Kavita Khobro

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸ್ಮರಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಾಂಜ್

ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸ್ಮರಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಾಂಜ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿ ದುಬಾಯ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2024 ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ ’ಸಿಜ್ಯೆಸಾಕ್ ನಮನ್’ ಕಾರ್ಯಾವಳ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ತಶೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಚಿ ವಳಖ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲಿ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಆತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲ್ಲೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಖಜಾನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ’ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಕುಮೆರಿಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್ ಥಕಲ್ಲ್ಯಾ ಮತಿಂಕ್ ’ಹೆಪ್ಪಿ ವೀಕೆಂಡ್’ ಕಶೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಆಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಭಾವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನಿರಾಶೆಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಸೊ ಮಾನಸಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಮುಕಾರಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ’ಆಜ್ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ನಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜಿವಾಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಕತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆಕ್ ನಮನ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮಿ ಜಮ್ಲ್ಯಾಂವ್’ ಅಶೆಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಸಿಲ್ವಿಯಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಪ್ರವೀಣ್ ತಾವ್ರೊ, ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವೊಂಪುನ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಉತ್ರಾಂ-ನಮನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ತಶೆಂ ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಉಲಯ್ತಾನಾ ತಾಕೊಡೆಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಳಾವಳ್ ಕಶಿ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಕಾಂಯ್ ದಾಕ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ವಿವರಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂ ಪಾಟ್ಲೆ ಸಂದರ್ಭ್, ಲಗ್ನಾವೆಳಾರ‍್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತಶೆಂ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಘಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್ ಘಡಿತಾಂಚೊ ತಾಣೆ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ. ’ವೇದಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ರಾವ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ªತಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತಲ್ಲೆಂ. ಮುಕ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಖಬರ್ ಆಸನಾತ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂವ್ಶಿಂ ತಾಕಾ ಅಶೀಚ್ ಖರೋಖರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಆಸ್ತಾಲಿ. ಕೊಣಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ತೊ ಫೈಸಲಾಂ ದೀನಾತಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾಂದಿಜೆ ತಸಲಿ ಆಸ್ತಾಲಿ’ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಟೈಟಸಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೊ ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಅಖಂಡ್ ತಶೆಂ ಸಮಗ್ರ್ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂವಿಶಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಾಮ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರ.ವಿ. ಪಂಡಿತಾಚಿ ’ಭಾಟ್ಕಾರಾಚೊ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್’ ತಶೆಂ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ’ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್’ ಕವಿತಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲೊ. ಪಂಡಿತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ದೆಮೂ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಬೊಟ್ಲೆರ್ - ದೊಗೀ ಚಿಡ್ಡಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೆ ದಿಸ್ತಾತ್. ಪಂಡಿತಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಭಾಟ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಾದ್ರಿ - ದೊಗೀ ಚಿಡ್ಡುಪಿ ವರ್ಗಾಚೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾನ್ ಲುವೀಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ತಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾನಪದ್ ಗಿತಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಆನಿ ಪ್ಯಾರಡಿ ವಾ ಅನುಕರಣೀಯ್ ಕವಿತಾ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂ ಸಮೇತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚ್ಯೊ ಠರಾವಣ್ಯೊ ಕಸಲ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಂಚ್ಯೊ, ತಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಕಸಲೆ, ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಆಂತರೀಕ್ ಪ್ರಾಸ್, ಅಲಂಕಾರ್ ದಾಕ್ಲೆ ದೀವ್ನ್ ವಿವರಣ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚಿ ’ಇಜ್ಮೊಲಾಚಿ ವಾಟ್ಲಿ’ ಕವಿತಾ ಆತ್ಯುತ್ತಮ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಡ್ಯಾನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಜಿಯಾ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಆಲ್ರೀಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಪ್ರಿಯೋನಾ ಲೋಬೊ, ಜೆನ್ವಿನ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ನತಾಶಾ ಆನಿ ನಿನಿಶಾ, ಜಿಯೊನ್ನಾ, ಎಲ್ಡೊನ್ ಹಾಂಣಿ ಸಿಜ್ಯೆಸಾಚ್ಯೊ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್‌ಲ್ಲೆಂ.


सिज्येस स्मरणाक समर्पिल्ली साहितीक सांज

कविता ट्रस्ट आनी दायजी दुबाय हांणी सांगाता मेळून ह्याच 2024 ज्यून म्हयन्याचे 1 तारकेर मंगळूरच्या डॉन बोस्को हॉलांत मांडून हाडल्ली ’सिज्येसाक नमन’ कार्यावळ सिज्येसाच्या साहितीक तशें खासगी जिविताची वळख दाकोंवच्यांत यशस्वी जाली.

