Kavita Kular

ಕಣ್ಶೆಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್ / संपादकीय:

ಪೆಂಡಿಯೊ ಪೆಂಡಿಯೊ ಕಣ್ಶಾಂಚಿಂ ರುದಾನಾಂ

ಕಣ್ಶೊ ದೋನ್ ನಿತಳ್, ನಿರ್ಮಳ್, ಆನ್ಯೇಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಥಂಯ್ ಲಾಲೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ. ನಿಮಾಣೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಖಬರ್ ಆಸಾ ಚ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂಚಿ ತಾಂಚಿ ಜಿಣಿ ಕಾಬಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್.

ವೆಗ್ಳಿ ವಾಟ್ ಧರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸೈತ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ತರೀ ಆಶಾವಾದ್ ತಿಂ ಸಾಂಡಿನಾಂತ್. ಎಕೆಚ್ ಪೆಂಡಿಯೆಂತ್, ಎಕಾಚ್ ಮುಡ್ಯಾಂತ್, ಎಕೆಚ್ ಉಂಡಿಯೆಂತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ಹೊ ಆಶಾವಾದ್.

ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾನಾ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಉಡಯ್ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಆಶಾ ಸಮ್ಜತಾನಾ ಮನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ.

ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಬೋವ್ ಸಂಪ್ಯಾ, ಪುಣ್ ಸುಂದರ್, ಮಾರ್ಮಿಕ್ - ಕಣ್ಶಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಚೆ ಭಾಶೆನಚ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ. ವಾಚ್ತಾನಾ ಪೆಂಡಿಯೊ ಪೆಂಡಿಯೊ ಕಣ್ಶ್ಯೊ ಹ್ಯಾ ರುದಾನಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಭೊಗನಾ ಜಾಯ್ತ್!

पेंडियो पेंडियो कणशांचीं रुदानां

कणशो दोन नितळ, निर्मळ, आन्येकल्याच्या बरेपणा थंय लालेवन आसच्यो. निमाणे पावटीं सांगाता मेळ्ळ्यात. तांकां खबर आसा च्यार म्हयन्यांची तांची जिणी काबार जावन आयली म्हणोन.

वेगळी वाट धरुंक आसा म्हणोन सैत तांकां कळीत आसा. तरी आशावाद ती सांडिनांत. एकेच पेंडियेंत, एकाच मुड्यांत, एकेच उंडियेंत पर‍्यांत सांगाता ऊर‍्यां म्हणचो हो आशावाद.

मनश्याच्या पोटाक गेल्यार पर्वाना. पूण मनशान आपल्या हंकारान कचर्या डब्ब्याक आपणाक उडयना जाल्यार जालें म्हणची तांची आशा समजताना मन कळवळता.

आंड्र्यून बोव संप्या, पूण सुंदर, मार्मीक - कणशांनी उलोवंचे भाशेनच ही कविता लिखल्या. वाचताना पेंडियो पेंडियो कणश्यो ह्या रुदानांनी म्हाका वेडकोळ घालुंक लागल्यात जाल्यार तुमकां कितें भोगना जायत!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ / मेलवीन रोड्रिगस

ಕವಿತಾ / कविता:

 

 

 

 

 


ಕಣ್ಶೆಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್

ಲುಂವ್ಣೆ ದಿಸಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್
ದೋನ್ ಕಣ್ಶೊ
ವೆಂಗುನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ
ಉಮ್ಯಾಂನಿ
ಧೊವಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ
….

ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನೆ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಚೆ
ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಪರಿಂ
ಧರ್ತೆ ಗೊಪಾಂತ್
ಶಾಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಶಾಭಿತ್
..

ನವಿ ಜಿಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲ್ಯಾ ಆತಾಂ
ಮನ್ಶಾ ಹಾತಿಂ
ಭುಂಯ್ ಪಡ್ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳಾಪರಿಂ
….
ಆಜ್ ಲುಂವ್ತಾತ್
ಫಾಲ್ಯಾಂ ಬಡಯ್ತಾತ್
ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಕಡ್ತಾತ್
...
ಮಿಶಿನಾಂನಿ ಕರ್ಲಿತಾತ್
...

ಪೆಂಡಿಯೆ ಥಾವ್ನ್
ಉಂಡಿಯೆ ಮ್ಹಣಸರ್
ನವಿ ಜಿಣಿ
...
ಆದೇವ್ಸ್ ತುಕಾ

ಪರತ್ ಮೆಳ್ಯಾಂ

ಎಕಾ ತುಪ್ಯಾಂತ್
ಎಕಾ ಮುಡ್ಯಾಂತ್
ಎಕಾ ಹಾಂಡ್ಯಾಂತ್
ಎಕೆ ಬೊಶಿಯೆಂತ್
ಎಕೆ ಉಂಡಿಯೆಂತ್
ಹಿಚ್ ಜಿಣಿ….

ಮನ್ಶಾ ಹಂಕಾರಾ
ಗುಂಡಿಯೆಂತ್
ಕಚ್ರ್ಯಾ ಡಬ್ಬ್ಯಾಂತ್
ಸಂಪನಾ ಜಾಂವ್
ಕಾಣಿ....

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕೂನ್ಹಾ

कणशेंचो आदेवस

लुवंणे दिसा फांत्यार
दोन कणशो
वेंगून उलवंक लागल्यो
उम्यांनी
धोवा उमाळ्यांनी….

चार म्हयने सांगात्पणाचे
आवयच्या गर्भापरी
धर्ते गोपांत
शांत सोभीत शाभीत..

नवी जिणी सुर्वातल्या आतां
मनशा हातीं
भुंय पडल्ल्या बाळापरीं….

आज लुवंतात
फाल्यां बडयतात
उपरांत उकडतात...
मिशिनांनी करलितात...

पेंडिये थावन
उंडिये म्हणसर
नवी जिणी...
आदेवस तुका…

परत मेळ्यां

एका तुप्यांत
एका मुड्यांत
एका हांड्यांत
एके बोशियेंत
एके उंडियेंत
हीच जिणी….

मनशा हंकारा
गुंडियेंत
कचर्या डब्ब्यांत
संपना जावं
काणी....

-आंड्र्यू एल. डी’कून्हाTitle : ಕಣ್ಶೆಂಚೊ ಆದೇವ್ಸ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z