Kavita Khobro

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್, ಶಿಕುಂಕ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಭೊಂವಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಜೆಪ್ಪುಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ - ದಿ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ಬಾರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಧಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಭೊಂವಾರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಆನಿ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಂಗುನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣ್ ಕೊಗುಳ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಾಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ದೊನ್ಶಿಂ ಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ-ಚ್ಯೆ ಸುವಾತೆಕ್ ಬೆಂಡಾ ವ್ಹಾಜ್ಪಾನ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಸಾಡೆನೋವ್ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೊ ಅಡೆಶ್ಯಾಂ ಲಾಗಿಂ ಲೋಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.


ಫಾಮಾದ್ ಕೊಂಕಣಿ ಗಾವ್ಪಿಣ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ಮೈನಾ’ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್, ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಬರೊವ್ಪಿ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ, ಜೆ. ಎಫ್. ಡಿಸೋಜಾ, ಬೋಧಿ ಟ್ರೀ-ಚೊ ಯೆಜ್ಮಾನಿ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಚೆ ಸವೆಂ ವಾರ್‍ಯಾರ್ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಉಬೊವ್ನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಸುರ್‍ವೆರ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ "ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚ್ಯೆ ವಳೆರಿಂತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ದೀಸ್. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ - ಪ್ರದೇಶ್, ಜಾತ್, ಧರ್ಮ್, ಲಿಪಿ ವಿಸ್ರುನ್, ಫಕತ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾಂವ್. ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಆಮಿ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚಿ ಸುಮಧುರ್ ವಾಟ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾಂವ್. ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮಾಂದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಆಮಿ ನ್ಹಾತಾಂವ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

"ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ತಶೆಂ ಸಾಹಿತಿಂ ವರ್ವಿಂ - ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಮೃದ್ಧ್ ಕರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಪ್ಲೊ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟೊವ್ನ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನಿಮ್ತಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ತಸಲ್ಯಾ ಉತ್ಸವಾಂ ಮಾರಿಫಾತ್, ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ಆನಿಕಯ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವುಂದಿ" ಮ್ಹಣುನ್ ಮೀನಾ ರೆಬಿಂಬಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ್ ತಶೆಂಚ್ ಕನ್ನಡ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತೊ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ್ - ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಕವಿತಾ 55' ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೊ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ’ಬಜಾರ್’ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಡಿ ನೆಟ್ಟೊ ತಶೆಂ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಣಿ ಲೋಕರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್, ಗೌರೀಶ್ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ಆನಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಂಣಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕವಿಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಮಾನಾಚೆ ಸೈರೆ ಆಸಲ್ಲೆ. ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ರೊನ್ ರೊಚ್ ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಐರಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ’ದಿವೊ’ ಸಂಪಾದಕ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಕುವೆಲ್ಹೊ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ಸಹ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಗುರು ಬಾಳಿಗಾನ್ ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆತಲ್ಲಿ.

ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ನಂತರ್ ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚವ್ತಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫಾಟೋಫಾಟ್ ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಸಾತ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಶೆಂ ಒಕ್ಟೋಬರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕರ್ನಾಟಕ, ಗೊಂಯ್, ಕೇರಳಾಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾ ಸುವಾತೆಂನಿ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂನಿ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಫೈನಲಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಲಾಭಲ್ಲೊ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವ್ದಾ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸತ್ತಾವೀಸ್ ಜಣಾಂ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್, ಎಡಿ ಸಿಕೇರ್, ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ಸಂಜಯ್ ಬೋರ್ಕರ್, ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ’ಮ್ಹಜಿ ಜೀಣ್, ಮ್ಹಜಿ ಕವಿತಾ’ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಕವಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸಂವಾದ್ ಚಲಯ್ಲೊ. ಸಂವಾದಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಭಿಕಾಂನಿ ವಿಚಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ವಲ್ಲಿನ್ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯೊ.

