Kavita Khodd

`ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ನಾನು ಮರೋಲಾಚೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ: ಬಂಡಾಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕೊಣೆ?

`ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ನಾನು ಮರೋಲಾಚೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ: ಬಂಡಾಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕೊಣೆ?

-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಗಾಂವಾಂತ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಭಾಣಾಂತ್ ಉದಕ್ ತಾಪಂವ್ಕ್ ದವರ್ಲಾಂ, ಕೊಣ್‌ಕಿ ಎಕಾ ಪೊಕ್ರಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಫಾತರ್ ಉಡವ್ನ್ ಬುರಾಕ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಣಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತೆದ್ನಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಕಶಿ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ?

ಶಾಯದ್ ಮೆಲ್ವಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ "ಸೊಭಿತ್ ಥರಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚಿ "ವಾಟ್" ತಯಾರ್ ಕರ್; ತರ್ ಆಂಡ್ರೂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ "ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಳೂ ವ್ಹಾಳ್ ಉದ್ಕಾ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕವಿತೆಚ್ಯೊ ವ್ಹೊಳಿ ಸಾಂಟಾಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಯೋಗ್ ದಿ", ನಾಂ ತರ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ "ಸರ್ಗಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲಾಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್, ಆಪ್ಡುನ್ ಜಾಲೆಂ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಪಾತಕ್"; ಆಮ್ಚೊ ರೊಬರ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಡ್ಚೊ ನಾ. ತೊ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ "ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಮೊಟ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ ಉದ್ಕಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸುಜಾನಾಮಿ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ದೆಂವ್ಚಿ ಆಸಾ".

ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟೊ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ದೆಗೆಕ್ ದವರ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೊ ಫಾತರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಕ್ ಆಸಾಂ.....ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಂ, ನಾಂ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್‌ಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಮೀತ್ ಮಿರ್ವಲ್ಲಿ ಸವಯ್ ಆನಿ ಕರ್ತುಬಾಂ ಫುಂಕುಂಕ್ ಆಸಾಂ. ತಶೆಂಚ್ ವ್ಹಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಫಾತರ್ "ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ "ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ" ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕವನಾಂಚೆಂ ಉದಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚೊ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

"ಕುಲಿ ನ್ಹಯ್, ಮ್ಹಾಲಿಂಚಿ ಗರ್ಜ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಊi-ಖಿeಛಿh ಚಿಂತ್ಪಾ ಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚೊ "ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ" ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೂಕ್ ಕಾಡ್ನ್, ಖರ್ಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸಾಧಾರಣ್ ಎಕಾ ಪರ್ವತಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್‌ಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಪರ್ವತಾರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಅಮೃತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಹೆಂ ದಳ್ದಿರ್ ಮನ್ ತಯಾರ್ ನಾ.

ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಂಗಡ್ ನಾಯಕಾಂಕ್ ಸೊಧುನ್ ವಚನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆ ಸರ್ವ್ ನಾಯಕ್ ಕವಿಚೆಂಚ್ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಚ್ ಉಲೊ ಮಾರ್‍ತಾಂ....

ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ "ಏಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ರುದಾನ್" ವಯ್ರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾಂ:

ಭಾಮುಣ್ ಹಾಂವ್ ಮಾಸ್...... ಏಕ್ ವೈಯುಕ್ತೀಕ್ ಆಶಾ

ಕಷ್ಟಾಂ -ನಷ್ಟಾಂಕ್ ........ ತುಂ ಕರ್ ಸಾಕಾರ್.....ಏಕ್ ಆಂತರಿಕ್ ರುದಾನ್

ಆವ್ಕ್ ಹಿಕಾ ......ಹಜಾರಾಂಚೆಂ ಹಜಾರ್......ಏಕ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಚಿಂತಪ್

