Kavita Khobro

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕವಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ತಾಚಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್ ಏಕ್ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ತಶೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ’ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ - ಏಕ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಪಯ್ಣ್’ ಪುಸ್ತಕಾಚೆರ್ ಆಧಾರುನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಎಕಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಜಾಪಿ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆಸಲ್ಲಿ ತರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚಿ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ ದೋನೀ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಡ್ಡಾಯ್ ಆಸಲ್ಲೆಂ.

ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆದೆಸಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ್‍ಯಾಂನಿ ದೆವಾಧಿನ್ ಆಪೊಲ್ಲೊ ತೊಮಾಸ್ ಲೋಬೊಚ್ಯೆ ತಸ್ವಿರೆಕ್ ಫುಲಾ ಭೆಟಯ್ಲಿಂ. ವೆದಿಚೆರ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊ, ಸಂಚಾಲಕ್ ಸೈಮನ್ ಲೋಬೊ, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ.

ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸೈಮನ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕವಿತಾಮಯ್ ಶೈಲೆನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಆಲಿಸ್ ಲೋಬೊನ್ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಾಸುನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂಚಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಉಲೊವ್ನ್ "ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂನಿ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಥೊಡೆಂ ತರೀ ವಾಚ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಪುನೆವಂತಾಂಕ್ ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಲಾಗಿಂ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ, ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್‍ಚೆಂ, ಚಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ. ತೊ ಕೊಂಕಣಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಕಾದಂಬರಿಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಎಕ್ಲೊ ಶಾಯರ್. ತಾಚೆ ಲಿಖ್ಣೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕಚ್ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯೊ ಖವಾಲಿ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ’ತೀನ್ ಸ್ತೆಸಾಂವಾಂ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ವರ್‍ತಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಭೊಗ್ತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

ಕಯ್ಯಾರ್, ಬೆಳಾ, ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್, ದೆರೆಬೈಲ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್, ಬೊಂದೆಲ್, ಇಜಯ್, ನಿರ್ಕಾಣ್, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ, ಬಜ್ಪೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಟ್ರಾ ಜಣ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ.

ಬರೊಂವ್ಚೆ ಪರಿಕ್ಷೆಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಸೆಲಿನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಿಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ.

ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ ಸಿಜ್ಯೆಸ್ ತಾಕೊಡೆ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆವಿಶಿಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಅಪ್ರೂಪ್ ಗಜಾಲಿ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆನಿ ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ ಫೌಂಡೇಶನಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ತಾಣೆ ತೋಖ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ. ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ’ಚೆನ್ನ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾದಂಬರಿಂನಿ, ಬರ್ಪಾಂನಿ ಶಾಯರಿಂಚೊ ಧಾರಾಳ್ ಉಪೇಗ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಂತ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಸಾರಾ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ 5000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್, ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ರೋಶನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ 3000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಜ್ಪೆಚ್ಯಾ ರೋಹನ್ ಡಿಸೋಜಾಕ್ ರುಪಯ್ 2000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿಂ. ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರೇಮ್ ಮೊರಾಸ್ ದೆರೆಬೈಲ್, ಫೆವಿನಾ ಕ್ರಾಸ್ತಾ ಬೆಳಾ, ಪ್ಯಾಟ್ಸಿ ಮೊಂತೇರೊ ಪಾಲ್ದಾನೆ, ಆಂಜೆಲಿನ್ ಗ್ಲಾನಿಟಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಿತ್ಯಾಧರ್ ನಗರ್ ಆನಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾರ್ತಾ ಡಿಸೋಜಾ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ರುಪಯ್ 1000 ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಲಾಭ್ಲೆಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಕ್ ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾಕ್ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ನಗ್ದೆಚೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲೆಂ ತರ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಿಂ.

ಓಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೆಸ್ತಾಂಕ್ ಸಕಾಳಿಂ ಕಾಫಿ ಫಳಾರ್ ತಶೆಂ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಆಯೋಜಕಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲಿ.

ए. टी. लोबोचो उडास जिवो करुंक लिखीत परिक्षा आनी कविता सादर सर्त

कोंकणी कादंबरीकार तशें कवी देवाधीन ए. टी. लोबोचें साहित्य लोकामोगाळ करिजाय आनी आयच्ये पिळगेक ताची वोळक करून दीजाय म्हळ्ळ्या इराद्यान कविता ट्रस्ट आनी ए. टी. लोबो फौंडेशन हांणी सांगाता मेळून ह्याच फेब्रेर ४ तारकेर एक विशिष्ट तशें अर्थाभरीत काऱ्यें मांडून हाडल्लें. ह्या काऱ्याच्या पयल्या भागांत कविता ट्रस्टान पर्गट केल्ल्या ’ए. टी. लोबो - एक काव्याळ पयण’ पुस्तकाचेर आधारून पन्नास सवालांक एका घंट्या भितर जापी बरोंवची परिक्षा आसल्ली तर, दुसऱ्या भागांत पुस्तकांतल्या ए. टी. लोबोच्यो कविता सादर कर‍ची सर्त मांडून हाडल्ली. ह्या स्पर्ध्यांत भाग घेतल्यांनी दोनी विभागांनी भाग घेंवचें कड्डाय आसल्लें.