ಚಾಯೆಚ್ಯಾ ವಿರಾಮಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾರೋಪ್ ಸುವಾಳ್ಯಾಕ್ ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಟಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ರೋಹನ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚೊ ಮ್ಹಾಲಕ್ ತಶೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್ ರೋಹನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಭಾಷಣಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ತೋಖ್ಣಾಯ್ ಕರುನ್ "ಬೋಲಿ, ಲಿಪಿ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾಂ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ್ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾವ್ರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾದರೆಚೆಂ. ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ್ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‌ಪಣಿ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಫುಡ್ಲೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್‍ಚಿ ವರ್‍ತಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತಲ್ಯಾಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜಾಯ್. ನವ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾ ತಸಲಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ತಲಿ" ಮ್ಹಳೆಂ.

ತಾಂಣಿ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ರುಪಯ್ 25,000, ಶೊಲ್, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್ ತಶೆಂ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ದಿಲಿ. ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ನ್ "ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಕೊಂಕಣಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಣುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ವರ್‍ತೆಂ ವಜನ್ ಆಸಾ, ಘನ್ ಆಸಾ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಮಾದರಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾರ್ ಆನಿಕಯ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ" ಮ್ಹಳೆಂ.  ಸುರ್‍ವೆರ್ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಮಾನ್‌ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ.

ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಲೇಖಕ್ ಕೆ. ಟಿ. ಗಟ್ಟಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ-ಕಿ "ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾನ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಿ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಯಾ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವಾಚನಾ ಬರಾಬರ್ ತಶೆಂಚ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್, ತಾಣೆ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚೆರ್ ಹೊಂದುನ್ ತಿ ಚಡಾನ್ ಚಡಿತ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣುನ್ ಭೊಗ್ತಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯೊ ಆಮ್ಚಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉತ್ರಾಯ್ತಾತ್. ಫಾಮಾದ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕವಿ ವಿಲಿಯಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್‌ವರ್ತ್ ತಶೆಮ್ ಸ್ಯಾಮುಯೆಲ್ ಟೇಯ್ಲರ್ ಕೊಲ್‌ರಿಡ್ಜ್, ರಮ್ಯ ಕವಿತಾಂಕ್ ನಾಂವಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂನಿ ತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೆಗ್ಳೆ. ಪುಣ್ ತಾಂಣಿ ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಸಂಗ್ರಹ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಪರ್ಗಟ್ಲಾ. ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ವಾಪರ್‍ಲಲಿ ಭಾಸ್, ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಜಿರೊಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ ಯಾ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್‍ತಾ. ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್‍ತಾತ್, ಕಾರಣ್ ತಾಂಣಿ ವಾಪರ್‍ಲಲಿ ಭಾಸ್ ಕಠಿಣ್. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ತುಕಾ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಉದ್ಯಾನ್ ಭೊಗ್ಚೆಬರಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಫುಲಾಂ ಆಸ್ತಾತ್, ಸೊಭಾಯ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ - ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರ್ಮಳ್ ಲೆಗುನ್ ಆಸ್ತಾ. ತುಮಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ಕರುನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಸಗ್ಳೆಂ ಏಕಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಜಾಯ್".

ನಿಮಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ತಶೆಂ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಇನಾಮಾಂ ಘೆತಾನಾ ಭಾಗೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್‍ಚಿಂ ವೆದಿರ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಲಿಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಭಾತೆಂ ಲಾಭ್ಲೆಂ ತರ್, ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆನ್ ಇನಾಮಾಂ, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ.

ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ: ಸಾನಿಕಾ ಪವಾರ್
ದುಸ್ರೆಂ: ದೇವಿತಾ ಈಶ್ವರ್ ಖುಲೆ
ತಿಸ್ರೆಂ (ದೊಗಾಂಕ್): ಅನಿಶಾ ಅರುಣ್ ನಾಯ್ಕ್ ಆನಿ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚವ್ತಿ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಪಯ್ಲೆಂ: ರಿಶಾ ವೀನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್, ಕುಂಬ್ಳೆ
ದುಸ್ರೆಂ: ವೆನ್ಸಿಟಾ ಡಾಯಸ್, ಆಂಜೆಲೊರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ಆಲ್ರಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಸಾರಾ ಮಥಾಯಸ್ ಮುಂಬಯ್, ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸುಹೇಯ್ಲ್, ಭಟ್ಕಳ್, ಆನಿ ಎಲ್ಡೊನ್ ವಿನೊಯ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಬಜ್ಪೆ

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ - ಸಾತ್ವಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಪಯ್ಲೆಂ: ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಅಡ್ಕಬಾರೆ
ದುಸ್ರೆಂ; ವೃಕ್ಷ ಕರ್ಮಲಿ, ಗೊಂಯ್
ತಿಸ್ರೆಂ: ದತ್ತರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್

ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ: ಶ್ರೀಪಾದ್ ಪ್ರಭುದೇಸಾಯಿ, ಫ್ರಿವಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಗೌತಮ್ ಗಾವ್ಡೆ

ಮನೋಜ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಆಖ್ಖೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.


