Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮರೋಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮರೋಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್ 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ 'ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆರ್’ ಚಲೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ 2018 ನವೆಂಬರ್ 4 ತಾರಿಕೆರ್, ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 11:00 ಥಾವ್ನ್ 12:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್, ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಆನಿ ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯ್ (ಮರೋಲ್) ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಡಾ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ.

ಸಾಂ ಜುವಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಆಗೊಸ್ತಿನ್ ಸುವಾರಿಸ್ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕಾರ್ಯಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲಿ. ಆಮಯ್ರಾ ಕಾರ್ಡೋಜಾ ಆನಿ ಆರನ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಹಾಂಣಿ ಸ್ವಾಗತ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಕವಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವಾ ಆನಿ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಸರ್ತೆಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ, ಸುನೇತ್ರಾ ಜೋಗ್, ಜೊ. ಸಿ. ಸಿದ್ದಕಟ್ಟೆ ಆನಿ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. 

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಸುನಿತಾ ಸುವಾರಿಸಾನ್ ಸಗ್ಳೆ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಇಕ್ರಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಚೊವ್ಗಾಂಕ್ ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ವಿಂಚ್ಲಿಂ. 

15 ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲಿಂ (ಜ್ಯೂನಿಯರ್ಸ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಪ್ರಿನ್ಸಿಯಾ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಕವಿತಾ: ಕಿತೆಂಚ್ ದಿಸ್ಲೆಂನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಸಿಯೋನಾ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ (ಕವಿತಾ: ಸುತ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಆರೊನ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ (ಕವಿತಾ: ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

15 ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲಿಂ (ಸೀನಿಯರ್)

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಇವಾನಿಕಾ ಪಿಂಟೊ (ಕವಿತಾ: ಕಸ್ಲೊಚ್ ಸಂಬಂಧ್ ನಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಡಾ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಪ್ರಭುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್, ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ನರ್ಗತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇತ್ಲೆಂ ಸುಡಾಳ್ ರಿತಿನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಲೊಕಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಫಾವೊ. ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚೆವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆರಾಂತ್ ಹಿ ಕೊಂಕಣಿ ವೋಡ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ತ್ರಾಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚೆತಸಲಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಂಣಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. 

ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 10 ವೊರಾಂಚೆರ್ ’ಆತ್ಮದರ್ಶನ’ ಂತ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಚಲ್ತಲೆಂ. ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 2019 ಜನೆರ್ 13 ವೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಲೊ.

ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿಂಟೊನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಆಟೊವ್ಣೆಂತ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ. ಏಕ್ ಆಂಗ್ಲೊ ಇಂಡಿಯನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಸಾರ್ಕಿ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಯೇನಾ ತರ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಚೆರ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೆನಿಸ್ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾನ್ ಸಂಗೀತ್ ವಾಜಂತ್ರ್ ವಾಜೊವ್ನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲೆಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಓಲಿಸ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ವಾಯ್ಲೆಟ್ ಲೋಬೊನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ. 

ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಗೀತಾಂತ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಆಖೇರ್ ಜಾಲಿ.

कविता ट्रस्टाची कविता सादर सर्त: मरोल थावन चोवगां मुंबय फैनलाक 

कविता ट्रस्टान 'अखिल भारतीय मट्टाचेर’ चलोंवच्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो प्राथमीक पांवडो २०१८ न्होवेंबर ४ तारकेर, आयतारा सकाळीं ११:०० थावन १२:३० पर‍यांत, आशावादी प्रकाशन आनी सां. जुवांव कोंकणी समुदाय (मरोल) हांणी मांडून हाडलो. वीज कोंकणी पत्राचो संपादक डॉ. ऑस्टीन डिसोजा प्रभू मुखेल सोयरो जावन हाजर आसलो.

सां. जुवांव कोंकणी समुदायाचो अध्यक्ष मानेस्त आगोस्तीन सुवारीस आनी मानेस्तीण सुनिता सुवारीस हांणी मागण्या द्वारीं काऱ्याची सुर्वात केली. आमयरा कार्डोजा आनी ऍरन डिसोज हांणी स्वागत गीत गायलें. कवी वल्ली क्वाड्रसान कविता सादर सर्तेच्यो रेग्रो सांगल्यो. हिलरी डिसिल्वा आनी वल्ली क्वाड्रस सर्तेचे वोरयणार जावनासल्ले. पंद्रा वर्सां सकयल्या तशें वयल्या स्पर्धिकांनी मेल्विन रोड्रीगस, उदय म्हांबरो, सुनेत्रा जोग, जो. सी. सिद्दकट्टे आनी हेर कविंच्यो कविता सादर केल्यो. 

मानेस्तीण सुनिता सुवारिसान सगळे सर्तेचें मुकेल्पण घेतल्लें. ह्ये सर्तेंत इक्रा स्पर्धिकांनी भाग घेतलो आनी चोवगांक न्होवेंबर २५ तारकेर ’आत्म दर्शन’ ंत चलुंक आसच्या फैनलांत वांटो घेवंक विंचलीं. 

१५ वर्सां सकयलीं (ज्यूनियर्स)

पयलें स्थान: प्रिन्सिया डिसिल्वा (कविता: कितेंच दिसलेंना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें स्थान: सियोना सारंगपाणी (कविता: सूत, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
तिसरें स्थान: ऍरोन डिसिल्वा (कविता: कसलोच संबंध ना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

१५ वर्सां वयलीं (सीनियर)

पयलें स्थान: इवानिका पिंटो (कविता: कसलोच संबंध ना, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

मुखेल सोयरो जावन हाजर आस‌ल्ल्या डॉ. ऑस्टीन डिसोजा प्रभून आपल्या उलोवपांत, आज‌काल मांय‌गांवांत सयत कोंकणी भास उलोंवक नर्गतेल्यांक मुंबय तसल्या शेरांत भुरगीं इतलें सुडाळ रितीन कोंकणी कविता सादर कर‍चें पळेवन विज्मीत जाता. त्या पासत वावर कर‍च्या समेस्त कोंकणी संघटनांक तशेंच लोकाक उल्लास फावो. आज‌काल कोंकणी भास आळवोन वेचेविशीं आयकोंक मेळताना मुंबय तसल्या शेरांत ही कोंकणी वोड कोंकणीक त्राण दीवंक सकचे तसली म्हणून तांणी सांगलें. 

न्होवेंबर २५ तारकेर सकाळीं १० वोरांचेर ’आत्मदर्शन’ ंत फैनल्स चलतलें. तांतूं जिकून आयल्ल्यांक २०१९ जानेर १३ वेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या अखिल भारत मट्टार वांटो घेवंक आवकास लाभतलो.

मानेस्तीण हिल्डा पिंटोन उपकार आटोवणेंत समेस्तांचो उपकार बावुडलो. एक आंगलो इंडियन जाल्ल्यान आपणाक कोंकणी भास सारकी उलोवंक येना तर‌यी आपणाक कोंकणी भाशेचेर अभिमान आसा म्हण सांगल्ल्या मानेस्त डेनीस डिसिल्वान संगीत वाजंत्र वाजोवन भुरग्यांक उत्तेजन दिलें. मानेस्त ओलीस लोबो आनी मानेस्तीण वायलेट लोबोन आपुरबायेन हें काऱ्यें सांबाळ्ळें. 

मागण्या गीतांत ही सर्त आखेर जाली.Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮರೋಲ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೊವ್ಗಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.