Kavita Khodd

‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ!

‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ!-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನವಾಲಾಂ ಘಡೊನ್ ಆಸಾತ್.ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚುಂಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಶೆಳೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆತಾಂ ಥಂಡ್ ಸುಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಸುಡ್ಸುಡಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಾ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಾ ಥಂಯ್ ಆಭಿರುಚ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ.ಪರಿಣಾಮ್ ಆಮ್ಚೆ ಲೇಖಕ್ / ಕವಿ ಫುಳಕಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ನವೆ ನವೆ ಬೂಕ್ ನವ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ , ಹುಮೇದಿನಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂಕ್ , ಹುಮೆದಿಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾಚೊ ಕವಿತಾ ಪುಂಜೊ " ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ".

ಅಮ್ಚೆಂ ಆದ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಜಾವ್ನ್ 2-3 ದಿಸಾನಿ ಮೊಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ಫೊನ್.ತೊ ಮುಣಾಲೊ " ತುಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಮೆಲ್ವಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗಿ ? " , ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೊ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಸೊಬ್ತಾ ಮುಣೊನ್.ತೊ ಮುಂದರ್ಸಿಲಾಗ್ಲೊ"ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ ,ತೊ ಕವಿಂಕ್ ರಚ್ಚೊ ಕವಿ " ಮುಣೊನ್ .ಹಾಂವೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮುಣೊನ್ ಆನುಮೊದಿತ್ ಕರ್ಚಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮುಂದರ್ಸುನ್ ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ " ಕೊಕ್ಣೆಂತ್ ತುಜೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಕಸಲೆಂ " ಮುಣೊನ್.ಹಾಂವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಫುಗ್ಲೊಂ, ಹೊ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಬಿರುದ್ ದಿತಾಲೊ ಮುಣೊನ್ , ತರೀ ನಾರ್ಗೊನ್‍ಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ " ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೋಳ್ ಲೇಖಕ್ " ಮುಣೊನ್ .ತಾಕಾ ತೊ ಮುಖಾರ್ಸುನ್ ಮುಣಾಲಾಗ್ಲೊ " ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್ , ತುಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ವಿಕೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‌ಲ್ಲೊ ಜುದಾಸ್ " ಮುಣೊನ್.ಹಾಂವ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಥಂಡ್‍ಗಾರ್ ಜಾಲೊಂ ತರೀ , ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಿಂತಿಲಾಗ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ಜುದಾಸ್ ಮುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸೊನ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜೆಜು ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಜಲ್ಮಾತಾತ್ ತರ್ , ಹಾಂವ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಲಾಗೊನ್ ಹಜಾರ್ ಪೌವ್ಟಿಂ ಜುದಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾಂ.ಆನಿ ತಸಲೊಚ್ ಜುದಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಕಿರ್ಕೋಳ್ ಪ್ರಯತ್ನ್..........

ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ವಿಶಯಾಂತ್ ಹಾವೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂ , ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ತರೀ ಎದೊಳ್ ಕೋಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾಕಾ ಏಕ್ ನಿರ್ದೀಷ್ಟ್ ಜವಾಬ್ ತಾಚೆ ವಿಶಯಾಂತ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕೆಕ್ಲೊ ಎಕೇಕ್ ಆಭಿಪ್ರಾಯ್ ಯ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಭಾಷೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಎಕೇಕ್ ಇಮಾಜ್ಯೊ ತಾಚೆ ವಿಷಯಾಂತ್ ಉಭ್ಯೊ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಭಾರಿಚ್ ಕಷ್ಟ್ ಸಾಯ್ಬಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ತ್ವರಿತ್ ಪೈಸಲ್ ದಿತಾತ್ ಗಾಳಿ ಫಟ ಉಭೊನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಿ .ಎಚ್ಚೆಮಾಚಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾ ವಾಚ್ತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ .ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತ್ರ್ ಮುಗ್ದ್ ಕರ್ತಾ, ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಕ್ ಧಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಧಲಾಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೊ ಮಧುರ್ ಆನ್ಭೊಗ್ ವಾಚ್ಪಿ ಸ್ವಾದ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾಆಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾ,ಉದಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಬಾಂಯ್ತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ.

ಥೊಡೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪುರೊ ಹೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆಂ ಎಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಮುಣೊನ್.ಪುಣ್ ತೆದಾಳಾ ,ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ , ಮಧುರ್ ಭಗ್ಣಾಂನಿ ಭರೊನ್ ವ್ಹಕ್ಲೇನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದುದಾಂತ್ ಪಾಲ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಜಾಯ್ತ್??? ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬೊ ಕರ್ತಾ.ಅನಿ ತೆದಳಾ ಮೊಜೆಂ ಹೆಂ ದಳ್ದಿರ್ ಮ್ಹನ್ ಮ್ಹೊಜ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಕಿ ಆಸ್ಲಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ಕವಿತಾಚೊ ಮಧುರ್ ರಸ್ ಸೆವುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆಧಿಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವಂಚಿತ್ ಕರ್ಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ , ಜಶೆಂ ವಿಧವ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆನ್ ಆತಾಂ ತರೀ ಭಾಯ್ರ್ ದವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ .ಹಿಂ ಮೊಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಸತ್ ಮುಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ " ಆಟೆವಿಟೆ " ( Page 17 ) ಕವಿತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ  ಪಂಕ್ತೆಂತ್ಲಿಂ ಕವಿನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಗೊಡ್ಶಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಪಳೆಯಾಂ....

ಚಾನ್ನ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮೊರಾ ಪಾಕಾಂ , ಆಮಾಸೆ ವಾಟೆರ್ ಕಾಜುಲೆ , ಆಬೊಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾರ್ ಆಂಗ್ ಶೆಕ್ಚೆಂ , ಮೊಗ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭಿಚಾಣ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೊಳ್ಭಾಕ್ ನಿಸಣ್ ....ಕವಿನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ಗಾ ಸುಖಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ಲಾಂ ಅನಿ ತ್ಯಾ ರಸ್ಮಾಳ್ ಆನುಭವಾಕ್ ದೊಡ್ತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಕೆತ್ರಾಂಕ್ , ಚಂದ್ರೆಮಾಕ್ , ಗುಲೊಬಾ ರೊಸಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಮೊಧ್ಯಾನ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ನಿರಾಶಿ ಭಗ್ಣಾಂತಿ ಬುಡೊವ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾ.ತರ್ ಹಿ ಖಂಚ್ಯಾ ನಮೂನ್ಯಾಚಿ ಕಾಳ್ಕಾಯ್??? ಮೊಗಾಚಿ ಕಾಳ್ಕಾಯ್ ಮುಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಯಕ್ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವಚೊನ್ ಆಟೆವಿಟೆ ಸೊಡ್ತಾ.ಮೊಗಾಂತ್ ಸಲ್ವಲಾ.ಹಿಂ ಸತ್ತಿ ಭಗ್ಣಾಂ ಮುಣೊನ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್.ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ , ಹಿಂ ಮೊಗಾಳ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್ ಭಗ್ಣಾಂ ನಾಯಕಾನ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ರೀತಿನ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ನಾಂತ್.ಮ್ಹನಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ , ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಿಯ್ ಭಗ್ಣಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸೊಂಕಿ ಪುರೊ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೈಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಖಂಚೊಯ್ ಸಂಬಂದ್ ಕೊಣಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೈಂ ಉಣೆಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಕಾಳ್ಕಾಯೆಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ದೀವ್ನ್ , ಹಳ್ದುವಿಂ ಖತಾಂ ಉರೊಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ.ಹಾಂಗಾ ಕಯ್ದಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಾಪ್ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಸೊಡ್ನ್ ತಿಂ ಹಳ್ದುವಿಂ ಖತಾಂ ಆಡೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್  ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾಕ್ ಚಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ.

ಚಲಿ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ ಪುಲ್ ತ್ಯಾ ಪುಲಾಚೊ ಹರ್ಯೇಕ್ಲೊಯಿ ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್.ಪುಣ್ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ಘೆತಾ.ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ...ಪಯ್ಲಿ ( Page 33 ), ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿನ್ ಮೊಗಾ ಪೆಳ್ಯಾಂತ್ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಧರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭರಿ ಭಗೊಂಕ್ ಪುರೊ.ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಿಭರಿತ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂನಿ ಕವಿ ಕಸೊ ಮೊಗಾಂತ್ ಕಯ್ದಿ ಜಾಲಾ ತೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.ಪುಣ್ ಮಾಕಾ ಎಕ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಝಳ್ಕೋನ್ ಆಸಾ.ಹಾಂಗಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ ಎಕಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್,ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಿಚೆ ವಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೊ ದಭಾವ್.ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ , ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ-ಆತ್ರೇಗ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್ನ್ , ಘೊವಾನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ , ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಮುಖಾರ್ ಉಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆಂ ಉತಾರ್‌ಚ್ ವೇದ್ ವಾಕ್ಯ್ ಮುಣೊನ್ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಏಕಾ ಸತ್ತಿ ಸ್ರೀಯೆಚೆಂ ಹುಸ್ಕಾರ್ನಿ ಆನಿ ರಡ್ಣೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸಾ ಮಾಕಾ.ನಾಂ ತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ತಿಚಾ ಪಸಂದೆಚಿಂ ಚುಡಿದಾರಾಂ ನೆಸೊಂಕ್ , ನಾಂ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆ ಕೇಸ್ ಲಾಂಬ್ ಸೊಡುಂಕ್ , ಸದಾಂನಿತ್ ಹಾಕಾ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದೋನ್ ಮೊಗಾಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾಂ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಕಾ ಜೆವ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕುಂಕ್ಡಾ ನೀದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ.ಏಕಾ ದಿಸಾ ತರಿ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ಯ್ಯಾಂ ಮುಣ್ಚಿ ಸೊಂವಯ್ ನಾ , ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಶಿಜಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಧರ್ಮಾಚಿ ಭಾಯ್ಲ್ ಆಸಾ ನಂಯ್‍ಗಿ???

