Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾವ್ಯಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಜ್ಞಾನ್‍ಮಂದಿರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಹೈಯರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಶಾಳೆಂತ್ ಸಾತ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶೈನಲ್ ಜೆ. ಪಿಂಟೊಕ್ ಲಾಭ್ಲಾಂ ತರ್ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಮಡ್ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಕೆಳೆಕಾರ್ ಶಾಳೆಂತ್ ಆಟ್ವೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್  ಹಿಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

Palia Agni, Goa; Shynel J. Pinto, Mangalore; Sharvani Naik, Goa

ಗೊಂಯ್, ಕರ್ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸವೆ ಥಾವ್ನ್ ಧಾವೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ 209 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್‍ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ಲ್ಹಾನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ತ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆ ತೆಕಿದ್ ತಾಂಚ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಶೀಳತೆಚಿ ಆನಿ ಭಾಶೆಚಿ ಪಾರ್ಕಣಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಣಿ ಪಲಿಯಾಚಿ "ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್" ಕವಿತಾ, ಶೈನಲಾಚಿ "ನಾಕಾ, ತಾಂಚೆಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ" ಆನಿ ಶರ್ವಾನಿಚಿ "ನಖೆತ್ರಾಂ' ಕವಿತಾ ಇನಾಮಾಂ ಖಾತೀರ್ ಯೋಗ್ಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಾಂ.

ಪಲಿಯಾಚ್ಯಾ "ಮ್ಹಜೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್" ಕವಿತೆಂತ್ ರೂಕ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಮನ್ಶಾನ್ ರುಕಾಂಕ್ ಕಾತರ್‍ನ್ ಸೈಮ್ ಸಗ್ಳೊ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೆ ಕಳ್ವಳೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್. ಶೈನಲ್ ಪಿಂಟೊಚ್ಯೆ "ನಾಕಾ, ತಾಂಚೆಬರಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ" ಕವಿತೆಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆರಾಂಲಾಗಿಂ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ವಚುನ್ ಫಟ್ವೊನ್ ಪಡ್ಚೆವಿಶಿಂ ಜಾಗ್ವಣಿ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹರ್‍ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದೆಣೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಪಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಶರ್ವಾನಿಚ್ಯೆ "ನಖೆತ್ರಾಂ" ಕವಿತೆಂತ್ ಎಕಾ ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳಾನ್ ನೆಕೆತ್ರಾಲಾಗಿಂ ಚಲೊಂವ್ಚೆಂ ಸುಂದರ್ ಸಂಭಾಷಣ್ ಆಸಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 2289 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಾ.

ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನಗ್ದೆಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ತಶೆಂ ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಜನೆರ್ 13, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ತೆರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೋಷಕಾ ಸವೆಂ ಪಯ್ಣಾಚಿ, ರಾವ್ಪಾಚಿ, ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕರ್‍ತಾ.

कविता ट्रस्टाची अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवची सर्त : पलिया अग्नी पयलें

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्ट हांणी चलयल्ल्या बाराव्या चारल्स आनी तेरेजा रोड्रिगस स्मारक भुरग्यांच्या अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवच्ये सर्तेंत मडगांवच्या रवींद्र केळेकार ज्ञान‍मंदीर हांगासर सात्वे क्लाशींत शिकच्या पलिया अग्नीक पयलें इनाम मेळ्ळां. दुसरें इनाम मंगळूर‍च्या लेडीहिल इंगलीष हैयर प्रैमरी शाळेंत सात्वे क्लाशींत शिकच्या शैनल जे. पिंटोक लाभलां तर तिसरें इनाम मडगांवच्या रवींद्र केळेकार शाळेंत आटवे क्लाशींत शिकच्या शर्वानी नायक हिका फावो जालां.

गोंय, कर्नाटक आनी केरळ राज्यांच्या सवे थावन धावे पर‍यांत शिकच्या २०९ विद्यार्थिंनी ह्या वर‍साच्या ह्ये सर्तेंत भाग घेतल्लो. ल्हान भुरग्यांची प्राय मतींत घेवन, त्ये प्राये तेकीद तांच्ये सृष्टिशीळतेची आनी भाशेची पार्कणी केल्ल्या साहित्य अकाडेमी प्रशस्ती विजेत कवी मेल्विन रोड्रीगस हांणी पलियाची "म्हजें अस्तित्व" कविता, शैनलाची "नाका, तांचेबरी जांवचें" आनी शर्वानिची "नखेत्रां' कविता इनामां खातीर योग्य म्हणून जाहीर केलां.

पलियाच्या "म्हजें अस्तित्व" कवितेंत रूक उलयता. मनशान रुकांक कातर‍न सैम सगळो पिड्ड्यार केल्ल्याचे कळवळे हांगासर आसात. शैनल पिंटोच्ये "नाका, तांचेबरी जांवचें" कवितेंत मनशान आपणाक हेरांलागीं सर करुंक वचून फटवोन पडचेविशीं जागवणी आसा मात्र न्हय, हर‍येकल्याक ताचेंच म्हळ्ळें देणें आसा, तांतुंच समाधान पांवचेविशीं सांगता. शर्वानिच्ये "नखेत्रां" कवितेंत एका नेणत्या बाळान नेकेत्रालागीं चलोंवचें सुंदर संभाषण आसा.

कविता ट्रस्टाच्ये ह्ये सर्तेंत फाटल्या बारा वर्सांनी २२८९ विद्यार्थिंनी भाग घेतला. भाग घेतल्ल्या सर्वांक कविता ट्रस्ट प्रमाण पत्रां धाडून दिता.

जिकलल्या भुरगयंक नगदेचीं इनामां, प्रमाण पत्रां तशें यादस्तिका मात्र न्हय जानेर १३, २०१९ तारकेर मंगळूर‍च्या विश्व कोंकणी केंद्रांत चलच्या तेराव्या कविता फेस्ताक तांच्या पोषका सवें पयणाची, रावपाची, जेवणाची वेवस्था कविता ट्रस्ट कर‍ता.

Comment on this article

 • Pranita Raikar, Goa

  Thu, Dec 13 2018

  congratulations to d young poet and all d best... Proud of u all...

  DisAgree Agree Reply

 • Anant Agni, Margao, Goa

  Thu, Dec 13 2018

  Proud of you all budding writers. Thank you Kavita Trust for the opportunity

  DisAgree Agree Reply


Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಸರ್ತ್: ಪಲಿಯಾ ಅಗ್ನಿ ಪಯ್ಲೆಂ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.