Kavita Khobro

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್- 2021

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್


ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್


ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್
ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್ - 2021ಹಿ ಸರ್ತ್ ತೀನ್ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಚಲ್ತಲಿ.

ಪಯ್ಲೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್.
ಹೆರಾಂಚಿ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಯೆತಾ.
ಹೆರ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಯ್ ಜಾತಾ.

ದುಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಂದ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಪುಣ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾಂಕ್.
ಹೆರಾಂಚಿ ವಾ ತುಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಯೆತಾ.
ಹೆರ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಯ್ ಜಾತಾ.

ತಿಸ್ರೊ ವಿಭಾಗ್:

ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್.
ಹೆರಾಂಚಿ ವಾ ತುಮ್ಚಿ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಯೆತಾ.
ಹೆರ್ ಭಾಶೆಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಅನುವಾದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕವಿತಾಯ್ ಜಾತಾ.

ಸಕ್ಕಡ್ ವಿಭಾಗಾಂಕ್ ಲಗ್ತಿ ನೆಮಾಂ:

 • 2020 ದಶೆಂಬರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ತುಮ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ತಿ ಸಮ್ಜುನ್, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತುಮಿ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ.
 • ಪ್ರಾಯೆ ಬಾಬ್ತಿಂ ರುಜ್ವಾತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಾ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತಿ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಭಾಗ್ ಘೆತಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕಚ್ ಆಸಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ನಾ.
 • ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಯಾಂನಿ www.kavitaa.com ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ವಾಪರುಂಕ್ ಜಾತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್‍ಚೊ. (ಪುಸ್ತಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ 25% ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಚೆರ್ ಮೆಳ್ತಾತ್. ಮೊಲ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ವಿವರಾ ಖಾತೀರ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಈಮೇಯ್ಲಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರಾ).
 • ವಾಚ್ಚಿ ಕವಿತಾ ತಿ ವಾಚ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ಮಿನುಟಾಂ ಆನಿ ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂಚಿ ಆಸುಂಯೆತಾ.
 • ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕವಿತೆಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಕವಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಸಾಂಗುನ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕರ‍್ಚಿ. ಹೆರ್ ಕಸಲೋಯ್ ವಿವರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಜೊ.
 • ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣಾ ವೆಳಾರ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಕಳೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾಚಕಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್‍ತಲ್ಯಾಂವ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಕವಿತೆಕ್ ಕಸಲೇಯ್ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ಚೆನಾಂತ್. ತರಿಪುಣ್ ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ. ತಾಳೊ, ಸುಡಾಳಾಯ್ ಹೇಂಯ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.
 • ವಿಂಚ್ಲಲಿ ಕವಿತಾ ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ವಾ ಹೆರ್ ಮಾಧ್ಯಮಾದ್ವಾರಿಂ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುನ್, ವೊಟ್ಸಪ್ಪಾಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಈಮೇಯ್ಲ್ ದ್ವಾರಿಂ ಧಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ.
 • ವೀಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ನಿತಳ್ ವಣದಿ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ. ತಕ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಆಂಗ್ ದಿಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ. ಹಾತಾಂತ್ ಪೇಪರ್ ಧರುಂಕ್ ನಜೊ. ಮೊಬಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ‍್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ಆಡ್ವೆಂ (horizontal mode) ಧರುನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.
 • ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೊ ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರಿನಾಂವ್.
 • ಆಮಿ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೀಡಿಯೊ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚ್ಯಾನೆಲಾಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲೆ.
 • ವೀಡಿಯೊ ಧಾಡ್ತಾನಾ, ನಾಂವ್, ಪತ್ತೊ, ಫೊನ್ ನಂಬರ್, ತಶೆಂ ತಸ್ವೀರ್ ಧಾಡುಂಕ್ ವಿಸ್ರುಂಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ವೀಡಿಯೊ ಪಾವುಂಕ್ ನಿಮಾಣಿ ತಾರೀಕ್ ದಶೆಂಬರ್ 31, 2020. (Extended now to January 15, 2021)
  ಆಮ್ಚೆಂ ಈಮೇಯ್ಲ್: kavitatrust@gmail.com
  ಆಮ್ಚೆಂ ವೊಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್: 0091-9980136297.
  ಆಮ್ಚೊ ಜಾಳಿಜಾಗೊ: ººwww.kavitaa.com
 • ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಧಾ ಜಣಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣಿ ಜಾತಲಿ. ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಜನೆರ್ 5, 2021 ತಾರಿಕೆರ್ ಕವಿತಾ.ಕೊಮ್ -ಚೆರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾತಲಿಂ.
 • ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್, ಜೂಮಾಚೆರ್ ಲೈವ್ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಸ್ತಲೆಂ. ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ವಿವರ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಜನೆರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂತ್ ದಿತಲ್ಯಾಂವ್.

ಫೈನಲಾಂತ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಹ್ಯಾಪರಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಲಿಂ:


ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 5000
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 3000
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ರು. 2000
ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ದೋನ್ ಇನಾಮಾಂ: ರು. 1000

 


Comment on this article

 • Priyal crasta, Bela

  Sat, Jan 16 2021

  Good

  DisAgree Agree Reply

 • RIYA STELLA FERNANDES, ALANGAR, MOODBIDRI

  Sat, Jan 9 2021

  THANK YOU FOR CONDUCTING THIS COMPETITION.

  DisAgree Agree Reply

 • PRIYA JYOTHI PINTO, Saripalla

  Sat, Dec 12 2020

  Thank you for the opportunity

  DisAgree Agree Reply

 • Mareena Seema Sequeira, Mangalore

  Sun, Nov 8 2020

  Long live Konkani. Feel elated to participate for the first time in this competition

  DisAgree Agree Reply

 • Rutvik Sadanand Devidas, house no. 77/2 near Khotigao Panchayat Canacona Go

  Sun, Nov 8 2020

  hav mhaji swatachi kavita barorovan vachun video dhadtalo

  DisAgree Agree Reply


Title : ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್- 2021

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.