Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 4. 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಚಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಆನಿ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಐಸಿವೈಎಮ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಚೊವೀಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆತಲ್ಲೊ ತರ್ ವ್ಹಡಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಸ ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಗುರ್ಪುರ್, ಬಾಂಬಿಲ್, ಮಡಂತ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಪುತ್ತೂರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.


ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸುನೀಲ್ ಲುವಿಸಾನ್ ಸುರ್‍ವೆರ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಚ್, ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ನೆಮಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. "ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ತವಳ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ಚ್ಯಾ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಂಬ್ಳಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಂಬ್ಳಾ ಆಜ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಇಗರ್ಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್‍ತಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಯುವ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲಾ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂ ಮಾರಿಫಾತ್ ಕವಿತೆ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಹುಮೆದ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಕ್ ಆಜ್ ರಾಷ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಮಾನ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕವಿತೆಕ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರಾ, ತುಮ್ಚಿಚ್ ಕರಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಅನಿಶಾ ಪ್ರಿಯಾನ್ ಸರ್ತ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸ್ಟೇನಿ ಬೆಳಾ ಆನಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಸರ್ತೆಚೆ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆ. ಆನೆಟ್ ಆನಿ ಅವಿನಾಶಾನ್  ಸಹಕಾರ್ ದಿಲೊ. 

ಸರ್ತ್ ಸೊಂಪ್ತಚ್ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಫಾ. ಅಶ್ವಿನ್ ಕುಂಬ್ಳಾ ಉಲೊವ್ನ್ "ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಕವಿತೆವಿಶಿಂ ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೇಂಯ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಾತಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಸರ್ತೆಂನಿ ಹುಮೆದಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತಾಂಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್‍ನ್ ದಿಲೊ. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಥಂಯ್ ಆಮ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ ವಾಡ್ಲಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಚಡ್ಲಿ. ಹಿ ವಾಟ್ ಮೊಗಾಚಿ ಕರ್‍ನ್ ಘೆತ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಖಂಯ್ಸರ್ ಪಾವ್ಯೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕುನ್ ಆಸಲ್ಲಿ ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಸಾಕ್ಸ್" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ತಾಂಣಿ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ವೊರಯ್ಣಾರಾಂ ತರ್ಫೆನ್ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾ ಉಲೊವ್ನ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ವ್ಹಡಾ ಹುಮೆದಿನ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ತಾಂಚಿ ವಾಖಣ್ಣಿ ಕೆಲಿ. ಸರ್ವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾ ತರ್ಫೆನ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಆನಿ ವಾಲ್ಟರ್ ದಾಂತಿಸ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕವಿತಾಂಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ "ನಿದೊನ್ ಪಡಲ್ಲೊ ಗಾಂವ್" ವಾಂಟ್ಲೆಂ.

ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ನಾಂವಾಂ ಹ್ಯೆಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಆಲ್ರೀಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಗುರ್ಪುರ್
ಅನೋರಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೊಡಂಕಾಪ್
ಜೆನಿಕಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಮೊಡಂಕಾಪ್
ಮೆಲಿಶಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಂಬಿಲ್
ವಿಯೊನ್ ಪ್ರೆಸ್ಟನ್ ರೇಗೊ, ಮೊಡಂಕಾಪ್

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್

ಸುಶ್ಮಿತಾ ಜೇನ್ ತಾವ್ರೊ, ಮೊಡಂಕಾಪ್

कविता ट्रस्टाची कविता सादर सर्त: बंटवाळ थावन स जाणां फैनलाक

ह्याच न्होवेंबर ४. २०१८ तारकेर आयतारा बंटवाळ मोडंकाप इगर्जे इस्कोलाच्या सभासालांत कविता ट्रस्टान चलोंवची कोंकणी कविता सादर सर्त चल्ली. भुरग्यांच्या विभागांत पांच जाणां आनी व्हडांच्या विभागांत एकल्याक फैनला खातीर ह्या संदर्भार विंचून काडलें.

