Kavita Khodd

ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ ಗರ್ಮೆಂತ್ ತರೀ ಶಿಜನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ ಗರ್ಮೆಂತ್ ತರೀ ಶಿಜನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

 


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

 

(ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ವಿಮರ್ಶೆ ನಾಂಚ್ ನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆಜೂನ್ ಏಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ರೂಪ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೊ ಸಂಕೋಯ್ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವನಾ. ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂನಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ದಾಂಬುನ್ ಧರ್‍ಚೆ ತಸಲಿ ಸಾಧ್ಯತಾಚ್ ಚಡ್. ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬಳಾಮುಕಾರ್ ಹರ್ಧೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಅಸಲಿಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಚಿರ್ಡುಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಪರೋಕ್ಷ್ ರಿತಿನ್ ಚಲತ್ ರಾವ್ತಲಿಂ. ನಾನು ಮರೋಲಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚೆಂ ಬಳ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮ್ಚೇಂಯ್ ಬಳ್ ವಾಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಖಂಡ್ ಧೈರ್ ಘೆವ್ನ್ ಹೆಂ ಕೊಲಮ್ ಸರಾಗ್ ಆಮಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾಂವ್. ಕವಿಂನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾನ್ ಹಿ ಖೊಡ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚಿ ಆಶಾ. ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಹೊ. ದುಸ್ರೊ ಆಂಕ್ಡೊ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ - ಸಂಪಾದಕ್) 

ಭಾಯ್ಲಿ ಗರ್ಮಿ, ಕಾಮಾಚೊ ಒತ್ತಡ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಂಚೊ ಸರ್ವ್ ದಭಾವ್ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ತರೀ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಹರ್ಶೆಂಚೊ ಉಲ್ಲಾಸ್, ಕವಿಂಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಹುಮೆದ್ ಆಶಾ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪರ್ಜಳೊಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಖಂಯ್‌ಗಿ....ಕಿತೆಂಗಿ ಚುಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಭೊಗುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಸರ್ವಯ್ ಕಾಳಾರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಆಶೆವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಸಮಾ ನ್ಹಯ್. ಪ್ರಕೃತಿಚ್ ಗೀಮ್, ಪಾವ್ಸ್ ಆನಿ ಥಂಡಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಿಚ್ ಬದ್ಲಿ ಕರ್‍ತಾ ತರ್, ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂತುಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಪವಾದ್ ಕರ್‍ಚೆಂ? ಅಶೆಂ ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್‍ತಾನಾ: 


(ಓಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

 

ಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಲೇಖಕಾಂಚೆ ಪಂಕ್ತೆಂತ್ ಸೆರ್ವತಾ ತರೀ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ "ಚಿಂತ್ನಾನ್, ಸಬ್ದಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನೆನ್" ಆಜೂನ್ ತರೀ ಪಂದ್ರಾ ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸ್ಚೊ, ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿದಾಯಕ್, ಒಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ - ಹಾಚೆಂ "ಮ್ಹಜೆಂ ಜೋಯ್ಸ್" ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ಸೈರಾಣ್ ಸಕ್ತೆಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಕವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಅಶಿಂ ಲಾಂಬ್ ಕವಿತಾ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ರುತಾ ಕೆಲಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜಾತಾ, ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆನಿ ಕಸ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಪಡತ್ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ದಿಸನಾ. ಕವಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್? ಚಲಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್? ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸೊಭಾಯ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಿಸೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾಯಕ್, ಮುಖಮಳ್ ಪಳೆವ್ನ್ ದೆದೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾಲಾ, ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಧಾಂವ್ಚೆ ತಯಾರಾಯೆರ್ ಪಡ್ಲಾ, ತರೀ ಮುಖಾರ್ ತೆಂ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ ಹೊ ಬಾವ್ಡೊ ಬಸ್ಸಾರ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾ. ಬಸ್ಸ್ ಅರ್ಧೆಂ ವೊರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಠಿಕಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ನಾಯಕಿ ಚಲೊನ್ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ! ಇತ್ಲೊ ಕಠಿಣ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಪಯ್ಲೆ ಭೆಟೆಂತ್‌ಚ್ ಜಾಲೊ ತರೀ, ನಾಯಕ್ ನಾಯಕಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾ. (ಕುಲ್ಶೇಕರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಗುಡ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜು ಬಾಳ್ಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಚರ್ಯೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್?). ಅಶೆಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಯಕ್ ಕಸೊ ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥಂಯ್ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊನ್ ಪಡ್ಲೊ? ತಿ ತಕ್ಲಿ ಘುಂವೊಳ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೇಕ್ ಪಾವಂವ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ವರ್ಣುಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಧೀಗ್ ಕವನಾಂತ್ ಕವಿಕ್ ಜಾಗೊ / ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಜ್ಯಾಪ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಆಶೆಂ ಹೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂನಿ ಕವಿ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಗುಸ್ಪಡ್-ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಜೊ-ಜೊ ಸಾಮಾನ್ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಸೊಭ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರಿ ಸೊಭ್ತಾ. ಸಾಮಾನ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ದವರ್‍ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬಡ್ಡ್ ಆಲೋಚನ್ ಘೆವ್ನ್ ಏಕ್ ಗ್ರಾಮ್ ಭಾಂಗರಾಕ್ ದೋನ್ ಟನ್ನಾಂಚ್ಯಾ ಪೆಟುಳ್ಯಾಂತ್ ಭದ್ರತಿ ಕರುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭತ್?