ನಾಯಕಾಕ್ ಬೊರೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕೇವಲ್ ಐಶ್ವರ್ಯಾಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಬ್ಲೆ ಆನಿ ನಾಯಕಿಚ್ಯೊ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಯೊ.ಖಂಯ್ ನಾಯಕಾಕ್ ಲೇಡಿ ಡಯಾನಾಂ ನಂಯ್ ತರ್ ಎಲಿಜಬೇತ್ ಟೇಲರ್ ಮೊಗಾಚಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ತ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತ್ ನಾಯಕಿಕ್ ದೆವಾನ್ಂಚ್ ರಾಕಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.ಆನಿ ಆಖ್ರೇಕ್ ತಿಕಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಭಿರ್ಮತ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ , ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವ್ಹಳ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಂ . ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ದಾಂಪುಂಕ್ ನಿಭಾಕ್ ಏಕ್ ನಿವ್ಣೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಭಿರ್ಮತ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ , ಪೊಟಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ  ಲಾಗೊನ್ ಕಾಮ್ ಸೊದ್ಚ್ಯಾ ನಾಯಕಿಚ್ಯಾ ಪ್ರವ್ರತ್ತೇಕ್ ಆಣ್ಕಿತಾ.ತಾಣೆ ರಾಂದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ರುಚಾನಾ , ಹಾಂತುಳ್ನ್ ದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಲಾಗಾನಾ ಮುಣೊನ್  ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಟೊಂವ್ಕ್ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ನಿಬಾಂ ದಿತಾ ಶಿವಾಯ್ , ನಾಯಕಿಕ್ ಸಂತೋಸ್ ಕರುಂಕ್ , ತಿಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಥೊಡಿ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ , ಏಕ್ ಸಮತೋಲಿತ್ ಜಿವಿತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾ.ಮೊಜೆಂ ಮನ್ , ನಾಯಕ್ ವಿರಹಚಾ ದುಖಿಂತ್ ಕಡ್ತಾ ಮುಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ , ಬಗಾರ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಖಾಂ ಘಳೊವ್ನ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಟಾಂವ್ಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ಆಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾನಾ ಮೆಳ್ಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ " ಕಯ್ದ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ - ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಿ " ( Page 19 ). ವಾಚ್ತಾನಾ  ಆಶೆಂ ಭಗ್ತಾಕಿ ನಾಯಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಸುಖಾಂತ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ ಆಸಾ ಯ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫಳಾಪಳ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ನಾಯಕ್‍ಚ್ ಥಂಯ್ ಒಪ್ತಾ ಗುಡೆ -ದೊಂಗೊರ್ , ನಂಯೊ-ದರ್‌ಯೊ , ಭಂವೊನ್ ಖಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಾಯ್ಲೆಚೊ ಮೋಗ್ ಪಾಗೊರ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಮುಣೊನ್.ಕಿತ್ಲೊಯ್ ಕಠೊರ್ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ , ಆಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸುವಾಧಿಕ್ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತ್ಚೊನಾ.ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಕೇವಲ್ ಹೊ ನಾಯಕ್ ಯ್ಯಾ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಸೊಭೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಕಯ್ದಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಹೊ ನಾಯಕ್ ಯ್ಯಾ ಕಯ್ದಿ ಫುಲಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಫುಲಾಂಕ್ ಉಡ್ಚೊ ಭ್ರಮರ್‌ಗೀ ಹ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಖೆಳಾಚಿ ವಸ್ತ್‍ಗಿ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಿಕಾ ಚಿಲ್ಲಿಲ್ಯಾ ಭರಿ ಭಗ್ತಾ.

ಚಲಿ ಯ್ಯಾ ನಾಯಕಿ ಕವಿ ವಯ್ರ್ ಆಶೆಂಯಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ ಯ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ದಾಂವೊನ್ ಆಸಾ ಮುಳ್ಳೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಮೊಜ್ಯಾ ತಕ್ಲೆಂತ್ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಕಾಂತೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ " ಯಾದ್ " ( Page 36 ) ಕವಿತೆಂತ್ ತರೀ ತಸ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕವಿನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಯಾ.ನಾಯಕಾಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ಖಂಚೆಂ ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.ಹಾಂಗಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಥೊಡಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಉಭಿಂ ಜಾತಾತ್.ಹೊ ನಾಯಕ್ ಖಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಕಯ್ದಿ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತಾಗಿ ??? ಯ್ಯಾ ವಾಚ್ಪಿ ನಾಯಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾತ್ ????.ನಾಯಕಾಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ " ಯಾದ್ ' ಕವಿತಾಂತ್ ವಾಚ್ತನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ ಖಡ್ಪಾ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಚಲಿ ಸಯ್ತ್ ತಾಕಾ ಸೊಡುನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮುಣೊನ್ . ಬಗಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಭರಿತ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಮೆಣಾಚ್ಯಾ ವಾತಿ ಭರಿ ಕರ್ಗೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ.ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಹೊ ನಾಯಕ್ ಭಾಯ್ಲ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಖುಶೆ ಪ್ರಮಾಣೆ ನಾಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖುಶಿ ಕರ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಯಂತ್ರ್ ತಶೆಂ ಸಮ್ಜೊನ್ ,ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಂಜ್ -ಭಡ್ವ್ಯಾಂಚೊ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ್ತಾ ತರ್ ಹಿಂ ಏಕ್ ಕಣ್ಣ್-ಕಟ್ಟ್ , ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಪಟಾಂವ್ಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಮುಣೊನ್ ಸಮ್ಜೊಂಗಿ ????

