Kavita Kullar

ಸಂಪಾದಕೀಯ್:

ಮರಣ್ ಧರುನ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್?

ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾಚಿ ಕಾಂಯ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಾಂಗಾ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ನಾಂಚ್ ಕರ್ಚೆದಿಶಿಂ ಕವಿ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ. ಮರಣ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಕಾ ಧರ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ತೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ.

ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಳೀಜ್ ದಿತೊಂ ಆಸಲ್ಲೊಂ ಜರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ತಾಂಕಲ್ಲೆಂ ಅಸೊ ತೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್

ಕವಿತಾ:

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್

ದೊಂಗ್ರಾಮಾತ್ಯಾರ್ ತರ್ಣ್ಯಾ ತಣಾಂತ್
     ಎಕ್ದಾಂ ಬಸುನ್ ಆಸ್ತಾಂ
ಚಂಚಲ್ ಚಿಂತಪ್ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂ
     ಚಿರುನ್ ಮಾರುನ್ ಘುಸ್ತಾಂ
ಸಂಸಾರಾಚೀ ದೆಕ್ಲೀ ಮರ್ತಿ
     ಜಿವಾಳ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ.

ಜಾಲೊಂ ಪಿಸೊ ಸುರ್ಯಾನ್ ಜೆದ್ನಾಂ
     ಪಾಡ್ಲಾ ಹೊಡೆಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ
ಸಾಂಜೆವಾರೆಂ ಲಜೆನ್ ಬುಡೊನ್
     ತಾಳ್ಯಾಂ ಮದೆಂ ಮೊಡ್ಲೆಂ
ಕುಂಕ್ಡಾ ಜೊಡೆಂ ಮೊಗಾನ್ ಭರೊನ್
     ದಿಶ್ಟಿ ಫುಡೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ.

ತಣಾಭರೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವುನ್
     ಮ್ಹಾರ್ಡೆಂ ಎಕ್ಲೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ
ವೊಂಟ್ಯೆಂತ್ ಬಸುನ್ ಬಾಳಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ
     ಸ್ತನಾಂಕ್ ಮುಖ್ ಘಾಸ್ಲೆಂ
ತೆನ್ನಾಂ ಘೊಟ್ಯಾಂತ ಮಾಯ್ ಸುಕ್ಣೆಂ
     ಉಮೆದಿನ್ ಘುಸ್ಲೆಂ.

ಮತ್ ತೆನ್ನಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಶಿ
     ಉಗ್ತ್ಯಾ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಭೊಂವ್ಲಿ
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾವಯ್ಲ್ಯಾ
     ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಖೊಂಪಾಂಕ್ ಧಾಂವ್ಲಿ
ಜಿವಾಳೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಘೆವ್ನ್
     ಕಳಂವ್ಕ್ ಪರತ್ ಪಾವ್ಲಿ

ಲಾಗಿಂಚ್ ದಿಸ್ಲಿ ಆವಯ್ ಎಕ್ಲಿ
     ಪ್ರಸೂತ್ ಜಾಲಿ ಬಾಳಾ
ಮೆರೊ ನಾಸ್ಲ್ಯೊ ಗಡಿ ನಾಸ್ಲ್ಯೊ
     ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾ
ಮರ್ಣಾಘಾಂಟಿ ವ್ಹಾಜ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾಂಚ್
     ಎಕ್ಲೊ ಪಾವ್ಲೊ ಥಳಾ

ಶೆತಾಂ ಮೆರಿಂ ಎಕಾ ಘರಿಂ
     ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನೀಸ್ ನಾಸ್ಲೊ
ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘರಿಂ ಜೆವ್ಣಾಮೆಜಾರ್
     ಪೊಸ್ಣ್ಯಾಭರೊ ಕುಸ್ಲೊ
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದೆವಾ
     ಆವ್ತಾರ್ ತರೀ ಕಸ್ಲೊ!

ರಡ್ಣೆಂ, ಕಡ್ಣೆಂ, ಪಡ್ಣೆಂ, ದೊಡ್ಣೆಂ
     ಸೊಸ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಸೊಸ್ಣೆಂ
ಕಡ್ಸರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಡ್ಶಾಂಚೆರಿ
     ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂ ಚಡ್ಣೆಂ
ಪಡ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಪಡ್ಣೆಂ ಆನಿ
     ಉಡ್ತಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಉಡ್ಣೆಂ?

ಆಸಾ ಹಾಕಾ ವಾಟ್, ಆತ್ಮೊ
     ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್ಲೊ
ಆಸಾ ವಾಟ್, ಆಸಾ ವಾಟ್
     ಜಿಬೆರ್ ಉಪಾವ್ ಚರ್ಲೊ
ಪರ್ವೊ ತರೀ ಕೊಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್
     ಉಪಾವ್ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ಉರ್ಲೊ!

ಕಾಳಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ
     ಚರುನ್ ಜರೀ ಆಯ್ಲೆಂ
ಉಸ್ವಾಸಾಕ್ ಧರುನ್ ಬಾಂದುನ್
     ಕುಪಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ
ಕಾಳೀಜ್ ತರೀ ದಿತೊಂ ಹಾಂಕಾಂ
     ಜರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಂಕ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೊ ಉಪಾವ್ ಮ್ಹಜೆಚ್ ಲಾಗಿಂ
     ಮ್ಜಜೊಚ್ ಜಾಲೊ ನಿಯಾಳ್
ಎಕಾಮೆಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಜಿತಾ
     ಧಾರುಣ್ ಆನಿ ಮೊವಾಳ್
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮುಂಗಾ
     ಆಸಾಪರ್ಯಾಂ ಜಿವಾಳ್.

- ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ

 

संपादकीय:

कविता:

संसाराच्या मात्यार

दोंग्रामात्यार तर्ण्या तणांत
     एकदां बसून आसतां
चंचल चिंतप चारांय कुशीं
     चिरून मारून घुसतां
संसाराची देकली मर्ती
     जिवाळ पर्वा नासतां.

जालों पिसो सूऱ्यान जेदनां
     पाडला होडें सोडलें
सांजेवारें लजेन बुडोन
     ताळ्यां मदें मोडलें
कुंकडा जोडें मोगान भरोन
     दिश्टी फुडें जोडलें.

तणाभरो मात्यार घेवून
     म्हार्डें एकलें चल्लें
वोंट्येंत बसून बाळान ताच्या
     स्तनांक मूख घासलें
तेन्नां घोट्यांत माय सुकणें
     उमेदीन घुसलें.

मत तेन्नां जावन पिशी
     उग्त्या वार‍यार भोंवली
संसाराच्या मात्यावयल्या
     बंगल्या खोंपांक धांवली
जिवाळेचें जिवीत घेवन
     कळवंक परत पावली

लागिंच दिसली आवय एकली
     प्रसूत जाली बाळा
मेरो नासल्यो गडी नासल्यो
     संतोसाच्या व्हाळा
मर्णाघांटी व्हाजल्या तेन्नांच
     एकलो पावलो थळा

शेतां मेरीं एका घरीं
     पियेवंक नीस नासलो
दूसऱ्या घरीं जेवणामेजार
     पोसण्याभरो कुसलो
संसाराच्या मात्यार देवा
     आवतार तरी कसलो!

रडणें, कडणें, पडणें, दोडणें
     सोसतल्यांचें सोसणें
कडसरांवच्या कडशांचेरी
     केदोळ पऱ्यां चडणें
पडतल्यांचें पडणें आनी
     उडतल्यांचें उडणें?

आसा हाका वाट, आत्मो
     उमाळ्यांनी भरलो
आसा वाट, आसा वाट
     जिबेर उपाव चरलो
पर्वो तरी कोणाक कित्याक
     उपाव ताळ्यांत उरलो!

काळकांतल्यान मरण म्हजें
     चरून जरी आयलें
उस्वासाक धरून बांदून
     कुपां पाटल्यान पायलें
काळीज तरी दितों हांकां
     जरी म्हाका तांकलें.

म्हजो उपाव म्हजेच लागीं
     म्जजोच जालो नियाळ
एकामेका मोगान जिता
     धारूण आनी मोवाळ
संसाराच्या मात्यार मुंगा
     आसापऱ्यां जिवाळ.

- चा. फ्रा. देकोसता

 

