Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ.
ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ 174 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುರ್ಚೊರೆಂತ್ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾ ಆರ್. ಪವಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಶೆವ್ಣೆಂ' ಕವಿತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ವಿದ್ಯಾಲಯ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದೇವಿತಾ ಈಷ್ವರ್ ಖುಲೆ ಹಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ 'ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕ್' ಕವಿತೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ ತರ್, ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಧ್ಯಾನ್‌ಮಂದಿರಾಂತ್ ಸವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಆನಿ ಆಲ್ದೋನಾ ಕೊರ್ಜುವೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಮಾಯ್ ದೆ ದೇವುಸ್ ಹೈಸ್ಕುಲಾಂತ್ ಧಾವೆಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆನಿಶಾ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ವಾಂಟುನ್ ಗೆಲಾಂ. ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿನ್ 'ಪಾವ್ಸ್' ಕವಿತಾ ಧಾಡಲ್ಲಿ ತರ್, ಅನಿಶಾನ್ 'ಹಾಂವ್ ಝಾಡ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜಾತ್' ಕವಿತಾ ಧಾಡಲ್ಲಿ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾನಿಕಾಚಿ ಕವಿತಾ - ಪಾಖಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಖೆಳುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಪಾಖಾಂ ಆಸುನ್ ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ ಕೈದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪಾಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶೆವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ ಜಾಂವ್ಚಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಅಸಹಾಯಕತಾ ವರ್ಣಿತಾ. ದೇವಿತಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ಭಾರತೀಯ್ ಸೈನಿಕಾಕ್ ದೇಶಾ ಮುಕಾರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್, ಗಾಂವ್, ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೊ ಕೆನ್ನಾಂಚ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಪಲಿಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಶಾಳೆಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾನಾ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಲಾಗಿಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚಲಯ್ತಾ ತರ್ ಆನಿಶಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂ ಮನ್ಶಾರೂಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕುನ್ ವ್ಹರಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಝಳ್ಕತಾ.

 


Sanika R. Pawar, Devita Ishwar Khule, Palia Agni, Anisha Arun Naik

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರಾಯೆತೆಕಿದ್ ತಾಂಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ಭಾಸ್, ತಾಂಚೆಂ ನೆಂಟೆಪಣ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಂಚ್ಲಲೆ ವಿಷಯ್ ಆನಿ ಕವಿತೆರುಪಿಂ ತೆ ವಿಷಯ್ ಸಾಂಗಲ್ಲಿ ರೀತ್ - ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೊರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಇನಾಮಾಂಕ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಕವಿತೆಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚಿ ವೊರವ್ಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲೊ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ತಾಂಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ವೆಚಿ ಸುವಿಧಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಿತಾ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾ. ಜನೆರ್ 14, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿತಲೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂ ಕೇರಳ ಥಾವ್ನ್ 2080 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

 

कविता ट्रस्टाच्ये कविता बरोंवचे सर्तेंत गोंयच्या चलयांक इनामां.
सानिका पवार पयलें

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान देवाधीन चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक इक्राव्या अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवच्ये सर्तेचीं बहुमानां जाहीर केल्यांत.

ह्या वर्सा ह्ये सर्तेंत १७४ भुरग्यांनी वांटो घेतल्लो आसून पयलें इनाम गोंयच्या कुर्चोरेंत सर्वोदय एड्युकेशनल सोसायटी हैस्कूलांत आटवे क्लाशींत शिकच्या सानिका आर. पवार हिणें बरयिल्ल्या 'पांजऱ्यांतलें शेवणें' कवितेक फावो जालां. दुसरें इनाम काण‌कोण श्री मल्लिकार्जून विद्यालय हैस्कूलांत धावे क्लाशींत शिकच्या देविता ईष्वर खुले हिणे बरयिल्ल्या 'भारतीय सैनीक' कवितेक फावो जालां तर, तिसरें इनाम मडगांवांतल्या रवींद्र केळेकार ध्यान‌मंदिरांत सवे क्लाशींत शिकच्या पलिया अग्नी आनी आल्दोना कोर्जुवें हांगाच्या माय दे देवूस हैस्कुलांत धावेंत शिकच्या आनिशा अरूण नायक हांकां वांटून गेलां. पलिया अग्नीन 'पावस' कविता धाडल्ली तर, अनिशान 'हांव झाड, म्हाका समजात' कविता धाडल्ली.

पयलें इनाम जोडल्ल्या सानिकाची कविता - पाखां नासतां आंगणांत खेळून आसच्या भुरग्याक पळेवन पाखां आसून पांजऱ्यांत कैदी आसच्या शेवण्याचीं भोगणां सांगता मात्र न्हय, पांजऱ्यांतल्या शेवण्याक सुटका दीवंक सकना जांवची भुरग्याची असहायकता वर्णिता. देवितान आपले कवितेंत एका भारतीय सैनिकाक देशा मुकार आपलें कुटम, गांव, फेस्तां परबो केन्नांच प्रमुख जायनांत म्हळ्ळें बोव सुंदर रितीन सांगलां. पलियाची कविता शाळेक भायर सर‍ताना वोतच्या आनी गर्ज म्हणताना मायाग जांवच्या पावसालागीं संभाषण चलयता तर आनिशाच्ये कवितेंत रूक-झाडां मनशारूप घेवन आपणाक राकून व्हरा म्हणून सांगचें झळकता.

भुरग्यांची पिराय, पिरायेतेकीद तांणी आपणायिल्ली भास, तांचें नेंटेपण आनी उपरांत विंचलले विषय आनी कवितेरुपीं ते विषय सांगल्ली रीत - हें सगळें वोरवन पळेवन इनामांक योग्य कवितेंची विंचवणी केल्या म्हणून ह्या कवितेंची वोरवणी चलयिल्लो मेल्विन रोड्रिगस सांगता.

जिकलल्यांक नगदेचीं इनामां, प्रमाण पत्रां, यादस्तिका तशें तांकां तांच्या आवय-बापय सांगाता मंगळुराक येवन वेची सुविधा कविता ट्रस्ट दिता. भाग घेतल्ल्या हर‍येकल्यांक कविता ट्रस्ट तांच्या इस्कोला मुकांत्र प्रमाण पत्रां धाडून दिता. जानेर १४, २०१८ तारकेर मंगळूर जेप्पुंत चलच्या बाराव्या कविता फेस्त संदर्भार हीं इनामां भुरग्यांक दितले. कन्नड कादंबरीकार तशें लेखक के. टी. गट्टी ह्या फेस्ताक मुकेल सैरो जावन येतलो.

कविता ट्रस्टाच्या ह्या कविता बरोंवच्ये सर्तेंत येदोळ पासून कर्नाटक, गोंय तशें केरळ थावन २०८० भुरग्यांनी भाग घेतला.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.