Kavita Khobro

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಕೇಂದ್ರಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಕಾಡೆಮಿನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2018 ವರ್ಸಾಚೊ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಚ್ಯಾ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್ ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಶೆರಾಂತ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನಾವೆಳಾರ್ ಕನ್ನಡಾಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಲೇಖಕ್ ವಿವೇಕ್ ಶಾನ್‌ಭಾಗ್ ಹಾಣೆಂ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 50,000 ತಶೆಂ ತಾಂಬ್ಯಾಚಿ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ತಾರೀಕ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಳಿತ್ ಕರ್‍ತಲೆ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಹೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭಲ್ಲಿ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಲೇಖಕಿ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸುರ್‍ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹಿಣೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಯೋಗದಾನ್ ದಿಲಾಂ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾ ಸಾಂಗಾತಾ  ಮೆಳುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಯುವ ಬರೊವ್ಪಿ ಫುಲಲ್ಲೆ. ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ತೊ ಆತಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲ್ತಾ.

ಲಗ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಲಾಗಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಕಾ ಹ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಲ್ಮಲಾ. ಹ್ಯೆ ಖುಶೆಬರಾಬರ್ ಆತಾಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಿಚ್ಯೆ ಖುಶೆಥಂಯ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವರ್‍ತೊ ಅಭಿಮಾನ್ ಪಾವ್ತಾ. ತಿಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಶೆತ್ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್‍ಚೆ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರೇರಿತ್ ಕರ್‍ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. 

’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ

ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದೆಮಿ ಆನಿ ಜ್ಞಾನ್ ಪ್ರಭೋದಿನಿ ಮಂಡಳಾಚೆಂ ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಕಲಾ ಆನಿ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ್, ದೆಳೆಂ-ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಹಾಂಚೆ ವತೀನ್, ಕಾಣ್‌ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಪಿ ಸೊಳಾವ್ಯಾ ಯುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಮೇಳನಾಂತ್, ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಹ್ಯಾ ಉದೆತ್ಯಾ ಕವಯಿತ್ರಿಚೊ 'ಮುಖ್ಡಿಂ' ಹೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಾ.

ದರ್ ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಮೇಳನಾಂತ್ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್ಪಾಚಿ ಪರಂಪರಾ ಹ್ಯಾವುಯ್ ವರ್ಸಾ ಚಾಲು ಉರ್‍ಲ್ಯಾ. 2010 ವರ್ಸಾ ಸಾವ್ನ್ ಹಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್-ಭೆಟವ್ಣೆಚಿ ಪರಂಪರಾ ಸುರು ಜಾಲಿ. 2010 ವರ್ಸಾ ಬಾಯ್ ಜೊಫಾ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಂಗೆಲೊ 'ನಿರ್ಣಯ್' ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪ್ರಗಟ್ ಜಾಲೊ. ಮಾಗೀರ್ ಪರತ್ 2010 ವರ್ಸಾ ಬಾಬ್ ನರೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಕಥಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್ 'ಗಾಂವ್‌ಮನ್' ಪ್ರಸಿದ್ಧ್ ಜಾಲೊ. ಬಾಬ್ ಅಮೇಯ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹಾಂಚೊ 'ಮೋಗ್ ಡೊಟ್ ಕೊಮ್' ಹೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 2011 ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಬಾಯ್ ಪೂರ್ವ ಗುಡೆ ಹಾಂಗೆಲೊ 'ಸಪನ್ ಸಾದ್' ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 2012 ವರ್ಸಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಚೋಡ್ಣೆಕಾರ್ ಹಾಂಚೊ 'ಮೂರ್ತ್‍ಮಣಿ' ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹ್ 2013 ವರ್ಸಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ಆಂವ್ದುಂ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ಲ್ಯಾರ್ 2014 ವರ್ಸಾ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾಚೊ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ತಾ.

ಸಂಮೇಲನಾಂತ್ ನವ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚೊ ಹೊ ಮಾನ್ ಆಯ್ಜ್‌ವೆರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾಚ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಬ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಲೆಚ್ ಖೆಪ್ ಹೊ ಮಾನ್ ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಫಾವ್ ಜಾತಾ. ಸಂಮೇಲನಾಚೆಂ ಹೆಂ ಏಕ್ ಆಗ್ಳೆಂ ಅಶೆಂ ಜೈತ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಉಪಕ್ರಮ್ ಅಸೋಚ್ ಫಾಂಕಾರ್‍ಪಾಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ. ಕಾರಣ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ನಿರ್ಮಿತಿ ಗೊಂಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂತೂಯ್ ಜಾತಾ ಹಾಚೊ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಸರ್ ಪಡುಂಕ್ ಫಾವನಾ.

ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ನವೋದಿತ್ ಬರೊವ್ಪಿ ಜರಿ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಳ್ಮ್ಯಾಚೆ ಸತ್ರೆ ಭಾಶೆನ್ ವಯ್ರ್ ಸರುಂಕ್ ನಾ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಗಾಂತ್ ವೆಗ್‌ವೆಗ್ಳೆ ಕಡೆನ್ ಜಾವ್ಪಿ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾವಳಿಂನಿ, ಕವಿ ಸಂಮೇಲನಾಂನಿ ತಾಣೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಫಕ್ತ್ ಆಪ್ಲೆಚ್ ಕವಿತೆಂತ್ ತೆಂ ಗುಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚುಂನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಟ್ಲೆ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಂತ್ಲೆ ಕವಿತೆಚೆಂ ತಾಣೆಂ ವಾಚನ್ ಕೆಲಾಂ, ತ್ಯೊ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾತ್, ಆಪ್ಲೆ ಪರೀನ್ ತಾಂಚೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಣ್-ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕೆಲಾ.

ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾ ಜ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳೂರ್ ಶಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಚೆ ಕಾವ್ಯಪರಂಪರೆ ಮುಖಾರ್ ತೆಂ ನಮಳಾಯೆನ್ ಬಾಗ್ವತಾ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಸ್ವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಕಾ ಪಾಚಾರ್‍ತಾತ್ ತೆ ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೇಞ್, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಕವಿ ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೊಸ್ತಾ ಪಾಸುನ್ ಆತಾಂಚೆ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚೆ ಪರಂಪರೆಚಿ ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಬರಿ ಜಾಣ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪೂರ್ವ್‌ಸಂಚಿತಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ತಾಗೆಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಪಡಿಲ್ಲೆಂ ದಿಷ್ಟಿ ಪಡ್ಟಾ.

ಬಾಯ್ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಳಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಫುಡಾರ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ.

ಪುಂಡಲೀಕ್ ನಾ. ನಾಯ್ಕ್
ಅಧ್ಯಕ್ಷ್
ಗೋವಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾದಮಿ


’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ಸುರ್‍ವಿಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ

ಗೊಂಯಾಂ ಭಾಯ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಚಡ್ಶಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳನಾ. ಇಂದು ಗೇರಸಪ್ಪೆ, ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ, ಸುವರ್ಣ ಗಾಡ್ ಹೊನ್ನಾವರ್, ನಂದಿನಿ (ಸ್ಟೆಲ್ಲಾ ಡಿಕೊಸ್ತಾ), ಗ್ಲೇಡಿಸ್ ರೇಗೊ - ಹಾಂಣಿ ತಾಂಚಿಂ ಕವಿತೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆ ಮಧೆಂ ಬರಯ್ತಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕಾಂಯ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲಿಂ ವಿಲ್ಮಾ ರೇಗೊ, ಅವಿನಾ ಮಿಯಾರ್, ಆಸ್ಮಾ ಮೂಡಬಿದ್ರಿ, ವಿಲ್ಮಾ ಕೊರೆಯಾ, ಡಿಂಪಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆತಾಂ ಬರಯ್ನಾಂತ್. ಶಕುಂತಳಾ ಕಿಣಿ ಚಡಿತ್ ಕರುನ್ ಕವಿತಾ ಅನುವಾದ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿತಾ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಫಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತ್ ವರ್‍ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಕ್ತ್ ದವ್ರುನ್, ಕವಿತೆಚೆ ಚಳುವಳಿಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ರಿತಿನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್, ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಸ್ವತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪರ್ಗಟ್ ಕರ್‍ತಾನಾ, ಹೆರಾಂಕಯ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ದಿಶಿಂ ಹುಮೆದಿಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಖೊವವ್ನ್ ವಿಶೇಸ್ ಭರ್‍ವಸೊ ಫಾಂಕಯಿಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ತಿಚೆಂ ಹೆಂ ಫುಡ್ಲದ್ ಪುಸ್ತಕ್ 'ಮುಖ್ಡಿಂ' ಗೊಂಯಾಂತ್ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾ ವೆಳಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಾ ತಿ ಗೋಷ್ಠಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಕ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಹೊ ಜೋರ್‌ದಾರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಲೋಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರದೇಶಾಂನಿ ಶಿಂಪ್ಡಾಲ್ಲೆ ಮನೀಸ್. ಕೊಣ್ ಮ್ಹಣುಂಕ್ ಪುರೊ - ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿಂ ವರ್‍ವಿಂ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವಚ್ ನಾ. ಲಿಪಿಂನಿ ಆಮ್ಚೆ ವಾಂಟೆ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಎಕ್ಯೆ ಲಿಪಿಂತ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಲಿಪಿ ವಾಚುಂಕ್ ನೆಣಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಲೊಕಾ ಮೆರೆನ್ ಆಜೂನ್ ಪಾವನಾ. ಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಕಶೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ? ಆಮಿ ಸರ್‍ವಾಂನಿ ಎಕ್ಯೆ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸುತಾಂತ್ ಏಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಉರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್.

