Kavita Khodd

ಎಕೆ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ : ಓಸ್ಟಿನಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ:

ಎಕೆ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಯತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆನಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೊ ಬರಂವ್ಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಆಮ್ಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ ಕವಿ ಮಿತ್ರ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ಹಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಸಮೀಕ್ಷಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್ಲೊ. ತವಳ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ "ತುಮಿ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಕೃತಿ ಸಮೀಕ್ಷೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಗೂಣ್ ಕಿತೆಂ?" ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಳೆಂ  "ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವಿಮರ್ಶೆಚಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆಸಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಮರ್ಶೆಚೆಂ. ದೆಕುನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೃತಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಚಿಂತಪ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಆನಿ ತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಚಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂವ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ಬರಿ ಸಮಾಜ್ ರುತಾ ಕರ್‍ಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಥಿರ್ ಪಾತಿಯೆತಾಂ. ಭಾಯ್ಲೊ ಪ್ರಾಸ್, ಭಿತರ್ಲೊ ಪ್ರಾಸ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಹಾಂವೆ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಉಪ್ರಾಂತ್"

ಆತಾಂ, ಏಕ್ ಕೃತಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಆನಿ ತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಾರ‍್ಕಿ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೇಮ್ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ ?

ಮ್ಹಜೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಎಕೆ ಕೃತಿಯೆಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಬರವ್ಪೀಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೊ ನ್ಹಯ್, ಫಕತ್ ತಾಚಿ ಕೃತಿ  ಆನಿ ಕೃತಿ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ಆಯ್ಚೆ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್.

ಇತ್ಲೆಂ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕೊಂಕಣಿಪೊಯೆಟ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಕುನ್ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ - 'ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಪಾಲ್'. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಾಕ್  ಕವಿತಾ ದಿಸ್ತಾ  ಸರಳ್. ಪೂಣ್ ಕವಿತೆನ್ ಆಕೆರಿಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ - ಅಸಾಧರಣ್.
 
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಆಸಾ, ಆಲ್ತಾರಿರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ. ಆಲ್ತಾರಿ ಮುಕಾರ್ ರಾವುನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಜೆಚಿ ಆಮೊರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಪರ್ನಿಂ ನಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಘರಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಫ್ಲೆಟಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಪಾಲಿ ಯೆತಾತ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೋವ್‌ಶಾ ಪಾಲಿ ತಿತ್ಲಿ ವಿಕಾಳ್ ಜಿವಿ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಪೆಜೆಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕೆಂತ್ ಪಾಲ್ ಪಡುನ್ ತಿ ಪೇಜ್ ಜೆವ್‌ಲ್ಲಿಂ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ ತರ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಬಿಸಿಯೂಟಾಂತ್ (ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹುನ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್) ಪಾಲ್ ಪಡುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಅಸ್ವಸ್ಥ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಥೊಡೆಕಡೆ ಮರಣ್ ಪಾವಲ್ಲೇಂಯ್ ಆಯ್ಕಲಾಂ.  ಪಾಲ್ ಆಂಗಾರ್ ಮುತ್ಲ್ಯಾರ್ ಫೊಡ್ ಪಡ್ತಾತ್.  ಪಾಲ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಅಪಶಕುನ್ ಮಾನ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೀಯ್ ಪಾಲ್ ಅನಿಶ್ಟ್.


ಘರ್ ಜಾಂವ್ ಪರ್ನೆಂ ನಳ್ಯಾಂಚೆಂ ವಾ ಆಧುನಿಕ್ ಫ್ಲ್ಯಾಟ್, ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ರೀಗ್ ಆಸಾ, ಪುಣ್ ಪಾಲಿಂಕ್ ನಾ. ಪಾಲಿಂಕ್ ಕೊಣೀ ಘರಾಂನಿ ಪೊಸಿನಾ, ರೀಗ್ ಸಯ್ತ್ ದೀನಾ. ಪಾಲಿ ಘರಾಂನಿ ಜಬರ್‌ದಸ್ತೆನ್ ಘುಸ್ತಾತ್.  ಥೊಡ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಪಾಲಿಂಕ್ ಆನಿ ಉಂದ್ರಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಜ್ರಾಂಕ್ ಪೊಸಿಜೆ ಪಡ್ತಾ - ಚಡಿತ್ ಖರ್ಚ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಕಡೆ ಪೆಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ.

