Kavita Khobro

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ
ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ

ಎಮಿರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಮಿತ್ರಾಂನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ತಶೆಂ ಆಂಕ್ರಿ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜೋಡ್‍ಪಾಲ್ವಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 28, 2020 ತಾರಿಕೆರ್ ದುಬಾಯ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಮನಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಶೆಂಚ್ ಕವಿತೆಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಸಾತೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಪೋಷಕ್, ಗಾವ್ಪಿ ತಶೆಂಚ್ ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಉಗ್ತಾವ್ಣೆಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿವಿಶಿಂ ಆತಾಂಚ್ಯೆ ತರ್ನೆ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಉಬ್ಜಾಶೆಂ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೊಯ್ಡ್ ಕಿರಣಾನ್ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತಲ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ. ರೊಬಿನ್ ನೀರುಡೆ, ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆ, ಟೊನಿ ನಿಡ್ಡೋಡಿ (ಆಂತೊನಾಮ್), ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾ, ವಿವಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಓಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ, ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕಲಾಕುಲ್, ಡೊನಿ ಕೊರೆಯಾ, ಡಾಯ್ನಾ ಶರಲ್ ಪತ್ರಾವೊ, ಡ್ಯಾರಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್, ಅನಿಲ್ ಕಾರ್ಡೊಜಾ, ಆಲ್ಬನ್ ಡೇವಿಡ್, ಪ್ರಕಾಶ್ ಆಳ್ವ (ಭೊಟಾಮ್ ಬೊಳಿಯೆ), ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆ ಆನಿ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ - ಹಾಂಣಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಠರಾವಣೆಂಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೊ ಪ್ರತಿಸಾದ್ ಲಾಭ್ಲೊ. ವಿವಿಯನ್ ತಶೆಂಚ್ ಸೀಮಾ ತಾಕೊಡೆನ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚಿ ತರ್, ಪ್ರೀತಿ ಸೀಮಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಕವಿತಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಾಚ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆತ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ಗೀತಕಾರ್ ಆರ್ಥರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆ ರಿತಿವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಸ್ವತಾ ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಕವಿಂಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ, ತಿ ಬರೊಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂಚ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸ್ತಾ. ಆರ್ಥರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚೊ ಬದ್ಲಾವ್, ಕುಡಿಚೊ ತಶೆಂ ತೊಂಡಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಹಾವ್-ಭಾವ್ ದ್ವಾರಿಂ ಕವಿತಾ ವಾಚನ್ ಕಶೆಂ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಕರುಂಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸೊಂಪೆಪಣಾನ್ ದಾಕೊವ್ನ್ ದಿಲೆಂ.

ನಾಮ್ಣೆಚೊ ವಿಮರ್ಶಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಬರೊವ್ಪಿ ನಾನು ಮರೋಳಾನ್ ಕವಿ ಪಿ. ಜೆ. ಕರುಗಳ್ನಡೆಚ್ಯಾ ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್’ ಕವಿತೆಚೆರ್ ಉಲೊವ್ಪ್ ಕೆಲೆಂ. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರೂಪಕಾಂ ತಶೆಂ ಪ್ರತಿಮಾಂ ವರ್ವಿಂ ಕವಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಪರಿಣಾಮ್‌ಕಾರಿ ರಿತಿನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಕಶಿಂ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆವಿಶಿಂ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ’ನಿರ್ಭಾಗಿ ಆವಯ್’ ಕವಿತಾ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡಿತಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆ ರಿತಿನ್ ಕಶಿ ತಾಳ್ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಹಣುನಯ್ ಸಾಂಗುನ್ ಕವಿತೆಚಿ ತಾಣೆ ಫಡ್ಣಿಶಿ ಕೆಲಿ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೂ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾವಿಶಿಂ ತಶೆಂಚ್ ವಾವ್ರಾವಿಶಿಂ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಯೆತ್ ದಿಲಿ. ಅನುವಾದ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊಕಿ "ಆಮಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಭಾಸಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರುಪಾಂವಿಶಿಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಬರ‍್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತ್ಯೆ ಭಾಶೆಚಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯ್ ಆಮಿ ಸಮ್ಜುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ ಬಳ್ವಂತ್ ತಶೆಂ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ"

ಕ್ವಿಕ್ ಎಕೌಂಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಎಡ್ವಾಯ್ಸರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ದಾಲ್ಮೇದಾ ಉಲೊವ್ನ್ "ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಾಪ್ಲೆಂ ಝುಜಾಥಳ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಥಳಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರತಿಭೆಂಕ್ ವಾಪರ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಜೈತಾಚೊ ಝಂಡೊ ಉಬಾರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚೆಂ. ಕವಿ ಕವಿತಾ ರಚುನ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಜಾಗೃತಿ ಹಾಡ್ತಾ. ಹೆರಾಂನಿಂಯ್ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಂಚಲ್ಲೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲುನ್ ಸಮಾಜಾಂತ್ ಬದ್ಲಾವ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್"

ಸನ್ನು ಮೊನಿಸಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಸರ್ವಾಂಚೆ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೆ. ಸನ್ನು ನಿಡ್ಡೋಡಿ ಆನಿ ಭಾವಿಕ್ ಹಾಂಣಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆ ಯಶೆಸ್ವೆಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಿನತ್ ಘೆತಲ್ಲಿ.

