Kavita Khobro

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲಿ

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲಿ

ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯೆ ಸಮಗ್ರ್ ವಾಡಾವಳಿ ಖಾತೀರ್ ವಾವುರ್‍ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಧಿನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಆನಿ ತೆರೆಜಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವೋದಯ ಎಡ್ಯುಕೇಶನಲ್ ಸೊಸಾಯ್ಟೀಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಹಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲಿ 'ರೊಬೊಟಿಕ್ ಮಮ್ಮಾ' ಕವಿತಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಯುಗಾಂತ್ ಆವಯ್ ಕಶಿ ತಿ ತಶೀಚ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯೆ ಭಾಶೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಜೆನ್ನಾಂ ತಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂನಿ ಥಕುನ್ ವೆತಾ, ತವಳ್ ತಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವೆಂಗುನ್ ಘೆತಾ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕಚ್ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಕರೊವ್ನ್ ಘೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಲ್ಪನಾಚ್ ಸಾನಿಕಾಕ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಇನಾಮಾ ಖಾತೀರ್ ವೊರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ.

ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗೇಶಿಚ್ಯಾ ವಿ.ಡಿ. ಎಂಡ್ ಎಸ್. ವಿ. ವಾಗ್ಳೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಅನಿಶಾ ಗಾವ್ಡೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಚ್ಯಾ 'ಪ್ರಸ್ನ್' ಕವಿತೆಂತ್ ಪ್ರಕೃತಿಂತ್ಲಿಂ ಸುಕ್ಣಿಂ ಕಶಿಂ ಫಾಂತ್ಯಾಫಾರಾರ್ ಏಕಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಟ್ತಾತ್, ತಿಂ ಕಶಿಂ ಸುಮಧುರ್ ಗಾಯಾನಾಂ ಕರ‍್ತಾತ್, ತಾಂಕಾಂ ಘೊಂಟೆರ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಕೊಣೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ - ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿಂ ನೆಣ್ತಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್.

ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾಂದ್ರೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾಂದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವ್ಯೆ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ದೀಕ್ಷಾ ಶೆತ್‌ಮಾಂದ್ರೆಕಾರ್ ಹಿಚ್ಯಾ 'ಹಾಂವ್ ರೇಡಿಯೊ ಉಲಯ್ತಾಂ' ಕವಿತೆ ಖಾತೀರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ. ತಿಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಟೀವಿಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ರೇಡಿಯೊ ಕಸೊ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ವಚುನ್ ಪರತ್ ಪುನರ್ಜೀವ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊಚೊ ಆಶಾವಾದ್ ಉಗ್ತಾಯ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪಯ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್, ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ರುಪಯ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್ ಜೊಡಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಡೆಸಾತ್ಶಿಂ ರುಪಯ್ ಲಾಭ್ತಲೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ತಶೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂಯ್ ಲಾಭ್ತಲಿಂ. ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾ 143 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಾಳೆಚ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಡುನ್ ದಿತಲೆಂ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಹಿ ಸರ್ತ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಯೆದೊಳ್ ಪಾಸುನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೆರಾ ವರ್ಸಾಂನಿ 2432 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಹಾಂತುಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲಾ.

ಜನೆರ್ 11 ಆನಿ 12 ತಾರಿಕೆಂನಿ ಗೊಂಯ್ ಮಡ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರವೀಂದ್ರ ಭವನಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ - 2020 ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಪ್ರೊ. ನಾರಾಯಣ ದೇಸಾಯಿ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ.

 

कविता ट्रस्टाच्या कविता बरोंवचे सर्तेंत गोंयची सनिका पवार पयली

कोंकणी कवितेच्ये समग्र वाडावळी खातीर वावुर‍च्या कविता ट्रस्ट हांणी मांडून हाडल्ल्या देवाधीन चारल्स आनी तेरेजा रोड्रीगस स्मारक तेराव्या अखिल भारत कोंकणी कविता बरोंवचे सर्तेंत गोंयच्या भुरग्यांनी इनामां जोडल्यांत. गोंयच्या सर्वोदय एड्युकेशनल सोसायटीस हैस्कूलांत धाव्ये क्लाशींत शिकची विद्यार्थीण सनिका पवार हिका पयलें इनाम फावो जालां. तिणे बरयिल्ली ’रोबोटीक मम्मा' कविता आयच्या तांत्रीक युगांत आवय कशी ती तशीच उरल्या म्हळ्ळेविशीं बोव आपुरबायेन भुरग्याच्ये भाशेंत सांगता. जेन्नां ती सदांच्या कामांनी थकून वेता, तवळ ती आपल्या भुरग्यांक वेंगून घेता आनी खिणान आपणाकच रिचार्ज करोवन घेता म्हळ्ळी कल्पनाच सानिकाक पयल्या इनामा खातीर वोरयणारांनी विंचूंक कारण जालां.

दुसरें इनाम गोंयच्या मंगेशिच्या वी.डी. एंड एस. वी. वागळे हैस्कूलांत धाव्ये क्लाशींत शिकच्या अनिशा गावडेक फावो जालां. तिच्या ’प्रस्न' कवितेंत प्रकृतिंतलीं सुकणीं कशीं फांत्याफारार एकच फावटीं उटतात, तीं कशीं सुमधूर गायानां करतात, तांकां घोंटेर बांधुंक कोणें शिकयिल्लें - म्हळ्ळीं भुरग्यांचीं नेणतीं सवालां आसात.

तिसरें इनाम गोंयच्या मांद्रे हांगासर मांद्रे हैस्कूलांत धाव्ये क्लाशींत शिकच्या दीक्षा शेत‌मांद्रेकार हिच्या ’हांव रेडियो उलयतां’ कविते खातीर फावो जालां. तिच्ये कवितेंत आयच्या मोबायल आनी टीविच्या काळार रेडियो कसो कोनशाक पडला म्हण सांगूंक वचून परत पुनर्जीव जोडुंक आशेंवच्या रेडियोचो आशावाद उगतायता.

पयलें इनाम जावन रुपय दोन हजार, दुसरें इनाम रुपय एक हजार आनी तिसरें इनाम जोडल्ल्यांक साडेसातशीं रुपय लाभतले मात्र न्हय, यादिस्तिका तशें प्रमाण पत्रांय लाभतलीं. भाग घेतल्ल्या १४३ विद्यार्थिंक तांच्या शाळेच्या विळासाक कविता ट्रस्ट प्रमाण पत्रां धाडून दितलें.

फाटल्या तेरा वरसां थावन कविता ट्रस्ट स्थापक मेल्विन रोड्रीगस हाच्या आवय बापायच्या नांवार ही सर्त कविता ट्रस्ट मांडून हाडता. फाटल्या तेरा वर्सांनी २४३२ विद्यार्थिंनी हांतूं वांटो घेतला.

जानेर ११ आनी १२ तारिकेंनी गोंय मडगांवांत आसच्या रवींद्र भवनांत चलच्या कविता फेस्त - २०२० संदर्भार इनामां वांटचें कारयें चलतलें. कोंकणी लेखक तशें विमर्शक प्रो. नारायण देसायी ह्या वेळार मुखेल सैरो जावन हाजर आसतलो.Title : ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚೆ ಸರ್ತೆಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚಿ ಸನಿಕಾ ಪವಾರ್ ಪಯ್ಲಿ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.