ಪೂಣ್ ಪಾಲ್ ತಿ ಪಾಲ್ - ತಿಕಾ ಕೊಣೆ ಆಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ, ಶೀದಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾ. ನಾಣಿಯೆಂತ್, ಕಾಕ್ಸಾಂತ್, ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಪಾಲಿ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಶಾಣ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಾಜ್ರಾನ್ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ವಾ ಮನ್ಶಾನ್ ಮಾರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ, ಪುಸ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ದಡ್ಬಡ್ಚಿ ಶಿಮ್ಟಿ ಗಳಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ವಾಂಚುನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗುನ್ ಖಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೀವ್ ವಾಂಚಂವ್ಕ್ ಪಣಂದೆ ಪದ್ರಾಡ್ (ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ಧಾಂವ್ತಾತ್) ಜಾತಾತ್. ನೆಂಟಿ ಮಾಜ್ರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಶಿಮ್ಟೆಕಡೆ ಖೆಳುನ್ ಬಸ್ತಾತ್, ಮನಿಸ್ ಥೊಡೆ ದಡ್ಬಡ್ಚೆ ಶಿಮ್ಟೆಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವುನ್ ಪಾಲಿಕ್ ಆಸೊಂದೀ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್.

ಪೂಣ್ ಪಾಲ್ ತಿ ಪಾಲ್‌ಚ್. ವಿಕಾಚೆಂ ಬುಯಾಂವ್. ಖಂಯ್ ತರೀ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಲಿಪ್ತಾ. ಆನಿ ಖಂಯ್ ಏಕ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಿಸೊಳೆಂ ವಾಟ್ ಚುಕುನ್ ಘರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ ತರ್, ಗಬಕ್ಕ್ ಕರ್ನ್ ತಿಚೆರ್ ಉಡ್ತಾ ಆನಿ ಗಿಳ್ತಾ. ಹೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಘರಾಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಪಾಲಿಚೆರ್ ಭಿರ್ಮೊತ್ ಪಾವ್ತಾತ್. ಆಸೊಂದೀ ತೆಣೆ ಕೊನ್ಶಾ ಮುಲ್ಯಾಂನಿ - ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಘಾಲಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ವೀಕ್ ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಪಡನಾತ್ಲೆಪರಿಂ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಇತ್ಲೆಂ ಅಯ್ಕಲ್ಲೆಂಚ್ ಪಾಲ್, ಆಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಆನಿ ಅಪ್ಣಾವಿಣೆ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಚಲನಾ, ಕಾಡಿ ಹಾಲನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ಹಂಕಾರಾನ್ ಫುಲ್ತಾ. ಘರ್‍ಚ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾನ್ ದಿಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಾಲಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡ್ತಾ. ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಲ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಗ್ತಾ ಆನಿ ಚಿಂತಾ: ಆಮೊರೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಲ್ತಾರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ರಾವಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಮಾನ್ ದಿತಾತ್.

ಆಲ್ತಾರಿರ್ ರಾವುನ್
ಪಾಲ್ ಎಕ್ಲಿ
ಸಕಯ್ಲ್ ಪಳೇತ್ ರಾವ್ಲಿ
ಪಿಳಿ ಪಿಳಿ
 
ಆಮೊರೆಕ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ರಾವಲ್ಲಿಂ ಮನ್ಶಾಂ
ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್
ಮಾನ್ ದಿತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್
ಸಂತೊಸ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಕಾಳಾತೀತ್ ಆನಿ ಅನನ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಚಿ, ತಾಂತುಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೂಚ್ಯ್ ಗುಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್. ಜಶೆಂ ಆಸ್ಟಿನಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಮುಕಾರ್ ಪಾಲಿಚಿ ಗತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ತಾ. 

ಪಾಲಿಚೊ ಜಾಗೊ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ತರೀ ಹಂಕಾರಾನ್ ಭರುನ್ ತಿ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡ್ಲಿ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಕೋಣ್?  ಆಮೊರೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ರಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ಸಳ್ಗಿ ಮ್ಹಣನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ವೊಗ್ ನಾ. ಜರಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಅನಿಶ್ಟ್ ಪಾಲಿಚೆರ್ ಮಾಜ್ರಾಕ್ ಸೊಡಲ್ಲೆಂ ವಾ ಸಾರ್ಣಿಖುಂಟ್ಯಾಂತ್ ಮಾರ್ನ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆಜ್ ತಿಣೆ ಹಂಕಾರಾನ್ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಚಡ್ಚಿ ಗತ್ ಯೆತಿ? ಪಾಲಿನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೆ ಸಳ್ಗೆಚೆಂ ಶಿಖರ್. ಆಲ್ತಾರ್ ತಿ ಆಲ್ತಾರ್. ಆಲ್ತಾರಿಚೆಂ ಪವಿತ್‌ಪಣ್ ಪಾರ್ಪೊಳ್ ಪಾಲಿನ್ ಮುತುನ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದೆಕುನ್ ಆಮೊರಿ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪಾಲಿಕ್ ಸಾರ್ಣಿಖುಂಟ್ಯಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ನಿಶ್ಚಿತ್. 

