Kavita Kular

ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಕವಿತಾ:

ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಫಾಂಟ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್
ಬಾಲ್ಕನಿಚ್ಯಾ ಗ್ರಿಲ್ಲಾಂಚೆರ್ ಚಡೊನ್
ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಪಾನಾಂಕ್ ಭುಲೊನ್
ಪಾಕಟೆ ದೊಡುನ್
ಕಶೇಂಯ್ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ...

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಉಟಲ್ಲ್ಯಾ ಮಿಕ್ಸಿಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಕಾಂಪೊನ್
ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಉಬ್ತಾನಾ ಅಶೀರ್ ಗ್ರಿಲ್ಲಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಧಾಡಾವ್ನ್
ಲ್ಹಾನ್ ಪಾಕಾಂ ಥೊಡಿಂ ಫುಲಾಂ-ಚಟ್ಟೆಂನಿ ಸಾಂಡುನ್
ಭಾಯ್ರ್ ಉಬ್ಚೆ ವಾಟೆಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್
ಚುಕೊನ್ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ?

ಘುಂವ್ಚ್ಯಾ ಫೆನಾಕ್ ಲಟಲಟ ಆಪ್ಟೊನ್
ಶೊಕೇಸಿರ್ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಜಾಂಕ್ ಆದ್ಳೊನ್
ಥೊಡಿಂ ಮೊಟಿಂ ಪಾಕಾಂ ಧರ್ಣಿರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್
ಜನೆಲಾಂಚ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಕ್ ವಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಸೊನ್
ನಿಸ್ರೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಉಸ್ಳಾಲೆಂ ಬಾವ್ದೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಮಿಕ್ಸಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಕಸೋಯ್ ರಾವ್ತಾನಾ
ಮದಾಮ್ ಆಯ್ಲಿ ಜಳಾರಿಂಚೆಂ ಬ್ಯಾಟ್ ಹಾಡ್ನ್
ಲಕಲ್ಲ್ಯಾ ಚಟ್ಟೆಂಕ್ ಪಡಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಜಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಚಾಳ್ವೊನ್
ರಾಗಾಚೆ ಮಾರ್‌ಯ್ ಪಡ್ಲೆ ದೋನ್
ಹುಳ್ವುಳೊನ್ ಕಶೇಂಯ್ ದಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಉಬ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಸುಟ್ಕೆಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಉಬೊನ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
ಘಾಯೆಲ್ಲೆ ಪಾಕಟೆ ಹಾಲವ್ನ್, ಸಕತ್ ಸರ್ವ್ ಆರಾವ್ನ್
ಉಬ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೊನಾ ಏಕ್ ಫಾಂಟೋಯ್ ಸುಶೆಗಾಕ್
ಇಗರ್ಜೆ ತೊರಿಚ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್
ಉಮ್ಕಾಳ್ಳೆಂ ಮೊಡಲ್ಲೆ ಪಾಕಟೆ ಉಸವ್ನ್
ರಾತ್‌ಭರ್ ಗಳ್ಗಳ್ಯಾಂ ರಡ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚೆ ದುಖಿನ್!

-ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ

कविता:

चोवदाव्ये माळ्येर रिगल्लें सुकणें

फांट्यांक सोधून
बाल्कनिच्या ग्रिल्लांचेर चडोन
भितर‍ल्या पाचव्या पानांक भुलोन
पाकटे दोडून
कशेंय भितर पावलें सुकणें...

एकाच्चाणें उटल्ल्या मिक्सिच्या आवाजाक कांपोन
कावजेवन उबताना अशीर ग्रिल्लांक तकली धाडावन
ल्हान पाकां थोडीं फुलां-चट्टेंनी सांडून
भायर उबचे वाटेचे सोदनेर
चुकोन भितर‍ल्या सालाक पावलें सुकणें?

घुंवच्या फेनाक लटलट आपटोन
शोकेसीर सजयिल्ल्या वाजांक आदळोन
थोडीं मोटीं पाकां धर्णीर शिंपडावन
जनेलांच्या आर्स्याक वाट म्हण फसोन
निस्रोन धर्णीक उसळालें बावदें सुकणें

मिक्सिचो आवाज कसोय रावताना
मदाम आयली जळारिंचें ब्याट हाडन
लकल्ल्या चट्टेंक पडल्ल्या वाजांक पळेवन चाळवोन
रागाचे मार‌य पडले दोन
हुळवुळोन कशेंय दारांतल्यान भायर उबलें सुकणें

सुटकेच्या बळान उबोन उबोन गेलें सुकणें
घायेल्ले पाकटे हालवन, सकत सर्व आरावन
उबचे वाटेर मेळ्ळोना एक फांटोय सुशेगाक
इगर्जे तोरिच्या खुर्सा खांद्यार
उमकाळ्ळें मोडल्ले पाकटे उसवन
रात‌भर गळगळ्यां रडलें सुकणें
अत्त्याचाराचे दुखीन!

-आंडऱ्यू एल डिकुन्हा



Title : ಚೊವ್ದಾವ್ಯೆ ಮಾಳ್ಯೆರ್ ರಿಗಲ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessary



Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z