Kavita Khobro

ಕಯ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್-ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಎಕ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕಯ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್. ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಎಕ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ ಪತ್ರ್ 'ಮಹಿಮಾ' ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ದಿವೊ ಜಳೊವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಸುರ್ವಾತ್ ದಿಲಿ. ಕ್ರೀಸ್ತ್ ರಾಯಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಕಯ್ಯಾರ್ ಹಾಚೊ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್ ಬಸ್ಕಾ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ನಿವೃತ್ತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಕಯ್ಯಾರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಶನ್ ಕಯ್ಯಾರ್, 'ಮಹಿಮಾ' ಪತ್ರ್ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ರಾಜು ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ವೆದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಆನಿ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಝಳಕ್ ದೀವ್ನ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ ಕೀ "ದುಬಾಯ್ ಶೆರಾಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಜ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಶೆತಾಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳೆಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಏಕ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ಬದಲ್ಲಾಂ. ಕವಿತೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾದ್ವಾರಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಕವಿಂವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಏಕ್ ಸುಯೋಗ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ, ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ, ಕೇರಳ ಮ್ಹಣೊನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂನಿ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಾಗ್ ಘೆತಾತ್. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮಿ ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತ್ ಕುಂಬ್ಳಾಂತ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಸ್ಪರ್ದಿಕಾನ್ ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. 

"ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾರ್ತಾ ಪತ್ರ್ 'ಮಹಿಮಾ' ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್ ಹೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾಕ್ ಮಜತ್ ದಿತೇ ಆಸಾ. ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟೊಂವ್ಚೆ ಸವೆಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಲಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾರಾಳ್ ಜಾಂವ್ದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಶೆತಾಂ."

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಬಸ್ಕೆಥಾವ್ನ್ ಫಾ. ವಿಕ್ಟರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕೀ "ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸ್ಪರ್ದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಹಂತಾಚೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರ್‍ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಕಯ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸುವಾತೆಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಮಹಿಮಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಅಭಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ. ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ, ವಾಚ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಏಕ್ ಅತ್ವೊಚ್ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆ ಬರಿ. ಎಕಾ ನಿರ್ಧಿಶ್ಟ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಎಕ್ಯೆ ಕವಿತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಚಿಂತಪ್, ತಾಳೊ, ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಕವಿತೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಪ್ರತಿಫಲಿತ್ ಕರ್‍ಯೆತ್. ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಕವಿತೆಚೆ ಪ್ರಕಾರ್, ಬೋಲಿ, ಶೈಲಿ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಘಡ್ಣಾರಾಂವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಪ್".

ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊಕೀ "ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕರ್‍ಚೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ಅತೀ ಗರ್ಜ್. ತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಪಾಠ್‌ಥಳಾರ್ ಲಿಖ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕವಿನ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾರ್ ತಿ ಸಾದರ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚಿ ರೀತ್ ಆನಿ ಹಾವ್-ಭಾವ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಆಯ್ಕತಲ್ಯಾಂಕ್ ತಿ  ಚಡಿತ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾತಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಅಸಲೆ ಸ್ಪರ್ದೆ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಅನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾದ್ ಪಾಚಾರ್‍ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾತಲೆ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ"

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಒಟ್ಟುಕ್ 39 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ 7 ಯುವಜಣಾಂ ಪಾತ್ರ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿಕುನ್ಹಾ, ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಣಿ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆಂ. ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಕವಿತಾ ವಾಚನಾಂತ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಹಾಡ್ಚೆದಿಶಿಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ಸಲ್ಹಾ ದಿಲಿ.
 
ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ರಿಶಲ್ ವಿನಲ್ ಮಾರ್ಟಿಸ್ ಬೆಳಾ, ರಿಟಾ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಪೆರ್ಮುದೆ, ಮೆಲಿಶಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಟಾ ಕ್ರಾಸ್ತ, ಬೆಳಾ, ಡ್ಯಾನಿಜಾ ಪಹಲ್, ಪೆರ್ಮುದೆ ಹಾಂಣಿ ದೇಶಿಯ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ಅರ್ಹತಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ರಿಶಾ ಡಿ ಸೋಜ, ಕಯ್ಯಾರ್ ಅನಿ ವಿಶಿತಾ ವಿ.ಕೆ ಉಕ್ಕಿನಡ್ಕ ಹಾಂಣಿ ಅಮಾನತ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಲೋಯ್ ಕಿರಣ್ ಡಿ ಸೋಜಾ, ಕಯ್ಯಾರ್ ಫೈನಲ್ಸಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ವಿತರಣ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಪತ್ರ್‌ಕಾರ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಯ್ಯಾರ್, ಚಿತ್ರ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಜೆ.ಪಿ ಕಯ್ಯಾರ್, ಬರೊವ್ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಲೋಬೊ, ಕೊಲ್ಲಂಗಾನಾ, ಅರುಣ್ ಕ್ರಾಸ್ತ ಬೆಳಾ, ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲೆ. 

ಖಬರ್: ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ
ತಸ್ವೀರ್ ಕುರ್ಪಾ: ಸ್ಟೀಫನ್ ಕಯ್ಯಾರ್


कय्यार थावन कविता वाचन सर्तेची सुर‍वात. चोवगां भुरगीं, एकलो युवक फैनलाक

कविता ट्रस्टान सादर कर‍च्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेच्या प्राथमीक हंताची सुर्वात जावन केरळ राज्य मट्टाचो स्पर्धो कासरगोड वाराडो पत्र महिमा हांच्या सांगातपणाखाल सप्तेंबर ३० तारकेर कय्यार डॉन बोस्को सालांत चल्लो.

कविता ट्रस्ट स्थापक आनी कवी मेल्विन रोड्रिगस हांणी दिवो जळोवन स्पर्ध्याक सुर्वात दिली. क्रीस्त रायाची फिर्गज, कय्यार हाचो विगार फा. विक्टर डीसोजान उगतावण काऱ्याची अध्यक्ष बस्का घेत‌ल्ली. निवृत्त शिक्षक आनी कय्यार फिर्गज उपाध्यक्ष जॉन डीसोजा, काऱ्यदर्शी रोशन कय्यार, महिमा पत्र सह संपादक राजू उक्किनडका वेदीर हाजर आसले.कविता ट्रस्टाची सुर्वात आनी वावराविशीं मटव्यान झळक दीवन कवी मेल्विन रोड्रिगस म्हणाले की "दुबाय शेरांत आरंभ जाल्लें कविता ट्रस्टाचें चिंतप आज बळिष्ट जालां मात्र न्हय आसतां कोंकणी कविता शेताच्ये समग्र वाडावळेंत वावर कर‍चें एक अध्ययन केंद्र जावन तशें बदल्लां. कवितेक लगती जायतीं काऱ्यीं कविता ट्रस्टा मारीफात जाल्यांत. कविता वाचन स्पर्ध्याद्वारीं कोंकणी कविता आनी कविंविशीं जाणां जांवच्याक आतांच्ये पिळगेक मेळचो एक सुयोग म्हण्येत. महाराश्ट्र, गोंय, कर्नाटक, केरळ म्हणोन जायतीं भुरगीं आनी युवजणां ह्या स्पर्द्यांनी हर‍येका वर्सा भाग घेतात. आदल्या वर्सा अमी केरळांत पयले पावटीं स्पर्द्याचो प्राथमीक हंत कुंबळांत आसा केल्लो आनी हांगाच्या एका स्पर्दिकान राश्ट्र मट्टार पयलें स्थान आपणायलें. 

