಾಂ ಹೊ ಕವಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜಿರ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಎಕೇಕ್ ಕ್ಷಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಹಾಲೊವ್ನ್, ಹಲ್ಕಂದಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ.  ತರೀ ಕವಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ನಾ. ತಾಚೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಅಧುರೊಚ್.  ಸಂಪೂರ್ಣತೆಕ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚೊ ಮನೀಸ್, ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಪಾವನಾ.

ಹ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್, ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಫೊಟೊಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್ ವೆಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜ್, ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಖಂಯ್ಚೆ ವಾಟೆನ್ ಚಮ್ಕೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಕವಿ ಕರ್ತಾ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ, ಪುಣ್ ಹಜಾರ್ ಸವಾಲಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್, ಹಜಾರ್ ವಿಜ್ಮಿತಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಳ್ಟೊ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಎಂಟನಿ ದಿಸ್ತಾ. ಖುಶಿ ಜಾತಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

ಫೊಟೋಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್...

ಧವ್ಯಾ ಹಾಶ್ಯಾಂಚೊ ಧವ್ಸಟ್ ಚೆಡೊ
ಧವ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ಮಧೆಂ ಧವ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾರ್
ನಿದ್ಲಾ
ಧವೆ ಪೆಟೆಂತ್

ಹಾಂವ್ ತಾಚೊ ಮಾಮಾ, ಕಾಳೊ ಕೆಮೆರಾ ಘೆವುನ್
ವ್ಹಳೂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್ ಆಸಾಂ.
ಫೊಟೋಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡಾಚೆ ಸೊಧ್ನೆಂತ್...

ಇತ್ಲಿಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪಾಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ....
ಹಿಂ ದುಖೇಸ್ತ್ ಖಿಣಾಂ...
ಡಿಜಿಟಲ್ ಫೊಟೊ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಆಂವ್ಸರಾಂತ್...

ತೊಂಡಾರ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಸಾಂಕ್ ಆಂಬುಡ್ಚಿಂ
ಆಜಿಯೆಚಿಂ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬೊಟಾಂ...
ಬಸೊಂಕ್‌ಯೀ ಫುರ್ಸತ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಧಾಂವಟ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಘಾಮೆಲ್ಲೊ ಛಾರೊ...

ನಾ...ನಾ....ಪಾವನಾಂತ್.

ಕೆನ್ನಾಂ ಕೆನ್ನಾಂ ರಡೊಂಕ್‌ಯ್ ವಿಸ್ರೊನ್...
ಫಕತ್ ಚೊವುನ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮೌಶೆಚಿ ಮುದ್ರಾ.
ಪಾಲ್ವಾಲ್ಲಿ ವಾತ್ ಪೆಟೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾ
ಭಾವಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾರ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಉಜ್ವಾಡ್...

ನಾ...ನಾ....ವೊಂಬಾನಾಂತ್.

ಆವಯ್ ಬಾಳಾಕ್ ನ್ಹಾಣಯ್ತಾನಾ...ಹಾಂವ್ ಉದಕ್ ವೊತುಂಕ್.
ಸಾಬು ಘಾಸುನ್, ಪಿಂತ್ರಾಂ ಪುಸುನ್, ಗಾಂಡ್ ಧುವವ್ನ್,
ನಿರ್ಭಾವುಕ್ ಜಾವುನ್, ಪುಣ್ ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್,
ನಾಕಾಕ್ ಉದಕ್ ವಚನಾಶೆಂ ಹಾತ್ ಆಡ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ...

ಮಾಂಡಿಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ನಿಸರ್ನ್...
ಸುಕೆ ಕಾಡಿಯೆ ಬರಿಂ ಸಕಯ್ಲ್ ಗಳ್ತಾನಾ...
ನಿರ್ಭಾವುಕ್ ತಿಣೆಂ, ಜೊಗಾಸಾಣೆನ್,
ವ್ಹಳೂ ತೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಘಡಿ...

ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ "ಫೊಟೊಜೆನಿಕ್" ಕ್ಷಣ್.

ಪುಣ್ ತೊ ಫೊಟೊ
ಉರ್ಲೊ ಫಕತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಂತ್.

ಆಲ್ಬಮ್ ಆಜೂನೀ ಅಧುರೊ.

-ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್

 

कविता:

फोटोजेनीक तोंड सोधून

धव्या हाश्यांचो धवसट चेडो
धव्या फुलां मधें धव्या वस्त्रार
निदला
धवे पेटेंत

हांव ताचो मामा, काळो कॅमरा घेतून
व्ह्ळू पासायो मारून आसां
फोटोजेनीक तोंडाचे सोधनेंत
.

इतलीच उरल्ली बॅटरी पालवोंच्या पयलें..
हीं दुखेस्त खिणां.
डिजिटल फोटो करच्या आंवसरांत

तोंडार बसच्या मुसांक आंबुडचीं
आजयेचीं अरथ्रायटीस बोटां
बसोंकय फुरसत नासतां
धांवट काडच्या बापायचो घामेल्लो छारो

ना.. ना. पावनांत

केन्नां केन्नां रडोंकय विसरोन..
फकत चोवून बसल्ले मौशेची मुद्रा
पालवल्ली वात पेटोंवच्या धकट्या
भावाच्या तोंडार प्रतीफलीत उजवाड...

ना... ना. वोंबनांत..

आवय बाळाक न्हाणयताना.. हांव उदक वोतूंख
साबू घासून, पिंतरां पुसून, गांड धुववन
निरभावूक जावून, पुण जोगासाणेन
नाकाक उदक वचनाशें हात आड धरल्ल्या तेदनां..

मांडयेर आसल्लो उजवो हात निसरन..
सुके काडयेबरी सकयल गळताना..
निरभावूक तिणें, जोगासाणेन,
व्हळू तो हात पाटीं दवरल्ली ती घडी..

तें म्हजें "फोटोजेनीक" क्षण

पुण तो फोटो
उरलो फकत म्हजे मतींत

आल्बम आजूनय अधुरो.

-एंटनी बारकूर


Comment on this article

 • H M Pernal, Mangalore

  Wed, Sep 21 2011

  I have no strength to read it again Antony. Esp first stanza. . . Whilst the scars of your earlier poem 'from his seat' so wet on minds, why you came with this ? Why your poetry is full of pain? that too unexplained ... it reminds me Gangadhara Chittallas Kannada poetry.

  DisAgree Agree Reply

 • Vincy Pinto, Angelore

  Tue, Sep 20 2011

  ಹರ್ಯೆಕಾ ದೀಸಾ ಎಕ್ ನವಿ ಕವಿತಾ...ನವ್ಯಾ ಉಮೆದಿಚ್ಯೊ, ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಚ್ಯೊ... ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ನಾಸಮದಾನೆಚ್ಯಾ ಮ್ಹನಾಕ್ ಉಮೆದ್ ಬೊರುಂಕ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಪರತ್ ಪರತ್ ವಾಚುಂನ್ ಗಿರೊಪ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆನಂದ್ ವೆಗ್ಳೊ. ಕವಿ ಆಂಡ್ರು, ರೊಬಟ್, ಆಂಟನಿ ಆನಿಂ ಜಾಯ್ತೆ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾನಿ ವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್... ಭಲೈಕೆ ವಕತ್ ದೀಂವ್ಚ್ಯಾ, ಕವಿತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಾಂಚಿ ಉಬೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ, ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ ಹಾಕಾ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಫೊಟೋಜೆನಿಕ್ ತೊಂಡ್ ಸೊಧುನ್ / फोटोजेनीक तोंड सोधून

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z