ದೇವನಾಗರಿಂತ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪ್ಚೆ ಖಾತೀರ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲಾತ್ ದೀವ್ನ್, ವಿಲ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ವಾಚಕ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಹಿ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ 'ಮುಖ್ಡಿಂ' ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನಾಂವ್ ದಿಲಾಂ. 'ಮುಖ್ಡಿಂ' ನಾಂವಾಚಿ ಏಕ್ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಟಾಪಿಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಆಧುನಿಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ತಂತ್ರಗಿನ್ಯಾನಾವರ್‍ವಿಂ ಸತ್ಯ್ ಕಶೆಂ ನಾಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ 'ಮುಖ್ಡಿಂ' ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಕಶೆಂ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲಾಂ. ಮುಖ್ಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ದುಖಾನಾಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮರ್ಪಕ್ ರಿತಿನ್ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಚಿತ್ರಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಆಜ್ ಮನೀಸ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಮೆಳನಾ, ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಬಂಧ್ ಜಾಲಾಂ. ಶೆಜಾರಿ ಶೆಜಾರ್‍ಯಾಕ್ ವೊಳ್ಕನಾ. ವೊಟ್ಸಪ್, ಚ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಶೆಂಭರಾಂನಿ ಮುಖ್ಡ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ಮನೀಸ್ಪಣ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸುರಸ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್‍ಚಿ ತಾಂಕ್ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಆಸಾ. ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸೌಜನ್ಯ ನಾಂವಾಚ್ಯೆ ಚಲಿಯೆಚೆಂ ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರ್ ಪ್ರಕರಣ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂವರ್ವಿಂ ಕವಯಿತ್ರಿ ಭಿತರ್‍ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಶಿಜ್ಲ್ಯಾ. ಹೆ ಶಿಜೊವ್ಣೆಂತ್ ಬೊಬಾಟ್ಚ್ಯಾ ತಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕಯ್ ಆಯ್ಕುಂಚೊ ಕೊಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಅತ್ತ್ಯಾಚಾರಿ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಭಿರಾಂತೆವಿಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ಭೊಂವುನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಿ ದೆಖ್ತಾ. ನ್ಯಾಯ್ ನೀತ್ ವೆವಸ್ಥೆಚೆರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚಿ ಹಿ 'ಆಂಬೊ' ಕವಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, 'ಪಣ್ಟಿ', 'ಪ್ರತಿಭಟನ್', 'ಮುನ್ನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ', 'ಬಲಿ ಕೊಣ್?' - ಹ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿತಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೆ ಕಳ್ವಳೆ, ತಾಂಚೆ ಭೊಗ್ಣಾರ್, ತಾಂಚ್ಯೊ ಸಮಸ್ಯಾ ಭಾರಿಕ್ಸಾಣೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾತ್. ಹೆ ದಿಶೆನ್ 'ಕೆಸೊಳಿ' ಕವಿತಾ ಬೋವ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಲಗ್ನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗುರ್‍ವಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಭಯ್ಣಿವಿಶಿಂ, ಘರಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಸಮ್ಜನಾತಲ್ಲ್ಯೆ ನೆಣ್ಟೆ ಧಾಕ್ಟುಲೆ ಭಯ್ಣಿನ್ - ಆಖ್ಖೊ ವಿಶಯ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಭೋವ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲಿಂ ಲ್ಹಾನ್ ಸಾನ್ ಘಡಿತಾಂ ಕಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಮಾರುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂತ್, ತಾಂಚೆ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನಾಂಕ್ ಕಸಲೊ ಅರ್ಥ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್‍ಚ್ಯೊ ಸುಂದರ್ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ ಮಾಗೀರ್ ಕವಿತಾ ರಚ್ಣೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ವಿಲ್ಮಾ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ರಿತಿನ್ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಪಾವುಂಕ್ ನಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜತಾ ತರೀ, ತಾಣೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆತಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಾಣೀವ್ ಕೊಣಾಕೂಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಬಗರ್ ರಾವನಾ. ಸರಾಗ್ ಬರೊವ್ನ್ ಗೆಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೇಂಯ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಧರ್‍ನ್ ಧರ್‍ಚಿ ಕಲಾ ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಲಾಭ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೋಚ್ ದುಭಾವ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಲ್ಮಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಯಿತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ದೆಖೊನ್ ಆಸಾಂ. ಉಂಚಾಯೆರ್ ರಾಜ್ ಕರ್‍ಚೆ ಕವಯಿತ್ರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂ. ಹಿಂ ಫಕತ್ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ನಿಜಾಯೆಂತ್ ಬದ್ಲುಂದಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೀಚ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ.

-ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್
ದಶೆಂಬರ್ 5, 2014


’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಉಚಾರಲ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ

ಕವಿತಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚೊ ಸಾಂಕೊವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಪುಂಜೊ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾಳ್ಯಾರ್ ವಿಶೇಸ್ ತೃಪ್ತಿ.

ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ವಾಡಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಲ್ಹಾನ್ಪಣಾರ್ ವಾಚುಂಕ್ ಲಾಭಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಚೊ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂಚ್ ಕಾನಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಡ್ಲಾ. ಕಾನಡಿಂತ್ ತೇಜಸ್ವಿ, ಕುವೆಂಪು, ಕೊಂಕಣಿಂತ್ 'ಖಡಾಪ್' ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚೆ. ಚಾಫ್ರಾ, ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಜೊ.ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ - ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ, ಹಾಂವೆಂ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಪಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ 'ಕಿಟಾಳ್' ಸಂಪಾದಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳ್ ಹಾಂಣಿ ಹೆ ಆಂಕ್ರೆಕ್ ಬಳ್ ದಿಲಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

ಗೊಂಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಳಾರ್. ಗೊಂಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾತೆಂ ಸುರ್ವಾತಲ್ಲೆಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್‍ಸಾ ಗೊಂಯ್ ಯುವ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನಾಕ್ ಆಮಿ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚೊ ಯೆವ್ಕಾರ್, ಸತ್ಕಾರ್, ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಮಿ ವಿಸ್ರುಂಕ್ ಸಕನಾಂವ್. ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಭಾಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಖ್ತಾಂ. ಹ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್, ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚೊ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.

ಮತಿಕ್ ಝಳ್ಕಲ್ಲೆ ವಿಚಾರ್, ಕವಿತಾ ರುಪಿಂ ಬರೊವ್ನ್ ದವರ್‍ಚಿ ಸಂವಯ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ವ್ಹರ್‍ತೆಂ ಸಾಧನ್ ನ್ಹಯ್. ಮುಖ್ಲಿ ವಾಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ. ತಿ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಚಮ್ಕತೆಲಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್‍ವಸೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಹಾತಿಂ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

-ಮೊಗಾಸವೆಂ
ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್


ವಿಲ್ಮಾ ಲವೀನಾ ಡಿಸೋಜಾ - ಏಕ್ ಮಟ್ವಿ ವೊಳಕ್

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಹಿ ಕವಯಿತ್ರಿ 1989 ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 23 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲಿ. ವಲೇರಿಯನ್ ಆನಿ ಲಿಲ್ಲಿ ಸೊಜ್ ತಿಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿಂ ನಾಂವಾಂ.

ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕಪ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಬಿ.ಎಸ್ಸಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಗಣಿತ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ರೆಂಕಾಸವೆಂ ಎಮ್.ಎಸ್ಸಿ. ಶಿಕಪ್ ತಿಣೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಂ. ಥೊಡಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೊಲೆಜ್, ಬೆಂಜನಪದವು ಹಾಂಗಾಸರ್ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕಿ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾನಾ ಆರ್ವಾಚ್ಯಾ ವಿಜಯ್ ಮೊನಿಸ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ತಿಚೆಂ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸೈಂಟ್ ಜೋಸೆಫ್ಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಯಾಥೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಿ ವಾವುರ್‍ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ. ಶಿಕಪ್ ಜ್ಯಾರಿ ದವರ್‍ಲಾಂ.

ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ KSET ಪರಿಕ್ಷಾ ತಿಣೆಂ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಚಿತ್ರಕಲಾ ಆನಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ತಿಚ್ಯೆ ಆಸಕ್ತೆಚಿಂ ಶೆತಾಂ. ICYM-ಚಿ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲ್ಯಾ ತಿಣೆಂ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚಿ ICYM ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ.

ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಮಾನ್ ಆಟ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪತ್ರ್ 'ಬಾಳೊಕ್', 'ರಾಕ್ಣೊ', 'ದಿರ್ವೆಂ', 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಂನಿ ಆನಿ 'ಕವಿತಾ', 'ಕಿಟಾಳ್' ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ತಶೆಂಚ್ ಲೇಖನಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. 'ಕಿಟಾಳ್' ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ 'ಆಂಕ್ರಿ' ನಾಂವಾಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ತಿಚೆಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾಂ. 2010 ರಾಕ್ಣೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ತಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. 'ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್' ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಂತ್, ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಾಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ 'ಬಾಳೊಕ್' ಪತ್ರಾಚಿ ಸಂಪಾದಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ತಿಣೆಂ ದಿಲ್ಯಾ.  ಲಿಯೊ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ 'ಕಿಟಾಳ್ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2012' ತಿಕಾ ಲಾಭ್ಲಾ.