ಕವಿ ಹಾಂಗಾ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಎಕಾ ವಿಷಯಾ ವಯ್ರ್ ಖಚಿತ್ ನಾ. ಆಪ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಆಶಾ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ರುದಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ಎಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಮದೆಂಚ್ ರಿಗವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಂಬಂಧ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಫಾವೊತೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸನಾ. ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ:

ಆಜ್ ಸ್ತುತಿ ಅರ್‍ಗಾಂ.......... ಮೋಮ್ ಬದ್ಲುನ್ "ಮಾಯ್" ಕರ್

ಕವಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ವೊಪ್ತಾ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ ಕಿತೆಂಚ್ ಚೂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾ ವಯ್ರ್ ಥಾಪುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಎಕೆ ರಿತಿಚೊ ಪಲಾಯನ್ ವಾದ್. ನಿರಾಶ್‌ವಾದಾಚಿ ಪರಮ್ ಘಡಿ ಖಂಯ್ಚಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಣಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಖ್ರೇಚಿ ವೋಳ್ ವಾಚ್ಯಾಂ...

ಆಜ್ ತುಕಾ ಜೀವ್ ದಿತಾಂ..........

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಆಮಿ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಪುರ್ಸತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ರಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾರ್‍ಯೊ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಪುಣ್ ಕವಿ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಏಕ್ ತದ್ವಿರುದ್ದ್ ರೂಪ್ ದಿತಾ "ಹಾಂವ್ ಮೊರಾನಾ" ಕವಿತೆಂತ್: ಪಾನ್ 56...

ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸಾ.......ಬೆಂದರ್ ವೆತಾಸರ್".

ಬೆಂದರ್ ಏಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವೊಡ್ತಾಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್. ಪ್ರಗತೆಕ್ ಏಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಕೀಡ್. ತಸ್ಲಿ ಬೆಂದರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವೊಡ್ತಾಂತ್ಲಿ ವೆತಾಸರ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಮೊರಾನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೈರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಭೋವ್ ಖುಶಿ. ಪುಣ್...ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ ಬೆಂದರ್ ಖಂಡಿತ್ ವೆಚಿನಾ, ತಿ ವೆಚಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೊರ್ನ್ ದಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಪರಾತ್ತುಂಚ್ಯಾ ಕವಿಚೆಂ ಅಸ್ಲಿ ರೂಪ್ ಖಂಯ್ಚೆಂ? ಕವಿ ಎಕಾ ವಿಷಯಾ ವಯ್ರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಿದ್ದಾಂತಾ ವಯ್ರ್ ಥಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗಾನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಬೆಂದರ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಕವಿ ಇತ್ಲೊ ನಿರಾಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ದುಸ್ಸಾಹಸಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ದೋನ್‌ಯ್ ಕವನಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಸ್ಕರ್ನಾಚೊ ನೀಜ್ ತಾಳೊ ತಾಚೆ ಪರ್ವಣ್ಗೆವಿಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ.

"ಆಜ್" ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ರುಪಾಂ ಝಳ್ಕತಾತ್ ತರೀ ತೆಚ್ ಆದ್ಲೆ ಖಂತಿನ್ ಆನಿ ನಿರಾಶೆನ್ ಆಮಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುಸ್ಕತಲಿ ಆನಿ ಆಮಿ ಕುಲಿಚೆ ಕುಲಿಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಊi-ಖಿeಛಿh ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಸುಫಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್.

ಜಮ್ಯಾಚಿ ಮುಖ್ ಕವಿತಾ "ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ" ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಶೋಷಣೆಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪಾನ್ 67 ...

ಬೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಜಿರ್‍ವಣ್ ನಾ...... ಹೊಚ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್.

ಕವಿ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ದಿಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಾಲ್ತ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆಂ ಖರೆಂ ಸತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಣೆ ವೊಳ್ಕೊನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ.

