Kavita Kular

ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ

ಏಕ್ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ. ನವ್ಯಾ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ಬರ್ಪೂರ್ ಫುಲ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ. ಮನಾಕ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಧಲೊಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ. ರುಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೊ ಏಕ್ ಅರ್ಥ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಕವಿಚೆಂ ಮನ್ ಕಶೆಂ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಹೀರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕವಿತಾ.

ಮೊನ್ಯಾಂನಿ ಗುಂತ್ಲಲೆ ಸಬ್ದ್ ಫುಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲ್ಚೆಂ, ವಾರ್‍ಯಾನ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್ ವಾಜೊಂವ್ಚಿಂ ವಿಯೊಲಾಂ,  ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂಚೆಂ ಕೋರಸ್ ಆನಿ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪಡ್ಚೆ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಪಾವ್ಳೆ - ಎಕಾ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಪ್ರತಿಮಾಂನಿ ವಿಣ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಞಾಚೆಂ ಕವಿ ಮನ್ ಖಂಯ್ಚೆ ರಿತಿಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಹಿ ಕವಿತಾ ದಿವಾಳಿಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂನಿ ಸಂತೊಸಾಚೊ, ಉಲ್ಲಾಸಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕುಂ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ

ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್
ರುಕಾಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ?
ಮೌನ್‌ಪಣಿಂ ಗುಂತ್ಲೆಲೆ ಸಬ್ದ್
ಫುಲಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಫುಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್ಗೀ?
ತಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗಾಂನಿ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ
ಚಿತ್ರಾಂನಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾಗೀ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಶ್ರುತಿ..
ಶಾಂತ್‌ಪಣಿ ವ್ಹಾಳಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾನ್
ರುಕಾಂ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚೆರ್
ವಾಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಯೊಲಾಂನಿ
ಗಾಜ್ಲಿ ನ್ಹಯ್ಗೀ ಮೊಗಾಚಿ ಪ್ರಿತಿ!
ತೆನ್ನಾಂ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಂನಿ ಉಬುನ್ ಯೇವ್ನ್
ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಂದ್ಯಾಂನಿ ಬಸುನ್
ಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕೋರಸಾಂತ್
ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಭ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ!
ತವಳ್ ಸವ್ಕಾಸ್
ಗಳುನ್ ಗಳುನ್
ಪಡ್ಲಲ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ
ಧಲುನ್ ಧಲುನ್
ಗಾಯ್ಲಲೆಂ ಗಾಯಾನ್
ಆಶೆಂಯ್ ಉಬುನ್ 
ಮೊಡಾಂಕ್ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ
ಗರ್ಭೆಸ್ತ್ ಮೊಡಾಂ ಲಜೆವ್ನ್ ತೊವ್ಲಿಂ
ಆನಿ ಆಕಾಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲೊ ಶಿಂವರ್
ಗಳ್ಳೆ ಪಾವ್ಳೆ
ತಟ್ ಧಿನ್‌ಕ್ ಧಿನ್!
ಧರ್ತಿ ಸಗ್ಳಿ ಭಿಜುನ್
ನವ್ಯೊ ಪಾಚ್ವ್ಯೊ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ
ಕಿರ್‍ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ!
ಸುರು ಜಾಲೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಗಾಯಾನ್!

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಂಞ್, ಆಂಜೆಲೊರ್


संपादकीय:

रुकांच्या जिविताक नवो अर्थ सोधून काडल्ली कविता

एक सुंदर कविता. नव्या अपरूपाच्या प्रतिमांनी बरपूर फुल्लली कविता. मनाक, काळजाक धलोंवची कविता. रुकांच्या जिविताक नवो एक अर्थ सोधून काडल्ली कविता. कविचें मन कशें आसजाय म्हण जाहीर करची कविता.

मोन्यांनी गुंतलले सब्द फुलां जावन फुलचें, वाऱ्यान फांट्यांचेर वाजोंवचीं वियोलां, सुकण्यांचें कोरस आनी सवकास पडचे पावसाचे पावळे - एका फाटल्यान एक प्रतिमांनी विणलली ही कविता, जेरी रासकिञाचें कवी मन खंयचे रितिचें म्हणोन आमकां सांगता.