ವಿಲ್ಮಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಯ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದೊಡ್ತೊ ಧಮಾಕಾ. ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್‍ವೆರ್ ತಾಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ವಿಲ್ಮಾ ಬರಯ್ತಾ:

ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ಲೊ.

ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿನ್ ತಶೆಂ ಭೊಂವಾರಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಸಭಾರ್ ತೆಂಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾನ್ ಪರತ್ ಮ್ಹಜಿ ಲಿಖ್ಣಿ ಜಿವಾಳ್ ಕರ್‍ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಯ್ಲ್ಯಾ.

ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕವಿತಾ ಆರಾವ್ನ್ ’ಮುಖ್ಡಿಂ’ ನಾಂವಾಖಾಲ್ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಹೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟಲ್ಲೆಂ. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾನ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭಾಂವ್ಡಾಂಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಾವಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಶೇಸ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಣೆಂ. ಕವಿತಾ ಶೆತಾಂತ್ ದಿಮ್ಕುರೆಂ ಚಲ್ತಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ನೀಟ್ ರಾವೊಂಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೇಂಯ್ ತಾಣೆಂಚ್. ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಿದ್ವಣೆ ಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ಲಿಪ್ಯಾಂತರಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಯ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾಚೊ, ಪರ್ಗಟ್ಣಾರ್ ಗೊಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಆಭಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ. ಸರ್ವ್ ಪ್ರತಿಭೆಂಕ್ ಅಸಲೊಚ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಮೆಳೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.


अकादेमिचे वतीन

गोवा कोंकणी अकादेमी आनी ज्ञान प्रभोदिनी मंडळाचें श्री मल्लिकार्जून कला आनी वाणिज्य महाविद्यालय, देळें-काण‌कोण हांचे वतीन, काण‌कोण जावपी सोळाव्या युव कोंकणी साहित्य संमेळनांत, बाय विल्मा बंटवाळ ह्या उदेत्या कवयित्रिचो 'मुखडीं' हो कविता संग्रह उजवाडाक येता.

दर एका साहित्य संमेळनांत एका नव्या बरोवप्याचें पुस्तक उजवाडाक हाडपाची परंपरा ह्यावूय वर्सा चालू उर‍ल्या. २०१० वर्सा सावन ही साहित्य-भेटवणेची परंपरा सुरू जाली. २०१० वर्सा बाय जोफा गोन्साल्वीस हांगेलो 'निर्णय' कथा संग्रह प्रगट जालो. मागीर परत २०१० वर्सा बाब नरेश नायक हांगेल्या कथांचो संग्रह 'गांव‌मन' प्रसिद्ध जालो. बाब अमेय नायक हांचो 'मोग डॉट कॉम' हो कविता संग्रह २०११ वर्सा उजवाडाक आयलो. बाय पूर्व गुडे हांगेलो 'सपन साद' कविता संग्रह २०१२ वर्सा जाल्यार बाय स्मिता चोडणेकार हांचो 'म्हूर्तमणी' कथा संग्रह २०१३ वर्सा उजावाडाक आयलो. आनी आंवदूं वर्सा म्हणल्यार २०१४ वर्सा बाय विल्माचो कविता संग्रह भायर सर‍ता.

संमेलनांत नव्या पुस्तकाचो हो मान आयज‌वेर गोंयच्याच बरोवप्यांक लाबतालो. पयलेच खेप हो मान गोंयां भायल्या बरोवप्याक फाव जाता. संमेलनाचें हें एक आगळें अशें जैत आसा. हो उपक्रम असोच फांकार‍पाची गरज आसा. कारण कोंकणी साहित्याची निर्मिती गोंयां प्रमाण भायल्या प्रदेशांतूय जाता हाचो आमकां विसर पडुंक फावना.

बाय विल्मा बंटवाळ नवोदीत बरोवपी जरी जालें तरी तें अकस्मात आळम्याचे सत्रे भाशेन वयर सरुंक ना. कोंकणी भागांत वेग‌वेगळे कडेन जावपी साहित्यीक काऱ्यावळिंनी, कवी संमेलनांनी ताणें भाग घेतला. फक्त आपलेच कवितेंत तें गुल्ल जावन वचुंना जाल्यार फाटले आनी आपल्या काळांतले कवितेचें ताणें वाचन केलां, त्यो आयकल्यात, आपले परीन तांचें निरीक्षण-अभ्यास केला.