ಹ್ಯಾಚ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸರಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾ ಆನ್ಯೇಕ್ ಕವಿತಾ" ತುಜೆವಿಣ್ " ( Page 23 ).ಹಾಂಗಾ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ನಾಯಕಾನ್ ಏಕ್ ಖಂಚಾಯ್ ನಮೂನ್ಯಾಚೊ ಸಹಾಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಎಕ್‍ಚ್ ಎಕ್ ಝಳಕ್ ನಾಂ.ಪುಣ್ ನಾಯಕಿ ಏಕ್ ಶಿಸ್ತೆಚಿ ಶಿಪಾಯ್,ತರ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆಳ್ಶಿ ರೆಡೊ.ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾಕಿ ವ್ಹರ್ತೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ಲೈಂಗಿಕ್ ಪ್ರವ್ರತ್ತೇಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಪ್ರೇಮ್ ಪೂಜಾರಿ ನಂಯ್, ಕಾಮಾ ಪೂಜಾರಿ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುಂಗಿ??.ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಬಳ್ ಮೆಳ್ತಾ ತಾಚ್ಯಾ " ಸಾಂಜೆ ಗೀತ್ " ( Page 24 ) ಕವಿತಾಂತ್.ತಾಂತುಂ ತೊ ಮುಣ್ತಾ " ತರ್ನ್ಯಾ ಪಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಮತ್ ಪಿಶಿ , ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಮಾತಾ  ಕಾನಾಂಕ್ ವಾರೆಂ ರಿಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಸ್ರಾ ಬರಿಂ, ದೊನ್ಪರಾಂ ವೊತಾಕ್ ತುಟೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನಿವ್ಳಿ ಪಾನಾ ಬರಿಂ , ದೀಕ್ ಗಳಯ್ತಾ ಶಿರ್ ಪೊಕ್ರಿ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾ ಸಂಯ್ಭಾಚಿ " ಮುಖಾರ್ಸುನ್ " ಘರಾಂತ್ ಸಾಂಜ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಕಸ್ಲಿಗೊ ಹಿ ಪಿಸಾಯ್ ?ಬುಡೊಂಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಸುಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಲ್ಹಾರಾಂಚಿ ಖರಾಯ್ ,ಮಿಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೊರಾ ಬರಿಂ ಚಿಮುಟೊನ್ ವೆತಾ ಪಿರಾಯ್ , ಪಿಶ್ಯೆ ಮತಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಕ್ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಗೊ ಕಾಂಯ್ ಉಪಾಯ್".ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಚೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಆಪುರ್ಭಾಯೆಚ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂನಿ ಲೇಖಕಾನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾತ್ ಖರೆ.ಪುಣ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತಾಚ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣೆಯೆಚೊ ಶೆವಟ್ ನಂಯ್ ನಂಯ್ಗಿ??? ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತೆಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಜಿಣೆಯೆಕ್ ಸೊಭ್ ದಿತಾ,ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕರ್ತಾ.ತೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತನ್ಯಾ ಫಾಂತ್ಯಾರ್,ದೊನ್ಪರಾಂ ವೊತಾಕ್ , ಘರಾಂತ್ ಸಾಂಜ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಹಿಂಚ್ ಲಂಯ್ಗಿಕ್ ಭಗ್ಣಾಂ ತರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಜಾನ್ವರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಫರಕ್ ಆಸಾಗಿ ?????

" ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಚತ್ರಾಯ್ " ( Page 41 ) ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ಮೊಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಕವಿ ಇಷ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಉಲಾಯ್ತಾನಾ ತೊ ಮುಣಾಲಾಗ್ಲೊ ಬಹುಷಾ: ಹಿ ಕವಿತಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಚೌಕಟ್ಟಾರ್ ,ಎಕಾ ನಿತಳ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ನಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಠರಾವ್ನ್ ಬರಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮುಣೊನ್.ಪುಣ್ ಮಾಕಾ ತಶೆಂ ಭಗಾನಾ.ಹಾಂಗಾ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾ.ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ನಿಯಂತ್ರಣಾರ್ ದವರ್ಚೆಂ ಬಳ್ ನಾಂ , ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಹರ್ದೆಂ ದಿಂವ್ಚಿ ಊಬ್ ನಾ.ಭಿಂಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾವ್ತಾ ತರೀ ಆಪ್ಲೆಂ ಆಸ್ಕತ್‍ಪಣ್ ದಾಂಪುನ್ ದವರುಂಚ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಪಾಪ್ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಚುಕಿದಾರ್ ಕರ್ತಾ.ಪರಿಸ್ಥಿತೆಲಾಗಿಂ ಝಗಡ್ಚೊ ,ಯ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ , ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‍ಚ್ ಸರ್ಗಾಚೆಂ ಸುಖ್ ಜೊಡ್ತಾ.ಪುಣ್ ಆಮಿಂ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್  ಜೊಕ್ತಿಂ ಮೆಟಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.

