Kavita Khobro

ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ
ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ 2019-ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರುಪಯ್ 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. 2020 ವರ‍್ಸಾ ಜನೆರಾಚ್ಯೆ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಡ್ಗಾಂವ್ ಶೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಚೊವ್ದಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್, ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಕವಿ ನಾಗೇಶ್ ಕರ್ಮಳಿ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಿಕಾ ಭೆಟಯ್ತಲೆ.

ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯ್ ಪ್ರದೂಶ್ಯನ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಮಂಡಳಾಂತ್ ವಾವುರ‍್ಚ್ಯಾ ಗ್ವಾದಲೂಪಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ’ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್’ (2006), ’ಮಳಬ್‍ಗಂಗಾ’ (2007), ’ಜಲ್‍ಸ್ಥಳ್’ (2009), ’ನಾತೆಂ’ (2014) ಆನಿ ’ಆಸೊರ್’ (2018) ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತಿಚೊ ’ಮಾಮಾಚೊ ಗಾಂವ್’ (2010) - ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಿತಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್, ’ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ ಲೇಖನಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲಾ. ತಿಣೆ ಲಿಪ್ಯಾಂತರ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚ್ಯಾರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ತಿಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆನಿ ಲೇಖನಾಂ ಗುಲಾಬ್, ದಿ ಗೋಅನ್ ರಿವೀವ್, ದರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚಿ ರೋಟಿ, ಕೊಂಕಣ್ ಟೈಮ್ಸ್, ನುವೆಂಚೊ ಪರ್ಮಳ್, ನೆಕೆತ್ರ್, ಸುನಾಪರಾಂತ್, ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚೊ ಈಷ್ಟ್, ಉಮಾಳೆ, ಜಿವಿತ್, ಬಿಂಬ್, ಅನನ್ಯ, ಆಮ್ಚೊ ಆವಾಜ್, ಭಾಂಗರ್ ಭುಂಯ್ - ತಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂನಿ, ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

ಗ್ವಾದಲೂಪಾಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯಾತ್. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ’ಭುಂಯ್‌ಫೊಡ್’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ’ಮಳಬ್‍ಗಂಗಾ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ’ಜಲ್‍ಸ್ಥಳ್’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕವಯಿತ್ರಿಂಚೊ ಕಾವ್ಯ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಕುರ್ಚೊರೆಂ-ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೇಂದ್ರಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಾಲಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನ್ (2013) ಸಂದರ್ಭಿಂ ಯುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ’ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ’ ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತೀರ್ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಲಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಖಾತ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಯುವ ಸೃಜನ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2014), ಗುಲಾಬ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಲೇಖಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ (2014) ಆನಿ ಥೊಮಾಸ್ ಸ್ಟೀಫನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ’ವಲೇರಿಯನ್ ಗ್ರೇಶಿಯಸ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್’ (2018) ಪ್ರಮುಖ್ ಆಸಾತ್.

2017 ವರ‍್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ 2019 ವರ್ಸಾ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಲೋಕಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಾರ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಖಾತ್ಯಾನ್ ತಿಕಾ ಗೊಂಯ್ ರಾಜ್ಯಾಚಿ "ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಐಕೊನ್ ಫೊರ್ ಯೂತ್" ಮ್ಹಣುನ್ ವಿಂಚಲ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ನಮಿಯಾರಲ್ಲ್ಯಾ ಚ್ಯಾರ್ ಜಣಾಂಚ್ಯೆ ವಿಂಚ್ಣುಕೆ ಸಮಿತಿನ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ತಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಭಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್ ಹಾಂಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ 2008 ವರ್ಸಾ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದೆ. ಅರುಣಾ ರಾವ್ ಕುಂದಾಜೆ, ಮುಂಬಯ್ (2008), ದೆ. ಲಿಯೊ ಡಿಸೋಜಾ (ಕಾವ್ಯದಾಸ್), ಮಂಗ್ಳುರ್ (2009), ಕಾಶಿನಾಥ್ ಶಾಂಭಾ ಲೊಳಿಯೆಂಕಾರ್, ಗೊಂಯ್ (2010), ದೆ. ಪಿ.ಎನ್. ಶಿವಾನಂದ ಶೆಣೈ, ಕೊಚ್ಚಿ (2011), ಡೊ. ರಾಜಯ್ ಪವಾರ್, ಗೊಂಯ್ (2012), ದೆ. ಯೂಸುಫ್ ಅ. ಶೇಖ್, ಗೊಂಯ್ (2013), ಇಕ್ಬಾಲ್ ಸಯೀದಿ, ಭಟ್ಕಳ್ (2014), ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (2015), ನೂತನ್ ಸಾಖರ್‌ದಾಂಡೆ, ಗೊಂಯ್ (2016), ವಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಮುಂಬಯ್ (2017), ಎಚ್. ಎಮ್. ಪೆರ‍್ನಾಳ್, ಮಂಗ್ಳುರ್ (2018) ಹಾಂಕಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

 

ग्वादलूप डायस हिका कविता ट्रस्टाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुरच्या कविता ट्रस्टान दिंवचो २०१९-व्या वरसाचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार गोंयच्या ग्वादलूप डायसाक फावो जाला. हो पुरस्कार रुपय २५,०००, यादस्तिका तशें प्रमाण पत्र आटापता. २०२० वरसा जानेराच्ये ११ आनी १२ तारिकेंनी गोंयच्या मडगांव शेरांतल्या रवींद्र भवनांत चलच्या चोवदाव्या कविता फेस्त संदर्भार, म्हाल्गडो कवी नागेश कर्मळी हो पुरस्कार तिका भेटयतले.

