Kavita Kular

ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ!

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಖಾಸ್ ಮನೀಸ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಾ ಮುಕಾರ್ ಸೂಂಬೆ ಜಾತಾನಾ

ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾಸ್ ಮನೀಸ್ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ಬಳಾ ಮುಕಾರ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಬಳಾ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆ ವಿಕುನ್ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ರಿತಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಹೆಂ ಬಳ್ ಆಂಬೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾರ್ ಲೆಗುನ್ ಅಶೆಂ ಚಿಂವುನ್ ಆಸ್ತಾ ಕಿ ತ್ಯಾ ಚಿಂವಾಟಾಂತ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಲೆಗುನ್ ಸುಟ್ಕಾ ನಾ ಜಾತಾ. ಹೆಂ ಬಳ್ ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕಡೆಂ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಹೆ ಥೊಡೆ ಲೋಕ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮಾಜಾಕ್ ಕೀಡ್ ಲಾಗಾಶೆಂ ಕರ‍್ತಾತ್.

ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಬಳ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಸಮುದಾಯಾಂನಿ, ಸಮಾಜಾಂನಿ ಆಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಳಾ ಮುಕಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಬಳಾಕ್ ಪೆಂಕಟ್ ನಾ ಜಾತಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಹೆಂ ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೂಂಬೆಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್, ‘ನಾಸ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಹೀನ್ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ವಾಪರ‍್ಲಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ!

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಅಶೇಯ್ ತುಮಿ
     ಜಶೆಂ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ
          ಚಿಂವುನ್ ಫಕತ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ಪಾರ್
ಮಾಸ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಸೂಂಬೆ

ಶೆವೊಟ್ ಶೀದಾ ನಾ ತಾಚೊ
     ಚಿಂವುಂಕ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾತೆಂ
          ತರೀ ದಿಲೊ ಮೆಂದು ತುಮಿ
ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಚೆ ಸೂಂಬೆ

ಸಮಾಜ್ ಬೊಟಾನ್ ಖೆಳಂವ್ಕ್ ತಾಣೆಂ
     ವಿಂಚ್ಲೆ ತುಮ್ಕಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂಕ್
          ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕರೋಡ್ ಪಡ್ತಾಂ
ಇಷ್ಟಾಗತ್‌ಯ್ ಸೂಂಬೆ

ಕರೋಡ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ವಾ ನಾತ್ಲಿ
     ವಾಟ್ಲಿ ಲೆಂವೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್
          ಆತಾಂ ತುಮ್ಚೊ ಜಾಲಾ ಬೊರೊಡ್
ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ಸೂಂಬೆ

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಅಶೇಯ್ ತುಮಿ
     ಜಶೆಂ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ
          ಚಿಂವುನ್ ಉರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಲೆಗುನ್

ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪುರೊ ಸೂಂಬೆ

ಥೊಡೆ ಮಧ್ಯಮ್ ವಯ್ವಾಟಾಚೆ
     ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡ್ಲೆ
          ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮೂತ್ ವೊತ್ಲೆಂ ತರೀ
ಪಾವ್ಸ್ ಚಿಂತುನ್ ಸೂಂಬೆ

ಥೊಡೆ ಈಷ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಚೆ
     ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ
          ಘಾಣಿ ತಾಚ್ಯೊ ಹುಂಗೊನ್ ಹುಂಗೊನ್
ದಾಯ್ಜಾಪುಂಜ್ಯಾಂತ್ ಸೂಂಬೆ

ರಾಜಕೀಯ್ ಥೊಡೆ ಈಷ್ಟ್
     ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲೆ, ಆತಾಂ
          ಜಿಣಿ ಸಗ್ಳಿ ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್
ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ

ಥೊಡೆ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ
     ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಧಾಂವ್ಲೆ
          ತಾಚೆ ಮುಟಿಂತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಚ್
ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ

ಮಾಗೀರ್ ಥೊಡೆ ಶಿಂಪಡ್ಲಲೆ
     ಥಾರೊ ತಾಂಕಾಂ ನಾಸ್ಲೊ
          ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸದಾಂಕಾಳಾ

ನಾಚುನ್ ನಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೂಂಬೆ

ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಅಶೇಯ್ ತುಮಿ
     ಜಶೆಂ ಬಾಜ್ರಾಂತ್ ಆಂಬೆ

          ಪಾರ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಶಿ ಚಿಂವ್ಲ್ಯಾರ್
ಆತ್ಮೊ ಲೆಗುನ್ ಸೂಂಬೆ!

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

संपादकीय:

खास मनीस एकल्याच्या बळा मुकार सूंबे जाताना

आपणाचे म्हळ्ळे खास मनीस दुडवाच्या बळा मुकार, राजकीय बळा मुकार कशे विकून वेतात म्हळ्ळी गजाल व्यंग्य रितीन हे कवितेंत सांगल्या. हें बळ आंबो मात्र न्हय, पार लेगून अशें चिंवून आसता की त्या चिंवाटांत आतम्याक लेगून सुटका ना जाता. हें बळ बोव थोड्यांकडें आसता आनी हे थोडे लोक आख्ख्या समाजाक कीड लागाशें करतात.