"ದೊಗಿ ಆಂಕ್ವಾರಿ " ( Page 43 ) ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ನಾಯಕಾನ್ ಸತ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಬೊರೊಂವ್ಕ್ ಕವಿಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ತೆಂ ವರ್ಣುಚಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ಶಾಯದ್ ಲೇಖಕ್ ಹಾಂಗಾ ಸಪಲ್ ಜಾಲಾ." ಕುಸಾಳಾಂತ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಪಾಳ್ಣ್ಯಾಂತ್ ನಿದಾಯಿಲ್ಲಿ ಪಾಂತ್ಯಾ ಪಾರಾರ್ ಗೆಲಿ ಖಂಯ್ " ಮುಣೊನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡೊಂವ್ಚೊ ನಾಯಕ್ , ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರುಂಕ್ , ಚಡೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆ ಗುಡೆ-ದೊಂಗೊರ್,ಗುಡ್ಡಾಂವ್ಕ್  ಮೆಳ್ಚೆ ಕಾಂಟೆ-ಖುಂಟೆ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ.ಪಾಂತ್ಯಾಪಾರಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಆನಿ ಕವಿತಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಕರುನ್ , ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಪಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಧುರ್ ಭಗ್ಣಾಂಕ್ ಏಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಪಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸಾಚೆ ದೋನ್ ತುರೆ ದಿನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವೊಂಕ್ ಹೆಂ ಮೊಜೆಂ ಮ್ಹನ್ ಆಯ್ಕಾನಾ.

"ವಾಟ್ ರಾಕ್ತಾಂ "  ( Page 46 ) ಎಕ್ ಭೊವ್ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚೆಂ , ಆತ್ರೇಗಾನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.ತರೀ ನಾಯಕಾಚ್ಯಾ ಮೀತ್ ಮೇರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆತ್ರೇಗಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಹೆಂ ಕವಿತಾ ನಿರಾಶೆಚ್ಯಾ ಪೊಂಡಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವೆತಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.ನಾಯಕಚೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಚ್ ಹಾಂಗಾ ಚಡ್ ಝಳ್ಕತಾ ಶಿವಾಯ್ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ , ಜೀವನ್ಮರಣಾಚ್ಯಾ ಪೌಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸ್ರೀಯೆಚೆ ಕಳ್ವಳೆ , ತಶೆಂಚ್ ತಿಚ್ಯಾ ದುಖಿಚೆ ವಳ್ವಳೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂತ್ ನಾಯಕಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ.ತ್ಯಾ ಸ್ರೀಯೆಕ್ ನಾಯಕಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥ್ ದೆಗೆಕ್ ದವರುನ್ ದೊನ್ಂಚ್ ದೋನ್ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ನಾಯಕಾಕ್ ದೀಸ್ ಕಿತ್ಲೆ ಆಸಾತ್ ಮುಣೊನ್ ಬೊಟಾಂ ಮೆಜ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಯೆತಿನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ , ಬಗಾರ್ ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಸದಾಂಚ್ , ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೇಕ್ ಘಡಿಯಾನಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಶೆಂ ಮುಣೊನ್ ನಾಯಕಾಕ್ ಖಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಕಿತೆಂ ಮುಣೊನ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ಮುಣೊನ್ ನಂಯ್ .ಆನಿ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಖಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲಾಂ " ದೋನ್ ಸುಕ್ಣಿಂ " ( Page 37 )  ಕವಿತಾಂತ್. ಮುಣ್ತಾ ತೊ : ಪಯ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾವಿಣೆ ಜೆವಿನಾ ,ದುಸ್ರೆಂ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವಿಣೆ ನಿದಾನಾ " ಆನಿ ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರೊ ಮೋಗ್ , ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಾಗಿ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಮಂತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಘೊವಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಮದೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮ್ಜೊಣೆಚೆಂ ತಂತ್ರ್.

ಚೆಡುಂ ಮುಣ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಮೂನ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಿರಾಶೆನ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ಲಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಕರ್ಗೊನ್ , ಭಾವುಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾಯಕ್ , ಸಮಾಜೆಚೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಘೆತಾ.ಥಂಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದೌರ್ಜನ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಪೆಟ್ತಾ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಝುಜಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ದೆಂ ಮುಖಾರ್ ಕರುನ್ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕಿ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ .ಹೆಂ ಖಂಯ್ ಬೊಯಾಂಕ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಕರುಂಕ್ ದುಸ್ಮಾನಾಂನಿ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹ್‍ಗಾಯ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಜಾಗೆಂ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಯ್ನಾ ಬಗಾರ್ ದೈರ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ತಾ ಪಕತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಉದ್ದೇಶಾನ್ , ಸಮಾಜ್ ಬೊರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಬೊರೊ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಣೊನ್.

ಆನಿ ಕವಿ ಆಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಾಣೆ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರ್‌ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮುಣೊನ್ ದೈರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೇತ್.ಕವಿಚೆಂ ವಾಸ್ತವ್ ಶಹರ್ ಮುಂಬಯ್ ಕವಿಚಿ ಪಾಟ್ ಸೊಡಿನಾಸ್ತನಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾಬರಿ ಕವಿ ವಯ್ರ್ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲಿತ್ತ್ ಆಸಾ.ಹಿಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್‍ಚ್ ಹಾಕಾ ನಿದರ್ಶನ್.ನಾಯಕ್ " ಕಾಂಕ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಗಲ್ಲೆಂತ್ " ( Page 18 ) ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಷ್ಯಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಮಾಸುಮ್ ಚಲಿಯಾಂಚೆಂ ಶೋಷಣ್ ಕಾಂಕ್ಣಾಂಕ್ ತೀರ್ಲ್ ಕರ್ನ್ ಘೇವ್ನ್ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲಿ ಕವಿಚಿ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕವನಾಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್.ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ಶ್ಯಾ ದ್ರಶ್ಯಾಕ್ ಮುಖಾರ್  ಕಾಣ್ಘೇವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂ ವಿಶಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಮಾನಾ ಆನಿ ಮರ್ಯಾದಿನ್ ಸಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಕಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ಭಗಾನಾ.

