Kavita Khodd

ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ 2006 ಜ್ಯೂನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ 2006 ಜ್ಯೂನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾನುಚ್ಯಾ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಜುನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಯಸ್, ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್, ಇ.ಎಸ್.ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಬೊ, ಉತ್ತಮ್ ಮಿನೇಜಸ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ, ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರು, ಕಾವ್ಯದಾಸ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಅವಲೋಕನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ. ವಾಚ್ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಖಾತೀರ್, ಕವಿತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಚಿಚಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಯೆತಾತ್.


(ರಾತ್-ದೀಸ್: ನಿರ್ಮಲ ಗೋವಿಯಸ್, ಬೆಂದುರ್/ಮಸ್ಕತ್)

ದಿಶಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ದೋಣಿರ್ ಬಸೊನ್ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ, ಕಾಳಿಂ ಕರ್ತುಬಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತುನ್, ಕಳ್ವಳೊನ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ನೈತಿಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾಗಯ್ತಾ. ರಾತಿಂಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಿ ರಾತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಿ, ವಾಸ್ತವಿಕತೆಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ವಪ್ಣಾ ಥಾವ್ನ್ ತೆದಳಾಚ್ ಪಾಟಿಂ ಪರ್ತತಾ. ಆಕ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಊಣ್ ತ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾ ಮುಖಾರ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ನಿರ್ಭಳ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆತಾತ್. ತರಿಕಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆನಿಕಿ ಥೊಡೆ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಂವ್ಕ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಥೊಡೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಏಕ್ ಆತೀ ಉಂಚೆ ಕವಿತೆಚೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಫಲ್ ಜಾತಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತರೀ ಕವಯಿತ್ರಿಕ್ ಮುಖಾರಿಂ ಲಾಂಬಾಯೆಚಿ ವಾಟ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತಾಂತುಂ ತಿ ಖಂಡಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ತಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.


(ಜೀವನಾಚೊ ಗುಟ್ಟ್: ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್)

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೋವ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಉತ್ರಾಂದ್ವಾರಿಂ ಕವಿತಾ ರಚ್ಚಿ ಬಾಯ್ ಸುವರ್ಣಾ ಗಾಡ್ ಹಿಚಿ ಕವಿತಾ ತಿಣೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆವಡ್ತಾ. ತಿಚಿ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ "ಜೀವನಾಚೊ ಗುಟ್ಟ್" ತರೀ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ದೆಣ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಫಟಿ ಕರುಂಕ್ ಸಕೊಂಕ್ ನಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಘಡ್ಗಡೊ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಭೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಬೂದ್ ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಕವಿತಾ, ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಧೈರ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ, ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫಾಲ್ಯಾಕ್ ಪುನರ್‌ಜೀವನಾಚೆಂ ಟೊನಿಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ವ್ಹಯ್, ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ತರೀ ತ್ಯಾ ಮೊಡಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಟೊಂಚ್ಯಾ ಘಡ್ಗಡ್ಯಾ-ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾ ಬರಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಆಛಾನಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆದ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಕಾರ್ಭಾರಾಂಚೊ ಘಡ್ಗಡೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅತ್ರೆಗ್ತಾ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸುಖ್ ತ್ಯಾ ಝಗ್ಲಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಬರಿ ಕ್ಷಣಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ವಚನಾ. ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತೆ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರ್‍ಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಸಯ್ತ್ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಲಾಗಿಂ ಆಸನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‌ಚ್ ಕವಯಿತ್ರಿ "ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳನಾ, ಜಗ್‌ತಾತ್ ಕಿತ್‌ಲೆ ಆನಿ ಕೊಸಾಳ್‌ತಾತ್ ಕಿತ್‌ಲೆ" ಮ್ಹಣೊನ್ ಸವಾಲ್ ಘಾಲುನ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲೊ ಸಂದೇಶ್ ದಿತಾಕಿ "ಜಗುನ್ ಉಲ್ಲೆ ಸಾರ್‌ಥಕ್ ಜಾಲೊ, ಕೊಸಳ್ನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ ನಾ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ" ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕಷ್ಟ್-ನಷ್ಟ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್, ಪುಣ್ ಆಮಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಭಿಯೆನಾಸ್ತಾನಾ ತ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮುಖಾರಿಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲೆಂ. ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಂಕಾರಾನ್ ಫುಲೊನ್ ಆದ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂಚಿ ಚಿಂತ್ತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಲಿಸಾಂವಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ಧೈರಾನ್ ಹರ್ಧೆಂ ದೀವ್ನ್, ಸುಖಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಬರೊ ಕರುನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ "ಜೀವನಾಚೊ ಗುಟ್ಟ್".


(ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಚ್ನಾಂ: ಇ.ಎಸ್. ಮೂಡಬಿದ್ರಿ)

ಇ.ಎಸ್. ಮೂಡಬಿದ್ರಿ ಹಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳ್‌ಲ್ಲಿ "ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಚ್ನಾಂ" ಜೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬೂದ್-ಬಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಕವನಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಸೆರ್ವೊಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬೂದ್‌ಬಾಳಿಚ್ಯಾ ಕವನಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತೆಂ ಭಿಂವ್ಕುರ್‌ಪಣ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ. ಅಭಿವೃದ್ಧೆ ಥಂಯ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ವಿಜ್ಞಾನಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಯಕಾಚೆಂ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಳ್ಕೊನ್ ಆಸಾ. ವಿಜ್ಞಾನಾಚ್ಯಾ ಜಿನೊಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಭುಂಯ್ಕಾಂಪ್, ತ್ಸುನಾಮಿ ತಸ್ಲಿಂ ಮಾರೆಕಾರ್ ಖರ್ಗಾಂ ಆಪ್ಟಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನಾಯಕಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಕತ್ ಆನಿಕಿ ಥೊಡಿ ವಿಶಾಲ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತರ್ ವಿಜ್ಞಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪ್ರಗತ್ಯೊ, ವಿನಾಶಾಂಚ್ಯಾಕಿ ಉಂಚಾಯೆರ್ ನಾಯಕಾಕ್ ಸೊಭ್ತ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಕೊಣ್ಣಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರಗತೆಕ್ ಆಡ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ಚೊ ನಾಕಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ಆಮಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಮಿಂಚ್ ಬರೆಂ ಉದಾಹರಣ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ತರ್ ಬರ್‍ಯೊ ಕಂಪ್ಣ್ಯೋ ಕೊಡಿಯಾಳಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯೊ ತರ್, ಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ವಯಂ ಘೋಷಿತ್ ಪರಿಸರ್‌ವಾದಿಂನಿ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಹುತೆಕ್ ಲೊಕಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಪರ್ಕಿ ಗಾಂವಾಂಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಶಿ ಗುಲಾಮ್‌ಗಿರಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗರ್ಜ್ ಉದೆತಿ ನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ವಿಜ್ಞಾನಾಚಿ ಪ್ರಗತಿ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಚ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕಿ, ಪ್ರಗತಿ ಕರುನ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥಿ ರಚ್ನಾಂ ಜಾವ್ಯಾಂ.


(ದರ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ: ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಬೊ)

ಟ್ರೀಜಾ ಲೋಬೊ, ದುಬಾಯ್ ಹಿಚಿ ಕವಿತಾ "ದರ್ಯಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ" ವಾಚ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ತೊಟ್ಟಾಮ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಥಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂ ದೆಗೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಂಯ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ ವಿಶಾಲ್ ಸಂಬಂಧ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ನಾಯಕಿನ್ ದರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾರಾಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಸರಿ ಕೆಲಾಂ? ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ಪ್ರೇಯಸಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಿಯತಮಾಕ್ ದಾಕಂವ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ? ಅಶೆಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್ ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ನಾಯಕಿಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ವಯ್ರ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಣಾ ವಯ್ರ್‌ಚ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿ ಮುಖಾರ್ ತೊಂಡ್ ಉಗಡ್ಚ್ಯಾ ತಸಲಿ ಸಕತ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ "ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮುಖಾರ್ ಆತಾಂ, ಸಾಂಗುಂ ಕಶೆಂ ಪಿಡಾ ಮತಿಚಿ?". ಅಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿ ವಯ್ರ್ ಪುರ್ತೊ ಭರ್ವಸೊ ನಾ ತರೀ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗಿಂಚ್ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ್ ಆತುರಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಯಕಿಕ್?ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೊಚ್‌ಗಾಯ್?

ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಹೊಚ್ ಖರೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫೈಸಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ ಜಾತಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಯಕಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಕುಸಡ್ ನಾಕಾ, ಮೊತಿಯಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದಾಳ್, ತಡಿರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸುಖಾ". ಹಾಂಗಾ ನಾಯಕಿಕ್ ಕಷ್ಟ್ ನಾಕಾತ್, ಸಂತೊಸ್ ಆನಿ ಸುಖ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್ ತಿ ಆಶೆತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುಂ? ಅಶೆಂ ಜವಾಬಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾನಾ ಏಕ್ ಬರೆ ಕವಿತೆಕ್, ಸಭಾರ್ ವಾಚ್ಪಿ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಪಡೊಂಕ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಅಪವಾದ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಕವಿತಾ ಆನೀಕಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್‌ಕಾರ್ ರಿತಿನ್ ಸೊಭೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮ್ಹಜಿ.....ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ವಯ್ರ್ ಸೊಡ್ತಾಂ.


(ಉಗ್ತೆ ಮನೀಸ್: ಉತ್ತಮ್ ಮಿನೇಜಸ್, ಬೆಂದುರ್/ಶಾರ್ಜಾ)

ನಾಂವ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ ತರೀ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ಉತ್ತಮ್ ಮಿನೇಜಸಾಚಿ ಕವಿತಾ, ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜಾವ್ನ್ "ಉಗ್ತೆ ಮನಿಸ್" ಏಕ್ ಯಶಸ್ವೆಚೆಂ ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್. ಏಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಆನಿ ಸಾದ್ಯಾ ವಿಷಯಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಸೊಭಿತ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಗುಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಉತ್ತಮಾಚೆಂ ಹೆಂ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪುಡೆಂ ಮ್ಹಜೆ ಹೊಕ್ಲೆನ್ ಸುಕ್ಯಾ ಗೊಂವಾಂ ಪಿಟಾಕ್ ಬರೆಂಚ್ ಮೊಳುನ್, ಪರ್ಮಳಿಕ್ ತೂಪ್ ಘಾಲ್ನ್ ಭಾಜುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ರುಚಿಕ್ ಚಪಾತೆಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ತಮಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಏಕ್‌ಯ್ ಕವಿತಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ನಾ ತೆಂ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಕಶೆಂ ಉಬೆಂ ಜಾತಾ.

ಪಾಟಿಂ ಕವಿತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಸದಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ರುಪಾಂಚ್ಯಾ ದೆಸ್ವಾಟೆಂಕ್ ಕಳ್ವಳ್ಚ್ಯಾ ಸತ್ತಿ ನಾಯಕಾಚೆಂ ಪಾಪ್ ಖತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ರಡ್ಣೆಂಚ್ "ಉಗ್ತೆ ಮನೀಸ್". ಹಾಂಗಾ ಹಾಂವ್ ನಾಯಕಾಕ್ ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಪಾಪ್ ಖತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹ್ಯಾಖಾತೀರ್ ವೊಲಾಯ್ತಾಂ -ಹೊ ಹೆರಾಂಬರಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಥಾಪುನ್ ಪಲಾಯನ್ ಕರಿನಾ ಬಗರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರಾಂ ಮಧೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಉಬೊ ಕರುನ್, ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಜಿವಿತ್ ನಾಕಾ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಆಪುಣ್ ತಾಚೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ಕಾರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ವೊಳ್ಕೊನ್ ಘೆತಾ. ಅಸಲೆಂ ಎಕ್ ಸತ್ತಿ ಆನಿ ಉಗ್ತೆಂಪಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವಯ್ ಕವಿ/ಕವಯಿತ್ರಿಂನಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿಂ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹಾಂಗಾ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ಆಮ್ಚಿ ಮಾಯ್ ಭಾಸ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ / ಕವಯಿತ್ರಿ ಉತ್ತುಂಗಾಕ್ ಪಾವ್ತಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ.


(ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್: ವಿಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೇಡಾ)

ವಿಕ್ಟರ್ ಆಲ್ಮೇಡಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ "ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್" ಏಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ. ಸಾಧಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಬರ್‍ಯಾ ಫುಡಾರಾಖಾತಿರ್ ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಚುರ್ಚುರ್‍ಯಾಂಚೆ ಉಮಾಳೆ ಕವಿನ್ ಬರೆಚ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ಅತೀ ಜಾಲ್ಲೆ ಮೊಗಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಕ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೊ ಭಿಂವ್ಕುರೊ ತಸೊ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ನಾಟಕೀಯತೆಚೊ ರಂಗ್ ದೀವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾತ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕವಿತಾಚೆ ಆಕ್ರೇಕ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ "ತುಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ ಮೊಗಾ ಸಾಂಕೊವ್, ಕಸಲೊ ಹೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್?" ವಾಚುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂಚೆ ಸಾಂಕ್ಳೆಕ್ ಸವಾಲಾಂನಿ ಗುಟ್ಲಾವ್ನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಕಸಲೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಹೊ ವೆಗ್ಳಾಚಾರ್? ಕಾಂಯ್ ಪರಿಸ್ಥಿತೆ ಲಾಗೊನ್ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವ್ ಬಾಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚಿ ಶಿಂಖಳ್‌ಗಾಯ್? ಯಾ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡನಾಸ್ತಾನಾ ಡೈವೊರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘೊವ್-ಬಾಯ್ಲಾಂಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂಗಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಮ್ಜನಾಸ್ತಾನಾ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯಾ ದ್ವಂದ್ವಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಪಡ್ಲಾಂ.


(ಎಕ್ಸಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ: ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್)

ಕವಿತಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಬಳಾಧಿಕ್ ಮ್ಹೊರ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ ತರೀ, ಕವಿತಾ ಕುಳಾರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪ್ರವೇಶ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ "ನೆಲ್ಲು ಪೆರ್ಮನ್ನೂರ್" ಹಾಚಿ "ಎಕ್ಸ್‌ಕ್ಯೂಜ್ ಮಿ" ಕವಿತಾ ಕವಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಕ್ /ಗೌರವಾಕ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕವಿ ವಯ್ರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕರ್‍ತಾ.
ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾನಾ ಎಕಾ ಸುಂದರ್ ತರ್ನಾಟೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಮುಖಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಉಬೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ತೆ ಚಲಿಯೆಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚಾಕೊಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕರ್‍ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಿ ತರ್ನಾಟಿ ಚಲಿ ಯಾ ಏಕ್ ವೇಶ್ಯಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ರಾಜ್‌ಕರ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ್‍ತಾ ಆನಿ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಕಳ್ತಾ ಹಿಂ ಕೊಣ್‌ಯ್ ನ್ಹಯ್ ತಿಂ, ಬಗರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಖಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸರ್ವಸ್ವ್ ತ್ಯಾಗ್ ಕರ್ನ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಮೆಲ್ಲೊ ಸೊಮಿ ಜೆಜು ಮ್ಹಣೊನ್. ವ್ಹಾ...ನೆಲ್ಲು... ವ್ಹಾ... ತುಜ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ಸೊಭಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಪ್ರತಿಮ್ ಕಲೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಅಭಿನಂದನ್.

