Kavita Kular

ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಹುಂವಾರಾಂತ್ ಪೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕಯ್ತಾ

ಪ್ರಕೃತಿಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ರಾವಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ದುಡು ಮನ್ಶಾಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ‍್ತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಶಿಕಪ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಹುಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಶಿಕಯ್ತಾ.

ರೂಪಾಲಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕಿತೆಂ ಪುರಾಯ್ ಆಸಾ, ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ದೊಳೆ ತಾಣೆಂ ಉಗ್ತೆ ದವರ‍್ಲ್ಯಾತ್. ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮನೀಸ್ ದೊಳೆ ಆಸೊನಯ್ ಕುರ್ಡೊ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಮನೀಸ್ ತಸೊ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಚ್ಯಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ದೊಳೆ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಮೆಳಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹೆಳೆಂ ನಿತಳ್ ಕರ್ನ್, ಬರೆಂ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ಶಿಕ್ಲಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ
ಹಾಂವ್ ಜಿಯೆವ್ಪ್ ಕಶೆಂ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ಝಾಡಾಂ-ಪೆಡಾಂ, ಚಂದ್ರ್ ,ಸೂರ್ಯ್
ನದಿ ಕುಪಾಂನಿ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ...

ನದ್ಯೆ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ವ್ಹಾಂವತ್ ಕಶೆಂ ರಾವ್ಚೆ
ಬೆರಂಗ್ ಆಸೂನ್ ಲೆಗೀತ್
ನಿಳೆಂ ಕಶೆಂ ದಿಸ್ಚೆಂ

ಝಾಡಾಂ ಪೆಡಾನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ
ಸಾವ್ಳಿ ದೀಂವ್ಕ್ ಧೊಲ್ಚೆಂ
ಸುಕೂನ್ ಲೆಗೀತ್ ಗೆಲೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್
ಜೊಳೊವ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಳ್ಚೆಂ

ಫುಲಾಂ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ಪರ್ಮಳ್ ಪಸ್ರಾಯತ್ ಫುಲ್ಚೆಂ
ಚೊಖೂನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹೊಂವ್ ಜರಿ
ಮ್ಹೊಂವಾಳ್ ಸದಾಂಚ್ ಉರ್ಚೆಂ

ಚಂದ್ರಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಲೆಂ
ಕಾಳ್ಖಾಂತ್ ಉಠೂನ್ ದಿಸ್ಚೆಂ
ಕಿರ್ಣಾಂಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್
ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾವ್ಚೆಂ

ಸೂರ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕಯ್ಲೆ
ರಖ್‌ರಕೀತ್ ರಾವ್ಚೆಂ
ತಾಪ್ಚೆಂ ಕೆನ್ನಾ ಚಡ್ ಕಮಿ
ಮೋವ್ ಕೆನ್ನಾ ಪಡ್ಚೆಂ

ಕುಪಾಂ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಲೆ
ಮಳಬ್ ಭರ್ ಪಾತ್ಳಚೆಂ
ಧವಿ ಜಾಂವ್ ಕಾಳಿ ಜಾಂವ್
ಆಸ್ ದೀತ್ ರಾವ್ಚೆಂ

ರಸ್ತ್ಯಾ ಕಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಶಿಕ್ಲೆ
ವಾಟ್ ದಾಖೊಂವ್ಕ್ ಜಲ್ಮೊಂಚೆಂ
ವಾಕ್ಡ್ಯಾ ತಿಕ್ಡ್ಯಾ ಮೊಡ್ಣಾಂನಿ
ಸಾಂಗಾತ್ ದೀತ್ ರಾವ್ಚೆಂ

ವಾಟ್ ದಾಖೊವ್ಪಿ ರಸ್ತೊ ಜಾಂವ್
ವ್ಹಾಂವತ್ ರಾವ್ಪಿ ವಾರೊ ಜಾಂವ್
ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ
ಶಿಕ್ತಚ್ ರಾವ್ತಾ ಹಾಂವ್.

-ರೂಪಾಲಿ ಕೀರ್ತನಿ

 

संपादकीय:

हुंवारांत पेंवचें कशें म्हणोन शिकप शिकयता

प्रकृतिच्या हर‍्येका ल्हान संग्ती थावन मनशाक शिकचें म्हळ्ळें जायतें आसता. मनशान शिकपाची प्रक्रिया केन्नांच रावंवची न्हय. दुडू मनशाक गिरेसत कर‍्ता जावंक पुरो, शिकप मनशाक मनशापण शिकयता आनी संसारांतल्या खंयच्याय हुंवारांतल्यान पेंवचें कशें म्हणोन शिकयता.

रूपालिची ही कविता तेंच सांग्ता. सर‌भोंवतणी ताच्या कितें पुराय आसा, तें पळेंवच्याक दोळे ताणें उग्ते दवर‍्ल्यात. जायते पावटीं मनीस दोळे आसोनय कुर्डो आसता. पूण हे कवितेंतलो मनीस तसो न्हय, तो च्यारांय कुशिंनी दोळे घुंवडावन आसता आनी मेळल्ल्यांतलें म्हेळें नितळ कर्न, बरें आपणांवचें कशें म्हळ्ळें तो शिकला.

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

सरभोंवतणी म्हज्या

सरभोंवतणी म्हज्या
हांव जियेवप कशें शिकलें
झाडां-पेडां, चंद्र ,सुर्य
नदी कुपांनी शिकयलें...

नद्ये कडल्यान शिकलें
व्हांवत कशें रावचे
बेरंग आसून लेगीत
निळें कशें दिसचें

झाडां पेडांन शिकयलें
सावळी दिंवक धोलचें
सुकून लेगीत गेले जाल्यार
जोळोव जावन जळचें

फुलां कडल्यान शिकलें
परमळ पसरायत फुलचें
चोखून काडलें म्होंव जरी
म्होंवाळ सदांच उरचें

चंद्रा कडल्यान शिकलें
काळखांत उठून दिसचें
किर्णांकडल्यान घेवन उजवाड
दुसऱ्यांक कशें पावचें

सूर्यान म्हाका शिकयले
रखरकीत रावचें
तापचें केन्ना चड कमी
मोव केन्ना पडचें

कुपां कडल्यान शिकले
मळब भर पातळचें
धवी जांव काळी जांव
आस दीत रावचें

रस्त्या कडल्यान शिकले
वाट दाखोंवक जल्मोवचे
वाकड्या तिकड्या मोडणानी
सांगात दीत रावचें

वाट दाखोवपी रस्तो जांव
व्हांवत रावपी वारो जांव
सरभोंवतणी कितें ना कितें
शिकतच रावता हांव.

-रूपाली कीर्तनी


Comment on this article

  • Ashesh Pai Dukle, Margao Goa

    Sat, Apr 13 2013

    superb effort, Melwyn bab, and Rupali, your words are great...

    DisAgree Agree Reply


Title : ಸರ್‌ಭೊಂವ್ತಣಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z