Kavita Kular - Paresh Kamat

Name  :   Paresh
Pen Name  : Paresh Kamat
DOB  : 28 March 1968
Education  : Pharmacist
Profession  : Pharmacist
Awards  : Konkani Bhasha Mandal, Goa Award (2001 & 2005); Goa Hindu Association (Mumbai) Poet B.B. Borkar Memorial Award (2004); Kala Akademi Sahitya Puroskar (2009); Janaganga Sahitya Puroskar (2010); JCI Ponda, Youth Icon Puroskar (2010); Yuva Srujan Puroskar, Goa Govt (2011-12); Sahitya Akademi Award for Chitralipi (2018).

Poetry works :

अळंग (Alang - 2000); गर्भखोल (Garbhakol - 2004); शुभंकर (Shubhankar - 2009); चित्रलिपी (Chitralipi - 2013).


 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M
 
 N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z