एमिरेतांत पर्जळल्ली काव्यसंधी, काव्यरसिकांची तान भागयता.

एमिरेतांतल्या कोंकणी कविमित्रांनी कविता ट्रस्ट तशें आंक्री जाळीजाग्याच्या जोड‍पालवान ह्याच फेब्रेर २८, २०२० तारिकेर दुबायच्या स्मना होटेलांत काव्यसंधी, कविगोष्टी तशेंच कवितेंचेर विचार सातें मांडून हाडलें.

कविता ट्रस्टाचो पोषक, गावपी तशेंच मेरीट फ्रैट सिस्टम्स हाचो आडळत्या निर्देशक जोसेफ मथायसान उगतावणेचें उलोवप केलें. कोंकणी भास आनी संस्कृतिविशीं आतांच्ये तर्ने पिळगेक जोकती जाण्वाय आनी मोग उबजाशें करची जवाबदारी आमची म्हणून ताणे सांगलें.

कार्याच्ये सुरवेर सरवांक येवकार दिल्ल्या फ्लोयड किरणान कविगोष्टीचें अध्यक्षपण घेतल्लें. नव्या तशें म्हालगड्या कविंनी ह्ये कविगोष्टींत भाग घेतल्लो. रोबीन नीरुडे, सीमा ताकोडे, टोनी निड्डोडी (आंतोनाम), प्रीती सीमा, विवियन फेर्नांडीस, ऑलवीन पिंटो, सन्नू निड्डोडी, मेल्विन कलाकूल, डॉनी कोरेया, डायना शरल पत्रावो, डॅरल वामंजूर, अनील कार्डोजा, आलबन डेवीड, प्रकाश आळवा (भोटाम बोळिये), पी. जे. करुगळनडे आनी सन्नू मोनीस - हांणी वेवेगळ्या ठरावणेंचेर बरयिल्ल्यो तांच्यो कविता सादर करताना हाजर आसल्ल्यां थावन होगळिकेचो प्रतिसाद लाभलो. विवियन तशेंच सीमा ताकोडेन पयले पावटीं तांची कविता सादर करची तर, प्रीती सीमान आपली पयली कविता ह्या संदर्भार वाच्चो सुयोग जोडून घेतलो.

दूसरया भागांत कवी तशें गीतकार आर्थर पिरेरान कविता सादर करचे रितिविशीं म्हायेत दीवन स्वता आपणाची तशेंच हेर कविंच्यो कविता सादर केल्यो. कविता सादर करचें, ती बरोंवचे तितलेंच महत्वाचें काम आसता. आर्थरान आपल्या ताळ्याचो बदलाव, कुडिचो तशें तोंडा वयल्या हाव-भाव द्वारीं कविता वाचन कशें परिणाम‍कारी करुंयेता म्हणून सोंपेपणान दाकोवन दिलें.

नामणेचो विमर्शक तशेंच बरोवपी नानू मरोळान कवी पी. जे. करुगळनडेच्या ’निर्भागी आवय’ कवितेचेर उलोवप केलें. वेवेगळ्या रूपकां तशें प्रतिमां वर्वीं कवीन आपलीं भोगणां परिणाम‌ कारी रितीन आपले कवितेंत कशीं जाहीर केल्यांत म्हळ्ळेविशीं ताणें सांगलें. ’निर्भागी आवय’ कविता भारताच्या प्रस्तूत घडितांक जोकते रितीन कशी ताळ पडता म्हणुनय सांगून कवितेची ताणे फडणिशी केली.

कविता ट्रस्ट अध्यक्ष किशू बारकूर ह्या संदर्भार उलोवन ट्रस्टाच्या मिसांवाविशीं तशेंच वावराविशीं ताणे म्हायेत दिली. अनुवाद साहित्याविशीं उलोवन तो म्हणालोकी "आमी वेवेगळ्या भासांतल्या साहित्याच्या वेवेगळ्या रुपांविशीं गिन्यान जोडूंक जाय आनी त्या भासांतलें बर‍्यांतलें बरें साहित्य कोंकणी भाशेक अनुवाद करुंक जाय. अशें केल्ल्यान त्ये भाशेची सांस्कृतीक गिरेस्तकाय आमी समजुंक सकतांव मात्र न्हय, आमची भास बळवंत तशें गिरेस्त करुंक साध्य जाता"

क्वीक एकौंटिंग एंड एडवायसरी संस्थ्याचो दिरेक्तोर वलेरियन दाल्मेदा उलोवन "ह्या संसारांत हऱ्येकल्याक आपापलें झुजाथळ तयार आसा. त्या थळांत आपल्या विवीध प्रतिभेंक वापरन आपलो जैताचो झंडो उबारचें प्रेतन आमचें हरयेकल्याचें. कवी कविता रचून समाजांत जागृती हाडता. हेरांनिंय आपणें विंचल्ले वाटेर चलून समाजांत बदलाव हाडचें प्रेतन करुंक जाय"

सन्नू मोनिसान ह्या संदर्भार सरवांचे उपकार भावुडले. सन्नू निड्डोडी आनी भावीक हांणी सांगाता मेळून ह्या कार्याचे यशेस्वेक विशेस म्हिनत घेतल्ली.Title : ಎಮಿರೆತಾಂತ್ ಪರ್ಜಳಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯಸಂಧಿ, ಕಾವ್ಯರಸಿಕಾಂಚಿ ತಾನ್ ಭಾಗಯ್ತಾ

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.