Kavita Kular

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಬಾಯ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಜರುಂ ಗಿತಾರಾಚ್ಯೊ ತಾರಿ.

ಕವಿಕ್ ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಲೆ ಉಡಾಸ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಕಶೆ ಯೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ತೆ ವರ್ಣುಂಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂಚೊ ತೊ ವಾಪರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಆನಿ ತಶೆಂ ಕರ್‍ತಾನಾ ಸುಮಧುರ್ ಸಂಗೀತ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ ಕವಿ ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾನ್.

ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂ ಮಧೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಬುಡುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ವ್ಹಾಜುಂ ವಿಯೊಲಾಂ, ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಜರುಂ ಗಿತಾರಾಚ್ಯೊ ತಾರಿ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

 

 

 

 

 

 

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ
ಕೆನ್ನಾಂಗೀ ಘಡುನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮಂತ್ರಾಂ
ಲಿಪಿ ನಾತ್ಲಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ
ನಾಚುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮತಿಪಟಲಾರ್

ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ
ತಬ್ಲಾ ಖೆಳ್ತಾತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ
ಬೊಟಾಂಚೆ ಠೊಕ್ಯಾಮೆಳಿಂತ್
ಉಟ್ಚ್ಯಾ ಖತ್ಕತ್ಯಾ ಲಯಾಂತ್
ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ
ನೆಂಟ್ಯಾ ಪಾಯಾಂನಿ
ರೊಯ್ಲೆಲಿಂ ಮೆಟಾಂ
ಅ ಆ ಇ ಈ!
ಸ್ಲೇಟ್ ಆನಿ ಕಡ್ಡಿ
ಕಮಲ...ಕಮಲಳ ಲಂಗ
ಸರ್ವ್ ಉಡಾಸ್ ಯೆತೆತ್ ಆಸಾ!

ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ
ನೆಂಟೆಪಣಾಚಿಂ ಮಿತ್ರಾಂ!

ಆತಾಂ ದೂರ್ ಕೊನ್ಶಾಂತ್
ಪಿರ್ಲುಕ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾ
ನಾಚ್ಚ್ಯಾ ಬೊಟಾಂ ಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್
ಚುಕುನ್ ಧಾಂವಲ್ಲೆಂ ವಾರೆಂ
ಸೂರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುನ್
ಮ್ಹಾಕಾ ಭೋವ್ ಆದ್ಲೆ 
ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ವ್ಹರ್‍ತಾನಾ
ಬಾಂಕ್ ಬಲ್ಕಾಂವ್ ಕರೆಜ್ಮ್
ಆನಿ ಕುಮ್ಗಾರಾಚೆ ಸಾಲಿಂತ್ಲಿಂ
ಶಾಲಿನಿ ಮಾಲಿನಿ ಶೋಭಾ
ದೊಳ್ಯಾಂನಿಚ್ ಹಾಸ್ತಾತ್

ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಕೊಣ್ಣಾ
ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚಿಂ ಹಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ!

ಆತಾಂ ವಿಯೋಲ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾ
ಮತಿದಿಗಂತಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾ
ಏಕ್ ಸೂರ್ ಜಲ್ಮುನ್ ಕಾಳಿಜ್ ಪಿಂದ್ತಾ
ಹರ್‍ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿಯೊಲಾಚೊ ಗಜ್*
ಸರಿಯಾಂಕ್ ಪೊಶೆತಾನಾ
ರಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಥಾವ್ನ್
ರಗ್ತಾಂ ದುಕಾಂ ಗಳ್ತಾತ್
ಆನಿ ಫಕತ್ ಹಾಂವೆಂ
ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಚಲಿಯೆಚೊ
ಯಾದಿ ಫುಲಯ್ತಾತ್!
ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಯ್ಜಣಾಂಚೊ ಆವಾಜ್
ಕಾನಾಮುದಿಯಾಂಚೆರ್ ಖೆಳ್ಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ
ಧಸ್ಮ್ಯಾಳೆ ವೋಂಠ್
ಕೆಸಾಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್
ತಾಚೆ ಗೊಮ್ಟೆರ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವೊಂಠಾಂನಿ ತಾಮ್ಶೆಯಿಲ್ಲೆ ಜಾಗೆ
ತಾನ್ ಭಾಗಯಿಲ್ಲಿಂ ಚಿಂವೊ
ಹಾಯ್ ದೆವಾ ದೆವಾ
ಕಿತ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಮಾಧಾನ್
ಮಸ್ತುನ್ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕರ್‍ತಾತ್!
ವಿಯೊಲಾಚೊ ನಾದ್ ದುಖಿ ಕಾಂಯ್
ಯಾದ್ ದುಖಿ?!
ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಸುರಾಂತ್ ರಡ್ಣೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ವಿಯೋಲ್ ದುಖಿ ಕಾಂಯ್
ವಿಯೋಲಾಚಿ ಗಜ್ ದುಖೀ?
ವ್ಹಯ್ ವ್ಹಯ್
ವಿಯೋಲಾಂತ್ ಸರ್ವ್ ದುಖಿಚ್
ದೆಕುನಚ್ ಹೊ ವಿಳಾಪ್!

ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ ಆನಿ ವಿಚಿತ್ರಾಂ
ಜಾಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಬಾಯ್
ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ!

-ಜೆರಿ ರಾಸ್ಕಿಂಞ್ ಆಂಜೆಲೊರ್

*ಸುರ್=ತಾಳೊ
*ಗಜ್=ವಿಯೊಲಾಚೊ ಬೋವ್ 

संपादकीय:

बाय मेळता पासून जरूं गिताराच्यो तारी.

कविक ल्हानपणाले उडास येवंक सुरू जाल्यात. ते कशे येतात म्हणचें? ते वरणूंक सगळ्या व्हाजांत्रांचो तो वापर करता. आनी तशें करताना सुमधुर संगीत व्हाळयलां कवी जेरी रासकिन्हान.

ह्या सगळ्या उडासां मधें एकलें बाय बुडून गेलां. पुण तें खंय आसा तें ताका कळीत ना. व्हाजूं वियोलां, तें मेळता पासून जरूं गिताराच्यो तारी.

-मेल्विन रोड्रीगस

कविता:

आदल्या उगडासाचीं व्हाजांत्रां

आदल्या उगडासाचीं व्हाजांत्रां
केन्नांगी घडून गेल्लीं मंत्रां
लिपी नातलल्या उत्रांचीं सूत्रां
नाचूंक लागल्यांत मतिपटलार

ल्हानपणाचीं घडितां
तबला खेळतात चिंतनां
बोटांचे ठोक्यामेळींत
उटच्या खत्कत्या लयांत
पावशिल्या दिसांनी
नेंट्या पायांनी
रोयलेलीं मेटां
अ आ इ ई!
स्लेट आनी कड्डी
कमल...कमलळ लंग
सर्व उडास येतेत आसा!

खंय आसात कोण्णा
नेंटेपणाचीं मित्रां!

आतां दूर कोनशांत
पिरलूक व्हाजता
नाच्च्या बोटां मुळांतल्यान
चुकून धांवल्लें वारें
सूर जावन बदलून
म्हाका भोव आदले
फिरगजेक व्हरताना
बांक बलकांव करेज्म
आनी कुमगाराचे सालिंतलीं
शालिनी मालिनी शोभा
दोळ्यांनीच हास्तात

खंय आसात कोण्णा
ल्हानपणाचीं हीं चित्रां!

आतां वियोल व्हाजता
मतिदिगंताच्या पोंताच्या पोंता
एक सूर जल्मून काळीज पिंदता
हरयेक पावटीं वियोलाचो गज*
सरियांक पोशेताना
रडच्या काळजाथावन
रगतां दुकां गळतात
आनी फकत हांवें
मोग केल्ले चलियेचो
यादी फुलयतात!
ताच्या पांयजणांचो आवाज
कानामुदियांचेर खेळचीं किरणां
धसम्याळे वोंठ
केसांचो परमळ
ताचे गोमटेर
म्हज्या वोंठांनी तामशेयिल्ले जागे
तान भागयिल्लीं चिंवो
हाय देवा देवा
कित्यागी म्हजें समाधान
मस्तून पिड्ड्यार करतात!
वियोलाचो नाद दुखी कांय
याद दुखी?!
हरयेका सुरांत रडणें कित्याक?
वियोल दुखी कांय
वियोलाची गज दुखी?
व्हय व्हय
वियोलांत सर्व दुखीच
देकुनच हो विळाप!

जिविताचीं सूत्रां आनी विचित्रां
जाल्लें तें बाय
खंय आसा कोण्णा!

-जेरी रास्कींञ आंजेलोर

*सूर=ताळो
*गज=वियोलाचो बोवTitle : ಆದ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಚಿಂ ವ್ಹಾಜಾಂತ್ರಾಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z