दोन वर्सां आदीं माय म्हयन्यांत संवसाराक आदेव्स मागल्ल्या सिज्येसाच्या साहितीक आत्म्याक सांगात दिल्ले सांजेर कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बार्कूरान येवकार केलो आनी ट्रस्टाचो खजानी आंड्र्य़ू एल. डिकुन्हान प्रास्तावीक उलोवप केलें. ’एका काळार सिज्येसाचीं बरपां कुमेरींत वावर करून थकल्ल्या मतींक ’हॅप्पी वीकेंड’ कशें जावनासतालीं’ म्हण सांगल्ल्या आंड्र्यून आपणाचो भाव आस्पत्रेंत निराशेंत बुडोन आसताना, सिज्येसान उलयिल्ल्यान कसो मानसीक रितीन संतुश्ट जाल्लो म्हळ्ळें सांगलें. मुकारीं उलोवन ’आज सिज्येस म्हळ्ळें आकर्शीक व्यक्तित्व आमचे मदें ना. पूण त्या जिवाथावन मुक्त जाल्ली एक व्हड साहितीक सकत आमचे मदें आसा. त्या व्यक्तित्वाक आनी सकतेक नमन करुंक आमी जमल्यांव’ अशें ताणें सांगलें.

त्या उपरांत वेदीर हाजर आसल्ली सिज्येसाची पतीण सिल्विया सिकवेरा, किशू बार्कूर, प्रवीण तावरो, आंड्र्यूअ एल. डिकुन्हा, टैटस नोरोन्हा आनी मेल्विन रोड्रीगस हांणी सिज्येसाचे तस्वीरेक गुलोबाच्यो पाकळ्यो वोंपून अर्गां दिलीं.

उत्रां-नमन दीवंक मुकार आयिल्ल्या कवी तशें राहूल एडवर्टैसर्स येज्मानी टैटस नोरोन्हा उलयताना ताकोडेंत जल्मल्ल्या सिज्येसाची आनी आपणाची सळावळ कशी जाली म्हळ्ळेविशीं कांय दाकले दीवन विवरावन सांगलें. ताच्या लेखनां फाटले संदर्भ, लग्नावेळारच्यो गजाली तशें ताची पतीण आस्पत्रेंत आसताना घडल्ल्या हास्यास्पद घडितांचो ताणे उडास केलो. ’वेदीर उलोवंक रावलो जाल्यार ªताका पारकूंक जायनातल्लें. मुकलें कितें उलयत म्हण कोणाक खबर आसनातली. ताच्या वळखिच्या मनशांवशीं ताका अशीच खरोखर अभिप्राय आसताली. कोणाय‌विशीं तो फैसलां दीनातल्लो. पूण ताची अभिप्राय मांदीजाय तसली आसताली’ अशें सांगल्ल्या टैटसान सिज्येसाचो कोंकणी वावर अखंड तशें समग्र अशें सांगलें.

सिज्येसाच्या कवितांविशीं उलयिल्ल्या मेल्विन रोड्रीगसान र.वी. पंडिताच्या तशें सिज्येसाच्या कवितां मदलें साम्य सांगताना र.वी. पंडिताची ’भाटकाराचो सत्यनारायण’ तशें सिज्येसाची ’व्हडलें फेस्त’ कवितांचो उल्लेक केलो. पंडिताचे कवितेंत देमू आनी सिज्येसाचे कवितेंत बोटलेर - दोगी चिड्डल्ल्या वर्गाचे दिसतात. पंडिताचे कवितेंत भाटकार आनी सिज्येसाचे कवितेंत पाद्री - दोगी चिड्डुपी वर्गाचे म्हणून सांगल्ल्या मेल्विनान सिज्येसान लुवीस मस्करेञ, विल्फी रेबिंबस तशें जायत्या जानपद गितांथावन प्रेरण घेतलां आनी पॅरडी वा अनुकरणीय कविता लिखल्यांत म्हणून दाकल्यां समेत सांगलें. सिज्येसाच्या कवितांच्यो ठरावण्यो कसल्या नमुन्यांच्यो, तांतले प्रास कसले, ताच्या कवितांनी आयिल्ले आंतरीक प्रास, अलंकार दाकले दीवन विवरण दिल्ल्या मेल्विनान सिज्येसाची ’इज्मोलाची वाटली’ कविता आत्युत्तम म्हणून सांगलें.

त्या उपरांत डॅनिका डिसोजा, जिया डिसिल्वा, आलरीशा रोड्रीगस, प्रियोना लोबो, जेन्वीन क्रास्ता, नताशा आनी निनिशा, जियोन्ना, एल्डोन हांणी सिज्येसाच्यो वेवेगळ्यो कविता सादर केल्यो.

मनोज फेर्नांडिसान पयल्या भागाचें तशेंच स्टेनी बेळान दुसर्‍या भागाचें सुंकाण धर‌ल्लें. Title : ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ಸ್ಮರಣಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತೀಕ್ ಸಾಂಜ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.