Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್‍ವಾತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚಿ ಮುಂಬಯ್ಚಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ (ಜೆರಿಮೆರಿ) ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರಿ ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ ತಶೆಂಚ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೋನಿಕಾ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರಿಂ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲಿಂ.

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ರೆಗ್ರೆಂವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿವುನ್, ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತಿ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸಂಘಟನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಹರ್‍ಯೆಕೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ರಿತಿನ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಕ್ ಪರತ್ ರೆಕೋರ್ಡ್ ಕರುನ್ ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾಹೆತ್ ದಿಲಿ. ಫಾ. ಲಿಯೊನಾರ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ ಸಂಘಟನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಾಲ್ಟರ್ ಡಿ’ಸೋಜ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್, ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಕಮಾನಿ, ಸಯ್ರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣ್ ವೆರೊನಿಕಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ಹಾಂಕಾಂ ವೆದಿಕ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಪಾಟಯ್ತಚ್, ಫಾ. ಲಿಯೊನಾರ್ಡೊನ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್, ಸಮೇಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ; 'ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚಿ ಜವಾಭ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ದೆಕುನ್ ಸಮೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 
’ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ’ ಜೆರಿಮೆರಿ ಹಾಂಣಿ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಸಯ್ತ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆನಿಕ್‌ಯೀ ಬರೆ ರಿತಿನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಆಟ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ, ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್, ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲಿಂ: 

15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ (ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೋಯ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕವಿತಾ: ಸುಟ್ಕಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್ (ಕವಿತಾ: ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಮಿಶೇಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಮೋರ್‍ನ್ ಆನಿ ಕವಿ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

15 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲಿಂ (ಸೀನಿಯರ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಕವಿತಾ: ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಜೆನಿಶಾ ರಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ (ಕವಿತಾ: ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೊ ರಂಗ್ ಕಸ್ಲೊ?, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ರಾಯನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ (ಕವಿತಾ: ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ’ಕೊಂಕಣ್ ತಾರಾಂ’ ತರ್ಫೆನ್ ಇನಾಮಾಂ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಶಿಫಾರಸ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ತಚ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಬಾಬ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಕಮಾನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್, ’ಕವಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್‍ನಾಕ್ ಏಕ್ ಥೆಂಬೊ ದೂಕ್ ನಾ, ಕವಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಕ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಸುಖ್ ನಾ, ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮಿಂ ಆಯ್ಕಲಿಂ. ಪುಣ್ ಆಮಿ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಭಿರಾಂತ್ ಕರ್‍ಚಿ ನ್ಹಯ್, ಬಗರ್ ಆಮಿ ಕವಿ ಜಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಿನತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇತ್ಲೆ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ ತಶೆಂಚ್ ಫುಡೆಂ ತಾಂಚ್ಯೊಚ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆವಿಶಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಹೆಂ ಭೋವ್ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಭಯ್ಣ್ ವೆರೊನಿಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ’ಆಮ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವ್ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿಂ ದೆಕುನ್ ತಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ತಿತ್ಲಿ ಸುಡಾಳ್ ನಾ ತರ್‌ಯೀ, ತಾಂಚಿ ಮಿನತ್ ಆನಿ ಪ್ರೇತನಾಚೊ ಫಳ್ ಆಜ್ ದಿಸ್ಲೊ, ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ತಾಂಣಿ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೋನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ’ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್’ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಕೊ ಚಡೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಹರೇಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ದಾರೆನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಪಯ್ಕಿಂ ಪ್ರಾಯೆನ್ ಭೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ತರ್‌ಯೀ ಸರ್ವಾಂಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ’ಹನ್ನಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ’ಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಟ್ರೋಫಿ ಆನಿ ಶಿಪಾರಸ್ ಪತ್ರ್ ದಿಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವೊರಾಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿಂ; ಬಾಯ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ, ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್.

ಜೆರಿಮೆರಿ ಥಾವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ; ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್,  ಜೆನಿಶಾ ರಿಯಾ ಡಿ’ಸೋಜಾ, ಜೋಯ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ನಜರೆತ್. 

ಒಕ್ಟೋಬರ್ 14 ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ತಲಿ. ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ಆತ್ಮದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರ್ 13 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.


मुंबयांत कोंकणी कविता सादर सर्तेची सुर‍वात

कविता ट्रस्टान अखिल भारत मट्टाचेर चलोंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेची मुंबयची प्राथमीक सुर‍वात ऑक्टोबर १४ तारकेर, आयतारा सांजेर ३:३० थावन ५:३० पर‍यांत, आशावादी प्रकाशन आनी कोंकण तारां (जेरिमेरी) हाणीं मांडून हाडली. फिर्गज पाद्री लियोनार्डो नोरोन्हान ह्या काऱ्याचें उगतावण केलें. मानेस्त लॉरेन्स डी’सोज कमानी, तशेंच भयण वेरोनिका मुखेल सयरीं जावन हाजर आसलीं.