असलें एक विकाळ बळ हरयेका समुदायांनी, समाजांनी आसता. ह्या एका बळा मुकार कितल्याय लोकाच्या एकवटीत बळाक पेंकट ना जाता. तशें जाल्ल्याविशीं हें कवितेंत कवी सांगता.

हांगासर ‘सूंबे’ म्हळ्ळो सब्द, ‘नास’ या ‘अर्थाहीन’ जांवचें ह्या अर्थार वापरला.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

विकून वचोन सूंबे!

विकून गेले अशेय तुमी
     जशें बाज्रांत आंबे
          चिंवून फकत उरल्या पार
मास तुमचें सूंबे

शेवोट शीदा ना ताचो
     चिंवुंक कितेंय जातें
          तरी दिलो मेंदू तुमी
विचार तुमचे सूंबे

समाज बोटान खेळवंक ताणें
     विंचले तुमकां म्हज्यांक
          वाटलेंत तुमच्या करोड पडतां
इष्टागतय सूंबे

करोड घेतल्यार पर्वा नातली
     वाटली लेंवोन रावल्यात
          आतां तुमचो जाला बोरोड
जिणी सगळी सूंबे

विकून गेले अशेय तुमी
     जशें बाज्रांत आंबे
          चिंवून उरल्ली पार लेगून
जांवच्याक पुरो सूंबे

थोडे मध्यम वयवाटाचे
     ताच्या पांयांक पडले
          मात्यार मूत वोतलें तरी
पावस चिंतून सूंबे

थोडे ईष्ट संस्कृतेचे
     ताच्या पाटल्यान धांवले
          घाणी ताच्यो हुंगोन हुंगोन
दायजापुंज्यांत सूंबे

राजकीय थोडे ईष्ट
     एलिसांवांत जिकले, आतां
          जिणी सगळी ताचे पाटल्यान
गुलाम जावन सूंबे

थोडे कोंकणी संसारांतले
     प्रोजेक्ट घेवन धांवले
          ताचे मुटींत संसारांतलेच
रिजेक्ट जावन सूंबे

मागीर थोडे शिंपडलले
     थारो तांकां नासलो
          ताच्या हातांत सदांकाळा
नाचून नास जावन सूंबे

विकून गेले अशेय तुमी
     जशें बाज्रांत आंबे
          पार तुमची अशी चिंवल्यार
आत्मो लेगून सूंबे!

-मेल्विन रोड्रीगस


Comment on this article

 • Ronald Sabi, Dubai

  Wed, Jul 3 2013

  Poem of deep meaning flown from heart of heart of Melwyn. Keep it up! Not an ordinary poetry!

  DisAgree Agree Reply

 • Elias DSouza, Dubai

  Tue, Jul 2 2013

  Meaningful poem from baab Melwyn.We, most of the time showing our selfishness without realizing the impact in our life.

  DisAgree Agree Reply

 • ವೆಂಕಟೇಶ&, ಮಂಗಳೂರು

  Mon, Jul 1 2013

  ಮನಶ್ಯಾಲೆ ಜೀಣಿ, ತಾಜೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್, ಆಯಚೊ ಹೋ ಕಾಳ್ ವೇಳ್ ಆನೀ ಸಮಾಜಾಕ್ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ್ ಜಾವೂನ್ ಹೀ ಕವಿತಾ ಬೋವ್ ಆರ್ಥಪೂರ್ಣ್ ಜಾವೂನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾ. ಜೈ ಹೋ ತುಮಕಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬಾಬ್ !!

  DisAgree Agree Reply

 • Vincy Pinto, Angelore, Mangalore

  Mon, Jul 1 2013

  ಮ್ಹನಿಸ್ ಜರ್ ದುಬ್ಳೊ ದಿಸ್ತಾ/ಜಾತಾ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ತೊ ದುಡ್ವಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ವಿಕ್ತಾ. ಸಾಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರಾಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ಸೂಂಬೆ ಕವಿತೆನ್ ವ್ಹೊಕಾತ್ ವಾಟ್ಲಾ. ಬೊವ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

  DisAgree Agree Reply

 • Walter Dantis, Mangalore

  Mon, Jul 1 2013

  ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಭ೦ವೊ೦ರ್ ಜಾವ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ೦ಕ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾಸ್ತಾ೦ ಆರ್ಸೊ ದರ್ತಾ. ಸಭಾರ್ ದೀಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾಯೀ ಮತಿ೦ತ್ ಶಿಜ್ಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ಸೊಭಿತ್ ಕರ್ನ್ ಪಿ೦ತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ೦ತ್! ಸಮಾಜಿ೦ತ್ಲೆ೦ ಕುಸ್ಢೆ ಗಲೀಜ್ ಬಾಜಾರಾ೦ತ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶ್ಯಾ ಅ೦ಬ್ಯಾಚೆ ಉಧಾರಣ್ ದೀವ್ನ್ ಪಿ೦ತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಸಾಸ್ಟಾ೦ಗ್ ಪ್ರಣಾಮ್!!

