Kavita Khodd

ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ರಾಜ್

ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ರಾಜ್
 


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

(ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ  (೨೦೦೬) ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ನಾನುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೆರ್ ಕವಿತಾಂವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಕಂತಾಖಾಲ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ನಾನುಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತಾಂಚೆಂ ತಾಂಚೆಂ. ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಳಾಯ್ ನಾನು ವೆಯುಕ್ತಿಕ್ ಠೀಕಾ ಕರ್‍ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ವಿಮರ್‍ಸೊ ಕಿತ್ಲೊ ಫುಲೊನ್ ಯೆತಲೊ, ತಿತ್ಲಿಚ್ ಆಮ್ಚಿ ಕವಿತಾಯ್ ಫುಲ್ತಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್‍ವಸೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ - ಸಂಪಾದಕ್)

ಥೊಡ್ಯಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನೊ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಿತ್ರಾಂನಿ ಜಾಗಯ್ಲೆಂ. ಕಾಂಯ್ ಹುಶಾರ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೊ ವಿಚಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲೊ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಮನೋರಂಜನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರೊಂಕ್ ನಾ ಬಗರ್ "ಸಂಸಾರಾಕ್ ಭೋವ್ ಲಾಗಿಂ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡುನ್, ಸರ್ವ್ ಎಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಸಾಂದೆ" ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭಾವನಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಂವ್ಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಸವಾಲಾಂ .. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಶಾಲ್, ಮನಾ ಭಿತರ್ ಪೊಕ್ಳೆಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂವ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಈಟ್ ಮೆಳ್ತಾ. (ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬದ್ಲೊಂಚಿಂ ನಾಂತ್). ಪರ್ತುನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾಂ ತಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಶಿವಾಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ದೀನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್‌ಯ್ ಫರಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊಯ್ಜೆನ್ ಖಂಯ್ಸರಿ ಬರವ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾ. ಅಶೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯೊ ಅಭಿಪ್ರಾಯೊ ಉಚಾರ್‍ಯಾಂ. ಚುಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾರ್‍ಕ್ಯೊ ಕರ್‍ಯಾಂ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್‍ಯಾಂ.

ಪಾಟಿಂ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಕ್ ತೀಳ್ನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂಚ್ ದರ್ಭಾರ್. ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ನೈತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ರಾಜಿನಾಮ್ ದೀವ್ನ್ ವಿರೋಧಿಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಧಾಂಪಯ್ತಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆದರ್ಶ್ ತತ್ವಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಏಕ್ ಮಾದರಿ ಜಾತಾ ತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕುಂದಾಪುರಾಂತ್ ಏಕ್ ಧಾಕ್ಟುಲಿ ಚಲಿ ರಿತ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂತ್ ಧಾಂವೊನ್ ವಾಸೊ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ "ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್"-ಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಮನ್ ಆನಿ ಧೃಡ್ ಇರಾದೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರುಜು ಕರ್‍ತಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮಾರ್ಚಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂಚ್ ರಾಜ್. ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯಾಂನಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಏಕ್ ಸಾಗೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲುಂಚೆ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್ ತೆಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ಹಿಂ ಭರ್ವಾಶ್ಯಾಚಿಂ ಕಿರ್ಣಾಂ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಕೊಣಾಚೋಯ್ ದಭಾವ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ಪಾಟಿಂ ನದರ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ:


(ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಮೈಸೂರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಬಾವ್ಟೊ ಘನಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಉಬಾರ್‍ಲಲೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಸಾಹಿತಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಣೆಂ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ "ಘೊಡ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಘಾಡಾಮೊಡಿ" ತಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿತಾಂಬರಿ "ಪಾವ್‌ಭರ್ ತಾಂದ್ಳಾಂತ್ ಭಾಣ್‌ಭರ್ ಶಿತ್" ಜಾಂವ್ಚೆ ಶ್ಯಾಥಿಯೆಚೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭೋವ್‌ಚ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರೀತಿನ್, ಸೊಭಿತ್ ಕರುನ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ಕವಿನ್ ಆಕೆರ್‍ಸಿಲಾಂ. ಕೋಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಹೆ ಘೊಡೆ? ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಆಮ್ಚೆಂ ಅದೃಷ್ಟ್, ತರ್ನಾಟ್‌ಪಣ್, ಮ್ಹಾತಾರ್‌ಪಣ್, ಮೋರ್ನ್, ಭಂಡ್‌ವಾಳ್‌ಶಾಹಿ ಸಮಾಜ್, ಧನಿ ಆನಿ ಚಾಕೊರ್- ಅಶೆಂ ಕೊಣೀ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಜಶೆಂ ಲೊಣ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಖಂಯ್ಚೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ರುಚ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ಧಾಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ದೀವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ ಹರ್‍ಯೆಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕೀ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸಮಾನ್ ಆಸ್ಪದ್ ದೀವ್ನ್, ಹರ್ಯೆಕ್‌ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಂಗ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಕ್ ಅಭಿಮಾನಾನ್ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ?(ಫ್ಲೇವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಫ್ಲೇವಿ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಿಣೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಯೆಣೆಂ ಘೋಷಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ "ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್" ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಕುಡಿಕ್ ಆನಿ ಮತಿಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಚಡ್ತಿಕ್ ಸೊಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಜೆ ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಫಣಾರ್ "ಹೊ ಕಸ್ಲೊ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಲಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್. ಫ್ಲೇವಿಬಾಯೆನ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಸಂಪೊ ತರೀ ತಾಂತುಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್, ತಾಂಚಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಘಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಮಧುರ್ ಪರಿಸರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೇವಿಬಾಯೆಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಕಾನಿಂ ಉತರ್ "ತುಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ವಿಷಯಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್".


(ಫ್ಲೋರಾ ಡಿ’ಸೋಜಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಮಹಿಳಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಶುಭ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೋರಾ ಹಿಚೆಂ "ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಹಿಳಾ ದಿವಸ್" ಕವಿತಾ ಭೋವ್ ಸಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವೆಸಾಂವಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ "ಶೋಲೆ" ಪಿಂತುರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೂಲನ್ ದೇವಿ ರಾಮ್‌ಘಡ್‌ಚ್ಯಾ ದೊಂಗ್ರಾ ವಯ್ರ್ ರಾವೊನ್ "ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಘ್ ತುಂ ಆತಾ ಹೈ ಕಿ ಬಾಹರ್ ಯಾ ಮೈಂ ಆವೂಂ ಅಂದರ್" ಮ್ಹಣೊನ್ ಘರ್ಜಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆಯ್ಕತಾ. ಫ್ಲೋರಾ ಬಾಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿ ವಯ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶಿ ಚಿಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಖಡ್ಪಾ ಬರಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ. ಪ್ರಾಸಾಂಕ್ ಸೊಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತ್ನಾಂತ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತ್ರಾಸಾಂತ್ ಘಾಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ದಾದ್ಲೆ ಎಕಾಚ್ ಕಾಸ್ತಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಸಮೊರ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಫ್ಲೋರಾ ಬಾಯೆ ಸಂಸಾರ್, ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಕುಶಿಂ ಬರಿ. ಜಶೆಂ ಎಕಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಳಿಯೊ ವ್ಹಾಜನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಕುಟಮ್ ಚಲನಾ. ಕುಟಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫಾರಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಗೋಡ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೆಂ ಕೊಡು ಆಸ್ತಾಚ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಹೆಂ ಗೋಡ್ ಆನಿ ಕೊಡು, ಘೊವ್ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್, ವಾಂಟುನ್ ಪಿಯೆತಾತ್ ತೆದಳಾ ಮಾತ್ರ್ ಕುಟ್ಮಾ ಜಿವಿತ್ ನಂದನ್ ಜಾತಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಹಲ್ಕ್ ಕರುನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝಗಡ್ತೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕಿ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ. ಮನ್ಶಾಕೂಳ್ ನಾಗರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಅನಾಗರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ.
(ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಒಲಿವೇರಾ, ತ್ರಾಸಿ/ಕುವೈಟ್ - ಹಿಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಆನ್ಯೇಕ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ ಫ್ಲೇವಿಯಾ ಒಲಿವೇರಾ, ತ್ರಾಸಿ / ಕುವೇಯ್ಟ್ ಹಿಣೆ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಸಜವ್ನ್ ಮಾಳ್‌ಲ್ಲಿಂ "ಫುಲಾಂ" ಥೊಡಿಂಚ್ ತರೀ ಏಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಆರಾಮಾಯೆರ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಭಾರಿ ಎಕಾ ಗೂಂಡ್ ಅರ್ಥಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಪಳೆತಾನಾ ಹಿ ಕವಿತಾ ಭೊವ್‌ಚ್ ಸರಳ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ ತರೀ ಪರ್ತೇಕ್ ಪರ್ತೇಕ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ಫುಲಾಂಚೆ ಝೆಲೆಚ್ ಜಮೊ ಜಾತಾತ್. ಕೋಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಹಿಂ ಬಾವ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ - ದೇಶಾಂ ದೇಶಾಂ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚಿ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್? ರಾಜ್‌ಕೀಯ್ ಫುಡಾರ್‍ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಚ್ಚಾಟ್‌ಪಣ್? ಆಬ್ಲೇಸ್‌ಪಣ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಶೆಜಾರಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕುಸ್ಡೆಪಣ್? ಮೊಸೊರ್? ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್? ದುಬ್ಳೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತುಟಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಕೊವ್? ಅಶೆಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ಬಾವ್ಚಿಂ ಪುಲಾಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊನ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಬಾಂಧ್ ವಿಸ್ತಾರಾವ್ನ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಪುಲಾಂ ತೊಟಾಂ ಪರಿ, ಆಮಿಂ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಶೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸುಂದರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೊಭಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಭೋವ್ ಅರ್ಥ್‌ಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ವಿವರ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೇವಿ ಬಾಯೆಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ.


(ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ, ಸ್ಪೇಯ್ನ್ - ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಚಿಂತ್ಪಾ ಧಾರಿಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಚಿರುನ್ ಥಂಯ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘರ್ ಕರುನ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ / ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಶ್ರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣೆ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ "ದೊರೊ" ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ತುಟೊಂಕ್ ಆಯ್ಕನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ "ಹಾಂವ್ ಕಸ್ಲೊ ಪಿಸೊ - ೦೧.೦೧.೨೦೦೬", "ಫುಲಾಂ - ೧೪.೦೩.೨೦೦೬ " ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಭಿತರ್‌ಚ್ ಭೊಂವ್ತಾ ತರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಹಾಣೆ ವಿಸ್ತಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಗಡಿ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಕವನ್ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್‌ಯ್ ಆಪ್ಟತಾ. ಮನ್ಶಾಚೆ ಆಶೆಕ್ ಗಡ್ ನಾ, ಹೆಂ ಝಗ್ಡೆಂ, ಮನಸ್ತಾಪ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕವಿಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಬರ್ಲಿನಾಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ದೊರೊ ಕೊಸ್ಳಾತಾನಾ, ಚಿನಾಂತ್ಲೆ ಹಜಾರ್ ದೊರೆ ಉಬೆ". ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಪಟ್ಕಿರ್‍ಯಾ ನಿಬಾನ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆ ವಯ್ರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಾಚಿ ಝಳಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಕವಿಕ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೊರ್‍ಯಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಾಂಟಾಳೊನ್‌ಚ್ ದಿಸ್ತಾ; ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ರಾವಯಾಂ, ಕೊಸ್ಳಾಯಾಂ, ಧರ್ಣಿ ಸಮಾ ಕರ್‍ಯಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಕ್ಲೆಂತ್ಲೆಂ ದೊರೆ". ಭೋವ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕವಿತಾ ಥೊಡಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರೀ, ಪರ್ತೇಕ್ ಪರ್ತೇಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂತ್ ಗುಂಡಾಯ್ ಆಸಾ. ನದರ್ ವಿಶಾಲ್ ಆಸಾ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ತಾಲೊ ತಶೆಂಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಏಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.


(ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಲಾಖೊಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಚ್ಯಾ ಮನಾ ಭಿತರ್ಲೆ ಉಮಾಳೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಯಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫಾಮಾದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ರೀ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ "ಕವಿಂಕ್ ರಚ್ಚೊ ಕವಿ - ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಗ್" ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆ ಲೇಖಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವಾಡುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಶಿಣ್ ಕವಿ ಜರೂರ್ ಉಚಾರ್‍ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚೊ ಎಕಾಂಗಿ ಸಾಹಸ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ವಾಖಣ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ವಯ್ರ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಬರಂವ್ಕ್ ವಚನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯ್ತೆ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಹೊಗ್ಳಾಪಾಚೆಂ ಭಾಣ್ ಪುಟೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ "ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಾನ್, ನಿಷ್ಪಕ್ಷ್‌ಪಾತ್, ಮೊವಾಳ್ ಆನಿ ಪ್ರೇಮಾಳ್ ಸುಪುತ್ರಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಜೊಕ್ತೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್". ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರಿ ತಾಚೆಂ ಬಳ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಚ್ಯಾಕ್‌ಯ್ ಉಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೈರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್.

(ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿತಾಂವಿಶಿಂ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ವಿಸ್ರನಾಕಾತ್)Title : ಮಾರ್ಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಚೆಂ ರಾಜ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.