 

 

 

 

 


-ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್


प्रतिक्रिया:

एके पालिचें मानाचें पिशें

फाटल्या दिसांनी कवी मेल्विन रोड्रीगस, कवयत्री स्मिता शेणै आनी हांव विश्व कोंकणी केंद्रांत मेडिसिन आनी इंजिनियरींग शिकच्या विद्यार्थीं सांगाता आमचो बरंवचो अनबोग वांटून घेवंक गेल्ल्यांव. विद्यार्थींक आमची वोळक करून दिताना कवी मित्र, कोंकणी भास आनी संसकृती प्रतिषठान हाचो सहायक निर्देशक गुरू बाळिगान हांव एक समीक्षक म्हण म्हजी वोळक करून दिली. आमच्यो कविता आनी कवितेक लगती गजालीं उपरांत विद्यार्थींक सवालां विचारूंक आवकास आसलो. तवळ एका विद्यार्थीन म्हाका विचारलें "तुमी खंयचीय कृती समीक्षेक म्हण विंचताना पयलें पळेंवचो गूण कितें?" हांवे म्हळें "साहित्यांत जायतीं विमर्शेचीं इसकोलां आसात. हांवें पाटलाव करून आसचें इसकोल संसकृती विमर्शेचें. देकून खंयच्याय साहित्य कृतियेंत म्हाका कृती जल्मल्ली परिस्थिती आनी केंद्र चिंतप बोव गरजेचें म्हण दिस्ता. आनी ते परिस्थितेंतल्यान आयची समाजीक परिस्थिती पारकुंचें प्रेतन हांव करतां. आयच्या समाजीक संदरभार हें गरजेचें कित्याक म्हळ्यार साहित्याचो शेवोट बरी समाज रुता करचो म्हण हांव थीर पातियेतां. भायलो प्रास, भितरलो प्रास असल्या गजालिंचेर हांवे दीश्ट घालची उपरांत"

आतां, एक कृती जल्मल्ली परिस्थिती कसली म्हण सोधून काडचें कशें? आनी ती परिस्थिती सगळ्यांक एक सारकी आसजे म्हळ्ळें नेम कांय आसा ?

म्हजे पर्माणे एके कृतियेक जल्म दिल्या उपरांत तो बरवपीय म्हाका गरजेचो न्हय, फकत ताची कृती आनी कृती जल्मल्ली आयचे समाजेची परिस्थिती मात.

इतलें बरोवंक कारण कोंकणिपोयेट्री जाळिजाग्यार आयलेवार फायस जाल्ली आसटीन डिकुन्हाची कविता - 'अलतारीर पाल'. पयल्या वाचपाक कविता दिस्ता सरळ. पूण कवितेन आकेरीक दिंवचें दर्शन मात - असाधरण.

आमच्या हरयेकल्याच्या घरांत आलतार आसा, आलतारीर देव आसा. आलतारी मुकार रावून आमी सांजेची आमोरी म्हणतांव आनी परनीं नळ्यांचीं घरां सोड्यां, तांच्या अत्याधुनिक हवानियंत्रीत फ्लेटांनी सयत पाली येतात. संसारांत बोवशा पाली तितली विकाळ जिवी दुसरी ना. आदल्या काळार पेजेच्या मोडकेंत पाल पडून ती पेज जेवल्लीं मेल्लें आमी आयकलां तर आरविल्या दिसांनी इसकोलांनी बिसियूटांत (दोनपारांच्या हून जेवणांत) पाल पडून भुरगीं अस्वस्थ जाल्लें मात न्हय, थोडेकडे मरण पावललेंय आयकलां. पाल आंगार मुतल्यार फोड पडतात. पाल मात्यार पडल्यार अपशकून मानतात. तितलीय पाल अनिश्ट.

