Kavita Khodd

ನಾನು ಆಪ್ಲೊ ಸಾಣೊ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಪಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ

ನಾನು ಆಪ್ಲೊ ಸಾಣೊ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಪಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ


-ನಾನು ಮರೋಲ್, ತೊಟ್ಟಾಮ್

ಆಭಿಮಾನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನೊ,

ಮಾಯಾಮೊಗಾಚೊ ಪ್ರಣಾಮ್. ವೆಳಾಕಾಳಾಚೆಂ ರೊದ್‌ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಆನಿ ತುಮ್ಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಗುರ್ವಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಬರಿ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಖರೊ ಆನಂದ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಸಾಹಿತಿನ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಬರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗಳ್ಯಾ ಪಾಸುನ್ ಆಶಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೆದ್ನಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗರ್ಭ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಖ್ರೇಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾ ನಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಏಕ್ ಕಾಜಾರಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ ತಿಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕಶಿ ಜಾತಾಗಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಉಬಿ ಕರ್‍ತಾ.

ತಸಲ್ಯಾ ಎಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್‍ಪಾವರ್‍ವಿಂ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂವ್‌ಚ್ ನಾಚೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್. ತಾಂಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಿಷಯಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ತಾಂಚ್ಯಾ ದುಧಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಫಾತೊರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಹೆಂ ವಾಚುನ್, ಆಯ್ಕೊನ್, ವಾಚುನ್ ವೊಗೊಚ್ ಬಸೊಂಕ್ ಕಾರಣ್, ಮ್ಹಜೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಮೆಲ್ವೀನ್ ಲುದ್ರೀಗ್. ಪಾತಳ್ ಗುವಾ ವಯ್ರ್ ಫಾತರ್ ಉಡೊಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತೆಂಚ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ. ಬೋವ್‌ಶ್ಯಾ ಹಾಂವ್ ವೊಗೆಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾನ್ ಮನ್ಶಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕ್ಲುಂಚೆಂ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಸಂಸಾರ್ ಏಕ್‌ಚ್ ನಮುನ್ಯಾರ್ ಆಸನಾ ನ್ಹಯ್? ತಾಂಣಿ ತಾಂಚೆ ಫಾತರ್ ಉಕ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಂಸಾರಾನ್ ತಾಂಚೆ ಬಾಜ್ವೆಚೆ ಬುತಾಂವ್‌ಚ್ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕರುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ.

ಆಸೊಂದಿ ತೆಂ ದೆಗೆಕ್ ದವರ್‍ಯಾಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸುಖಾಳ್ ನಿದೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಧೊಶಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಜೈ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ವಯ್ರ್ ಮ್ಹಜಿ ಏಕ್ ನದರ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾಂ. ಹಾಂ, ಏಕ್ ವಿಷಯ್, ಏಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸಾ ಕಿ ನಾನು ಫೈಸಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೆತಾ? ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂ ತರ್ (ಹಾವೆಂ ಹಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಂ) ಫೈಸಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಧೈರ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಡಿತ್ ಘೆನಾ. ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾತ್ರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮುಖಾರ್ ಪಾತ್ಳಾಯ್ತಾಂ. ಘೆಂವ್ಚಿ ಯಾ ಸೊಡ್ಚಿ ತುಮ್ಚೆ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ಆಸಾ. ತರ್ ಮುಖಾರ್ಸುಂ?


(ದೀಷ್ಟ್ - ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ)

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಥಿರ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಶ್ರೀ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ ಹಾಚಿ "ದೀಷ್ಟ್" ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪರಿಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ತಶೆಂಚ್ ತೇಜ್ ಧಾರಿಚಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ಎಕೆ ವಾಟೆನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕಾಚೊ ಮೋಗ್ ವನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ. ನಾಯಕ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಲ್ವಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತಾಚೆಂ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಚೆಡ್ವಾಂ ವಯ್ರ್ ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಅತ್ಯಾಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭೊಗ್ತಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಚೆಡುಂ ಕೊಣಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚೊ ಮೋಗ್ ಖರ್‍ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ ತರೀ ತಾಕಾ ತೆಂ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್, ಕೊಣಾಚೋಯ್ ಮೋಗ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಏಕ್‌ಪಕ್ಷಿಯ್ ನಿಚೆವ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್, ನಾಯಕಿ ವಯ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ತರ್ ಚೆಡುಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೆ ಚುಕಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ನಾ? ಆನಿಕ್‌ಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆ ಮುಟಿಂತ್‌ಚ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಕವಿತಾ ನಾಯಕ್ ಉಬೆಂ ಕರ್‍ತಾ?


(ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ - ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊ)

ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಲೋಬೊಚೆಂ "ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್" ವಾಚುನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಉದೆತಾಗಿ ಹೊ ಕವಿ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಇಟೆಲಿಂತ್ ರಾವೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಇತ್ಲಿಂ ಆಜ್ಯಾಪಾಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತೆಂ ನವಲಾಂ ಕರ್‍ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಏಕ್ ಅಪೂರ್ವ್ ವಿಸ್ವಾಸಾಚೆಂ ಆನಿ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ಜಿವಾಂತ್ ಆಪಾಪಿಂಚ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾ ಆನಿ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ಏಕ್ ಭಾವನಾಂತ್‌ಯ್ ಉಬೆಂ ಕರಯ್ತಾ ತಾಚೆಂ "ಭರ್ವಶ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್". ಭಾರಿಚ್ ಏಕ್ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟೆಂತ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ. ಮನ್ಶಾಕ್ ಉಂಚ್ಲಿ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿ ಆನಿ ತೆ ದೂರ್‌ದೃಷ್ಟಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಧೃಡ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಆನಿ ವಿಸ್ವಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ ವರ್ವಿಂ ಅಸಾಧ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ವರ್ತಮಾನ್ ಆನಿ ಭವಿಷ್ಯಾಕ್ ಸಮಾನಾಂತರ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದೀವ್ನ್ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಕವಿತಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚೆ ಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕೆ ವಾಟೆರ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ತಾ. ವಿಸ್ವಾಸ್ ಸಾಂಡಿನಾಶೆಂ ಧೈರಾನ್ ಮುಖಾರ್ ಸರುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿತಾ ತರಿ, ಕವಿತಾಂತ್ ವೈವಿಧ್ಯ್ ಉಣೆಂ ದಿಸೊನ್ ಆಸಾ. ಚ್ಯಾರ್ ಚರಣಾಂನಿ ಸೊಭಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಮಹಾನಗರಿಂತ್ಲ್ಯಾ ರಿಂಗ್ ರೋಡಾಂ ಬರಿ ಘುಂವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ಥಂಯ್‌ಚ್ ಹಾಡುನ್ ಸೊಡ್ತಾ. ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಕವಿನ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಥೊಡೆಂ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ಆಧುನಿಕ್ ಕವಿತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಉಂಚಾಯೆರ್ ಆನಂದಾಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಫುಟಯ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.


(ಚುಟುಕಾಂ - ಆಂತೊನಾಮ್)

ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಮಿಗಾಂ ಮಧೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸದಾಂಚ್ ಕಾರ್ಭಾರಾಂ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಆಂತೊನಾಮ್ ಹಾಚಿಂ ಚುಟುಕಾಂ ಕಾಮಾಂತ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಥಂಡ್ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ದಿತಾತ್. ಕವಿತಾಂನಿ ಆಂತೊನಾಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಭೋವ್‌ಚ್ ಉಣೊ ತರೀ, ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಸಮಾಧಾನಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ವೊತ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಭಾವ್ ನಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಗುಂಡಾಯೆ ವಯ್ರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಹೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತಶೆಂಚ್ ಭಿಗ್ಡಾಲ್ಲೆ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮಧೆಗಾತ್ ತರೀ ತಾಣೆ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆ ಸೆವೆಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಣಾಮ್.


