Kavita Khodd

ತಾಂತಿಯಾಂ ಭಾಜುನ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಪಿಲಾಂ ಕಾಡಯಾ!

ತಾಂತಿಯಾಂ ಭಾಜುನ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಪಿಲಾಂ ಕಾಡಯಾ!


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್


(ಎಪ್ರಿಲ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆರ್ ನಾನು ಮರೋಲಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಆಮಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ದುಸ್ರೊ ವಾಂಟೊ ಆಸಾ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವೆತಾಂ ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಕವಿಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡತ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಜೀವ್ ಸದಾಶಿವ್ ನಾನುಕ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಗಾಡಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತುರ್ತಾನ್ ಲೊಟುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ - ಸಂಪಾದಕ್)

ಬರಂವ್ಚೆಂ ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಭೋವ್‌ಚ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ರಿತಿನ್ ಬರವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ವಿಶೇಷ್ ಗೌರವ್ ವಾಡವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ, ವಿಶಿಷ್ಟ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚೊ ಕವಿ ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ "ಭೊಗ್ಣಾಂ ಬದಲ್ಲ್ಯಾಂತ್" ಭಾರಿಚ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ನಾಟಕೀಯತೆಕ್ ಆನೀ ಹಕೀಕತೆಕ್ ಸರಿಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೊ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಸುಂದರ್ ಜಾಗೊ ರುತಾ ಕರುನ್ ಬಸೊಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ.


(ಎರಿಕ್ ಸೋನ್ಸ್, ಬಾರ್ಕುರಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಸಂಸಾರಿ ಸುಖ್ ಆನಿ ತ್ಯಾಗ್ ಹಾಂಕಾಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆಳ್ಗಾಡಿ ಆನಿ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಸರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ ಭೊಗ್ತಾತ್. ವಾಚುನ್ ಆಖೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಪರ್ತುನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮನ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೈನಾಚ್ಯಾ ಸೈನಿಕಾಂಕ್ ಘನಾನ್ ಆನಿ ಮಾನಾನ್ ಸಲಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾತಾಚಿ ತಳು ಆಪಾಪಿಂಚ್ ಕಪಾಲಾವಯ್ರ್ ಉದಾರಿ ಜಾತಾ. ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ದೇಶ್‌ಪ್ರೇಮಾನ್ ಭರ್‍ಲಾ. ಖರ್‍ಯಾ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಮರ್ಯಾದ್ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಕಪಟ್ ದೇಶ್ ಪ್ರೇಮ್ ದಾಕಯ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಚಿಂತುನ್ ದುಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ 'ಸಿಸ್ಟಮಾ'ವಯ್ರ್ ಕಾಂಟಾಳ್ತಾ. ಹಿ ಪದ್ದತಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಸರ್ವಾಂನಿ ಕಾಂಟಾಳೊಂಕ್ ಆನಿ ಧಿಕ್ಕಾರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ನೀಜ್ ಜೀವನಾಂತ್ ತರೀ ಹೆಂಚ್ ಘಡ್ತಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನೀಸ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದೀನಾ. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ದುಬ್ಳೊ ವಯ್ರ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಅಂತಸ್ತ್ ಖಂಯ್ ಕೊಸ್ಳಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಿಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಬುದಿಯಾ ತಸಲೊ ಧಾಕ್ಟುಲೊ ಭುರ್ಗೊ ಮ್ಯಾರಥನ್ ರೆಸಾಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾತಾನಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್ ತಾಕಾ ಆಡಾಯ್ತಾತ್. ಕೊರೊಡಾಂನಿ ಪಯ್ಶೆ ಜಮೊಂವ್ಚ್ಯಾ ತೆಂಡುಲ್ಕರಾಕ್ "ಕೆಲ್ಲುಗುರು" ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಲಂಡನ್ ಧಾಡ್ತಾತ್ ಆನಿ ದೇಶಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಯಾ ಪಾಂಯ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಕೊಡಿಯಾಳಾಚ್ಯಾ ವೆನ್‌ಲೊಕಾಂತ್ ಯಾ ಉಡುಪಿಚ್ಯಾ ಅಜ್ಜರಕಾಡು ಹೊಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಚಡ್ ಉದಕ್ ಆನಿ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಭರ್ಶಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ದೀವ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ತಾತ್.

ಕವಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಹೊ ತಫಾವತ್ ಜಾಂವ್ದಿ ತೊ ಖೆಳ್ ಆನಿ ಝುಜ್ ಮೈದಾನಾರ್, ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳೊ ತಶೆಂಚ್ ದರ್ಭಾರ್‌ಶಾಹಿ ಆನಿ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತಾ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಆಖೇರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಂಬಂಧಿತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಸರ್ವ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾವೊ. ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಪಾವೊನ್ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾವ್ನ್ ದೇಶಾಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ತೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಖರ್‍ಯಾ ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಹಜ್‌ಲ್ಲೊ ಮಾನ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಚಿ ಆಶಾ.(ಸ್ಟೇನಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ, ಯು.ಕೆ. - ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಸ್ಟೇನಿ ಮೆಂಡೊನ್ಸಾ ಯು.ಕೆ. ಹಾಚೆಂ "ಕವನ್ ಏಕ್ ಬರಯ್ಜೆ" ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಕವಿತಾಂ ಕಶಿಂ ಪಿಶಿಂ ಕರ್‍ತಾತ್ (ಕವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ) ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಉದಾಹರಣ್. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಯು.ಕೆ.ಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿ ತಸಲ್ಯಾ ನವಜೋತಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಹೆ ಕವಿತಾ ಥೆರಪಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೊ ಜಾತಾ.

ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳ್ಸುನ್ ಕಶೆ ಆಮ್ಚೆ ಚಡ್ತಿಕ್ ಕವಿ ಸ್ಟೀರಿಯೊ ಟೈಪ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ದೀವ್ನ್, ಕಿತೆಂಚ್ ನವೆಂಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ದೂಕ್ ಸೈತ್ ಪಾಚಾರ್ಲಾಂ ತೆಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಈಟ್ ದಿಂವ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಹಾಂಗಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಚೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ತುಕುನ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಕಿ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕವಿಚ್ಯಾ ಧನಾತ್ಮಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್, ಆಶಾವಾದಿ ಕವಿಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಅತ್ರೆಗಾನ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಯಾಂ.(ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)


ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಭರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಕ್ಸಾಣೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಮಾಂ ಸರ್ವಾಂಕಿ ಸಾಂಡುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ "ಮಿಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್" ಹಾಕಾ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ದೀವ್ನ್ ಅರ್ಪಿಲ್ಲೆಂ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಹಾಚೆಂ ಕವನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಜನ್ ಭರಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕವಿನ್ ಜಿವಂತ್ ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಹುಜ್ರಿಂ ಉಬೆಂ ಕೆಲಾಂ. ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಗೌರವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಸರ್‍ವಯ್ ಮರ್ಯಾದೆನ್ ಅರ್ಪಿಲಾ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಮಿಕ್ಕಿಕ್ ಶೃದ್ದಾಂಜಲಿ ಅರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಮಾಂದುನ್, ಮಿಕ್‌ಮ್ಯಾಕ್ಸಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.(ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಕಾಸ್ಸಿಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ಸದಾಂ ತರ್ನಾಟೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ ಹಾಚ್ಯೊ ಪೊಕ್ರಿ ಸೊಭಾಯೆಚ್ಯೊ "ಶಾಯರಿ", ಹ್ಯೊ ಕೇವಲ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಮಾರುನ್ ಕಾಣ್ಘೆಂವ್ಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಚಿಂ ಫೊನಾಂ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾರ್ ವ್ಹಾಜೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಧೈರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಹ್ಯಾ ಶಾಯರಿಂಚೆಂ ಮೂಳ್ ಆನಿ ಉಗಮ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಸ್ಪೊಡ್ತ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂ ಮಧೆಂ ಸಂತೊಸ್ ಕರುಂಕ್ ಅಸ್ಲ್ಯೋಚ್ ಶಾಯರಿ / ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಾಚುಂಕ್ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.

 (ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉದ್ಯಾವರಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಚಿಚಾಯಾ)

ಮ್ಹಜೊ ಭೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆಮಿಗ್ ರೊಬರ್ಟ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಉದ್ಯಾವರ್, ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲೆಂ "ಕವಿಚೆಂ ಶಿಂದಪ್" ಕವಿನ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಧ್ಯೇಯ್ ದವರ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ. ಕವಿತೆಂತ್ ಕವಿ ಆನಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಹಾಂಚೊ ದೊಗಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದ್ವಿಪಾತ್ರ್ ಅಭಿನಯನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಮುಖಾರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆನಿ ಕವಿನ್‌ಚ್ ಒಪ್ವಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕವಿನ್ ಪೊಳಾಪೊಳ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತರೀ ತೆಂ ಒಪ್ವೊನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಿಮಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಚೆಂ ಯೆಣೆಂ / ಪಾತ್ರ್ ಏಕ್ ಬರಿ ನೀದ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ. ಕವಿ ಕಿತೆಂ ಬರಯ್ತಾ ತೆಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಾದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪಳೆಯ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉದೆತಾತ್. ಎಕಾದಾವೆಳಾ ಹೆಂ ಸತ್ ತರ್ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಜಾಯ್. ವಿಮರ್ಸೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಿತೇಂಯ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಸದ್ದಾಮ್ ಹುಸೇನಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟ್ಕೆ ಬರಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತೆಂಚ್ ಸತ್. ಹಾಂತುಂ ಸಮಾಜೆಚಿ / ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಉದರ್ಗತಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆವನತಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ಚಡ್.

ತಶೆಂಚ್ ಆಖ್ರೇಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ "ವಿಮರ್ಶಕಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್, ತಾಂತ್ಯಾಂ ಖಾತಾಂ ಭಾಜುನ್", ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಚಿ ನಿರಾಸ್ಪಾಣಾಚಿ ಪರಮ್ ಘಡಿ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿತಾತ್. ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಸಮಾನ್ ಮನಾಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂಗಿ, ತಾಂತಿಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾಂಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಆನಿ ತುಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹ್ಯಾ ತೀರ್ಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಂಕ್ ಸಂಸಾರಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೊಂಬಿಯೊ. ವಯ್ರ್ ಮೊಳ್ಬಾರ್ ಕಾವ್ಳೆ, ಘೊಣಿ ಆನಿ ಘುಗಿ ಉಬ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೊಂಬಿಯೊ ರೊವಾಣೆಕ್ ಬಸ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರಿನಾಂತ್. ರೊವಾಣೆಕ್ ಬಸೊನ್ ತ್ಯಾ ತಾಂತಿಯಾಂಕ್ ಊಬ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂತುಂ ಥಾವ್ನ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿಲಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಘೊಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕಾಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಲಿಪವ್ನ್ ತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತಾತ್‌ಗಿ, ತಶೆಂಚ್ ತುಮಿ ಸಯ್ತ್ ಕವಿತಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ನ್ಹಯ್ ಬಗರ್ ತಾಂತಿಯಾಂ ಭಾಜುನ್ ಖಾಂವ್ಚಿಂ.Title : ತಾಂತಿಯಾಂ ಭಾಜುನ್ ಖಾಯ್ನಾಕಾತ್, ಪಿಲಾಂ ಕಾಡಯಾ!

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.