 

ಕವಿನ್ ತಶೆಂ ಸಮಾನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಕವಿಂನಿ ಆತಾಂ ತರೀ ತಾಂಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ರೂಂದ್ ಕರುನ್, ಬದ್ಲಲ್ಲೆ ಪರಿಗತೆಕ್ ವೊಳ್ಕೊನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾ ದೀಸ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ. ತಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಪಾಶಾಂವಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ? ಕವಿ ಓಸ್ಟಿನಾಕ್ ತಾಣೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್, ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಎಕ್ ಉತರ್ "ತುಜ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ, ಪೊಕ್ರಿ ತರೀ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶ್ ಭರಿತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತುಕಾ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಲಾಂಬ್ ಧೀಗ್ ಗದ್ಯ್, ಲೊಕಾಚೆಂ ಸೈರಾಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಕರ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಸಂತೊಸ್ ದೀನಾ". 


 


(ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

 

ಕವಿತಾ ರಸಿಕಾಂನಿ ವಾಚುಂಕ್ ಆಂವ್ಡೆವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆ ಬರಿ ಕರ್‍ಚೊ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೊ "ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್" ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಎಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ "ರವಿ ಕಾಣದ್ದನ್ನು ಕವಿ ಕಂಡ" ಮ್ಹಣೊನ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಘಾಮೆವ್ನ್, ಖರ್ಶೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮಿನುಟಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ ಸರ್‍ವಯ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ, ತಶೆಂ ಸರ್‍ವಯ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂಕ್ ಥಳಾಂತ್ ಸಾಂಡುನ್". ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್, ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಲಾಗಿಂಚ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ್ ಸತ್ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್ತಾನಾ ನಾಯಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಹ್ಯಾ ಸತಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಲಾಯನ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ವಾದ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಆಸಾ?

ಪುಣ್... ನಾಯಕಾನ್ ಆಶೆಂ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ದುಸ್ರೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಅಸ್ಲೊ ಬೇಧ್ ಭಾವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್, ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಾಮೊಗಾನ್ ಆಸ್ತೊ ನ್ಹಯ್? ಜಾತಿ ಕಾತಿಚೆಂ ಹಗೆಂ, ಝಗ್ಡೆಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಸೀತೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಮರಿ ಪಾನೊ ಖಾವಯ್ತಾನಾ, ಪೈಗಂಬರ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕವಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ವಯ್ರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವಸ್ತುಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಜತನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಜೀವಂತ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ. ತಳಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂತ್, ಹಾತಾಂಚೆರ್, ಮನಾಚೆರ್, ಕಾಳ್ಜಾಚೆರ್ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ ಕವಿಚೆರ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಚೆಂ ಕುಟಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗಿ ತೆಂ ಚಿಂತುನ್, ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸರ್ವ್ ಕವಿತಾ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ತರೀ....ನಿಮಾಣೊ ಏಕ್ ಷರೊ..ಆಸಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚ್ಯಾ ದಾಸಾಂ ಸಂಗಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ "ರೊಹ್ಟಾಂಗ್ ಪಾಸ್" ತಸಲ್ಯಾ ಭವ್ಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ವೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಣೀಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕವಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಕ್ ರಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಜಾಗೆ ಭೊಂವುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ನಿರಾಶಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಹಜ್.  


(ರೇಖಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಸಭಾರ್ ವಿಷಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ವಾಜಾಂತ್ ಸಜಯಿಲ್ಲೊ ಬಾಯ್ ರೇಖಾ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಿಚೊ "ಗುಲೊಬ್" ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಫುಲೊಂಕ್ ನಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಸಂಸಾರಿ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಕೊಣಿ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲ್ಯಾರಿ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. "ಪರ್ಮಳ್ ತೊ ತುಜೊ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಧಲ್ತಾನಾ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಗುಲೊಬ್ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಧಲ್ತಾನಾ ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಕೆದಳಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆದಾಳ್ಳಲೊ ತೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಗುಲೊಬಾಕ್ ದೆಗೆಕ್ ದವರುನ್ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಣಿ ಸಾಂದ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸರಿ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಥೊಡೆಂ ಬಳ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಘರಾ ಭಿತರ್ಲೊ ಗುಲೊಬ್ ಕೊಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲೊ ಘೊವ್, ಬಾಯ್ಲ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ, ಪೂತ್-ಧುವ್ ಅಶೆಂ ಎಕಾ ಸಂಬಂಧಾಂಚೆಂ ಸೈನ್‌ಚ್ ರುತಾ ಜಾಯ್ಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಲೇಖಕಿನ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ, ತೊಚ್ ಗುಲೊಬ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಆವೃತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಏಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಸತ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.


(ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್, ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ ಹಾಚೆಂ "ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ ಗಾಯಾನ್" ಭೋವ್ ಧಾಕ್ಟುಲೆಂ ತರೀ ಕವಿನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ವಿಣ್ಲಾಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ "ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಶಾಹಿ" ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ್ ರಿತಿನ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ಸಫಲ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ / ಬರಿ ಜೀಣ್ ಸಾರ್‍ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆಸಾ, ಜಶೆಂ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಭರುಂಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಆಶೆಬರಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೆ (ಮಾಣ್ಕೆ) ಸರೊಪ್, ದಿವ್ಡಾಂಚೆಂ (ಪರಿಸ್ಥಿತಿ) ಸಯ್ತ್ ಗಣ್ಣೆಂ ಕರಿನಾಂತ್. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ (ಪರಿಸ್ಥಿತೆಲಾಗಿಂ) ತೆ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾತಾತ್. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಪ್ರೇಮ್-ಕಾಮ್ ಕ್ರೀಡೆಂತ್ ಮಗ್ನ್ (ಮ್ಹಿನತ್) ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಳೆಂ (ಆವ್ಕಾಸ್) ಭರೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಸಾ ಮೊಡಾಂಕ್ (ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನಿಸ್, ಪ್ರಭಾವಿ ಅಧಿಕಾರಿ) ಸಲಾಮ್ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ತುಲನಾತ್ಮಕ್ ಕವಿತಾ. ಭಾರಿ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಆನಿ ಸೂಕ್ಶ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಯಾ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ್ವ್ ಮಾನ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ಫಾವೊ.

 


(ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ, ಪಡೀಲ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಉಟವ್ನ್, ಅಪೂರ್ವ್ ಭರ್ವಸೊ ದಾಕಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಪಡೀಲ್ ಹಾಚೆಂ ಕವನ್ "ಪರ್ನೆಂ ಜನೆಲ್" ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಲ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ. ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಳ್ಪಣಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾನ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲಿಂ ಸಭಾರ್ ಮಜೆದಾಯೆಕ್ ಘಡಿತಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾ ತಶಿಂ ಉಬಿಂ ಜಾಲಿಂ. ವ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತರೀ ಆಶೆಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗ್ತಿಂಕ್ ಆಮಿ ಗುಮಾನ್ ದೀನಾಂವ್. ಪುಣ್ ತ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೇಳ್ ಉತ್ರಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳ್ತಾ. ತೆದಳಾ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಜನೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ಕಾಸಾಂಕ್ ಚಿಂತುನ್ ಚುರ್ಚುರ್‍ಚೆಂ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ಚಡ್ತಿಕ್ ಲೊಕಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಜನೆಲಾಚಿ ಮಹಿಮಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಕವಿತೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಝಳ್ಕತಾ. ಭೋವ್‌ಚ್ ಸಾದ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಸೊಭವ್ನ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಕವಿತಾ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾ.


(ಲವೀನಾ ಫುರ್ಟಾಡೊಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)
 

ಮೋರ್ನ್ ಏಕ್ ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ ಆನಿ ತಿ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಚ್ಯಾಂನಿ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ತಾಚೆಂ 'ಕ್ಯಾರ್' ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಮೊರ್ನಾಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಂವ್ಚೆಂ ವಿಶೇಷ್ ಧೈರ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಬಾಯ್ ಲವೀನಾ ಫುರ್ಟಾಡೊ ಹಿಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ "ಯೆತಾಯ್ ತುಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ" ಕವನಾಂತ್. ವಿಶೇಷ್ ಏಕ್ ವಿಷಯಾಚೆರ್ ಲವೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಟಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕವನಾಂತ್ ವೈಶಿಷ್ಟತಾ ಕಿತೆಂಚ್ ಝಳ್ಕನಾ. ಧಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಕವನಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಪುನರಾವರ್ತಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಕವಿತೆಚೆ ಗೊಡ್ಸಾಣೆಕ್ ಮಾರ್ನ್ ಉಡಯ್ತಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಥೊಡೆ ವೈವಿಧ್ಯತೆನ್ ಬಾಯ್ ಲವೀನಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಚಿ ರೂಚ್ ದುಸ್ರಿಚ್ ಆಸ್ತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಪರ್ತೇಕ್ ಪರ್ತೇಕ್ ಉಬಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಕವಿತೆಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕರ್ತಾತ್. ಲವೀನಾ ಬಾಯೆನ್ ಆನೀಕಿ ಥೊಡೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಭೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಲವೀನಾ ಬಾಯೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಯೆದೊಳ್ ವಾಚ್‌ಲ್ಲೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ಮ್ಹಣೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಿಕಾ ಉಜ್ವಲ್ ಭವಿಷ್ಯ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಕ್ವನ್ ಮುಖಾರಿಂ ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.Title : ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ ಗರ್ಮೆಂತ್ ತರೀ ಶಿಜನಾತಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.