Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಜ್ಯೂನ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೆ ಧಾ ತಾರಿಕೆರ್ ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪಿ. ಜಿ. ಸೆಮಿನಾರ್ ಹೊಲಾಂತ್ 'ಕವಿತಾ ಧೊಣು' ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಪುತ್ತೂರ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಕೊಲೆಜಿಚೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪಿ. ಜಿ. ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ.

ಸುರ್‍ವೆರ್ ಥಳೀಯ್ ಸಂಚಾಲಕಿ ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ಸರ್‍ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ.
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರ್‍ಯಾಚ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಕಿ " ಹಾಂವ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ್ ಝಗಡ್ಚ್ಯಾ ತಮಿಳ್ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂ. ಕೊಣ್ ಮನೀಸ್ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ್ ಝಗಡ್ತಾತ್, ಲಡಾಯ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ತಾಂಣಿ ಭಾಶೆ ಖಾತೀರ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾ. ಹ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಭಾಶೆಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಣಿ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಮಾತ್ರ್. ಭಾಶೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ಮುನಾಫೊ ಜೊಡ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆ ಸದಾಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾತ್.

"ಆಮ್ಚೆ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ದುರ್ಭಾಗ್‍ಪಣ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ, ಹ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ, ಹ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ, ಹ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ವೆವ್ಹಾರ್ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಾಕಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ನಿರ್ಭಾಗ್‌ಪಣ್. ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್‍ತಾನಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷಾಂತ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸದಾಂಚೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಮಲಯಾಳಿ ಲೋಕ್ ದೋಗ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ - ತೆ ಕಿತ್ಲೇಯ್ ಶಿಕ್ಪಿ ಜಾಂವ್ ಮಲಯಾಳಿ ಭಾಶೆಂತ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾತ್.

"ಅಸಲ್ಯೊ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯೊ ಗೋಷ್ಟಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್. ಹ್ಯೆ ಗೋಷ್ಟಿಂಕ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕೊಂಕಣಿ ಉಲಯ್ತಾಂವ್, ಕೊಂಕಣಿ ಆಯ್ಕತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೊ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಕೊಂಕಣಿ ವಯ್ಲೊ ಆಮ್ಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡಶೆಂ ಕರ್‍ತಾತ್. ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಜಾಂವ್ಚಿ. ಹಿ ನಿಮಾಣಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾರಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾ ಕರುಂದಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಅಭಿಮಾನ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಜತ್ ಕರುಂದಿ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತೀನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ವೈಯುಕ್ತಿಕ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಆಪುಣ್ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಪಾವ್ತಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕಾನ್ ಆಜ್ ಕವಿತೆಕ್ ಏಕ್ ಮಾನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ ತರ್ ತಾಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕವಿಗೋಶ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಯಿತ್ರಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕಾನ್ "ಭೊಗ್ಣಾಂಚೊ ಕಾಟ್ ತುಟ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಶೆಂ ತಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಅಕ್ಷರಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮ್ ಘೆತಾ ತೆಂ ವರ್ಣುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಪೆನ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಕವಿತಾ ಉದೆನಾ. ಕವಿತಾ ಘಡುಂಕ್ ವೇಳ್ ಘಡಿಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಏಕ್ ಖಿಣ್ ಪಾವ್ತಾ. ನಿದೆಂತಯ್ ಕವಿತಾ ಉಬ್ಜೊಂವ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಕವಿಥಂಯ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಾಬಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಚಿಂವಡ್ ರೂಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಚಾಕಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಪೊಟ್ ಭರನಾ. ಕವಿತೆಚಿಂ ಕುಸಾಂ ಉಸೊವ್ನ್, ರಸ್ ಸ್ವಾಧ್ ಕರ್‍ಚೆಂಚ್ ಏಕ್ ಸುಖಾಳ್ ರೊಸಾಳ್ ಅನ್ಭೋಗ್. ಅನ್ಯಾಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚ್ಯೊ, ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಪಿಂತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕವಿತಾಯ್ ಆಸ್ತಾತ್. ವಾಚ್ತಾಂ ವಾಚ್ತಾಂ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಶಿರ್‍ಕಲ್ಲೆಬರಿ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಸ್ತಾ. ಹೆಂ ವಾಚುನ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸುಸ್ತತಾ.

"ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಜೊಡಲ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಕವಿ ಆಸಾತ್. ಪುತ್ತೂರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಹಿ ಖುಶೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ಚಿಂತಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡಿತ್ ಕವಿ ಹ್ಯೆ ಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಪಯ್ಲೊ ಆವ್ಕಾಸ್" ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್ ತಿಣೆಂ ಕೆಲಿ.

ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ 'ಪರ್ಮಳಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್', ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 'ಬದ್ಲಾಪ್', ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರಾನ್ 'ಪಾವ್ಸಾ ರಾಯಾ', ನೊವೆಲಿನ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ 'ಜಿವಿತಾಚಿ ಝರ್', ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ 'ಫುಲಾಂ ಸರ್‍ತಾತ್', ಜೆ. ಬಿ. ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ 'ತ್ಸುನಾಮಿ', ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊನ್ 'ಉದಕ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯೊ. ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲಾನ್ 'ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ ತರ್ ಜೆಸ್ಸಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಹಿಣೆಂ 'ಹರೆಯದ ವಸಂತ' ನಾಂವಾಚಿ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಗಾವ್ನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. ರಿಚ್ಚಿ ಪಿರೇರಿನ್ 'ಸಪ್ಣಾಂತ್ಲಿ ಚಲಿ', ವೊಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸಾನ್ 'ತಾಯ್ಕುಳೊ' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆಂಜೆಲೊರಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ ವೇಗಸಾಚಿ 'ಗಾಂಯ್ದೊಳ್ ಆನಿ ಗೊಂದೊಳ್' ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲಿ. ರೋಶು ಬಜ್ಪೆನ್ 'ಸುವಿ ಆನಿ ಸುತ್', ರೊಬರ್ಟ್ ಮಡಂತ್ಯಾರಾನ್ 'ವಿಕಾಸ್‌ವಾದ್', ಗ್ಲ್ಯಾನಿ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ 'ಫೊಂಡಾರ್ ಕಿತ್ಯಾ ವಾತಿ ಜಳ್ತಾತ್?', ಪೆದ್ರು ತಾಕೊಡೆನ್ 'ಆಶಾ ಆನಿ ನಿರಾಶಾ', ಜೂಲಿಯೆಟ್ ಮೊರಾಸಾನ್ 'ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕೃತಕ್ ಬುಡ್ತುಗೊಲ್' ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಪಂಚು ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ 'ಮೋಗ್ ವಿಕ್ಚಿ ಆಂಗಡ್ ನಾ', ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ 'ಜಿಣ್ಯೆ ಪಂಲ್ಗಣ್' ಆನಿ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕಾನ್ ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆಚಿ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟಯ್ಲೆ. ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಫಾ. ಆಂಟನಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮೊಂತೇರೊಕ್ ತಶೆಂ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಆಲ್ಬುಕೆರ್ಕಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಭೆಟ್ ವಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಲಿಂ.

कविता ट्रस्टाची कविगष्टी: पुत्तूरांतल्या कविता धोणवाक एकवीस रंग

कविता ट्रस्टान ह्याच ज्यून म्हयन्याचे धा तारकेर पुत्तूर फिलोमिना कॉलेजिच्या पी. जी. सेमिनार हॉलांत 'कविता धोणू' कोंकणी कविगोष्टी चलोवन वेली. ह्या धोण्वाक एकवीस रंग म्हळ्ळेबरी तितल्याच कविंनी तांच्यो कविता वाचन केलें. पुत्तूर फिलोमिना कॉलेजिचे कॅंपस निर्देशक तशेंच पी. जी. केंद्राचे निर्देशक फा. आंटनी प्रकाश मोंतेरो ह्या संदर्भार मुकेल सैरो जावन आयिल्ले.

सुर‍वेर थळीय संचालकी डिंपल फेर्नांडिसान सर‍वांक येवकार मागलो. कविता ट्रस्टा तर्फेन ट्रस्टी विलियम पायसान ट्रस्टाच्या वावराविशीं म्हायेत दिली.
आपल्या मुकेल सैऱ्याच्या उलोवपांत फा. आंटनी प्रकाश मोंतेरोन सांगलेंकी "हांव बेंगळुरांत शिकून आसताना भाशे खातीर झगडच्या तमीळ तशें कन्नड लोकाक पळेलां. कोण मनीस भाशे खातीर झगडतात, लडाय कर‍तात तांणी भाशे खातीर वावर केल्लें पळेवंक मेळना. ह्या मनशांनी आपल्ये भाशेचें साहित्य रचल्लें म्हाका पळेवंक मेळुंक ना. तांणी पळेंवचो आपणाचो फायदो मात्र. भाशे मारीफात आपणें खंयच्या नमुन्याचो मुनाफो जोड्येत म्हळ्ळें ते सदांच चिंतून आसतात.

"आमचे कोंकणिंत जायतें आसा. पूण आमचें दुर्भाग‍पण कितेंगी म्हळ्यार ह्ये भाशेंत उलोंवचें, ह्ये भाशेंत जियेंवचें, ह्ये भाशेंत चिंतचें, ह्ये भाशेंत वेव्हार चलोंवचें आमकां कोंकणिंत जल्मल्ल्यांक नाका. हें आमचें निर्भाग‌पण. एकल्यान कोंकणिंत उलोवंक सुरू कर‍ताना आन्येकल्यान इंगलिषांत जाप दिंवची सदांचें जालां. मलयाळी लोक दोग जण सांगाता मेळताना - ते कितलेय शिकपी जांव मलयाळी भाशेंत‍च उलयतात आनी संतोस भोगतात.