"ಧರ್‍ಣಿರ್ ಪಡ್ತಾ ಉಸ್ವಾಸ್......ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊಚ್ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್". ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ವೇಳ್ ನಾ, ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಮೋಲ್ ನಾ. ತ್ರಾಣ್ ಆಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ (ತಕ್ಲೆಂತ್ ಆನಿ ಜಿವಾಂತ್) ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ನಿರಾಸ್‌ವಾದಿ ಜಾವ್ನ್, ಸಾಂತಾ ಭಕ್ತಾಂಚೊ ಶಿಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೊ ಕೊಣೀ ಯೇವ್ನ್ ತೊ ಸ್ಥಾನ್ ಸ್ವಾದಿನ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಆನಿ ಬೊಂಬ್ಯಾಂಚೊ ನಾಚ್ ಚಾಲುಚ್ ಆಸ್ತಲೊ - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊ ನಾ; ಆಪ್ಲಿ ಘುಂವ್ಡಿ ಕಾಡೀತ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಹಾಂಗಾ ಕವಿ ವಯ್ರ್ ಧನಿ-ಆಳಾಂಚೊ ಸಂಬಂದ್, ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾ ನಾಗರಿಕಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್, ಶಾಯದ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂಚೊ ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಲೇಡಿಸ್ ಬಾರಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ದರಬಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ "ಬಜಾರ್". ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ದುರ್ವವ್ಯವಸ್ಥೆಚೆ ಹರ್ಯೆಕ್ ಆರ್ಸೆ ಕವಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಸರ್‍ತಾ. ಜಮ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸುಂಕ್ ನರ್ಗತಾ. ಎಕ್ಸುರೊಚ್ ರಾವೊನ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಖೆಳ್ ಪಳೆಯ್ತಾ ಆನಿ ಆಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಖೆಳಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ, ಪಾನ್ 24 .....

"ಕಾತರ್‍ಚೆಯ್ ಆಸಾತ್.........ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್"

ಹ್ಯಾ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ್‌ಶಾಹಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಂತ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ಭಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಲುಟ್ತಾತ್ ತರೀ- ಭಿಕಾರಿ, ಗತಿಪಾಸ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೃಡ್ ನಿಶ್ಚಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ, ಆಪ್ಲೆಂ ಜೀವನ್ ಕಶೆಂ ಸಾರ್‍ತಾತ್ ತೆಂ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಯ್ದೊಳಾಕ್ ಸರಿ ಕರುನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ. ಹೆಂ ಸತ್ ಒಪ್ವೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಕ್ರೇಕ್ ಪಾನ್ 25 ....

"ಕೊಣಾಕಿ ದಿಯಾ ......ತುಜೆ ಶಿವಾಯ್"

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಗೈರ್ ಹಾಜ್ರೆಂತ್ ಬಜಾರ್ ಅಧುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಒಪ್ವೊಂಚೊ ಕವಿ ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಿಂರ್ಗತಾ?, ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಏಕ್ ಖಡ್ಪಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸವಾಲ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾ.

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ" ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಕವಿ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪಾನ್ 27.....

ಮೆಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ಖಬರ್ ದಿಯಾ.........."ಅಮರ್ ಸಾಹಿತಿ" ಬಿಲ್ಲೆ ದೀಂವ್ಕ್. ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ 'ಆಜ್' ಕವಿತೆಂತ್ "ಸಕ್ಕಡ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸಾ, ಪೊರ್‍ಚೆ, ಕಾಲ್ಚೆ, ಆಯ್ಚೆಪರಿಂ ಆಜ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಒಪ್ವತಾ ಖರೆಂ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಲಾಗು ಜಾತಾ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಆಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಕಿತ್ಲಿಚ್ ಬರಿ ಆಸಾ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ-ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸಾತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಆತಾಂ ಜಾಯ್ತಿ ಬದಲ್ಲ್ಯಾ. ಜೆರಿ ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಆನಿ ಸನ್ನಿಎ. ಡಿ'ಸೋಜಾ ಹಾಕಾ ಜಿವಂತ್ ಉದಾಹರಣ್. ಮರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾವಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ನೀಸ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಕೊಣಿ ಆಸಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಬಗರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ದಿಸಾಂ ತೆವ್ಶಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಚಡವ್ಯಾಂ.