काव्याळ पावसांत सुशेगात न्हाणयिल्लें कविता फेस्त - २०१८

कोंकणी कविता बरोवंक, शिकुंक आनी समजून घेंवचो भोंवार निर्माण कर‍चे दिशेन वावुर‍च्या कविता ट्रस्टान ह्याच जानेर १४ तारकेर मंगळूर जेप्पुंत आसच्या बोधी ट्री - दी फार्म हौस हांगासर मांडून हाडल्लें बारावें कविता फेस्त हाजर जाल्ल्या समेस्तांचीं काळजां मनां धलोंवच्यांत मात्र न्हय काव्याळ भोंवाराचो अर्थ आनी महत्व सांगून दिंवच्यांत यशस्वी जालें.

कोंकण कोगूळ विल्फी रेबिंबासाच्या घरा लागसार थावन सुमार दोनशीं मीटर पयस आसच्या बोधी ट्री-च्ये सुवातेक बेंडा व्हाजपान सकाळिंच्या साडेनोव वोरांचेर हाजर आसल्लो अडेश्यां लागीं लोक पुर्शांवार आयलो.

फामाद कोंकणी गावपीण ’कोंकण मैना’ मीना रेबिंबसान, मानाचे सैरे जावन आयिल्ल्या कोंकणी बरोवपी एडी नेट्टो, जे. एफ. डिसोजा, बोधी ट्री-चो येज्मानी टैटस नोरोन्हा, कविता ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशोर गोन्सालवीस आनी काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रिगस हांचे सवें वाऱ्यार गुलोबाच्यो पाकळ्यो उबोवन उग्तावण केलें. सुर‍वेर काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रिगसान आपल्या येवकार उलोवपांत "आमच्या वावराच्ये वळेरिंत कविता फेस्त म्हळ्यार महत्वाचो दीस. ह्या फेस्ता संदर्भार - प्रदेश, जात, धर्म, लिपी विसरून, फकत भाशेच्या नांवार, तांतल्या तांतूं कोंकणी कवितेच्या नांवार आमी सांगाता मेळतांव. कविता म्हळ्ळी ती आमी आचरण कर‍तांव. आमच्या भुरग्यांक तशें युवजणांक, कोंकणी कवितेची सुमधूर वाट तयार कर्न दितांव. म्हाल्गड्यांक तांचो वावर मांदून घेवन शाभास म्हणतांव. ह्या मधें आख्खो दीस कवितेच्या पावसांत आमी न्हातांव" म्हणून सांगून वेदीर हाजर आसल्ल्या सैऱ्यांची वोळक करून दिली.

"कोंकणी कवी तशें साहितीं वर्वीं - कोंकणी भास, साहित्य, कला आनी संस्कॄती गिरेस्त जाल्या. कोंकणी कविता समृद्ध कर‍चे दिशेन पाटल्या सभार वर्सां थावन कविता ट्रस्ट आपलो समर्पीत वावर भेटोवन आसा. तांच्या वावरानिमतीं, प्रत्येक करून कविता फेस्त तसल्या उत्सवां मारीफात, कोंकणी कविता शेत आनिकय उंचायेक पावुंदी म्हणून मीना रेबिंबसान सांगलें.

कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठान तशेंच कन्नड आनी संस्कृती खातो, कर्नाटक सर्कार - हांच्या सहयोगान कविता ट्रस्टान हें फेस्त मांडून हाडल्लें.

ह्या संदर्भार मानेस्त चारल्स फेर्नांडीस हाचो पुस्तक ’कविता ५५' आनी वल्ली क्वाड्रस हाचो काव्यसंग्रह ’बजार’ मानस्त एडी नेट्टो तशें मानस्त टैटस नोरोन्हा हांणी लोकर्पण केलो.