ಆನಿ ಆಸ್ಲೊಚ್ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚೊ ಆರ್ಸೊ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಾ " ವಿನತಿ "  ( Page 21 ) ಕವಿತೆಂತ್, ಶಹರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ , ಸಗ್ಳೆಂ ಸಮಾ ಜಾತೆಲೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕಯ್ದಿ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾಯ್ನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ , ಕಯ್ದಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ಶಹರಾಂತ್ ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೊ ರಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾ.ತ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಶಹರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಭೋವ್ ಸೂಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ತರೀ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ.ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಬೊಯಾಪಣಾ ಲಾಗೊನ್ ಲೇಖಕಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಮಾನ್ವೊಂಚಾ ತಸಲೊ.ಮೊದ್ಯಾನೆಚಿಂ ಮದುರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಸತ್ ಜಾತಾತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ.ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾ ಮದುರ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂಚೊ ಆನಂದ್ ಭಗುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶಹರಾಕ್‍ಚ್ ಉಟೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾ ಕೇವಲ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಬಯಾಪಣಾ ಲಾಗೊನ್.ಮುಂಬಯ್ ಶಹಾರಾಂತ್ ,ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾತಿಯ್ ದಂಗೆ , ರಗ್ತ್‍ಪಾತಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕವಿನ್ ದಾಕೊಂವ್ಚೊ ಪ್ರತಿರೋದ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಸಲೊ.

ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೋಷಣೆಕ್ , ವಿವಿದ್ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂಕ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೊ ಆರ್ಸೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ " ಕೆಲ್ಶಿ " ( Page 44 ).ಜಾಂವ್ದಿ ತೊ ಲ್ಹಾನ್ ಯಾ ವ್ಹಡ್ , ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಯಾ ದುಬ್ಳೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಎಕಾ ನಂಯ್ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಶೋಷಣೆಕ್ ವ್ಹಳಗ್ ಜಾತಾ.ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂದಿಚೆಂ ಕಯ್ದ್ ಯ್ಯಾ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂದಿಚೆಂ ಮರಣ್ .ಥೊಡ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ನಾಯಕಾನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಿಂ ವ್ಯಂಗ್ನ್ ಉತ್ರಾಂ , ನಾಗರಿಕಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚ್ಯಾ ತಸಲಿಂ .ಆಯೋದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕರ್ ಸೇವೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಾಗಿ ಜಾಲೊ ?? ಮುಳ್ಳೆಂ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆನಿ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಸವಾಲ್ , ಕಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆನಿ ಸತ್ತಿ ಜನತೆಚೊ ಪಾಯ್ದೊ ಉಟೊವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಏರ್ ಕಂಡಿಶನ್ ರುಮಾಂನಿ ಭಸೊನ್ ಮಜಾ ಮಾರ್ತಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಡ್ಕಾವ್ಣೆಕ್ ಭುಲೊನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಲೋಕಾನ್ ಜೀವ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ , ಹೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವರಕ್ಷಣೆ ಲಾಗೊನ್ ಧರ್ಮಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘೇವ್ನ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಆಮರ್ ಜಾಲೊ ಮುಣೊನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾಕ್ ಬಡ್ಕಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಚೆಂ ಕ್ರೂರ್ ರೂಪ್ ಸಂಸಾರಾ ಮುಕಾರ್ ಲೇಖಕಾನ್ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲಾಂ.

ಹಾಂಗಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾ.ಸಮಾಜೆಂತ್ ಚಲ್ಚಿಂ ಆಂತರ್ವಣಾಂ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್.ಜಾಂವ್ದಿ ತೆಂ ಸಯ್ರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚೆಡುಂ , ಬೊಣ್ಕುಲ್ಯಾಚಿ ಸುನ್ ಯ್ಯಾ ರೊಬೆಲಾಚಿ ಧುವ್.ಹಾಂಗಾ ಲೇಖಕಾನ್ ಕೆಲ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಯ್ಯಾ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ಚಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಪರ್ಜಾ ಜಾವ್ನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲಾಂ ತರ್,ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್‍ಲ್ಲೊ ತುವಾಲೊ ಜೊ ದವೊಗಿ , ಹಳ್ದುವೊಗಿ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಶೊಷಣ್ ಕರುಂಕ್ ಏಕ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮುಣೊನ್ ನಾ ಮುಣ್ ಲೇಖಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ.ತುಮಿ ಭಿಮತ್...ಹಾಂ..ಹಾಂ..ಮುಣ್ತೇ ವೆತಾತ್ ಮುಣೊನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೊಷಿತ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಬೊಟ್ ಜೊಕ್ತಾ.ತರೀ ಹ್ಯಾ ಶೊಷಿತ್ ವರ್ಗಾಚಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ತಕ್ಲಿ ಆನಿ ವಾಕೊರಾಚೆಂ ತೊರುಂ ಶೋಷಣ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕಿತೈಂ ಕರುಂಕಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಏಕ್ ನಿರಾಶಿ ಭರಿತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾ.

