Kavita Kular

ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಕೋವಿಡಾಂತ್ ಮನೀಸ್ ಮರ‍್ತಾತ್, ಪುಣ್ ಹೊ ’ತಾಳೊ’ ಮರುಂಕ್ ನಾ.

ಕೋವಿಡಾವರ್ವಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಮರ್ಣಾಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಚಿಂ ಕಾರಣಾಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮರ್ಣಾಂತ್‍ಯ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಗುಣ್‍ಗಾನ್ ಕರ‍್ಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಯೆತಾ. ತೊ ಆಜೂನ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜೀವಂತ್ ಆಸಾ. ತೊ ಮರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರುಜು ಜಾತಾ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಿಮಾಣೊ ಕಡ್ವೊ ವಾಚ್ತಾನಾ ಆಂಗ್ ಶಿರ್ಶಿರ‍್ತಾ. ಆಂಗಾಚೆರ್ ಕಾಂಟೆ ಫುಟ್ತಾತ್. ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡ್ತಾ. ಅಸಲೊ ತಾಳೊ ರಾವುನ್ ವೆಚಿ ಘಡಿ ಆಜೂನ್ ಆಯ್ಲಿನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಟ್ತಾತ್.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ತಶೆಂ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತೀಕ್.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್

"ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಳಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಡೋಸ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್.."
ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಡೆಂ ಪುರ‍್ಪುರ‍್ಲೆಂ.

"ಲೊಕ್‌ಡೌನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ವೆಳಾರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ತಿಂ"
ಏಕ್ ಗುರ‍್ವಾರ್ ಮಡೆಂ ಸುಸ್ಕಾರ‍್ಲೆಂ.

"ಮೋರಾಕ್ ಘಾಲ್ಚೊ ತಾಂದುಳ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪುಣಿ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್.."
ಕಾಮ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಭುಕೆನ್ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಡೆಂ ಪಿಂರ‍್ಗಲೆಂ.

"ಹಾಂವ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿಂ ತರ್.."
ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

"ಬೆಡ್‌ಸ್ಕ್ಯಾಮ್, ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾತ್.. ದಳ್ದಿರ್ ಖಂಯ್ಚೆ"
ಬಾರಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂನಿ ಬೆಡ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಡೆಂ ಉಪ್ರಾಟ್ಲೆಂ.

"ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪಾ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಾಯಾಚ್ಯೆ ದಯೆನ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯೆ ಪವಿತ್ರ್ ನಂಯ್ತ್ 'ಮುಕ್ತಿ' ಜೊಡ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ"
ಮ್ಹಣತ್ ಏಕ್ ಭಕ್ತಿಕಾಚೆಂ ಮಡೆಂ ಕ್ಯಾಮೆರಾಮೆನಾಕ್ ಪೋಝ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

-ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್

संपादकीय:

कोविडांत मनीस मर‍्तात, पूण हो ’ताळो’ मरुंक ना.

कोविडावर्वीं जांवचीं मर्णां आनी त्या मर्णाचीं कारणां ह्ये कवितेंत वयर पडल्यांत. ह्या कारणांक सगळो संसार आडळत्याचेर बोट जोकून आसताना, मर्णांत‍य आडळत्याचें गूण‍गान कर‍्चो ताळो आयकुंक येता. तो आजून ह्या गांवांत जीवंत आसा. तो मरुंक ना म्हळ्ळें रुजू जाता.

ह्ये कवितेंतलो निमाणो कडवो वाचताना आंग शिर्शीर‍्ता. आंगाचेर कांटे फुटतात. राग मसतकाक चडता. असलो ताळो रावून वेची घडी आजून आयलिना कित्याक म्हळ्ळीं सवालां उटतात.

विल्मा बंटवाळाची आपुरबायेची कविता ही. आयच्या काळाक जोक्ती तशें आडळत्याच्या कदेलार बसल्ल्यांक तीक.

-मेलवीन रोड्रिगस

कविता:

मडीं उलयतात

"म्हाका वेळार व्याक्सिनाचो दुस्रो डोस मेळ‌ल्लो तर.."
उप्येवन आस‍ल्लें एक मडें पूर‍्पूर‍्लें.

"लोक‌डौन नात‌ल्लें तर हांव वेळार आस्पत्रेक पावतीं"
एक गूर‍्वार मडें सुसकार‍्लें.

"मोराक घाल्चो तांदूळ आमकां पुणी दिल्लो तर.."
काम नासतां भुकेन मेल्लें मडें पिंर‍्गलें.

"हांव सर्कार आसच्या गांवांत जल्मल्लीं तर.."
ओक्सिजन मेळनासतां थंड जाल्लें मडें उलयलें.

"बेड‌स्क्याम, आनी कितें म्हणून, आपल्यो चुकी धांपुंक पळेयतात.. दळदीर खंयचे"
बारा आस्पत्रेंनी बेड मेळनासतां मेल्लें मडें उपराटलें.

"तोंड धांपा! आमच्या रायाच्ये दयेन, आमकां ह्ये पवित्र नंयत 'मुक्ती' जोडचें भाग मेळ्ळां"
म्हणत एक भक्तिकाचें मडें क्यामेरामेनाक पोझ दीवंक लागलें.

-विल्मा बंटवाळ


Comment on this article

  • Sunil Francis Lewis, Modankap

    Mon, May 17 2021

    Congratulations Wilma The way you analysed our society & current situation is notable.

    DisAgree Agree Reply


Title : ಮಡಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z