"कासर‌गोडचें कोंकणी वार्ता पत्र 'महिमा' कविता ट्रस्टाक हो प्राथमीक हंत चलोवन वर‍च्याक मजत दिते आसा. पत्राच्या सांगोड्यांक शाभास्की पाटोंवचे सवें तांच्या सहकारा खातीर तांचो उपकार भावुडतां. फुडल्या दिसांनी कोंकणी भाशेक लगती जाल्लीं काऱ्यक्रमां हांगासर धाराळ जांवदीत म्हण अशेतां."

आपल्या अध्यक्षीय बस्केथावन फा. विक्टर म्हणालो की "अखिल भारत कविता वाचन स्पर्द्याच्या केरळ राज्य मट्टाच्या प्राथमीक हंताचो स्पर्धो आसा कर‍चे खातीर कय्यार म्हळ्ळे सुवातेक विंच‌ल्ल्याक हांव कविता ट्रस्ट आनी महिमा पत्राक अभारी जावनासां. कविता बरोवची, वाच्चें म्हळ्ळ्यार तो एक अत्वोच अनभोग जोड‌ल्ले बरी. एका निर्धिश्ट विशयाचेर जायत्यो गजाली एक्ये कविते मारीफात सादर कर‍येत. भोगणां, चिंतप, ताळो, हें सर्व कविते मारीफात प्रतिफलीत कर‍येत. असले स्पर्धे कवितेचे प्रकार, बोली, शैली आनी कविता घडणारां विशीं जाणां जावंक अवकास कर‍न दितीत म्हळ्ळें म्हजें चिंतप".

स्पर्धिकांक उल्लासून आपल्या उलोवपांत मानेस्त जॉन म्हणालोकी "कविता वाचन कर‍चे पयलें ती समजून घेंवची अती गर्ज. ती खंयच्या पाठ‌थळार लिखल्या आनी कवीन खंयच्या अर्थार ती सादर करुंक प्रेतन केलां म्हळ्ळें पारकील्यार ती उचारुंक सलीस जाता. सांगाता सादर कर‍ची रीत आनी हाव-भाव जायते पावटीं कविता आयकतल्यांक ती चडीत समजून घेवंक आधार जाता. कविता ट्रस्टाचे असले स्पर्दे खंडीत जावन भुरग्यांक अनी युवजणांक कवितेचो स्वाद पाचार‍च्यांत यशस्वी जातले म्हणच्याक दुबाव ना"

स्पर्ध्यांत ओट्टूक ३९ भुरग्यांनी आनी ७ युवजणांनी पात्र घेत‌ल्लो.

कविता ट्रस्टाचे ट्रस्टी एंडऱ्यू एल. डिकुन्हा, एवरेल रोड्रिगस आनी विलियम पायस हांणी वोरयणार जावन काम केलें. एंडऱ्यू डिकुन्हान कविता वाचनांत सुद्राप हाडचेदिशीं गर्जेची सल्हा दिली.
 
भुरग्यांच्या विभागांत रिशल विनल मार्टीस बेळा, रिटा डी सोजा, पेर्मुदे, मेलिशा प्रिन्सिटा क्रास्ता, बेळा, डॅनिका पहल, पेर्मुदे हांणी देशीय हंतार चलच्या फैनल्साक अऱ्हता जोडली. रिशा डी सोज, कय्यार अनी विशिता वी.के उक्किनडका हांणी अमानत विभागांत आपलें स्थान आपणायलें. युवजणांच्या विभागांत लॉय किरण डीसोजा, कय्यार फैनल्साक विंचून आयलो.

प्रमाण पत्र वितरण काऱ्याक पत्र‌कार स्टीफन कय्यार, चित्र‌कार विल्सन जे.पी कय्यार, बरोवपी स्टॅनी लोबो, कोल्लंगाना, अरूण क्रास्ता बेळा, स्टॅनी बेळा हाजर आसल्ले. 

खबर: स्टॅनी बेळा
तस्वीर कुर्पा: स्टीफन कय्यार


Title : ಕಯ್ಯಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್-ಚೊವ್ಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಎಕ್ಲೊ ಯುವಕ್ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.