ವ್ಹಯ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹೆಂ ಶೋಷಣ್ ಆಖೆರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ ಆನಿ ಹಿಚ್ಚ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಪೊಕೊಳಾಯ್ ಕವಿನ್ " ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ " ( Page 40 ) ಕವಿತೆಂತ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.ಸಮಾಜೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗಾನ್ ಭರೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ ಘಾಲೊನಾ ದೆಕುನ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿನಾ ಮುಣೊನ್ ಸುರ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಆನಿ ಮೊರ್ ನಾಚೊಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಪಾವ್ಸ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಮುಣೊನ್ ಪಾವ್ಸಾಕ್‍ಚ್ ತ್ಯಾ ಮೊರಾ ಮುಖಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಾಯ್ತಾ , ತಾಂಚ್ಯೊ ಜವಾಬ್ದಾಯೊ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಉಲೊ ದಿತಾ.

ಆಶೆಂ ಶಹರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ಯಾಯಾಂಕ್ , ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಶಹರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಆಡ್ಚಣೆಂತ್,ಬಂದಡೆಂತ್ ಮುಣ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕಾಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ಚಿಂತುನ್ ಕಾಂಠಾಳೊನ್ , ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ ತರೀ , ಥಂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಆತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ , ದೊಂಬಿ , ಗಲಾಟೊ ಚಿಂತುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್‍ಚ್ " ಭುಜಾವಣ್ "  ( Page 32 ) ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ " ರಡಾನಾಕಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಚಿಂತುನ್ , ಪಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್ , ಪಡ್ಲಾ ಥಂಯ್ ಉಜ್ಯಾಚೊ ಪಾವ್ಸ್ , ಗೊರುಂ ವಾಸ್ರುಂ ಲಾಸ್ಲಾಂ ತಣ್ ಸಯ್ತ್ " ಮುಣೊನ್ ಗಾಂವ್ಚಿ ಥಿಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಭೊವ್ ವ್ಯಂಗ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವರುಂಚಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಸಪಲ್ ಜಾಲಾ ತಶೆಂ ಭಗ್ತಾ.

ಆಶೆಂ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕವಿ " ಸೊದ್ನಾಂ " ( Page 27 ) ಕರ್ತಾ.ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಲೋಕಾಕ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕಾನಾ.ಕಿತೈಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಹಾಂಗಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮುಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾತಾ ತರೀ ಆಕೋಶನ್  ಭರೊನ್ " ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ವೊಕ್ಲಾಂ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಾತಿಕ್ ಘುಗಿಂನಿ ಸಯ್ತ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ " ಮುಣೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಚಿಂತಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಾ ವಯ್ರ್ , ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ವಯ್ರ್ ರಾಗಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂಚ್ ವೊತುನ್ ಆಸಾ.

ಆಶೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ , ಶಹರ್ ಮುಣ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್ , ಥಂಯ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆನ್ನ್ಯಾಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಿಠಾಳಾಂ ವೊಂಕ್ಚೊ ಕವಿ , ಸ್ತ್ರೀಯೆ ಮುಖಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಟ್ಲರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುನ್ , ಸಮಾಜೆ ಮುಖಾರ್ ಆಪುಣ್ ಮೊಗಾಚೊ ಪೂಜಾರಿ ಮುಳ್ಳೆಂ ರೂಪ್ ಧಾರಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸಾ ??? ಸ್ತ್ರೀಯೆ ವಯ್ರ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಬಲಾತ್ಕಾರ್ , ಮೊಗಾನ್ ತಿಕಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಮೇಲ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚಿಂ ಪ್ರಯತ್ನಾಂ ದರಬಸ್ತ್ ಝಳ್ಕತಾತ್.ಕವಿನ್ " ಗೊ " ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಶಭ್ದಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬುಕಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ರಿತಿರ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲಾ.ಥೊಡ್ಯಾನಿ ಹಾಕಾ ದೆಡಾ ಆಕ್ಷರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಶಬ್ದಾಕ್ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಪಳೆಯ್ಲಾ.ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿ ಘಡಿಯೆ - ಘಡಿಯೆ , ಪರ್ತುನ್ - ಪರ್ತುನ್ ತೊ ಶಬ್ದ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಆಳುಂ ದೆಂಟೊ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಜಾತೆ ಆಸ್ತಾ.ಹೊ ಶಬ್ದ್ ಮೊಜ್ಯಾ ಸ್ಮ್ರತಿ ಪಟಲ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾನಾ , ಏಕ್ ಆಮಾಲಿ ಬೆಕಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ತರ್ನಾಟಿ , ಸತ್ತಿ ,ಪಾಪ್ ಬಾಯ್ಲ್ ,ತಿಕಾ ತಿಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾ ತರಿಕೀ ತಿ ಭಾವ್ಡಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಆನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪೊಸ್ಚ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಘರಾ ಘರಾನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ , ಪುರಾಸಣೆನ್ ಥಕೊನ್ ಇಲ್ಲೊ ಥಡೊವ್ ಕರುನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ " ಏ ಮಾಟ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಬಾಯ್ಲೆ , ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖಂಯ್ ಮಿರೊಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೈಂಗೊ " ಮುಣೊನ್ ತಿಚೆ ನಾಜುಕ್ ಕೇಸ್ ಧರ್ನ್ ವೊಳಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ಆಂತಸ್ಕರ್ನಾಕ್ ಕಶೆಂ ಭಗ್ಚೆಂ ನಾಂ.....ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಮಾಕಾ ಹಾಡ್ನ್ ಉಬೊ ಕರ್ತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರಿ ಕ್ರೀಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ " ಗೊ " ಮುಳ್ಳೊ ಶಬ್ದ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾತ್ ತರೀ , ಹ್ಯಾ ಮಾಪಾಚೊ ಉಪಯೋಗ್ ತೊ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಬೊರೊ ಆಭಿಮಾನ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಸಲ್ವಾತಾ ಮುಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಒಪ್ವಾತಾತ್ ಮುಳ್ಳಿ ಮೊಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.ಆನಿ ಜಾಯ್ತೆ ಪೌವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಭಾರಾಂಕ್ ಹೊ ಶಭ್ದ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಆಸೊಂಕಿ ಪುರೊ.ಆನಿ ಹಾಕಾ ಲೇಖಕಾಚೊ ಪರಿಸರ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಆಪವಾದ್ ನಂಯ್ ಮುಣೊನ್ ಮೊಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.ತರೀ ಲೇಖಕಾನ್ ಘಡಿಯೆ , ಘಡಿಯೆ ಹೊ ಶಬ್ದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕೆಲಾ ತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ???