(ಮರ್ಯಾದ್ ನಾತಲ್ಲೊ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಸೈರೊ - ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ)

ಕವಿತಾಚ್ಯಾಕಿ ಲಾಂಬ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗ ಹಾಚೆಂ "ಮರ್ಯಾದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಶಾಸ್ವಿತ್ ಸೈರೊ" ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ರುಪಾಂತ್‌ಚ್ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಸಾಗೊರಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿಮ್ಟೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಖೇರ್ ಕರ್‍ಚಿ ವಿಶೇಷತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೀ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾಚೆಂ ಜಲ್ಮ್ ಸಿದ್ದ್ ಹಕ್ಕ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ವ್ಹಾ....ವ್ಹಾ.......ವಲ್ಲಿ ಬಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಧಾಗ್. ಏಕ್‌ಚ್ ದಾಕ್ಟುಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಂತ್ ಹಜಾರಾಂನಿ ಉಬೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಇಮಾಜ್ಯೊ ಅಪ್ರತಿಮ್. ಮನಿಸ್ ಕಿತ್ಲೊ ಸ್ವಾರ್ಥಿ ತೆಂ ಕವಿನ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲಾಂ. ಮನ್ಶಾ ರೂಪ್ ಧಾರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮನ್ಶಾ ಜೀವಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವಾರ್ಥಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್‍ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ರೂಪಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಧಾರಾಳ್ ಬೆಸಾಂವಾಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದೆವಾಚೊ ಜಾಂವ್ದಿ, ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ರೂಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಯಾ ಕುಮೊಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಪುಣ್‌ಚ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆ ವಾಡಾವಳಿಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಂನಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮನೀಸ್ ಪರೋಪಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾನಾ ಆನಿ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ವಗ್ಗಾನ್ ಹೆಂಚ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸುಂದರ್‌ಪಣಿಂ ವರ್ಣುಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲಾಂ.


(ಭ್ಯೆಂ' - ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್)

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರವೇಶ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ್‌ಚಕಿತ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾರ್ಕುರ್‌ಚೊ ಸುಪುತ್ರ್ ಶ್ರೀ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚೆಂ ಕವಿತಾ "ಭ್ಯೆಂ" ವಾಚ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ವಿಣ್‌ಲ್ಲೆ ಶೈಲೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂಚ್ ತಾಣೆ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಯ್. ಸಬ್ದ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೈರಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಚೆಪೆಂ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಆಜೂನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಸಬ್ದ್ "ಸಂಭೋಗ್, ಲೆಂಡಿ, ಶೆಣ್" ಇತ್ಯಾದಿ ಉಪಯೋಗ್ ಕರುಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಡ್ಪಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆಂ ಕಾಳೀಜ್ ಜಾಯ್. ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ಪಾಟಿಂ ಕವಿತಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಮಾರುಂ ತರ್ ಕವಿನ್ ಏಕ್ ಭೋವ್‌ಚ್ ಸಾಧೊ ವಿಷಯ್ ವಿಂಚ್ಲಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆಸ್ಪಾಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಭೋವ್‌ಚ್ ಸ್ವಾರಸ್ಯ್‌ಕರ್ ರಿತಿನ್ ವರ್ಣಿಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾಚೆ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ದೆಗೆಕ್ ದವರುನ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಾರಾಂಶಾ ವಯ್ರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಮಾರುಂಕ್ ವಚೊಂ ತರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾಂತ್ ಕವಿ ಏಕ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಸಂದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲ್ವಲಾ. ಜಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಯಾಪಾರಾಂತ್ ಲಾಭ್-ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಹಜ್. ಪುಣ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಷ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಿಂತುನ್ ವ್ಯಾಪಾರಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾ. ಚಡ್ತಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಮನೀಸ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಜೈತ್ ಜೊಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್‍ತಾ. ಪುಣ್ ಕವಿನ್ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹೆಂ ಕವಿತಾ "ವನ್ ವೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್" ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಕವಿನ್ ಹ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಚಡ್ತಿಕ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್.Title : ನಾನು ಆಪ್ಲೊ ಸಾಣೊ ಘೆವ್ನ್ ಪರ್‍ತ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಪಾಜುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.