ही कविता दिवाळिच्या संदरभार तुमच्या मनांनी संतोसाचो, उल्लासाचो उजवाड फांकूं.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

गायान रुकांचें

केन्नांय कोणेंय
रुकांचें गायान आयकलां?
मौनपणीं गुंतलेले सब्द
फुलां जावन फुल्ले न्हयगी?
तांच्या रंगांनी पिंत्रायिल्ल्या
चित्रांनी पडल्यागी दिश्टीक श्रुती..
शांतपणी व्हाळल्ल्या वाऱ्यान
रुकां फांट्यांचेर
वाजयिल्ल्या वियोलांनी
गाजली न्हयगी मोगाची प्रिती
तेन्नां सुकण्यांनी उबून येवन
वेगळ्या वेगळ्या कांद्यांनी बसून
गायलेल्या कोरसांत
कितली सोभली प्रकृती
तवळ सवकास
गळून गळून
पडलल्या पानांनी
धलून धलून
गायललें गायान
आशेंय उबून
मोडांक पोशेवंक लागलें
गरभेस्त मोडां लजेवन तोवलीं
आनी आकासा थावन पडलो शिंवर
गळ्ळे पावळे
तट धिनक धिन
धर्ती सगळी भिजून
नव्यो पाचव्यो आंकऱ्यो
किरलूंक लागल्यो
सुरू जालें आनयेक गायान

-जेरी रास्कीञ, आंजेलोर


Comment on this article

 • ಜೋಯರ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, Kinnigoli

  Tue, Apr 4 2023

  ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಆನಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ So strongly visual and communicates so potently ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಾಳ್ನ್ಯಾರ್ ದಲಯಿಲ್ಲೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಉಂಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ

  DisAgree Agree Reply

 • Salomi D Souza, Mogarnad

  Tue, Apr 4 2023

  ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ ಹಿ ಕವಿತಾ! ಕವಿತಾ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕರ್ತಾನಾ ರುಕಾಚೆಂ ಗಾಯನ್ ತೆಂ, ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊನ್ ಝಾಡ್ ಕಿರ್ಲೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ನವ್ಯಾ ಝಾಡಾನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಂ ಮುಂದರ್ಸಿಲಾ ಕವಿನ್.ವಾಹ್!! ಅಶೆಂಚ್ ಸಬಾರ್ ರುಕಾಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಥಾಂಬನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಯಿತ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿಯ್ ಆಶಾ. ರುಕಾ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೊಯ್ ತಾಳೊ ಮೆಳಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾಂ. ತಾಲೆಂತ್ ವಂತ್ ವೆಕ್ತಿ. ಬರೊ ಕವಿ..ನಟ್...etc.. ಅತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ನಾಂತ್ ಸರ್ ತುಮಿಂ....⁩ ......?...🤔 (೦೪-೦೪-೨೦೨೩)

  DisAgree Agree Reply

 • Guru Baliga, Mangalore

  Mon, Nov 10 2014

  Wonderful.

  DisAgree Agree Reply

 • Jaison J Sequeira, Gurpur

  Wed, Oct 22 2014

  Kudos to the poet...your poem brought me even closer to the nature. This is called bringing a gem out of a stone. This poem will remain with me for a long time. Compliments Jerry bab...

  DisAgree Agree Reply

 • Andrew l d Cunha, mangalore

  Tue, Oct 21 2014

  ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ...ಅನಿ ಧಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಾಚುಂಕ್ ಆಸಾ..ರುಕಾಂಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮನ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲೆಂ. ರುಕಾಚೆಂ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲೊಕಾಚೆ ಕಾನ್ ಉಗ್ತೆ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ. ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್! ಸತ್ತ್ ಅಸಲಿಂ ವಯ್ಬವಾಚಿಂ ಕವಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ರೂಕ್ ಕಾತರ್ನ್ ಕರ್ಚಿ ಭೂಮಿ ಪೂಜಾಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ರಿಟಿಚಾ ಕಟ್ಟೊಣಾಚಾ ಸಾಂದಿಯೆನಿ ಲಿಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸುಕ್ಣ್ಯಾಚ್ಯೊ ಆರಾಬಾಯೊಚ್ ಆಯ್ಕಾತಾತ್!

  DisAgree Agree Reply


Title : ಗಾಯಾನ್ ರುಕಾಂಚೆಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z