Kavita Khobro

ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಬುಕಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿ 2011 ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಬುಕಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿ 2011 ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ನಾಮ್ನೆಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್, ಕವಿತಾ ಸಂಪಾದಕ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ .ಕೊಮ್ ಹಾಚೊ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ .ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಬುಕಾಕ್ 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. 1 ಜನೆರ್ 2007 ಥಾವ್ನ್ 31 ದಸೆಂಬರ್ 2009 ಮೆರೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾತ್. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಲಾಕ್ ಚೆಕ್ ಆನಿ ಪೆಟುಲ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫೆಬ್ರುವರಿಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಪ್ರದಾನ್ ಜಾತೊಲೊ.

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಡೊ. ಟಿ. ಎಮ್. . ಪೈ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲೊ.

ಬೋವ್‌ಶಾ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಸೊಂಶಾಚೆ ಕಾನ್ ಪುಸ್ತಕಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ (1989) ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳೊಂಕ್‌ ನಾ. ಆತಾಂ ಖಾಯಂ ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಮುಂಬಂಯ್ತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಳಾಚ್ಯಾ ಜೆ ಬಿ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಮೆಳುಲ್ಲೊ ಆಸಾ.

"
ಚಡುಣೆಂ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಜ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಶಾಥಿವಂತ್ ಕವಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಖಾಶೆಲೆಂಪಣ್ ಆಸಾ. ತೋ ಏಕ್ ಅನ್ಬೋಗಿ ಕವಿ ದೆಕುನ್ ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ಅವ್ವಲ್. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಚಡ್ ಅಪೇಕ್ಶಾ ಉದೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಚಡ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ" ಮ್ಹಣ್ಟಾ , ಮೆಲ್ವಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕವಿ ಟಾಯ್ಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ.


(ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲೆಂ ಪುಸ್ತಕ್)


(ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚಿಂ ಥೊಡಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ)ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರ್ದಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮ್ಹಣಾಲೊ : "ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ವಿಂಚಂವ್ಣ್ ಬೋವ್ ಸೊಂಪಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕೆದಾಳಾಗೀ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್ಲೊ. ತಸ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಆನಿ ತಾಂಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ."

ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಅನಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಯ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ವೊಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ : "ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳುಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಬೋವ್ ಖುಶೆಚಿ. ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆಳ್ಚೊ. ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಹೆಂ ಸಿದ್ಧ್ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಚಾ, ಫ್ರಾ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ತೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ"

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯಾ ಕಾವ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಭರ್ವಶ್ಯಾಚೊ ತರ್ನೊ ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ : " ಮೆಲ್ವಿನಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ. ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಂತ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತ್ಯೊ ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಾ . ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ಫಕತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಸೊಧ್ನಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಚೆರೀ ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಉಲಯ್ತಾತ್. ತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ಲಿ ಅಭಿವೆಕ್ತಿ ಸದಾಂಚ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಳ್. "

"
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಕವಿತಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಧರ್ತೆಚಿ ಸಮಷ್ಟಿ ಉತರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ತಿ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಯಜುರ್ವೇದಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪುರುಶ ಸೂಕ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ಪುರುಶಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮ್ ಜಾತಾ. ತಾಕಾ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ ಆನಿ ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾ. " ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್.

ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಫ್ಲೋರಿನ್ ರೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : ಮೆಲ್ವಿನಾಕ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಫಾವೊ. ತಾಕಾ ಚಾ. ಫ್ರಾ ಚೊ ಶಿಸ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಚಾ. ಫ್ರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಕವಿ ತೋಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾನ್ ರುಜು ಜಾಲಾಂ"

ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಜ್ ಮೆರೆನ್ ಮೊಗಾಪೆಳೊ', `ಫಿಂತಾಂ', 'ವಾಟ್' ಆನಿ 'ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್' ಅಶೆಂ ಚಾರ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ ಪರ್ಗಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಬ್ದುಲಿಂ - ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂಚೊಂ ಸಂಗ್ರಹ್. ಭೆಸಾಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಳಿಜ್, ನವಲ್. ಕಾಣಿ ಜಾಲಿ ಚಲಿ ಯಶವಂತ ಚಿತ್ತಾಲ ಹಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಟ್ವ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಚೊಂ ತರ್ಜುಮೊ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಕುಪಾಂ ಪೊಂದ್ಲಿಂ ಮುಖಾಂ, ಕಾಳೊಕಾಂತ್ಲಿಂ ಕಾಂತಾರಾಂ, ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ, ಕವ್ಳ್ಯಾ ಪಾವ್ಲಾಂಚಿಂ ನವ್ಲಾಂ - ಸಂಪಾದಿತ್ ಕವಿತಾ ಜಮೆ.

ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ತವಳ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾ : `ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್' ಕವಿತಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಂವ್ಸಾರಾಂತ್ ಘಡಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡ್ಣುಂಕಾಂಚೆಂ ಪಡ್‌ಬಿಂಬ್ ಪಡ್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ಜರಿ ಆಸ್ಲೆಂ ತರೀ, ತ್ಯೊ ಪ್ರಾಸಂಗಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಚೆರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಶ್ಯ್ ಹೆಂ ಸನಾತನ್ ಆನಿ ಕಾಲಾತೀತ್ ಅಶೆಂ ಆಸಾ. ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಆಸ್ಲೊ ತರೀ ಕೊಂಕಣಿ ಪಣ್ ಹಿ ತಾಚಿ ಮರ್ಯಾದಾ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ತಾಚೆಂ ವೈಶಿಶ್ಟ್ಯ್ ಜರೂರ್ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾಚ್ ವೈಶಿಶ್ಟ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ನೊಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾನ್ ತಾಚಿ ಕವಿತಾ ಗುಂತೂನ್ ಪಡಿಲ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ತಿಚೆಂ ವೆಗ್ಳೆಂಪಣ್ ಆನಿ ತೀಚ್ ತಿಚಿ ಮರ್ಯಾದಾ ಮ್ಹಣೂನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚೆರೂಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಮಾನುನ್ ರಾವೂಂ ಯೆತಾಲೆಂ. ಪೂಣ್ ನಾ. ಮೆಲ್ವಿನಾಚಿ ಕವಿತಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್‌ಪಣಾಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ಹುಪೂನ್ ಸಂವ್ಸಾರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾರ್ ದೆಂವ್ತಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನೀಸ್ ಉರಾನಾ. ಕವಿಚ್ಯಾ ರುಪಾನ್ ತೊ ಏಕ್ ವಿಶ್ವ ನಾಗರೀಕ್ ಜಾತಾ. ಆನಿ ವಿಶ್ವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂಕಡೆನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಶ್ನಾಂತ್ಲೆಂ, ಸಮಸ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ ದುಖ್ ತೊ ಆಪೂಣ್ ಆಣ್‌ಭವ್ತಾ ಆನಿ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆಂ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ" .

-ಭಾತ್ಮಿ: ಕಿಟಾಳ್.ಕೊಮ್


Comment on this article

 • ನಾನು ಮರೋ, ತೊಟ್ಟಾಮ&

  Fri, Dec 23 2011

  ಪರ್ಭಿಂ ತುಕಾ ಮೆಲ್ವೀನ್ , ಆಭಿನಂದನ್ ತುಕಾ ಮೆಲ್ವೀನ್.ಕೆದ್ನಾಂಚ್ ಮೆಳಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಮಾನ್ ತುಕಾ ಆತಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲೊ.ನತಾಲ್ ಆನಿ ನವೆಂ ವರಸ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪೌವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಉದೆಲೆಂ.ಹೆಂಚ್ ತುಜೆಂ ನಿತಳ್ ಮ್ಹನ್ , ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೈತ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂ ಪಣ್ ಸದಾಂಚ್ ತುಜಾ ಥಂಯ್ ರಾಜ್ ಕರುಂದಿ ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ತುಜ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಜೈತಾಂಕ್ ಬಳಾದಿಕ್ ಪಂಚಾಂಗ್ ಜಾಂವ್ದಿ. - ಕ್ಲಿವಿಷಾ , ಕ್ಲಿವಿಯೊ , ಜ್ಯುಲಿಯಾನಾ ಆನಿ ನಾನು

  DisAgree Agree Reply

 • Austin Prabhu, Chicago

  Thu, Dec 22 2011

  ಪೊರ್ಬಿಂ ತುಕಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್, ತುಜ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಆನಿಕೀ ಅಸಲಿಂಚ್ ಖ್ಯಾತ್ ಕಾವ್ಯಾಂ ಉದೆಂವ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಸದೆಂವ್ ಬಾಪ್ ಸದಾಂಚ್ ಸಂತುಷ್ , ಸುಖಾ-ಸಮೃದ್ಧೆನ್ ತಸೆಂ ಅಖಂಡ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ದವ್ರುಂ. ಹ್ಯಾ ನತಾಲಾಂ ಸಂದರ್ಭಿಂ ತುಕಾ ಸಾಂತಾ ಕ್ಲಾಸಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಕಾಣಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಿ, ದೇವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ. ತುಜೆಂ ಸದಾಂಚ್ ನಂದನ್ ಜಾಂವ್!.

  DisAgree Agree Reply

 • Vincy Pinto, Dubai

  Thu, Dec 22 2011

  ಪರ್ಬಿ ತುಕಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಲುದ್ರಿಕ್... ತುಜ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಕಾಲ್ ಕವಿ ಉದೆಲೆ... ಕವಿತಾಚಿ ರುಚ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾಚಿ ವೊಡ್ ತುಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಲಾಬ್ಲಿ. ತಾಚಾಕೀ ವರ್ತೆಂ ತುಜೆ ಥಾಂವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಲಿಸಾಂವ್, ಎಕಾ ಕವಿ ಯಾ ಬರಪ್ಯಾನ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ವೊಳ್ಕೊಚ್ಯಾ ದೆಣ್ಯಾನ್... ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ವರ್ತೊ ಜಾಲಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಕ್ ಜೈತ್ ಮಾಗ್ಚೊ ತುಜೊ ಅಭಿಮಾನಿ, -ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್.

  DisAgree Agree Reply


Title : ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಪಾಸ್ ಬುಕಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾದೆಮಿ 2011 ಪ್ರಶಸ್ತಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.