गोंय राज्य प्रदूश्यन नियंत्रण मंडळांत वावूरच्या ग्वादलूपान येदोळ पासून ’भुंय‌फोड’ (२००६), ’मळब‍गंगा’ (२००७), ’जल‍स्थळ’ (२००९), ’नातें’ (२०१४) आनी ’आसोर’ (२०१८) कविता संग्रह पर्गट केल्यात. ह्या भायर तिचो ’मामाचो गांव’ (२०१०) - भुरग्यांच्या गितांचो पुस्तक, ’ज्वालामुखी’ लेखनांचो पुस्तक पर्गट जाला. तिणे लिप्यांतर केल्लीं च्यार पुस्तकां पर्गट जाल्यांत. तिच्यो कविता आनी लेखनां गुलाब, दी गोअन रिवीव, दर म्हयन्याची रोटी, कोंकण टैम्स, नुवेंचो पर्मळ, नेकेत्र, सुनापरांत, वावराड्यांचो ईष्ट, उमाळे, जिवीत, बिंब, अनन्य, आमचो आवाज, भांगर भुंय - तसल्या दिसाळ्यांनी, नेमाळ्यांनी पर्गट जाल्यांत.

ग्वादलूपाक जायते पुरस्कार लाबल्यात. त्या पयकी ’भुंय‌फोड’ पुस्तका खातीर कोंकणी अकाडेमी, गोंय थावन अत्युत्तम कविता पुस्तक पुरस्कार, ’मळब‍गंगा’ पुस्तका खातीर कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय थावन अत्युत्तम पुस्तक पुरस्कार, ’जल‍स्थळ’ पुस्तका खातीर अखिल भारत कवयित्रिंचो काव्य सेवा पुरस्कार, कुर्चोरें-गोंय हांगाच्या कला साहित्य केंद्रा थावन बालसाहित्य पुरस्कार, युव साहित्य सम्मेळन (२०१३) संदर्भीं युव साहित्य पुरस्कार, ’ज्वालामुखी’ पुस्तका खातीर गोंय कोंकणी अकाडेमी पुरस्कार, गोंय राज्याच्या कला आनी संस्कृती खात्या थावन युव सृजन पुरस्कार (२०१४), गुलाब अत्युत्तम लेखक पुरस्कार (२०१४) आनी थॉमास स्टीफन कोंकणी केंद्र थावन ’वलेरियन ग्रेशियस पुरस्कार’ (२०१८) प्रमूख आसात.

२०१७ वरसा चलल्ल्या गोंय राज्याच्या तशेंच २०१९ वरसा चलल्ल्या लोकसभा एलिसांवा वेळार भारताच्या एलिसांव खात्यान तिका गोंय राज्याची "एलेक्षन आयकॉन फॉर यूथ" म्हणून विंचल्लें.

कविता ट्रस्टान नमियारल्ल्या च्यार जणांच्ये विंचणुके समितीन सर्वानुमतेन तिचें नांव कविता ट्रस्टाच्या ह्या पुरस्कारा खातीर विंचून काडलां म्हणून कविता ट्रस्ट कारभार्थांनी कळयलां.

कविता ट्रस्टान दिंवचो हो पुरस्कार मेरिट फ्रैट सिस्टम्स हाचो आडळत्या निर्देशक जोसेफ मथायस हांणी आपल्या कुटुंबाच्या नांवार २००८ वरसा स्थापन केल्लो.

येदोळ पासून हो पुरस्कार दि. अरुणा राव कुंदाजे, मुंबय (२००८), दि. लियो डिसोजा (काव्यदास), मंगळूर (२००९), काशिनाथ शांभा लोळियेंकार, गोंय (२०१०), दि. पी.एन. शिवानंद शेणै, कोच्ची (२०११), डॉ. राजय पवार, गोंय (२०१२), दि. यूसूफ अ. शेख, गोंय (२०१३), इकबाल सयीदी, भटकळ (२०१४), एम. पी. रोड्रीगस, मंगळूर (२०१५), नूतन साखर‌दांडे, गोंय (२०१६), वल्ली क्वाड्रस, मुंबय (२०१७), एच. एम. पेरनाळ, मंगळूर (२०१८) हांकां फावो जाला.

 

 Title : ಗ್ವಾದಲೂಪ್ ಡಾಯಸ್ ಹಿಕಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.