कविता सादर काऱ्याच्ये सुरवातेर आशावादी प्रकाशनाच्या वल्ली क्वाड्रसान मटव्यान रेग्रेंविशीं माहेत दिवून, मुंबयांत ही सर्त उत्तीम रितीन मांडून हाडच्या संघटनाक तशेंच हरेका फिर्गजेंत उत्तीम रितीन सादर केल्ल्या कवितेंक परत रेकोर्ड करून ’नमान बाळोक जेजू’ हाणीं मांडून हाडच्या स्पर्ध्याक धाडचेविशीं माहेत दिली. फा. लियोनार्ड नोरोन्हा, कोंकण तारां संघटनाचो अध्यक्ष मानेस्त वॉल्टर डी’सोज, काऱ्यदर्शी मानेस्त जॉन मस्करेन्हस, मुखेल सयरो मानेस्त लॉरेन्स डी’सोज कमानी, सयरी धार्मीक भयण वेरोनिका, मानेस्त हिलरी डी’सिल्वा, मानेस्तीण फिलोमेना सांफ्रान्सिस्को हांकां वेदीक आपवणें पाटयतच, फा. लियोनार्डोन मागण्यांत ह्या सर्तेची सुर्वात करून, समेस्त स्पर्धिकांक उल्लास पाटवन सांगलें; ’आमची भास राकोन वरची जवाबदारी आमची देकून समेस्त लोकांनी तांच्या भुरग्यांक मुकार हाडची गर्ज आसा’ म्हणालो. 

’कोंकण तारां’ जेरिमेरी हाणीं आदल्या वरसा सयत अपुरबायेन ही सर्त मांडून हाड‌ल्लेपरीं ह्या वर्सा अनीक‌यी बरे रितीन मांडून हाडली. मानेस्त जॉन मस्करेन्हसाच्या मुखेल‌पणाखाल चल‌ल्ल्या ह्या सर्तेंत लगबग अट्रा स्पर्धिकांनी भाग घेतलो, आनी ह्या स स्पर्धिकांक, नवेंबर २५ तारकेर ’आत्म दर्शन’ ंत चलुंक आसच्या फैनलांत वांटो घेवंक विंचलीं.

१५ वर्सां सकयलीं (ज्यूनियर्स)

पयलें स्थान: जोयवीन रोड्रीगस (कविता: सुटका, कवी: बाब जॉन सुंटिकोप्पा)
दुसरें स्थान: मॅग्नस नजरेत (कविता: देव कसो दिसता, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)
तिसरें स्थान: मिशेल डी’सोज (कविता: मोर‍न आनी कवी, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

१५ वर्सां वयलीं (सीनियर)

पयलें स्थान: रोयडन मिनेजस (कविता: म्हजी मांय, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें स्थान: जेनिशा रिया डी’सोजा (कविता: स्वातंत्राचो रंग कसलो?, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
तिसरें स्थान: रायन सिकवेरा (कविता: कसलोच संबंध ना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

पयलें तशेंच दुसरें स्थान फावो जाल्ल्यांक ’कोंकण तारां’ तर्फेन इनामां जावन ट्रोफी, आनी सर्व स्पर्धिकांक शिफारस पत्रां वांटतच मुखेल सयरो बाब लॉरेन्स कमानीन अपल्या उलवपांत, ’कविच्या मोर‍नाक एक थेंबो दूक ना, कवी जाल्ल्या कर्माक एक घडी सूख ना, म्हळ्ळीं उत्रां आमीं आयकलीं पूण आमी कवी जावंक कसलीच भिरांत करची न्हय, बगर आमी कवी जांवचेविशीं मिनत करची गर्ज आसा. आज भुरग्यांनी इतले अपुरबायेन हेरांच्यो कविता सादर केल्यो तशेंच फुडें तांच्योच कविता सादर करचेविशीं प्रेतन केलें तर कोंकणीक हें भोव दाधोस्कायेचें’ म्हणालो.

भयण वेरोनिकान अपल्या उलवपांत ’आमचीं भुरगीं मुंबयांत जल्मोन व्हाड‌ल्लीं देकून तांची कोंकणी भास तितली सुडाळ ना तर‌यी, तांची मिनत आनी प्रेतनाचो फळ आज दिसलो, इतल्या सुडाळ रितीन कोंकणी कविता ताणीं सादर केल्यात देकून तांकां उल्लास फावो’ म्हणाली. मानेस्त जॉन अपल्या उलवपांत ’कोंकणी भास’ उलयतेल्यांचो संको चडोन येवंक जाय आनी ह्या दिशेन हरेकल्यान जवाबदारेंत हें काम करिजाय म्हणून उलो दिलो.

स्पर्धिकां पयकीं प्रायेन भोव ल्हान तर‌यी सर्वांचीं काळजां जिक‌ल्ल्या ’हन्ना डी’सोजा’क विशेस इनाम जावन ट्रोफी आनी शिपारस पत्र दिलें.

ह्या स्पर्ध्याचे वोरायणार जावनासलीं; बाय फिलोमेना सांफ्रान्सिस्को, बाब हिलरी डी’सिल्वा आनी बाब वल्ली क्वाड्रस.

जेरिमेरी थावन च्यार उत्तीम कविता सादर केल्ल्या स्पर्धिकांक विंचलें; रोयडन मिनेजस, जेनिशा रिया डी’सोजा, जोयवीन रोड्रिगस आनी मॅग्नस नजरेत. 

ऑक्टोबर १४ जेरिमेरिंत सुर‍वात जाल्लेपरीं फुडल्या हरेका हफ्त्यांनी वेवेगळ्या जाग्यांनी ही सर्त चलतली. नोवेंबर २५ तारकेर सकाळीं १० वोरांचेर ’आत्मदर्शन’ ंत फैनल्स चलतलें. तांतूं जिकून आयिल्ल्यांक २०१९ जानेर १३ वेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या अखिल भारत मट्टार वांटो घेवंक आवकास लाभतलो.
Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಜೆರಿಮೆರಿಂತ್ ಸುರ್‍ವಾತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.