"ನವೆಂ ವರಸ್" ಸಭಾರ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್, ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಆಲೋಚನೆಂಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಕವಿಚೆ ಅತ್ರೆಗ್ ಉಂಚ್ಲೆ. ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ....ಪಾನ್ 33....

"ಕೆನ್ನಾ ನವೆಂ ವರಸ್.........ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಹಾಡುನ್".

ಪುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಏಕ್ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭ್ಯೆಂ. ಆನಿ ತೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾನಾ ನಿರಾಸ್‌ಭರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಉದೆತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಪಾನ್ ೩೪...

"ದೊಳೆ ಧಾಂಪುನ್ ......ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್". ಆನಿ ಅಸ್ಲಿಂ ಅಶೀರ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘೆವ್ನ್

"ಆಮಿ ಆಜೂನ್ ಕಯ್ದಿ........." ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಗುಲಾಮ್‌ಪಣಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂತುಂ ಆಮಿಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಜವಾಬ್ ನಾ.

"ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಕ್ರೊ" ಪಾನ್೩೫ ಹಾಂತುಂ ವ್ಯಾಪಾರಿಂನಿ, ಯಾ ಹೆ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಬಂಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿಂನಿ" ತುಂ ಶಿಕ್ಣಾಂ.................... ತುವೆಂ ತೆಂ ವಿಕ್ಯೆತ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಕವಿಕ್ ಉಗ್ತೊ ಉಲೊ ದಿಲಾ ತರೀ, ಕವಿ ಚಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಸುವಾದ್ ದಿಂವ್ಚೆ ದೋನ್ ಕಳೆ ಫುಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್, ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಭಿಂ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಮೇತ್ ನರ್ಗತಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಮ್ಹಾಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಕೆದಳಾ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಲೆಂ?

"ಕುಡ್ಡೆ" ಸಂಸಾರಿ ಅಸಮಾನತೆ ವಯ್ರ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನದರ್. ದೀಷ್ಟ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಂನಿ, ದೀಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಕುಕೃತ್ಯಾಂ -ಮಟ್ವ್ಯಾನ್, ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ವಿವರ್ಸಿಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಡಂಬರಾಕ್ ಆನಿ ದೌಲತೆಕ್ ಗಂಭೀರ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲಾಂ.

"ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಶಾಯ್ನಿಂಗ್" - ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಅತಿಕ್ರಮಣಾಂ, ದೊಂಬಿ, ಗಲಾಟೊ, ವಿವಿದ್ ರಿತಿಂಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಅಂತರಾತ್ಮಾಚೊ ತಾಳೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿಂಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ದೇಶಾಚೆ ಉದರ್ಗತೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ, ಪರಿಣಾಮ್ -ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಭಂಗಸ್ತಳ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚಿ ಅವಸ್ಥಾ ಹೆಂ ಕವಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ವಿವರುಂಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ.

ಮನಿಸ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ನಿರಾಶೆನ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕಶೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿತ್ವ್ ವೊಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಕನಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಉದಾಹರಣ್ - "ಹಾಂವ್, ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್". ಗಾಂವಾಂತ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಯ್ ದಂಗ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ -ಖುನಿ, ಲೂಟ್, ಬಲತ್ಕಾರಾ ಲಾಗೊನ್. ಪಾನ್ 57......

"ರುಕಾ-ಝಾಡಾಂಪರಿಂ.........ಗಾಂವ್ ನ್ಹಯ್" -ಮುಖಾರ್ಸುನ್....