ಹಾವೆಂ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂ ಲಾಗಿಂ ಕವಿತಾಂ ವಿಶಯಾಂತ್ ಉಲಾಯ್ತಾನಾ ಸಾದಾರಣ್ ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ಏಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜವಾಬ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿಕಿ " ನಾಂ ಸಾಯ್ಬಾ , ತಾಚಿಂ ನವ್ಯ್ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್.ಪುಣ್ ನವ್ಯ್ ಕವಿತಾ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜವಾಬ್ ಕೊಣಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಯ್ತ್ ನಾಂ.ತೆದಾಳಾ ಮೊಜ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ..ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿಂ ಗೊಯಾಂ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರಾಚಿ ಕೂಡ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.ಥಂಯ್ ಎಕಾ ಬಾಂಯ್ತ್ ಸಭಾರ್ ಲೋಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಅನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕುಡ್ಸಾಲೊ.ಸಗ್ಳಿಂ ಏಕ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ " ಬಾಂಯ್ತ್ ಖುರಿಸ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ " ಮುಣೊನ್.ಹಾವೆಂಯಿ ತಿಳ್ಲೆಂ .ದೋನ್ ಪೀಟ್ ಉದಾಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೈಂ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂ ತರೀ , ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಯ್ ಪಾತ್ಕ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಸ್ಟಿಂತ್  ಘಾಲುಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಂಯಾನ್ ಹಾವೆಂ ಸಯ್ತ್ ಖುರಿಸ್ ದಿಸ್ತಾ ಮುಳ್ಲೆಂ.ತಸ್ಲಿ ಎಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂಗಾ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭಗ್ತಾ.ಸೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಲೋಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುನ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಯ್ದೊ ??? ಆನಿ ತೆಂ ಕೊಣಾಂ ಲಾಗೊನ್ ??? ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ನವ್ಯ್ ಕವಿತೆಚೆಂ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಜಾತಾ????

ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚಾ ಆದಿಂ ,ಹಿಂ ಕೇವಲ್ ಮೊಜಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ,ತಶೆಂಚ್ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಭಗ್ಣಾಂ ವೆಗ್ಳಿಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.ಕವಿತಾಂಕ್ ಅನಿ ಸಂದರ್ಭಾಂಕ್ ಮೊಜ್ಯಾ ದ್ರಷ್ಟೆನ್ ತಾಳ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ , ಪುಣ್ ಎಚ್ಚೆಮಾನ್ ಉಪಯೋಗ್ಶಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಡ್ಶಾ ಶಬ್ದಾಂಕ್ ನಂಯ್.ಹೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಶಬ್ದ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆನಿ ತೊ ಆನೀಕಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ರೀತಿನ್ ಉಪಯೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ ಮುಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಾಸ್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮುಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪರಿಂ "ಪಾತೆನಿಯಮ್ ಸಂತತಿಚೆಂ ಭಿಂರೆ ಹಾಂವ್ , ವಾಯಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಗಾಂವ್ ಭರ್ ಜಾತಾಂ " .ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಂವ್.

(ಜುಲಾಯ್  22, 2005 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ ಕರಾಮಾಂತ್ ‘ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್’ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರ್ ಸಾತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್  ವಾಚಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ)

ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ

 Title : ‘ಕಯ್ದ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ’ ಗೋಡ್ ಗೋಡ್ ಉತ್ರಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿರಾಶೆಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.