उपरांत चलल्ले कविगोष्टींत एंटनी बार्कूर, गौरीश वेर्णेकार, स्मिता शेणै आनी विल्सन कटील हांणी भाग घेतलो. हऱ्येका कवीक सांगात दीवंक वेदिचेर मानाचे सैरे आसल्ले. कादंबरिकार रॉन रॉच कास्सिया, ऐरीन पिंटो, ’दिवो’ संपादक लोरेन्स कुवेल्हो आनी कोंकणी भास आनी संस्क्रुती प्रतिष्टानाचो सह दिरेक्तोर गुरू बाळिगान ही जवाब्दारी घेतल्ली.

कविगोष्टी नंतर नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चवती चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादर सर्त चल्ली आनी ताच्या फाटोफाट रोहन आनी लवीटा मोंतेरो सात्वी अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्त. पाटल्या सप्टेंबर तशें ओक्टोबर म्हयन्यांनी कर्नाटक, गोंय, केरळाच्या इक्रा सुवातेंनी चलल्ल्या प्राथमीक पांवड्यांनी विंचून आयिल्ल्यांक ह्या फैनलांत भाग घेंवचो सुयोग लाभल्लो. भुरग्यांच्या विभागांत चोवदा भुरगीं आसल्लीं तर युवजणांच्या विभागांत सत्तावीस जणां आसल्लीं. ह्ये सर्तेक एच्चेम पेर्नाळ, एडी सिकेर, नूतन साखर‌दांडे, संजय बोर्कर, टैटस नोरोन्हा आनी मेल्विन रोड्रीगस वोरयणार जावन आसल्ले. वितोरी कार्कळान सहकार दिलो.

दोनपारांच्या जेवणा उपरांत मथायस कुटम कविता पुरस्कार विजेत कवी वल्ली क्वाड्रस हाचेलागीं ’म्हजी जीण, म्हजी कविता’ विशयाचेर कवी एंडऱ्यू एल. डिकुन्हान संवाद चलयलो. संवादा उपरांत सभिकांनी विचारल्ल्या सवालांक वल्लीन जापी दिल्यो.

चायेच्या विरामा उपरांत चलल्ल्या समारोप सुवाळ्याक कन्नड कादंबरिकार के. टी. गट्टी, कोंकणी भास आनी संस्क्रुती प्रतिष्टानाचो अध्यक्ष बस्ती वामन शेणै, रोहन कोर्पोरेशनाचो म्हालक तशें कविता ट्रस्टाचो पोषक रोहन मोंतेरो हाजर आसल्ले. किशोर गोन्साल्विसान आपल्या येवकार भाषणांत कविता ट्रस्टान केल्ल्या वावराची मटव्यान वोळक करून दिली. मुकेल सैरो जावन आयिल्ल्या बस्ती वामन शेणैन कविता ट्रस्टाची तोखणाय करून "बोली, लिपी आनी प्रदेशांची पर्वा नासतां माय‌भाशे खातीर प्रत्येक करून कोंकणी कविते खातीर कविता ट्रस्ट वावरून आसा. तांचें काम आमकां मादरेचें. आमी आमच्ये माय‌भाशे खातीर निस्वार्थ‌पणी वावरुंक जाय. फुडले पिळगेक आमच्ये माय‌भाशेची गिरेस्तकाय पाशार कर‍ची वर‍ती जवाब्दारी आमकां आसा. कोंकणी समाजाच्या म्हाल्गड्यांनी असलो वावर कर‍तल्यांक सदांच पाटिंबो दीजाय. नव्ये पिळगेन माय‌भाशेच्ये अभिवृद्धेक पावलां काडुंक जाय आनी कविता फेस्ता तसलीं काऱ्यीं मांडून हाडुंक जाय. तवळ मात्र आमची कोंकणी उंचायेक पावतली" म्हळें.