बाय विल्मा ज्या मंगळूर शारांतल्यान कविता बरयता त्या प्रदेशाचे काव्यपरंपरे मुखार तें नमळायेन बागवता. मंगळुरांतले कोंकणी कवितेचो मुखेल स्वर म्हण जाका पाचार‍तात ते लुवीस मस्करेञ, क्रांतिकारी कवी चा.फ्रा. देकस्ता पासून आतांचे श्री मल्वीन रोड्रिगस आनी हेर कविंचे परंपरेची बाय विल्माक बरी जाण आसा. त्या पूर्व‌संचिताचें दायज तागेले कवितेंत पडिल्लें दिष्टी पडटा.

बाय विल्माक कोंकणी साहित्याच्या मळार हांव बरो फुडार आंवडेतां.

पुंडलीक ना. नायक
अध्यक्ष
गोवा कोंकणी अकादमी


मुखावेलें उतर

गोंयां भायर कोंकणी कविता शेतांत चडशा स्त्रीयांचें नांव आयकुंक मेळना. इंदू गेरसप्पे, अरुणा राव कुंदाजे, सुवर्ण गाड होन्नावर, नंदिनी (स्टेल्ला डिकोस्ता), ग्लॅडीस रेगो - हांणी तांचीं कवितेचीं पु्स्तकां पर्गट केल्यांत. युव पिळगे मधें बरयतल्यां पयकी कांय भर‍वसो फांकयिल्लीं विल्मा रेगो, अविना मियार, आस्मा मूडबिद्री, विल्मा कोरेया, डिंपल फेर्नांडीस आतां बरयनांत. शकुंतळा किणी चडीत करून कविता अनुवाद कर‍च्यांत ध्यान दिता.

ह्या मधें फाटल्या सात वर‍सां थावन कोंकणी कवितेंत विशेस आसक्त दवरून, कवितेचे चळुवळिंत सक्रीय रितीन वांटो घेवन, आपल्यो स्वताच्यो कविता पर्गट कर‍ताना, हेरांकय कविता बरोंवचे दिशीं हुमेदिचीं पाकां खोववन विशेस भर‍वसो फांकयिल्ली विल्मा बंटवाळ उटोन दिसता.

तिचें हें फुडलद पुस्तक 'मुखडीं' गोंयांत युव साहित्य सम्मेळना वेळार पर्गट जाता ती गोष्ठी संतोसाची. म्हाका दिसता कविता शेताक रिगताना विल्माक हो जोर‌दार येवकार फावो जाला.

आमी कोंकणी लोक वेवेगळ्या प्रदेशांनी शिंपडाल्ले मनीस. कोण म्हणुंक पुरो - कोंकणीक पांच लिपी आसचें आमचें व्हडपण. पूण ह्या लिपीं वर‍वीं आमी केन्नांय सांगाता आयल्यांवच ना. लिपिंनी आमचे वांटे केल्यात. एक्ये लिपिंत पर्गट जांवचें कोंकणी साहित्य चडतीक लिपी वाचुंक नेणा आसच्या कोंकणी लोका मेरेन आजून पावना. हें आमचें व्हडपण कशें जांवचें? आमी सर‍वांनी एक्ये लिपिच्या सुतांत एक जावंक शिकता पर‍यांत वेगळिंच उर‍तल्यांव.

देवनागरिंत हें पुस्तक छापचे खातीर आपली कबलात दीवन, विल्मान आपले वाचक वाडयल्यात. ही एक महत्वाची गजाल.

ह्या पुस्तकाक 'मुखडीं' म्हळ्ळें नांव दिलां. 'मुखडीं' नांवाची एक कविता ह्या पु्स्तकांत आटापिल्ली आसा. आधुनीक संसाराच्या तंत्रगिन्यानावर‍वीं सत्य कशें नांच जालां म्हणून सांगुंक 'मुखडीं' एक रूपक कशें ह्ये कवितेंत सादर जालां. मुखड्यांच्या दुखानाची प्रतिमा हांगासर समर्पक रितीन कवयित्रीन दोळ्यां मुखार चित्रण केल्या. आज मनीस मनशाक मेळना, उलोवणें बंध जालां. शेजारी शेजाऱ्याक वोळकना. वॉट्सप, चॅटिंग नांवांच्या शेंभरांनी मुखड्यां मुखार मनीस्पण मायाग जाल्लेविशीं ही कविता सुरस रितीन सांगता.