घर जांव परनें नळ्यांचें वा आधुनिक फ्ल्याट, सुण्यांक, माजरांक रीग आसा, पूण पालींक ना. पालींक कोणी घरांनी पोसिना, रीग सयत दीना. पाली घरांनी जबरदस्तेन घुस्तात. थोड्या घरांनी पालींक आनी उंद्रांक धर्न खावंक म्हण माजरांक पोसिजे पडता - चडीत खर्च. आनी थोडे कडे पेस्ट कँट्रोल करिजे पडता.

पूण पाल ती पाल - तिका कोणे आपयजे म्हण ना, शीदा घरांत रिगता. नाणियेंत, काकसांत, कुजनांत खंय म्हण ना. आनी ह्यो पाली कितल्यो शाण्यो आसतात म्हळ्यार माजरान धरूंक वेताना वा मनशान मारूंक वेताना, पुस्क कर्न दडबडची शिमटी गळयतात आनी वांचून उरल्यार भीक मागून खातां म्हण जीव वांचवंक पणंदे पद्राड (सांगनास्तां धांवतात) जातात. नेंटी माजरां थोडीं शिमटेकडे खेळून बसतात, मनीस थोडे दडबडचे शिमटेक पळेवन भिर्मत पावून पालीक आसोंदी म्हण सोडन सोडतात.

पूण पाल ती पालच. विकाचें बुयांव. खंय तरी कोनशांत लिपता. आनी खंय एक भिर्मत पिसोळें वाट चुकून घरांत आयलें तर, गबक्क कर्न तिचेर उडता आनी गिळता. हें पळयिल्लें घरांतले थोडे पालिचेर भिरमोत पावतात. आसोंदी तेणे कोनशा मुल्यांनी - आमी कांय खावंक घालिजे म्हण ना. वीक जेवणांत पडनातलेपरीं खाण जेवण धांपून दवरल्यार जालें. इतलें अयकल्लेंच पाल, आपुण ह्या घराक अनिवार्य आनी अपणाविणे ह्या घरांत कांयींच चलना, काडी हालना म्हळ्ळ्या निरधाराक येता आनी हंकारान फुलता. घरच्यांनी म्हाका मान दिलो म्हण आमालार आलतारीर चडता. आलतारीर थावन सकयल पळेवन पाल संतोसान फुगता आनी चिंता: आमोरेच्या वेळार आलतारीक पळेवन हात जोडन रावल्लीं मनशां सगळीं आपणाकच मान दितात.

आलतारीर रावून
पाल एकली
सकयल पळेत रावली
पिळी पिळी

आमोरेक हात जोडन रावल्लीं मनशां
आपणाकच हात जोडन
मान दितात म्हण चिंतून
संतोस पावली.

एक कविता काळातीत आनी अनन्य जांवची, तांतूं आसच्या सूच्य गुणाक लागून. जशें आसटिनाची ही कविता. मुकार पालिची गत कितें जाली म्हळ्ळेविशीं चिंतूंक ही कविता वाचप्यांक सोडता.

पालिचो जागो आलतारीर खंडीत न्हय. तरी हंकारान भरून ती आलतारीर चडली. हाका कारण कोण? आमोरेक म्हण हात जोडन रावल्ल्यांनी एका काळार तिका दिल्ली सळगी म्हणनास्ताना निरवोग ना. जरी पयलेंच अनिश्ट पालिचेर माजराक सोडल्लें वा सारणिखुंट्यांत मार्न माडामुळाक उडयिल्लें तर आज तिणे हंकारान आलतारीर चडची गत येती? पालीन संतोस पांवचें हात जोडन रावलेल्यांनी दिल्ले सळगेचें शिखर. आलतार ती आलतार. आलतारिचें पवितपण पारपोळ पालीन मुतून पुसून काडूंक जायना. देकून आमोरी आकेर जाताना घरच्या येजमान्याथावन पालीक सारणिखुंट्याचें बेसांव मेळचें निश्चित.

-एच्चेम पेरनाळ


Comment on this article

 • Kishoo , Barkur

  Sat, Feb 14 2015

  Perfect. Very appropriate .

  DisAgree Agree Reply

 • ರೊನಿ ಅರು, ಮಂಗ್ಳುರ&

  Sat, Feb 14 2015

  ಪಾಲ್ ಏಕ್ ಜೀವಿ. ವಿಕಾಳ್ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಕ್ ಪೂರಾ ವಿಕಾಳಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೀಶ್ಟ್ ಸರ್ಕಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೂರಾ ಸುಡಾಳ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೀಶ್ಟ್ ಬರಿ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಆಲ್ತಾರಿಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ಯಾಂ

  DisAgree Agree Reply


Title : ಎಕೆ ಪಾಲಿಚೆಂ ಮಾನಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ : ಓಸ್ಟಿನಾಚೆ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.