Kavita Kular

ಎಲರ್ಜಿ / एलर्जी

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚಿ ಬದ್ಲಲ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊದ್ಚಿ ಕವಿತಾ

ಫುಲಾಂಚಿಂ ವ್ಯಾರ್‍ಕಾರಾಂ ಕೊಣ್? ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ. ಮಾಸ್ ಚಾಚಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಣೆಂ? ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚೆ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಂನಿ. ಪೊರ್‍ಚ್ಯಾ ಪೋರ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಸಾಚೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಭಾಯ್ರಚ್, ಕಿರಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಫುಲಾಂ ವಿಕುಂಕ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಮಾಗೀರ್ ಪೊತಿಯೆಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಭರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಮಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಘರಾ ವೆತಾಲಿಂ. ತಾಂಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಮ್ತಾಲೆಂ.

ಆಜ್ ಬದಲ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ದೋನ್ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ತಿರ್ಸ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಸನಾ ಜಾಲಾಂ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಫುಲಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ಎಲರ್ಜಿ ಜಾತಾ. ಹಿ ಎಲರ್ಜಿ ಕಾಂಯ್, ಭ್ಯೆಂ?

ಹ್ಯಾ ಭಿಂಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್, ತೊ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾ ಕಾಂಯ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಚಿ ಏಕ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಪರಿಗತ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಲಿಪ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸೊಧ್ತಾ ದಿಸ್ತಾ!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಎಲರ್ಜಿ

ಫುಲಾಂಚೆ ಮಾರ್‍ಕೆಟಿಕ್
ಜಬರ್ ದಸ್ತೆನ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ವಾರೆಂ
ಫುಲಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗಾಪಾಂಗಾಂನಿ ಘುಸೊನ್
ಚಡಿತ್ ವಾರ್‍ಜಿಕ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ಪರ್‍ಮಳ್
ಖಬ್ರೆವಿಣೆಂ ಅಪಹರ್‍ಸುನ್ ಧಾಂವ್ತಾಲೆಂ
ತೆ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಚೆ ಆಂಗ್ಡಿ!

ಮಾಸಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್
ಹೆಂ ಫುಂಕ್ಯಾಚೆಂ ಜಾಯ್ರಾತ್
ಆಪಾಪಿಂಚ್ ತಾಂಚಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ
ಫುಲಾಂತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ
ಮಾಸ್ ಚಾಚಾಂವ್ಚೊ ಮಾಪ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್
ಫುಲಾ ಪರ್‍ಮಳಾಕ್ ಸರ್‍ಸರಿತ್ ಶಿಂಕೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ.

ಆತಾಂ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾನ್
ಆಂಗಡ್ ದುಸ್ರೆಕಡೆ ಉಭಾರ್‍ಲ್ಯಾ
ವಿಚಾರ್‍ತಾನಾ ಮಾಪ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ -
ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಲಾಪರ್‍ಮಳಾಚಿ ಎಲರ್‍ಜಿ ಆಸಾ!

- ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ

 

संपादकीय:

आमच्या समाजाची बदलल्ली परिगत सांगोंक सोदची कविता

फुलांचीं व्यार‍कारां कोण? मंगळुर‍चे समाजांत चडित करुन क्रिस्तांवां. मास चाचांवचें कोणें? मंगळुर‍चे समाजांत चडित करुन मापळयांनी. पोर‍च्या पोर पर‍यांत मासाचे मार्केटी भायरच, किरिस्तान बायलां फुलां विकुंक बस्तालीं. मागीर पोतियेंत पयशे भरल्या उप्रांत मापळयाथावन मास घेवन घरा वेतालीं. तांचें बरेंच जमतालें.

आज बदल्लेल्या समाजांत सांगाता जियेंवचें कषटांचें जालां. दोन वेगळया समुदायाच्यांनी सांगाता समाधानान जियेंवचें, तिर्स्या दोळयांनी पळेंवच्यांक सोसना जालां. त्या देकुन फुलांचो पर्मळ येताना मासाच्या मापळयाक एलर्जी जाता. ही एलर्जी कांय, भ्यें?

ह्या भिंयाक लागोन, तो पयस वेता कांय? आमच्या समाजाची एक भिरांकुळ परिगत ही कविता लिप्त्यांनी सांगोंक सोधता दिस्ता!

-मेलविन रोडरिगस

कविता:

एलर्जी

फुलांचे मार‍केटिक
जबर दस्तेन रिगचें वारें
फुलांच्या आंगापांगांनी घुसोन
चडित वार‍जिक करिनास्तां पर‍मळ
खब्रेविणें अपहर‍सुन धांवतालें
ते कुशिन आसच्या मासाचे आंगडी!

मासाच्या आंगडी आयिल्ल्यांक मात्र
हें फुंक्याचें जायरात
आपापिंच तांचीं पावलां
फुलांतेवशीं घुंवतालीं
मास चाचांवचो मापळी मात्र
फुला पर‍मळाक सर‍सरित शिंको काडतालो.

आतां मापळयान
आंगड दुस्रेकडे उभार‍ल्या
विचार‍ताना मापळी म्हणता -
म्हाका फुलापर‍मळाची एलर‍जी आसा!

- जो. सी. सिद्दकट्टेTitle : ಎಲರ್ಜಿ / एलर्जी

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z