ऐसिवैएम मोडंकाप घटकाच्या सहकारान चलल्ल्या ह्या कविता सादर सर्तेंत भुरग्यांच्या विभागांत चोवीस भुरग्यांनी वांटो घेतल्लो तर व्हडांच्या विभागांत स जाणांनी भाग घेतल्लो. बंटवाळ मात्र न्हय गुर्पूर, बांबील, मडंत्यार आनी पुत्तूर थावन स्पर्धिकां आयल्लीं.

शिक्षक सुनील लुविसान सुर‍वेर येवकार मागतच, कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रीगसान सर्तेचीं नेमां सांगलीं. "कविता ट्रस्टान कांय इक्रा वर्सां आदीं सां. लुवीस कॉलेजींत पयले पावटीं कविता सादर सर्त मांडून हाडल्ली. तवळ मोडंकापच्या विल्मा बंटवाळाक पयले स्थान फावो जाल्लें. दुसरें स्थान अश्वीन कुंबळाक फावो जाल्लें. अश्वीन कुंबळा आज मोडंकाप इगर्जेचो सहायक विगार जावन वावूर‍ता आनी विल्मा बंटवाळान थोड्या दिसां आदीं साहित्य अकाडेमिचो युव पुरस्कार स्वीकार केला. कविता ट्रस्टाच्या सर्तें मारीफात कविते थंय विशेस हुमेद आपणायिल्ल्या विल्मा बंटवाळाक आज राष्ट्र मट्टाचो मान लाभला. तसल्या एक्ये उंचायेक पावोंक हांगासर हाजर आसच्या तुमकां भुरग्यांक आनी युवजणांक सर्वांक साध्य आसा. कवितेक पोटलून धरा, तुमचीच करा" म्हणून ताणे ह्या संदर्भार सांगलें.

अनिशा प्रियान सर्त चलोवन वेली. एवरेल रोड्रीगस, स्टेनी बेळा आनी आंडऱ्यू डिकुन्हा सर्तेचे वोरयणार जावनासल्ले. आनेट आनी अविनाशान सहकार दिलो. 

सर्त सोंपतच सहायक विगार फा. अश्वीन कुंबळा उलोवन "विद्यार्थी जावनासताना कवितेविशीं विशेस कितेंय जाणवाय आपणाक नातल्ली. पूण कविता ट्रस्टाच्या सर्तेंनी हुमेदीन भाग घेतलो. तांणी आमकां गोंयच्या सम्मेळनांनी भाग घेवंक आवकास कर‍न दिलो. त्यावर्वीं कोंकणी थंय आमची उरबा वाडली, जाणवाय चडली. ही वाट मोगाची कर‍न घेतली जाल्यार आमी खंयसर पाव्येता म्हळ्ळ्याक म्हजे सांगाता कॉलेजींत शिकून आसल्ली विल्मा बंटवाळ साक्स" म्हण सांगून सर्वय भुरग्यांक आनी तांच्या व्हडिलांक तांणी बरें मागलें.

वोरयणारां तर्फेन आंडऱ्यू डिकुन्हा उलोवन बोव ल्हान भुरग्यांनी सयत व्हडा हुमेदीन भाग घेतल्ल्या खातीर तांची वाखण्णी केली. सर्वय भुरग्यांक कविता ट्रस्टा तर्फेन प्रमाण पत्रां आनी वॉल्टर दांतीस हांचें कवितांचें पुस्तक "निदोन पडल्लो गांव" वांटलें.

फैनला खातीर विंचून आयिल्ल्ल्यांची नांवां ह्येपरीं आसात:

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता सादर सर्त

आलरीशा रोड्रीगस, गुर्पूर
अनोरा डिसोजा, मोडंकाप
जेनिका डिसोजा, मोडंकाप
मेलिशा रोड्रिगस, बांबील
वियोन प्रेस्टन रेगो, मोडंकाप

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांची कविता सादर सर्त

सुश्मिता जेन तावरो, मोडंकाप


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಬಂಟ್ವಾಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.