Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್ 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಹಂತಾರ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವರ್‍ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೊ ಕಾಂದಿವಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡೊ ಹ್ಯಾಚ್ 2018, ನವೆಂಬರ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆಸುಪ್ಸಾಂವ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್‌ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಾಂಜೆರ್ 3:30 ಥಾವ್ನ್ 5:30 ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕಾಂದಿವಲಿ ಇಗರ್‍ಜೆಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೊ. 

ಸಂಘಟನಾಚೊ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಹಾಣೆಂ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುನ್ ತಾಂಚಿ ಮಟ್ವಿ ವೊಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ಡೊ. ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ, ತಶೆಂಚ್ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕಾರ್‍ಯೆಂ ನಿರ್‍ವಾಹಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಬಾಯ್ ಲಿನೆಟ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ ಮಿಯಾರ್ ಹಿಣೆಂ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೊ. 


ನವೆಂಬರ್ 25 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮದರ್ಶನಾಂತ್' ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್ ಹಿಂ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ: 

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ವಿಲೋನಿಯಾ ಪಾಯ್ಸ್ (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ವನಿಶಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ವೇಳ್ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಕ್ರಿಸ್ಟಿನ್ ನೈಲ್ (ಕವಿತಾ: ಕೊಂಕಣಿ ಮ್ಹಜಿ ಭಾಸ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಸೋನಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಚೊ ರಂಗ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)
ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಕ್ಯಾರಲ್ ಡಿ’ಸೋಜ್ (ಕವಿತಾ: ದೇವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಪ್ರಸನ್ನ್ ನಿಡ್ಡೋಡಿ)
ನೊವೆಲ್ ಬಿ. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ (ಕವಿತಾ: ಸುಟ್ಕಾ, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ಜೋನ್ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ
ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್: ಫಿಯೋನಾ ಫೆರ್‍ನಾಂಡಿಸ್ (ಕವಿತಾ: ಕ್ರಾಫರ್‍ಡ್ ಮಾರ್‍ಕೆಟ್, ಕವಿ: ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್)

ಕವಿ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಬಾಬ್ ಉದಯ್ ಮ್ಹಾಂಬ್ರೊ, ಬಾಬ್ ನೆರಿ ನಜ್ರೆತ್ ತಾಕೊಡೆ, ಬಾಬ್ ಜೈಸನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸರ್‍ತೆಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಡೊ. |ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಪ್ರಭು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ ಜಶೆಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂಯ್‌ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ವೆತಾಂವ್ ತೆದ್ನಾಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಯ್‌ಭಾಶೆಚೊ ಮೋಗ್. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪರ್‍ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್, ತಶೆಂ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲುನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕಾರ್‍ಭಾರ್‍ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕಣಿ ವಾವ್ರ್ ಕರ್‍ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಕಾಯ್ದೊ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಬರೆಂ ಮನ್ ದಾಕೊವ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಸಯ್ರೊ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ಲೋಬೊನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್, ತಾಂಕಾಂ ತಿ ತರ್‍ಭೆತಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಂಘಟನಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಹಿಲ್ಡಾ ಪಿರೇರಾನ್ ಕಾಂದಿವಲಿಂತ್ ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್‍ತಿ ಹಿ ದುಸ್ರೆ ವರ್‍ಸಾ ಚಲೊಂವ್ಚಿ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾಕೀ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾ ಹೊ ಸ್ಪರ್‍ದೊ ಚಲಯ್ಲಾ ತರ್ ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್‍ಯದರ್‍ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಪಾಯ್ಸ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೆಸವೆಂ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಬಾಬ್ ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಾಬ್ ಹಿಲರಿ ಡಿ’ಸಿಲ್ವಾ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

कविता ट्रस्टाची कविता सादर सर्त: कांदिवली थावन सात जाणां मुंबय फैनलाक 

कविता ट्रस्टान आशावादी प्रकाशनाच्या सहयोगान अखिल भारत हंतार चलोवन वर‍च्या कोंकणी कविता सादर सर्तेचो कांदिवली प्राथमीक पांवडो ह्याच २०१८, न्होवेंबर ११ तारकेर आयतारा आसुप्सांव कोंकणी संघटन कांदिवली हांच्या मुखेल‌पणाखाल सांजेर ३:३० थावन ५:३० पर‍यांत कांदिवली इगर्जेच्या सभासालांत चल्लो. 