तांणी उलोंवच्या आदीं मुंबयचो कवी वल्ली क्वाड्रसाक मथायस कुटम कविता पुरस्कार दीवन मान केलो. रुपय २५,०००, शोल, मान‍पत्र तशें यादिस्तिका ह्या संदर्भार वेदीर आसल्ल्या सैर‍यांनी वल्ली क्वाड्रसाक दिली. वल्ली क्वाड्रसान आपणाक हो मान मेळशें कर‍च्यांत समेस्त कोंकणी मनशांचो सहकार आसा म्हणून सांगून सर्वांचे उपकार आटोवन "म्हाका कसल्याय पुरस्काराची गर्ज ना. कोंकणिचो वावर म्हजी जवाब्दारी म्हणून हांवें समजून घेतलां. कविता ट्रस्टान हो पुरस्कार दितां म्हणताना म्हज्यान नाका म्हणुंक जालेंना, कित्याक तांणी दिंवच्या ह्या पुरस्काराक वर‍तें वजन आसा, घन आसा. मेल्विन रोड्रिगस म्हाका एक मादरी. म्हज्या साहितीक पयणार आनिकय जायतें हांवें करुंक आसा" म्हळें.  सुर‍वेर वितोरी कार्कळान वल्ली क्वाड्रसाची वोळक करून दिली जाल्यार, विलियम पायसान मान‌पत्र वाचलें.

मुकेल सैरो जावन आयिल्लो कन्नडाचो लेखक के. टी. गट्टी म्हणालो-की "कोणायच्यान एकच पावटीं कविता म्हळ्ळी ती जिरोवंक या समजून घेवंक साध्य ना. हर‍येका वाचना बराबर तशेंच मनशाच्या जिविताच्या वेवेगळ्या काळांत, ताणे जोडल्ल्या अनभोगाचेर होंदून ती चडान चडीत उगती जावन येता. थोड्यो कविता आमकां लागशिल्यो म्हणून भोगतात कित्याक‌गी म्हळ्यार त्यो आमचीं भोगणां उत्रायतात. फामाद इंगलीष कवी विलियम वर्ड्स‌वर्त तशें स्यामुयेल टेयलर कोल‌रिडज, रम्य कवितांक नांवाडल्यात जाल्यारी तांच्या चिंत्पांनी ते संपूर्ण वेगळे. पूण तांणी एक काव्यसंग्रह सांगाता पर्गटला. एक्ये कवितेंत वापर‍लली भास, एक कविता जिरोवंक साध्य आसा या ना म्हळ्ळेविशीं निर्धार कर‍ता. कन्नडांत थोड्या प्रमूख कविंच्यो कविता समजुंक कष्ट मार‍तात, कारण तांणी वापर‍लली भास कठीण. त्या देकून एक कविता समजुंक तुका वेळ जाय पडता. एक कविता समजुंची म्हळ्यार एक उद्यान भोगचेबरी. थंयसर फुलां आसतात, सोभाय आसता आनी जायत्यो गजाली - म्हळ्यार पर्मळ लेगून आसता. तुमी हें सगळें वेवेगळें करून भोगुंक जायना, सगळें एकच म्हळ्ळेबरी भोगुंक जाय".

निमाणें कविता बरोंवचे सर्तेंत तशें सादर सर्तेंत जिकलल्यांक इनामां वांटलीं. इनामां घेताना भागेल्यांच्या घर‍चीं वेदीर येवन तांच्या भुरग्यांच्या संतोसांत वांटेली जालीं. भाग घेतल्ल्या सर‍वय भुरग्यांक प्रमाण पत्रां तशें भातें लाभलें तर, जिकलल्यांक नगदेन इनामां, यादस्तिका तशें प्रमाण पत्रां फावो जालीं.

देवाधीन चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवची सर्त:

पयलें: सानिका पवार
दुसरें : देविता ईश्वर खुले
तिसरें (दोगांक): अनिशा अरूण नायक आनी पलिया अग्नी

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चवती चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादर सर्त

पयलें: रिशा वीनल मार्टीस, कुंबळे
दुसरें : वेन्सिटा डायस, आंजेलोर, मंगळूर
तिसरें : आलरीशा रोड्रिगस
समाधानाचीं इनामां: सारा मथायस मुंबय, मोहम्मद सुहेयल, भटकळ, आनी एल्डॉन विनोय डिसोजा, बजपे

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो - सात्वी अखील भारत कोंकणी कविता सादर सर्त

पयलें : रोहन डिसोजा, अडकबारे
दुसरें : वृक्ष कर्मली, गोंय
तिसरें : दत्तराज नायक, गोंय

समाधानाचीं इनामां: श्रीपाद प्रभुदेसायी, फ्रिविटा डिसोजा, सारा डिसोजा, गौतम गावडे

मनोज फेर्नांडिसान आख्खें काऱ्यें चलोवन वेलें.Title : ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಾವ್ಸಾಂತ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ನ್ಹಾಣಯಿಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2018

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.