"ಹೆ ಧರ್‍ಮಾಚೆ ವಾಂಟೆ ಕಾಂಟೆ...........ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ದೇಸ್ ನ್ಹಯ್"

ಅಶೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಆನಿ ದೆಶಾಕ್ ಪೆದ್ರುಬರಿ ನೆಗಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿ ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಖರೊ ಗಾಂಧಿವಾದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾ. ಪಾನ್ ೫೮ ಪಳೆಯಾಂ.....

"ಹಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಯ್ ದೆಕುನ್.......ಗಿಳುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ"

ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗನಾ ಕವಿನ್ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಜೊಕ್ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್. ದೇಶ್ ಆನಿ ಗಾಂವ್ ಬರೊ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಲೇಖಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಆನಿಕಿ ಹಾಂವ್ ಜವಾಬ್ ಸೊದುನ್ ಆಸಾಂ.

ಕವಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ನಿರಾಶೆಚೆ ಬಾಂಯ್ತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬುಡವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ. "ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜಿ ನೀತ್ ಕರಾ" ಹಾಂತುಂ- ಪಾನ್ ೧೯.

"ಯೆಯಾ ಮ್ಹಜಿ ನೀತ್ ಕರಾ.........................ಖುರಿಸ್ ದಿಯಾ"

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಯೆದೊಳ್ ಕವಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್, ರಾಜಕಾರಣಿಂ ವಯ್ರ್ ಕಸೋಯ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಗೆಲಾ, ಆತಾಂ ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವರ್‍ಗಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಜೈಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಯ್ ಕೈದ್ಯಾಂಕ್ ಎಕೆಚ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಆನಿ ಕವಿಚಿಂ ಹಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ತೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ತರೀ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕವಿ ಎಕ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಣಾ.

ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಂಚ್ಯಾ ಝಗ್ಡ್ಯಾಂಕ್, ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾ ವಿರೋಧ್ ಏಕ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಿತೇಂಯ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಕವಿನ್ ಹಿ ಸರ್ವ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಿಶ್ಚಿಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ನೀದ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮಾತ್ರ್ ದಿಲಾಂ. ಪಾನ್ 22 ಂತ್ ಪಳೆಯಾಂ......

"ಜಾತಿ ಕಾತಿ ಖಾತಿರ್ ...............ಆಮಿ ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್"

ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ.....ಕವಿಚೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಕೊಣಿ ಎಕ್ಲೊ ತರಿ ಆಸಾ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಕ್. ಪುಣ್ ತೊ ಬಾವ್ಡೊ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಕವಿನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಯೇತ್‌ಗಿ ಯಾ ಕವಿಚೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್ಗ್‌ಚ್ ಬರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಥಂಯಿಂಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಸವಾಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂತಯ್ತೆ ಆಸಾ.

ಅಶೆಂ ೩೫ ಕವಿತೆಂನಿ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ವಯ್ಲೆ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಆಕೆರ್‍ಸುಂಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ನದರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾ ವಯ್ರ್ ಹಾಂವ್ ಮಾರುಂ ತರ್ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಂನಿ ಕವಿನ್ ಎಕಾ ಬಂಡಾಯಾಕ್, ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಉಲೊ ದಿಲಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬಂಡಾಯಾಕ್, ಕ್ರಾಂತೆಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕೊಣೆ? ಆಪ್ಣೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಪೊದೊರ್ನ್, ನಾಂ ತರ್ ತುಮಿ ಮಾರ್ ಖಾಯಾ, ಆಪುಣ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾಪ್-ಖತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಧಾರಣ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ದುಭಾವ್ ಮಾರ್‍ತಾ.

