Kavita Kular

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಕವಿತಾ, ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ

1913 ವರ್ಸಾ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ದಿರ್ವೆಂ’ ಪತ್ರಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ವರಕವಿ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಜರೂರ್ ವಾಚಿಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಠರಾವಣೆಚಿ ದಿಷ್ಟಿನ್, ಛಂದಾಚೆ ದಿಷ್ಟಿನ್, ಪ್ರಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್, ಮೀಟರ್ - ಹರ‍್ಯೆಕೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಮಿಕ್ವಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ದುಸ್ರಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜತಾಂ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕೆ ಬರ‍್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಗರ್ಜೆಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕಸಲ್ಯೊ ಆಸಾತ್, ತ್ಯೊ ಪುರಾಯ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ, ತೇಂಯ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಝಳ್ಕತಾತ್.

ಮ್ಹಜೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್. ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಶೆತಾಂತ್ ತೊ ಅಮರ್ ಜಾಲಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಛಂದಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಯೆತಾನಾ, ನಾಂವ್ ವಸ್ತೆ ಕವಿ ಬಾಕಿಬಾಬ್ ಬೋರ್ಕರ್ ಜಾಂವ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಜಾಂವ್ - ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವನಾಂತ್.

ಕವಿತೆಕ್ ದುರ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಕಾಂಟಾಳ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಟ್ಕಾವ್ಣಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಗುಪೀತ್ ನಂದನಾವನ್

ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ, ಸರ್ ತುಂ ಪಾಟಿಂ,
     ನಾಕಾ ತಿಳುಂಕ್ ಭಿತರ್:
ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್ ಚೊಂವ್ಚಿ ಚಂಚಾಳ್ ಆಶಾ
ಆನಿ ಪೊಕಳ್ ಹಾಸೊ, ಪಿಶ್ಯಾ,
ವ್ಹರ್ಶಿ ಜರ್ ತರ್,

ರಾವೊನ್ ವಚತ್ ಬಾರೀಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ
     ಸಂಗೀತ್ ಗಣಾಂಚಿ ಝರ್,
ಭಿತರ್ ಸೊಂಬ್ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಲಿಪತ್,
ಕವಿತ್ವಾಚೆಂ ಮಾಯ್ನಾ ಉಬತ್,
ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್.

ವನಾಂತರಿ ಭೊಂವ್ತಾತ್ ರಚ್ನಾ
     ಕವಿತ್ವಾಚಿಂ ಸುಂದರ್,
ತುಜಿ ಎಕಚ್ ಚಂಚಾಳ್ ದೀಷ್ಟ್
ಪುರೊ ತಾಂಕಾಂ ಕರುಂಕ್ ಭಷ್ಟ್ -
ತಿಳುಂನಾಕಾ ಭಿತರ್.

ಪಾಗರಾ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ ತುಂ
     ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣಸರ್
ರಂಗೀತ್ ಗಾಯಾನ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್
ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ಷಣ್, ಜಿಕುನ್ ಲಿಪೊನ್
ಥಂಯ್ಚೊ ನಿಸರ್.

-ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್

 

संपादकीय:

शेंभर वर्सां आदली कविता, शेंभर वर्सां उपरांत पर‍्त्यान एक पावटीं

१९१३ वर्सा ज्यून म्हयन्यांत ‘कोंकणी दिर्वें’ पत्रार पर्गट जाल्ली वरकवी लुवीस मसकरेञाची कविता हांगासर दिल्या. कोंकणी कविता बरोवंक शिकच्यांनी जरूर वाचिजाय जाल्ली कविता ही. ठरावणेची दिषटीन, छंदाचे दिषटीन, प्रास, अलंकार, मीटर - हर‍्येके दिषटीन ह्ये कवितेक मिकवल्ली कविता दुस्री ना म्हणोन हांव समजता. म्हळ्यार एके बर‍्ये कवितेक गर्जेच्यो गजाली कसल्यो आसात, त्यो पुराय ह्ये कवितेंत भरोन आसच्यो, तेंय सार्क्या मापान भरोन आसच्यो हांगासर झळकतात.

म्हजेर विशेस प्रभाव घाल्लो कवी म्हळ्यार लुवीस मसकरेञ. कोंकणी काव्यशेतांत तो अमर जाला. कोंकणी काव्यांत छंदाच्यो गजाली येताना, नांव वसते कवी बाकिबाब बोर्कर जांव, चाफ्रा देकोसता जांव - ताका लागीं पावनांत.

कवितेक दुर्सतेल्यांक, कांटाळतल्यांक शिटकावणी दिंवची कविता ही.

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

कवित्वाचें गुपीत नंदनावन

चाल्त्या मनशा, सर तूं पाटीं,
     नाका तिळुंक भितर:
सगळ्यान चोंवची चंचाळ आशा
आनी पोकळ हासो, पिश्या,
व्हर्शी जर तर,

रावोन वचत बारीक व्हाळची
     संगीत गणांची झर,
भितर सोंबचो प्रकास लिपत,
कवित्वाचें मायना उबत,
गांवचें थंयसर.

वनांतरी भोंवतात रचना
     कवित्वाचीं सुंदर,
तुजी एकच चंचाळ दीषट
पुरो तांकां करुंक भषट -
तिळुंनाका भितर.

पागरा भायर राकोन राव तूं
     व्हाळोन येता म्हणसर
रंगीत गायान वार‍्यार उप्येवन
आयिल्ल्याक्षण, जिकून लिपोन
थंयचो निसर.

-लुवीस मसकरेञ


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.