आपल्या भोंवारांतल्या घडितांक स्पंदन कर‍ची तांक विल्माक जबर‌दस्त आसा. धर्मस्थळांतल्या सौजन्य नांवाच्ये चलियेचें अत्त्याचार प्रकरण आनी त्या उपरांतल्या घडितांवर्वीं कवयित्री भितर‍ल्या भितर शिजल्या. हे शिजोवणेंत बोबाटच्या तिच्या ताळ्याकय आयकुंचो कोण ना म्हणून तिका कळीत आसा. अत्त्याचारी कसल्याच भिरांतेविणें आपल्या भोंवारांत भोंवून आसचें ती देखता. न्याय नीत वेवस्थेचेर बोट जोकची ही 'आंबो' कविता मात्र न्हय, 'पणटी', 'प्रतिभटन', 'मुन्नी भायर पडलां', 'बली कोण?' - ह्यो आनी हेर कविता स्त्रीयांचे कळवळे, तांचे भोगणार, तांच्यो समस्या भारिक्साणेन पिंत्रायतात. हे दिशेन 'केसोळी' कविता बोव सुंदर रितीन सादर जाल्या. लग्ना भायर गुर‍वार जाल्ले भयणिविशीं, घरांत जांवचें उलोवणें कितेंच समजनातल्ल्ये नेणटे धाकटुले भयणीन - आख्खो विशय समजून घेंवची रीत भोव मार्मीक थरान व्यक्त जाल्या.

स्त्रीयांच्यो गजाली मात्र न्हय आसतां आपल्या जिवितांतलीं ल्हान सान घडितां कशीं आपणाक वेडकोळ मारून बसल्यांत, तांचे मुखार व्हड साधनांक कसलो अर्थ म्हणून सवाल कर‍च्यो सुंदर कविता ह्या पुस्तकांत आसात.

सगळ्यो कविता वाचल्या मागीर कविता रचणेचें काम विल्मा संपूर्ण रितीन समजुंक पावुंक ना तें समजता तरी, ताणें समजून घेतल्ली वाट सार्की आसल्ल्याची जाणीव कोणाकूय जाल्या बगर रावना. सराग बरोवन गेली जाल्यार कोणेंय सांगुंक सकनासच्या गजालिंक उत्रांनी सलीसायेन धर‍न धर‍ची कला विल्माक लाभतली म्हणच्यांत म्हाका कसलोच दुभाव ना. हांव मात्र विल्मा थंय एक उत्तीम कवयित्री जांवचीं लक्षणां देखोन आसां. उंचायेर राज कर‍चे कवयित्रीक पळेवन आसां. हीं फकत स्वपणां जायनासतां निजायेंत बदलुंदीत म्हळ्ळीच म्हजी आशा.

-मेल्विन रोड्रिगस
दशेंबर ५, २०१४


म्हजीं भोगणां:

कविता भोगणांक उत्रांवचो सांकोव. म्हज्या कवितेचो पुंजो पु्स्तका रुपार पर्गट जांवच्या सुवाळ्यार विशेस तृप्ती.

कोंकणिच्या भोंवारांत वाडल्ल्यान, कोंकणी पुस्तकां ल्हानपणार वाचुंक लाभल्ल्यान कोंकणिचो मोग म्हजे थंय उबजालो. कोंकणी तशेंच कानडी साहित्याचो प्रभाव म्हजेर पडला. कानडिंत तेजस्वी, कुवेंपू, कोंकणिंत 'खडाप' म्हाका मोगाचे. चाफ्रा, विल्सन कटील, जो.सी. सिद्दकट्टे - हांच्यो कविता, हांवें कवितेच्या मोगार पडुंक कारण जाल्यात. कविता ट्रस्टाचे अध्यक्ष श्री मेल्विन रोड्रिगस आनी 'किटाळ' संपादक एच्चेम पेर्नाळ हांणी हे आंक्रेक बळ दिलां. म्हाका प्रेरण जाल्ल्या, पाटिंबो दिल्ल्या समेस्तांचो काळजा थावन उपकार भावुडतां.

गोंय आमचें कुळार. गोंयां संगीं म्हजें नातें सुर्वातल्लें सां. लुवीस कॉलेजिच्या कोंकणी संघांत आसताना. हर‍येका वर‍सा गोंय युव कोंकणी साहित्य सम्मेळनाक आमी वेतल्यांव. गोंयकारांचो येवकार, सत्कार, मयपास आमी विसरूंक सकनांव. गोंय कोंकणी साहित्य अकाडेमीन म्हजें पुस्तक पर्गटचें म्हजें भाग्य म्हण लेखतां. ह्या खातीर गोंय कोंकणी अकाडेमिचो आभार मांदतां. हें पुस्तक उगताडाक येवंक कारण जाल्ले, तशेंच हाचे खातीर विशेस वांवट काडल्ले आसात, श्री मेल्विन रोड्रिगस. कविता शेतांत पावलां काडुंक शिकयिल्ल्या तांचो ह्या संदर्भीं विशेस उपकार भावुडतां.

