Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ಸಹಯೋಗಾನ್ ಮುಂಬಯಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಚೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನವೆಂಬರ್ 25, 2018 ತಾರಿಕೆರ್ ಅಂಧೇರಿಚ್ಯಾ ’ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ್’ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಂಘಟನಾಂಚ್ಯೆ ಮಜತೆನ್ ಒಕ್ಟೋಬರ್ 11 ಥಾವ್ನ್ ನವೆಂಬರ್ 18 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಸರ್ತಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಂತುಂ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಹೊ ಮುಂಬಯ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಚಲುನ್ ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ತೆಗಾಂ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಚಲುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೈನಲಾಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂಚೆರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕರುನ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಂಗಳೂರ್ ವಿಶ್ವ್‌ವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠಾಚೊ ಸಂಯೋಜಕ್ ಡೊ. ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಪಾಂತ್ "ಆಮಿ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಚಡಿತ್ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತಾ ದಿಲಿ ತರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಆಳ್ವೊನ್ ವೆಚಿನಾ" ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂ ಮಧೆಂ ಹುಮೆದ್ ಭರ್‍ಲಿ. 

ಗೊಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಯತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಂಕ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಆರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ. ಕೊಚ್ಚಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಕವಿ ಬಾಬ್ ಆರ್. ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ್ ಹಾಣೆಂ ಕವಿತಾ ಜರ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜುಯೆತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. 

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಬಾಬ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜೆರಾಲ್ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ನೆಮಾಂವಿಶಿಂ ವಿವರ್ ದಿತಚ್ ಸೊಳಾ ಭುರ್ಗಿಂ ತಶೆಂಚ್ ಇಕ್ರಾ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಕವಿತಾಸಾದರ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಫಿಲೊಮಿನಾ ಸಾಂಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊ ತಶೆಂ ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ ವೊರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಲ್ಲೆ. 

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್, ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:

ಸಿಯೋನಾ ಸಾರಂಗ್‌ಪಾಣಿ (ಥಾಣೆ)
ನಿಯೋಮಿ ಮಾರ್ಟಿಸ್ (ಓರ್ಲೆಮ್, ಮಲಾಡ್)
ರಿಯೋನಾ ಒಲಿವೆರಾ (ಓರ್ಲೆಮ್, ಮಲಾಡ್)
ಲೀನಲ್ ಸೆರಾವೊ (ರಿಸರ್ವ್)

ರೋಹನ್ ಆನಿ ಲವೀಟಾ ಮೊಂತೇರೊ ಯುವಜಣಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್:

ಸೋನಲ್ ಡಿಸೋಜಾ (ಕಾಂದಿವಲಿ)
ರೋಯ್ಡನ್ ಮಿನೇಜಸ್ (ಜೆರಿಮೆರಿ)
ರೇಚಲ್ ಡಿಸೋಜಾ (ವಸಯ್)

ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜೋನ್ ಡಿಸಿಲ್ವ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಕಮಾನಿ ಹಾಂಣಿ ಇನಾಮಾಂ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೆನ್ರಿ ಪಾಂಗ್ಳಾ ಹಾಣೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪದಾಂ ಗಾಯ್ಲಿಂ. 

ಶಾರಲ್ ಡಿಸೋಜಾ ಕಾಂದಿವಲಿ ಹಿಣೆಂ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. 


कोंकणी कविता सादर सर्त: मुंबय थावन स जाणां फैनलाक

कविता ट्रस्टान आशावादी प्रकाशनाच्या सहयोगान मुंबयांत मांडून हाडल्ल्या अखिल भारत कोंकणी कविता सादर सर्तेचें मुंबय फैनल ह्याच न्होवेंबर २५, २०१८ तारकेर अंधेरीच्या ’आत्म दर्शन’ सभासालांत चल्लें. आशावादी प्रकाशनान मुंबयच्या फिर्गज संघटनांच्ये मजतेन ऑक्टोबर ११ थावन न्होवेंबर १८ पऱ्यांत प्राथमीक सर्ती चलोवन वेल्ल्यो. तांतूं जिकोन आयल्ल्यां मधें हो मुंबय फैनल स्पर्धो चलून तेगां भुरग्यांक तशें तेगां युवजाणांक जानेर १३, २०१९ तारकेर मंगळुरांत चलुंक आसच्या फैनलाक विंचून काडलें.

सकाळीं धा वोरांचेर सुरू जाल्ल्या ह्या स्पर्ध्याचें उगतावण करून मुखेल सोयरो जावन आयल्लो मंगळूर विश्व‌विद्यालयाच्या कोंकणी अध्ययन पीठाचो संयोजक डॉ. जयवंत नायक आपल्या उलोवपांत "आमी कोंकणी भाशेक आमच्या जिवितांत चडीत प्रामुख्यता दिली तर कोंकणी भास केदींच आळवोन वेचीना" म्हण सांगून स्पर्धिकां मधें हुमेद भर‍ली. 

गोयां थावन आयल्ली कोंकणी कवयत्री उर्जिता भोबेन आपल्या उतरांनी कोंकणी कवितेंक इतल्या मोगान आरायल्ल्या समेस्त कोंकणी भुरग्यांक उल्लास पाटयलो. कोच्ची थावन आयल्लो नामणेचो कवी आर. एस. भास्कर हाणें कविता जर संसाराच्या वेवेगळ्या प्रांत्याच्या लोकाक लागीं हाडुंक सक्ता तर कवितेची तांक म्हळ्यार कितें म्हणून समजुयेता म्हणालो. 

कविता ट्रस्टाचो स्थापक मेल्विन रोड्रिगसान कविता सादर स्पर्ध्याच्यो जेराल रेग्रो आनी नेमांविशीं विवर दितच सोळा भुरगीं तशेंच इकरा युवजणांनी ह्या कविता सादर सर्तेंत वांटो घेतलो.

वल्ली क्वाड्रस, फिलोमिना सांफ्रान्सिस्को तशें हिलरी डिसिलवा वोरयणार जावन आसल्ले. 

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स, चाफ्रा देकोस्ता स्मारक भुरग्यांची कविता सादर सर्त:

सियोना सारंग‌पाणी (थाणे)
नियोमी मार्टीस (ऑरलेम, मलाड)
रियोना ओलिवेरा (ऑरलेम, मलाड)
लीनल सेरावो (रिसर्व)

रोहन आनी लवीटा मोंतेरो युवजणांची कविता सादर सर्त:

सोनल डिसोजा (कांदिवली)
रोयडन मिनेजस (जेरिमेरी)
रेचल डिसोजा (वसय)

वांटो घेतलेल्या समेस्त स्पर्धिकांक तशेंच इनामां जोडलेल्यांक कोंकणी भाशा मंडळ महाराष्ट्राचो अध्यक्ष जॉन डिसिल्व आनी काऱ्यदर्शी लॉरेन्स डिसोजा, कमानी हांणी इनामां आनी प्रमाण पत्रां वांटलीं. मानेस्त हेनरी पांगळा हाणें कोंकणी पदां गायलीं. 

शारल डिसोजा कांदिवली हिणें हें काऱ्यें चलोवन वेलें. 


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಸರ್ತ್: ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಸ ಜಣಾಂ ಫೈನಲಾಕ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.