संघटनाचो कार‍यदर‍शी मानेसत वलेरियन पायस हाणें सयऱ्यांचो स्वागत करून तांची मटवी वोळक करून दिली. डो. आसटीन डिसोजा प्रभू मुखेल सयरो जावन हाजर आसलो, तशेंच मुंबयचो नामणेचो कार‍यें नीर‍वाहक मानेसत क्लेमेंट लोबो सयरो जावन हाजर आसलो. बाय लिनेट डी’सोज मियार हिणें कविता सादर स्पर‍दो चलोवन वेलो. 

न्होवेंबर २५ तारकेर अंधेरीच्या 'आत्मदर्शनांत' चलुंक आसच्या मुंबय फैनलाक हीं विंचून आयलीं: 

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता सादर सर्त:

पयलें स्थान: विलोनिया पायस (कविता: कोंकणी म्हजी भास, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें स्थान: वनिशा फेर्नांडीस (कविता: वेळ ना म्हाका, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)
तिसरें स्थान: क्रिस्टीन नैल (कविता: कोंकणी म्हजी भास, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजाणांची कोंकणी कविता सादर सर्त:

पयलें स्थान: सोनल डीसोज (कविता: स्वातंत्राचो रंग, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)
दुसरें स्थान: कॅरल डीसोज (कविता: देव कसो दिसता, कवी: बाब प्रसन्न निड्डोडी)
नोवेल बी. डीकुन्हा (कविता: सुटका, कवी: बाब जॉन सुंटिकोप्पा
तिसरें स्थान: फियोना फेर्नांडीस (कविता: क्रॉफर्ड मार्केट, कवी: बाब वल्ली क्वाड्रस)

कवी बाब मेल्विन रोड्रीगस, बाब उदय म्हांबरो, बाब नेरी नज्रेत ताकोडे, बाब जैसन सिकवेरा हांच्यो कविता ह्ये सर्तेंत सादर जाल्यो.

मुखेल सयरो डॉ ऑस्टीन डिसोजा प्रभू आपल्या उलोवपांत "जशें आमी आमच्या मांय‌गांवा थावन पयस वेतांव तेदनांच आमकां कळता आमच्या माय‌भाशेचो मोग. देकून आज पर‍गांवांत तशेंच गल्फांत, तशें मुंबयांत सयत कोंकणी भूरग्यांक मुकार हाडचें काम चलून आसा आनी हो वावर कर‍च्या समेस्त कार‍भाऱ्यांक उल्लास पाटयताना, कोंकणी वावर कर‍तेल्यांक पाटिंबो दिंवचो आमचो कायदो देकून आमी बरें मन दाकोव्यां म्हणालो.

सयरो मानेस्त क्लेमेंट लोबोन कविता सादर केल्ल्या समेस्त भूर‍ग्यांक तशेंच, तांकां ती तर्बेती दिल्ल्यांक उल्लास पाटयले. संघटनाची अध्यक्षीण मानेस्तीण हिल्डा पिरेरान कांदिवलींत भूरग्यांक मुकार हाडुंक कोंकणी कविता सादर सर‍ती ही दुसरे वर‍सा चलोंवची. आदल्या वर‍साच्याकी बोव आपुरबायेन ह्या वर‍सा हो स्पर‍दो चलयला तर त्या पासत म्हिनत केल्ल्या कार्यदर्शी मानेस्त वलेरियन पायस तशेंच ताचे सवें वावर केल्ल्या समेस्त हेरांचो उपकार बावुडलो.

आशावादी प्रकाशनाचो बाब वल्ली क्वाड्रस तशेंच बाब हिलरी डीसिलवा वोरयणार जावन हाजर आसले.


Title : ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಕಾಂದಿವಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾತ್ ಜಣಾಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.