"असल्यो कविगोष्टी कोंकणिच्या नांवान आमकां सांगाता हाडतात. ह्यो गोष्टी आमकां कोंकणी कविता बरोवंक लायतात. ह्ये गोष्टिंक आमी सांगाता मेळताना कोंकणी उलयतांव, कोंकणी आयकतांव. तशें जाल्ल्यान ह्यो कविगोष्टी कोंकणी वयलो आमचो अभिमान वाडशें कर‍तात. पुत्तूरांत पयले पावटीं असली कोंकणी कविगोष्टी जांवची. ही निमाणी जांवची न्हय. असलीं कोंकणी काऱ्यक्रमां ह्या मुखारीं कविता ट्रस्ट हांगासर आसा करुंदी आनी आमच्या युवजणांक कोंकणिचो अभिमान वाडोंवच्यांत मजत करुंदी" म्हणून तांणी सांगलें.

असली एक कविगोष्टी पुत्तूरांत जायजाय म्हणून तीन च्यार वर्सां थावन बाब मेल्विनान म्हजेलागीं सांगल्लें. पूण वैयुक्तीक कारणांक लागून म्हज्यान हें करुंक जावंक ना. त्या खातीर आपूण बेजाराय पावतां म्हणून आपलें उलोवप सुरू केल्ल्या फ्लाविया आल्बुकेर्कान आज कवितेक एक मानाचो जागो फावो जाला तर ताका कविता ट्रस्ट कारण आसा म्हणून सांगलें.

कविगोश्टिचें अध्यक्षपण घेतल्ल्या कवयित्री फ्लाविया आल्बुकेर्कान "भोगणांचो काट तुटल्यार, कशें तीं भोगणां अक्षराचें रूप घेतात आनी कविता जल्म घेता तें वर्णुंक कष्ट. कविता बरयजाय म्हणून बूक आनी पेन्न घेवन बसल्यार खंडीत कविता उदेना. कविता घडुंक वेळ घडयेची गर्ज ना, एक खीण पावता. निदेंतय कविता उबजोंवची तांक कविथंय आसता. चाबल्ले तितलें चिंवड रूच म्हणतात तशें थोड्यो कविता वाचल्ल्या तितलें तशेंच ताची रूच चाकल्ल्या तितलें पोट भरना. कवितेचीं कुसां उसोवन, रस स्वाध कर‍चेंच एक सुखाळ रोसाळ अनभोग. अन्याया विरोध झुजच्यो, वास्तविकता पिंत्रांवच्यो कविताय आसतात. वाचतां वाचतां सुळियेंत शिर‍कल्लेबरी जाता. तांतल्यान वयर येवंक साध्य जायना तसली परिस्थिती आसता. हें वाचून अनभोग केल्ल्यांक मात्र सुसतता.

"आज हांगासर सभार इनामां, प्रशसत्यो जोडल्ले व्हड कवी आसात. पुत्तूर्गारांक ही खुशेची गजाल. आज हांगासर आमी चिंतल्ले प्रास चडीत कवी ह्ये गोष्टिंत भाग घेवन आसात. आमच्या मधल्या थोड्यांक हो पयलो आवकास" अशें सांगून कविता ट्रस्टाचो उपकार आटोवन कविगष्टिची सुर‍वात तिणें केली.

ह्ये कविगो्ष्टिंत मेल्विन रोड्रिगसान 'पर्मळाची मर‍याद', डिंपल फेर्नांडिसान 'बदलाप', नवीन कुलशेकरान 'पावसा राया', नोवेलीन डिसोजान 'जिविताची झर', एंडऱ्यू डिकुन्हान 'फुलां सर‍तात', जे. बी. सिकवेरान 'त्सुनामी', फेल्सी लोबोन 'उदक' कविता वाचल्यो. विल्सन कटीलान 'ए प्लस बी होल स्कवेर' कविता वाचली तर जेस्सी पुत्तूर हिणें 'हरेयदा वसंता' नांवाची कन्नड कविता गावन दाकयली. रिच्ची पिरेरीन 'सपणांतली चली', वोल्टर दांतिसान 'तायकुळो' कविता वाचताना विन्सी पिंटो आंजेलोरान रिचर्ड वेगसाची 'गांयदोळ आनी गोंदोळ' कविता वाचली. रोशू बजपेन 'सुवी आनी सूत', रोबर्ट मडंत्यारान 'विकास‌वाद', ग्लॅनी फेर्नांडिसान 'फोंडार कित्या वाती जळतात?', पेद्रू ताकोडेन 'आशा आनी निराशा', जूलियेट मोरासान 'मंगळुरांत कृतक बुडतुगोल' कविता वाचून सांगल्यो. पंचू बंटवाळान 'मोग विकची आंगड ना', जैसन सिकवेरान 'जिण्ये पंल्गण' आनी फ्लाविया आल्बुकेर्कान रोहन अडकबारेची आनी आपणाची कविता वाचून दाकयली.

एंडऱ्यू डिकुन्हान सर्वांचे उपकार आटयले. मेल्विन रोड्रिगसान फा. आंटनी प्रकाश मोंतेरोक तशें फ्लाविया आ्ल्बुकेर्काक कविता ट्स्टाचीं पुस्तकां भेट वस्त जावन दिलीं.Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ: ಪುತ್ತೂರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಧೊಣ್ವಾಕ್ ಎಕ್ವೀಸ್ ರಂಗ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.