ಭಾರ್ಕಾಯೆನ್ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಎಕಾಚ್ ಮುಡ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾ ಭಾಷೆನ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ತಾಂತುಂ ವೈವಿದ್ಯತಾ ನಾ. ವಿಷಯ್ ದುಸ್ರೆ ದುಸ್ರೆ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಖರೆ. ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ವಿವರಣ್, ಏಕ್‌ಚ್ ಅರ್ಥ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ತೆ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. 'ಬಜಾರ್', 'ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬಜಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ವಿಕ್ರೊ', 'ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ', 'ದುಕೊಳ್', 'ಸರ್ಕಸ್' -ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾಂ ನಾಂವಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ದುಸ್ರಿಂ ದುಸ್ರಿಂ ತರೀ ತಾಂತ್ಲೆ ಸಬ್ದ್, ಸಂದೇಶ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಜಶೆಂ ರವ್ಯಾಕ್ ದಾಟ್ ಕರುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ರುಲಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಪಾತಳ್ ಕರುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಿರ್ ಯಾ ವೊರ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ರಂಗ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಶೀರಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿತಾಂ ವಾಚ್ತಾನಾ.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಕವಿತಾ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾ ವಯ್ರ್ ಆಸಾತ್. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಮಧೆಂಚ್ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದೋನ್ ದುಭಾವ್ ಉದೆತಾತ್. ಪಯ್ಲೊ, ಆಮ್ಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರಿ-ಮಾದ್ರಿಂ ಸಯ್ತ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ತಾತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ? ದುಸ್ರೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಅಶೆಂಚ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ರಿಗಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿಕಸಿತ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ?

ಹೆ ರಿತಿಚಿಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯುಗಾಂತ್, ವೆಗ್ಯಾನಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಬರೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಭಾವಾಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್? ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಹ್ಯಾ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಯುಗಾಂತ್ ಆಮಿ ಸಮಾನ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳನಾಸ್ತಾನಾ, ನಿರಾಶಿ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಧಖೊ ಬಸೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಕವಿಂನಿ /ಲೇಖಕಾಂನಿ, ಕೇವಲ್ ಬರವ್ನ್ / ಸಮಸ್ಸೊ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಪಾವನಾ ಬಗರ್ ತ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪರಿಹಾರ್ ವಾಟೊ ಸಯ್ತ್ ಸೊಧುನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ತೆದಳಾ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಲೆಂ. ನಾಂ ತರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಮಸ್ಯಾಂಚೆ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಕಶೆಂ ನಿರಾಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ಏಕ್ ಬರೊ ನಿದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಆನಿ ಅಸ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕವಿಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗಾಚ್ಯಾ "ವಾಟ್" ಬುಕಾಂತ್ಲಿ "ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್" ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜತಾ . ಮೆಲ್ವಿನ್ ಹ್ಯಾ ಆರ್ಬಿ ಗಾಂವ್ಚಿ ಅಭಿವೃದ್ದಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿರ್ ಜಿವಿತ್, ಹಾಂಗಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವರ್ಣಿತಾ, ಗಾಂವ್ಚೆ ಅಭಿವೃದ್ದೆಚೊ ವೇಗ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ "ದೋನ್ ಥಳಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂವ್, ನೆಣಾ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್" ಆನಿ ತಸ್ಲೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಪರಿಹಾರ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ -

"ಜ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಏಕ್ ಆವಯ್
ಪೋಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾವಯ್
ತೊಚ್ ಖರೊ ಮ್ಹಜೊ ಗಾಂವ್
ತೆಚ್ ಕುಶಿನ್ ಮಾರ್‍ತಾಂ ಧಾಂವ್"

ಅಸ್ಲೆ ಪರಿಹಾರ್ ಆಮಿ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚಿ/ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ವಾಡ್ತಲಿ.

(ಹ್ಯಾಚ್ ಜುನಾಚೆ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್-ಮಸ್ಕಾನ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚ್ಯಾ 'ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ" ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್‌ಸಾತ್ಯಾವೆಳಾರ್ ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್ - ಹಾಣೆ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ)Title : `ಕಟ್‌ಪುತ್ಳಿ' ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ನಾನು ಮರೋಲಾಚೊ ವಿಮರ್‍ಸೊ: ಬಂಡಾಯಾಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಕರ್‍ಚಿ ಕೊಣೆ?

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.