मतीक झळकल्ले विचार, कविता रुपीं बरोवन दवर‍ची संवय ह्या पांवड्याक पावतली म्हण हांवें चिंतल्लें ना. तशें म्हणून हें कांय व्हर‍तें साधन न्हय. मुखली वाट लांब आसा. ती यशस्वेन चमकतेलीं म्हळ्ळो भर‍वसो. म्हजें पुस्तक हातीं घेंवचें मन केल्ल्याक तुका देव बरें करूं.

-मोगासवें
विल्मा बंटवाळ


विल्मा लवीना डिसोजा

विल्मा बंटवाळ लिखणे नांवान कोंकणिंत बरोंवची ही कवयित्री १९८९ वर्साच्या ऑक्टोबर २३ वेर मंगळूर लागसार‍च्या बंटवाळांत जल्मली. वलेरियन आनी लिल्ली सोज तिच्या आवय बापायचीं नांवां.

मुळावें शिकप बंटवाळ संपोवन मंगळूर‍च्या सां. लुवीस कॉलेजिंत बी.एस्सी. आनी त्याच कॉलेजिंत गणीत शास्त्रांत पयल्या रेंकासवें एम.एस्सी. शिकप तिणें जोडलें. थोडीं वर्सां केनरा इंजिनियरिंग कॉलेज, बेंजनपदवू हांगासर प्राध्यापकी जावन वावूर‍ताना आर्वाच्या विजय मोनीस हाचेलागीं तिचें लग्न जालें. त्या उपरांत थावन बेंगळुरांत सैंट जोसेफ्स कॉलेज हांगासर मॅथेमॅटिक्स विभागांत सहायक प्रोफेसर जावन ती वावूर‍ता. सांगाताच पी.एच.डी. शिकप ज्यारी दवर‍लां.

राज्य सर्काराची KSET परिक्षा तिणें उत्तीर्ण केल्या. चित्रकला आनी काऱ्यें निर्वहण तिच्ये आसक्तेचीं शेतां. ICYM-ची काऱ्याळ सांदो जावनासल्ल्या तिणें मोडंकाप फिर्गजेची ICYM अध्यक्षीण जावन वावर दिला.

ल्हान थावन साहित्याची वोड आसल्ल्या विल्मान आटवेंत आसताना बरोवंक सुरू केल्लें. फिर्गज पत्र 'बाळोक', 'राकणो', 'दिर्वें', 'आमचो युवक' पत्रांनी आनी 'कविता', 'किटाळ' जाळी जाग्यांनी तिच्यो कविता तशेंच लेखनां पर्गट जाल्यांत. 'किटाळ' जाळी जाग्यार 'आंक्री' नांवाचें अंकण तिचें पर्गट जालां. २०१० राकणो साहित्य सर्तेंत पयलें इनाम तिका फावो जालां. 'आमचो युवक' पत्राच्या संपादकीय मंडळेंत, सां. लुवीस कॉलेजिच्या कोंकणी संघाच्या वारषीक पत्राची संपादकी जावन तशेंच बंटवाळ फिर्गजेच्या 'बाळोक' पत्राची संपादकी जावन सेवा तिणें दिल्या.  लियो रोड्रिगस 'किटाळ युव पुरस्कार - २०१२' तिका लाभला.

विल्माक ह्या माय म्हयन्यांत दोडतो धमाका. ह्या म्हयन्याच्ये सुर‍वेर ताका चेर्को भुरगो जाला आनी आतां हो पुरस्कार लाभला.

विल्मा बरयता:

युव पुरस्काराक म्हज्या पुस्तकाची विंचवण जाल्या म्हण आयकोन संतोस भोगलो.

बदलाल्ले जिण्येरितीन तशें भोंवारान म्हजी लिखणी सभार तेंपा थावन थंड पडल्या म्हळ्ळी बेजाराय म्हाका आसा. ह्या पुरस्कारान परत म्हजी लिखणी जिवाळ कर‍ची जवाब्दारी जागयल्या.

म्हज्यो सर्व ल्हान व्हड कविता आरावन ’मुखडीं’ नांवाखाल गोंय साहित्य अकाडेमीन हें पुस्तक पर्गटल्लें. नागरी लिपिंतल्या ह्या पुस्तकान, गोंयच्या भांवडांक म्हज्यो कविता पावयिल्ल्यो. हाचे पाटल्यान विशेस वांवट काडल्ली कविता ट्रस्टाचो कवी श्री मेल्विन रोड्रिगस हाणें. कविता शेतांत दिमकुरें चल्तल्या म्हाका, नीट रावोंक शिकयिल्लेंय ताणेंच. कवितेच्या तिद्वणे थावन धरून लिप्यांतराचो वावर सयत केल्ल्या कवी मेल्विन रोड्रिगसाचो, पर्गटणार गोंय साहित्य अकाडेमिचो, पुरस्कार दिंवच्या केंद्र साहित्य अकाडेमिचो आभार मांदतां. सर्व प्रतिभेंक असलोच पाटिंबो मेळों म्हण आशेतां.


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.