ಪಾಟಿಂ ಕವಿತಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ನಾಸ್ತಿಕಾಕ್ ತರೀ ಏಕ್ ನಾ ಏಕ್ ದೀಸ್ ಆಸ್ತಿಕ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸಂದೇಶ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ದಿತಾ ತರೀ, ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶೆಳಿಯೆನ್ (ನಾಸ್ತಿಕ್) ಪಾಟಿಂ ಹಿಂಡಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಂವ್ಡೆತಾನಾ ಸಮಾಜ್ ತಾಂಚಿ ಕಶಿ ನಿಂದಾ ಕರ್‍ತಾ ತೆಂ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ನಾಜೂಕ್‌ಪಣಿಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಕುರ್ಡ್ಯಾ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ದೆವಾಸ್ಪಣಾ ವಯ್ರ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಕಳ್ವಳ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ "ಸುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ತೆ ಕುಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ದಿರ್ವೆಂ ಆಶೆತಾತ್" ವ್ಹಯ್ ಆಮಿ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ / ಜೆಜುಲಾಗಿಂ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಕೇವಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸುಖಾ ಪಾಸತ್. ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾರ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ನಿಯಾಳುಂಚೆ ತ್ರಾಸ್ ಕರಿನಾಂವ್. (ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾರಾಚೊ ಏಕ್ ದಿವಸ್ ಸೊಡುನ್), ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇತ್ಲೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಜೆಜುನ್ ಕರುನ್ ಘರಾಂನಿ / ಬ್ಯಾಂಕಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕರಾಂನಿ ಆಟ್ಟ್ಯೊ-ಆಟ್ಟ್ಯೊ ನೋಟ್ ದಾಳ್ತಾಂವ್ ತರೀ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾತ್ರ್ ಪರ್ನೆ ನೋಟ್ ಆನಿ ಫುಕಟಾಚೆ ದೋನ್ ಉಮೆ (ತೆ ಸಯ್ತ್ ಸಾರ್ಕೆ ದೀನಾಂತ್, ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ). ಆಶೆಂ ಭಾವಾರ್ಥಿ ಚಿಂತ್ನಾಂಕ್ ಯಶಸ್ವಿ ರಿತಿನ್ ಮಾರ್ನ್ ಜಾಗಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ, ಕೇವಲ್ ಮನೋರಂಜನಾಚೆ ದೃಷ್ಟಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಆಚರಣಾಂಚೆಂ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆಂ ಕಪಟಿ ಮನ್ ಸಯ್ತ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್‍ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾಚೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಸೊಭ್ತಾ.


(ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್: ಕಾವ್ಯದಾಸ್)

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜೆ ವ್ಹಕ್ಲೆಕ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ತೊಟ್ಟಾಮ್‌ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವೆತಾನಾ, ವಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ವಾರೆಂ ಆಪ್ಟೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ತೊ ಮಧುರ್ ಸಂಗೀತಾಚೊ ಆವಾಜ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಆಂಗಾಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ತೆಂ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ, ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ ಮಧುರ್ ಗಿತಾನ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ನವಿ ವ್ಹಕಲ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ರೊಚ್ ಅರ್ಥ್ ದೀವ್ನ್ ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಆಮಾಲಾಂತ್ ಧಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್. ಅಸ್ಲೊಚ್ ಏಕ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಪರ್ತೇಕ್ ಸ್ವಾಧ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ಹಾಚೆಂ "ಕಣ್ಶಿಚೆಂ ಕಾಜಾರ್" ವಾಚ್ತಾನಾ. ಕವಿತಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಆನಂದಾಚೆ ಪರಮ್ ಘಡಿಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಉದಾಹರಣ್. ಕವಿತೆಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆನಿ ತೆ ವಿಣ್‌ಲ್ಲಿ ರೀತ್ ತಶೆಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಮಾಂಡ್‌ಲ್ಲಿ ತಿ ಸುಂದರತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲುನ್ ಸೊಡ್ಲಾಂ. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕವಿನ್ ಹೆ ಕವಿತೆ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಆಮೊಲಿಕ್ ಸಬ್ದ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್ ಭಂಡಾರ್ ಬರ್ಪೂರ್ ವಾಡಯ್ಲಾಂ. ಸಂದೇಶ್ ದಿಂವ್ಚೆ ನದ್ರೆಂತ್ ಹೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಿಶೇಷ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ತರೀ, ಸಂದೇಶ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಯ್ತ್ ಏಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ಕವಿತಾ ರಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಗೊವಾಯ್ ದಿತಾ ಹಿ ಕವಿತಾ. ಕಾವ್ಯದಾಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಕವಿತಾಂ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಂದೇಶ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ದಿತಲೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ಭರ್ವಸ್ತಾಂ.Title : ನಾನುಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ 2006 ಜ್ಯೂನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.