मंगळूर‍च्या डॉन बोस्को सभासालांत सकाळिंच्या आदेसांत चलल्ल्या ह्या काऱ्यक्रमाच्ये सुर‍वेर हाजर आसल्ल्या सैऱ्यांनी देवाधीन आपोल्लो तोमास लोबोच्ये तस्विरेक फुलां भेटयलीं. वेदिचेर ए. टी. लोबो फौंडेशनाची अध्यक्षीण आलीस लोबो, संचालक सैमन लोबो, कविता ट्रस्ट काऱ्यदर्शी एवरेल रोड्रिगस आनी स्थापक मेल्विन रोड्रिगस हाजर आसल्लीं.

मानेस्त सैमन लोबोन आपल्ये कवितामय शैलेन हाजर आसल्ल्या सर्वांक येवकार मागलो. आलीस लोबोन ए.टी. लोबो फौंडेशन स्थापन जाल्ल्या थावन आतां पासून मांडून हाडल्ल्या कामांची मटव्यान झळक दिली. मेल्विन रोड्रिगस उलोवन "जायत्या जणांनी ए. टी. लोबो नांव आयकुंक ना आसतलें. थोड्यांनी ताचें साहित्य थोडें तरी वाचलां आसतलें. म्हजे तसल्या पुनेवंतांक ए. टी. लोबोलागीं उलोंवचें, सांगाता पासायो मार‍चें, च्या पियेंवचें भाग लाभलां. तो कोंकणी चरित्रेंतलो उंचलो कादंबरिकार मात्र न्हय, एकलो शायर. ताचे लिखणेथावन कोंकणिकच अपरूपाच्यो खवाली उदेल्यात. कविता ट्रस्टान ह्या आदीं. ए. टी. लोबोच्या उडासाक तीन वर्सां आदीं ’तीन स्तेसांवां’ काऱ्यक्रम मांडून हाडल्लें. त्याच दिसा ताच्या कवितांचें पुस्तक पर्गट केल्लें. आतां ह्या वर्सा हो स्पर्धो मांडून हाडून ताका मान दीवंक वर‍ती दाधोस्काय भोगता’ म्हणालो. उपरांत ताणें स्पर्ध्यांचीं नेमां सांगलीं.

कय्यार, बेळा, नित्याधर नगर, देरेबैल, कुलशेकर, बोंदेल, इजय, निर्काण, पाल्दाने, मूडुबेळ्ळे, बजपे आनी हेर जाग्यां थावन आट्रा जण ल्हान व्हडांनी ह्या स्पर्ध्यांत भाग घेतल्लो.

बरोंवचे परिक्षेचीं सवालां सेलीन सिकवेरा हिणें तयार केल्लीं. सादर सर्तेक मेल्विन रोड्रिगस, एंडऱ्यू एल. डिकुन्हा आनी विलियम पायस वोरयणार जावन आसल्ले.

जिकलल्यांक इनामां वांटच्या काऱ्याक लोकामोगाळ लेखक, कवी सिज्येस ताकोडे हाजर आसल्ले. ए. टी. लोबोच्ये जिण्येविशीं, ताच्या साहित्याविशीं थोड्यो अपरूप गजाली ताणें सांगल्यो. कविता ट्रस्टान आनी ए.टी. लोबो फौंडेशनान मांडून हाडल्ल्या ह्या स्पर्ध्याची ताणे तोखणाय केली. ए. टी. लोबोन ’चेन्ना’ नांवाखाल आपल्या कादंबरिंनी, बर्पांनी शायरिंचो धाराळ उपेग केला म्हळ्ळेविशीं ताणे सांगलें.

स्पर्द्यांत मूडुबेळ्ळेच्या सारा डिसोजाक पयलें इनाम जावन रुपय ५००० आनी प्रमाण पत्र, बजपेच्या रोशन सिकवेराक दुसरें इनाम जावन रुपय ३००० आनी प्रमाण पत्र तशेंच तिसरें इनाम जावन बजपेच्या रोहन डिसोजाक रुपय २००० आनी प्रमाण पत्र फावो जालीं. प्रोत्साहक इनाम जावन प्रेम मोरास देरेबैल, फेविना क्रास्ता बेळा, पॅटसी मोंतेरो पाल्दाने, आंजेलीन ग्लॅनिटा डिसोजा नित्याधर नगर आनी प्रीती मार्ता डिसोजा निर्काण ह्या पांच जणांक रुपय १००० आनी प्रमाण पत्र लाभलें. भाग घेतल्ल्या सर्वांक प्रमाण पत्रां दिलीं.

स्पर्ध्यांत भाग घेतल्ल्या बोव ल्हान स्पर्धिकाक प्रियाल क्रास्ताक आयोजकांनी नगदेचें इनाम दिलें तर भाग घेतल्ल्या सर्वांक कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां इनाम जावन दिलीं.

ऑल्विन पिंटोन काऱ्यें चलोवन वेलें.. हाजर जाल्ल्या समेस्तांक सकाळीं काफी फळार तशें दोनपारां जेवणाची विलेवारी आयोजकांनी केल्ली.Title : ಎ. ಟಿ. ಲೋಬೊಚೊ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೊ ಕರುಂಕ್ ಲಿಖಿತ್ ಪರಿಕ್ಷಾ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.