Kavita Khobro

ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ 46ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ 46ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ
 
ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 5, 2019 ತಾರಿಕೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯೆ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆಚೊ ಕವಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ.
 
 
 
 
 
 
 
 
ಸುರ್‍ವೆರ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲೆ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಯೆ ಗೋಷ್ಟಿಖಾತೀರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಆನಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್‍ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸಂತೊಸ್ ಉಚಾರ್‍ಲೊ. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆನಿ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಕ್ಲೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆವೊಟಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಮೆಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರ್‍ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ. 
 
ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ತಚ್ ಪಿ.ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ, ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ವಿಲ್ಫಿ ಕಿನ್ನಿಗೋಳಿ, ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್, ರೂಪಾಲಿ ಮಾವ್ಜೊ ಕೀರ್ತನಿ ಆನಿ ಕಿರಣ್ ನಿರ್ಕಾಣ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೊ ಕೊಂಕಣಿ ತಶೆಂ ಕನ್ನಡ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. 
 
ಹ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ನಾನು ಮರೋಳಾನ್ ಕವಿಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ. ಹರ್‍ಯೆಕಾ ಕವಿಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ವಿಶಯಾಂಚೆರ್ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಸಂತೊಸ್ ತಾಣೆ ಉಚಾರ್‍ಲೊ.
 
ಸಂಯುಕ್ತ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೆತ್ ಊಂಚ್ ಬಾಂದ್ಪಾಂಕ್ ಫಾಮಾದ್. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂತುಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉಂಚಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ಲ್ಯಾ 46ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಚಲಲ್ಲಿ ಹಿ ಕವಿಗೋಶ್ಟಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚೆರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಖ್ಚ್ಯಾ ಖಾತೀರ್ ಸಂಧಿ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡಲ್ಲಿ. ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಸರ್‍ವಾಂಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾನಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರುನ್ ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ ಹಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ಘಡೊವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರಾಚಿ ತೋಖ್ಣಾಯ್ ಕೆಲಿ.
 
 
आबुधाबींत ४६व्ये माळयेवयली कविता ट्रस्टाची अपरूपाची कविगोष्टी
 
कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावूर‍च्या कविता ट्रस्टान आंक्री जाळी जाग्याच्या सहकारान ह्याच एप्रील ५, २०१९ तारकेर सुक्रारा आबुधाबींत यशस्वी कविगोष्टी मांडून हाडली. कविता ट्रश्ट अध्यक्ष किशू बार्कूर हांच्या आबुधाबिंतल्या घरा चलल्ल्ये ह्ये कविगोष्टिचें अध्यक्षपण मूडुबेळ्ळेचो कवी सन्नू मोनिसान घेतल्लें.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
सुर‍वेर ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशू बार्कूरान एमिरेतांतले कोंकणी कवी असल्या एक्ये गोष्टिखातीर सांगाता मेळतात आनी आपापल्यो कविता सादर कर‍तात देकून संतोस उचार‍लो. कविता ट्रस्ट आनी आंक्री जाळिजाग्याच्या शेवोटां पयकी कोंकणी कविता लोकामोगाळ कर‍चें काम मुकले पंगतीर आसा म्हणून ताणे सांगलें. असल्या एका शेवोटाच्या वावरांत सांगाता हात मेळयल्ल्या सरवांचो उपकार भावुडताना आमच्या बरोवप्यांनी कोंकणी साहित्य गिरेस्त कर‍च्या कामांत चड मापान वावराक देंवुंक जाय म्हणून उलो दिलो. 
 
कविगोष्टिचो अध्यक्ष तशेंच आंक्री जाळिजाग्याचो मुकेली सन्नू मोनिसान आपली कविता वाचून सांगतच पी.जे. करुगळनडे, रोबीन नीरुडे, विल्फी किन्निगोळी, किशू बार्कूर, रूपाली मावजो कीर्तनी आनी किरण निर्काण हांणी आपापल्यो कोंकणी तशें कन्नड कविता सादर केल्यो. 
 
ह्याच संदर्भार लेखक तशें विमर्शक नानू मरोळान कविंच्या कवितेंचेर आपले विचार मांडले. हर‍येका कविंनी वेवेगळ्या तशेंच अपरूप विशयांचेर तांच्यो कविता सादर केल्ल्या खातीर संतोस ताणे उचार‍लो.
 
संयुक्त अरब एमिरेत ऊंच बांदपांक फामाद. तांतल्या तांतूं असल्या एका उंचायेच्या बांदपांतल्या ४६व्ये माळयेर चलल्ली ही कविगोश्टी फेस‍बुकाचेर आख्ख्या संसारान देखच्या खातीर संधी घडोवन हाडल्ली. सन्नू मोनिसान सर‍वांचो उपकार भावुडताना प्रत्येक करून आबुधाबींत ही कविगोष्टी घडोवन हाडुंक कारण जाल्ल्या किशू बार्कूराची तोखणाय केली.
 


Title : ಆಬುಧಾಬಿಂತ್ 46ವ್ಯೆ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿ ಅಪ್ರೂಪಾಚಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.