ಬಾಂಯ್ ಲಾಗ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಕ್ - 2/20/2016
ದಾಕ್ಷೆಣೆಚೊ ಮುದೊ - 2/20/2016
ಮೋಗ್ - ದೋನ್ - 2/19/2016
ಮೋಗ್ - ಏಕ್ - 2/16/2016
ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದವರ್ - 2/16/2016
ಜಲ್ಮ್ - 2/14/2016
ದರ್ಯಾಕ್ ಉಜೊ ಪೆಟ್ಲಾ - 2/14/2016
ಚಡ್ ಹೊಡ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ - 5/2/2015
ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ - 6/1/2014
ಪಾವ್ಸ್ - 9/17/2013
ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮಾನ್ ನಾ - 6/4/2013
ಕೊಡಿಯಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ - 2/20/2013
ಪಿಂಪ್ಳಾ ಪಾನಾಂ - 12/8/2011
ಉಜೊ - 9/18/2011
ವಂಯ್ - 9/18/2011
ಸರ್ಗಾವಯ್ಲಿ ಪಿಂರ್ಗಣ್ - 9/10/2011
ಉಮೊ - 9/10/2011
ನತಾಲಾಂಚಿ ಭೆಟ್ - 9/10/2011
ಖರಸ್ - 3/6/2011
ಭಿರಾಂತ್ - 3/6/2011
ಆದಾಂವ್ ಬಾಪಾನ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? - 3/6/2011
ಕಾಜಾರಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ದೀಸ್ - 3/6/2011
ಎಕಾ ಭಾತಾಕ್ ತುಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ - 3/6/2011
ಮಾಮಿಯೆಚೊ ಮಾಯಾಮೋಗ್ - 2/13/2011
ಆಶಾ - 2/13/2011
ಇಜಾಬೆಲಾಚ್ಯಾ ಘೊವಾಗೆರ್ - 10/19/2010
ರಾಂದ್ಲೆಂ ರಾಂದಪ್ - 10/19/2010
ಆಬೊಲ್ಯಾಚೊ ರಂಗ್ - 10/19/2010
ಸ್ವಪ್ಣಾಂತುಲೆಂ ರಾಜ್ - 10/19/2010
ತಾಳ್ಯೆನ್ ತಾಳಿ - 10/19/2010
ಜಿಗಿಬಿಗಿ ರಾತ್ - 10/19/2010
ದಾರಾಭಾಯ್ಲೊ ಘೊವ್ - 10/19/2010
ಬಿರಿ ಬಿರಿ ಪಾವ್ಸ್ - 10/19/2010
ಮೊಗಾಳ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಿತಾ - 10/19/2010
ಜೆಜು, ಜೆಜು ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆರ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ - 10/19/2010
ಆನ್, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ - 10/16/2010
ಮಾಗ್ಣೆಂ - 2 - 7/8/2010
ಮಾಗ್ಣೆಂ - 7/8/2010
ಉತ್ರಾಂ - 7/8/2010
ದೇವ್ ಆನಿ ದೆಂವ್ಚಾರ್ - 6/18/2010
ಪಾವ್ಸ್ - 6/18/2010
ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ - 5/3/2010
ದೋನ್ ಬುಡ್ಬುಡೆ - 2/23/2010
ಮೋಗ್ ಕರುಂ ಲಿಪೊನ್‌ಸೊ - 2/23/2010
ಶೆಂಡೊ - 2/19/2010
ಮಿಟಾ ಕಣ್ - 2/19/2010
ಸೊಧ್ನಾಂ - ದೋನ್ - 2/19/2010
ಸೊಧ್ನಾಂ - ಏಕ್ - 2/19/2010
ಥೆಂಬೆ - 2/19/2010
ಭಟಾಚಿ ಪಾವ್ಲಿ - 2/19/2010
ಧಾ ಆಂಕ್ವಾರಿ - 2/18/2010
ದಿತಾಂ ದಿತಾನಾ - 2/18/2010
ಹಾಂವ್ ಕೊಣ್? - 2/18/2010
ಆಡ್ಕುಲೊಗೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ - 12/11/2009
ಹಾಡ್, ಚೆಡ್ವಾ, ಬುಡ್ಕುಲೊ - 12/11/2009
ಜಗ್ಲಾಣೆಂ ಆನಿ ಜೀಬ್ - 10/7/2009
ದಿವೊಡ್ ಆನಿ ದೊರಿ - 9/11/2009
ಕೊಂಬಿ ಆನಿ ಕಾಂತಾರ್ - 8/23/2009
ಭಾಂಗರ್ - 8/23/2009
ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಿಯಾವ್ - 8/4/2009
ತಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಉಡಿ - 7/9/2009
ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ತುಜೆ ಕಾನ್ - 6/18/2009
ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್ - 6/11/2009
ಸುಂಬಾಚೆಂ ಆನಿ ಪಾಯ್ - 8/27/2007
ಘಾಂಟಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಾಜ್ತಾತ್? - 3/27/2007
ಸವಯೆಚೆಂ ಪಾತಕ್ - 3/10/2007
ಖಂಯ್ ಪುರ್‍ಲಾ ಕವಿಕ್? - 12/2/2005
Comments on this Article

Alphonse Mendonsa
-Abu Dhabiu, UAE
Wednesday, June 11, 2014
Thanks Melvyn Baab. Well done...thanks a lot.. Its my interesting topic and trying learn from the greatest konkani poet..

Lancy Madtha
-Dubai, UAE
Wednesday, June 11, 2014
About 37 years ago, I met the great personality late Chafra and had long interaction. One of the most sought Directors to youth & motivator. He was the Director for long time in guiding & taming Youth in acting. Wedding Catechism (Kazarchim Dothorn) one of his favorite skit. Thank you Melvy Bab for being instrument in recollecting my memory.

Nagesh Sonde
-Mumbai, India
Wednesday, June 11, 2014
A great source to refresh memory of a great poet and human being. I had good fortune to meet this noble soul who was gentle in hi speech as he could as well be sharp in his response. Indeed they were the days to be cherished.

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions about this article.
Fields marked with * are necessary
Your Name:  *
E-mail:  *
Present Place:  *
Country:  *
Phone:
Address:
Your Message:  *
Security Validation
Enter the characters in the image above
 
Disclaimer: Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.

  A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M
  N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z