  DisAgree Agree Reply

 • Arun Palimar, Riyadh

  Fri, Jun 28 2013

  ಜೀವಿತ್ ಆಮ್ಚೆ೦ ಅಶೆ೦... ಹೆ೦ ಸೂ೦ಬೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್.... ಹೊ ಸಾಮಾಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸೊ...... ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ತುಜೀ ಹೀ ಕವೀತಾ ಅರ್ಥಾ ಭರೀತ್.....

  DisAgree Agree Reply

 • Jerry Rasquinha, Mangalore

  Fri, Jun 28 2013

  ಅತ್ಮೊ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಉರ್ಲೆಂ? ಸಕ್ಕಡೀ ಸೂಂಬೆಚ್. ಸತ್ ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಭಾರಿಚ್ ಮಾರೊಗ್ ತರೀ, ಖರೊ ಕವಿ ಸೂಂಬೆ ಜಾಯ್ನಾ ನ್ಹಯ್ಗೀ? ಏಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

  DisAgree Agree Reply

 • SANTHOSH PERLA, DUBAI

  Fri, Jun 28 2013

  One of the good poem from a true poet . It reflects the feelings & agony of numbers of citizens.

  DisAgree Agree Reply

 • hemacharya, mangalore

  Fri, Jun 28 2013

  One of the best poem from Melvyn so far i think, after 'Nidha, sushegaat Nidha' which was my all time favorite until now. This poem reflects how low we can stoop as human beings, as mere scapegoats of someone. could not have come at any worst time than this!

  DisAgree Agree Reply

 • William Pais, Mangalore

  Fri, Jun 28 2013

  Sometimes what is to be said is ought to be said. By omitting to say something one becomes the part of system that we all criticise in private. Poet Melvyn Rodrigues come out with apt metaphor of 'Soombay' to bring out shallow thinking of people who stage a enactment of welfare of language, literature and society. By writing this poem he tries to point out ills plaguing our system. Those concerned should take lessons from it and if they don't the system will teach them lesson. But when system teaches it is with a big bang like the cloud burst in Uttarakand!

  DisAgree Agree Reply

 • ಎಚ್ಚೆಮ್ , ಮಂಗ್ಳುರ&

  Thu, Jun 27 2013

  ಸಗ್ಳಿ ಕವಿತಾ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂತಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಬುದ್ ರೂಪ್ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್‌ಯೀ ಭೊಗಾನಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಪುರ್ತಿ ಶಿಜನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಹಾಂವ್ ಜರಿ ಅಸಲಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ , ಕವಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್, ಸೂಂಬೆ ಸಬ್ದಾ ಬದ್ಲಾಕ್ " ವ್ಯಾಕ್ ಥೂ . . . " ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ. ಕಾವ್ಯೆಂ ಬಾಂದ್ತಾನಾ ಸಂಯಮ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ.ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಂಯ್ಬಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸೂಂಬೆ ಸಬ್ದ್ ಬದ್ಲುನ್ " ಥೂ . . . " ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ವಾಪರ್ನ್ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತಿತ್ಲೊ ಕಾಂಠಾಳೊ ಆಯ್ಲಾ ಹ್ಯಾ ವೆವಸ್ಥೆಚೊ ಆನಿ ವಿಕೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಚೋಯ್.

  DisAgree Agree Reply

 • ANDREW L D CUNHA, Mangalore

  Thu, Jun 27 2013

  ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ "ಪಾರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚ್ ಸೂಂಬೆ" ಮ್ಹಣ್ ಖೆಳೊನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲಿ ಪಾರ್ ಸೆಜಾರ್‍ಯಾಚಾ ತೊಟಾಂತ್ ಪಡೊನ್, ಕಿರ್ಲೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ರೂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆಶಯ್ ಅಸೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ವಿಕುನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ ಕವಿಚೆಂ ಕಠಿಣ್ ದೂಕ್ ಕವಿತೆಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ನಿಮಾಣೆ "ಆತ್ಮೊ ಲೆಗುನ್ ಸೂಂಬೆ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆಂ ಏಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ಅತ್ಮೊಂಯ್ ವಿಕಿನಾಕಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕವಿನಿ ದೀಂವ್ಚಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ವಾ ಚಿತಾವ್ಣಿ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಾಂ. ಸೂಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾ ಅಂಬ್ಯಾಚಾ ಪಾರಿಪರಿಂ ಫುಟೊನ್, ಬದ್ಲೊನ್, ಕಿರ್ಲೊನ್ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಾಚೊ ನವೊ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಬೆ ದೀಂವ್ಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.

  DisAgree Agree Reply

 • Maxim Lobo, Bangalore

  Thu, Jun 27 2013

  Melvyn, this one's come straight from the depths of your being...raw, penetrating, bleeding... and shall I also say healing??? Systematically and gradually person after person succumbs to the wiles of one man until none's left, nothing's left... Soombhe (Woe) to the whole tribe.

  DisAgree Agree Reply


Title : ವಿಕುನ್ ವಚೊನ್ ಸೂಂಬೆ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z