Kavita Khobro

ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಮಣಿಪಾಲ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜ್ಯುಕೇಶನಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ಪೈ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ಪಣಾಚೊ - ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ -2020 ಹಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ಗೊಂಯ್ಚೊ ಖ್ಯಾತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸುಖ್‌ಟಣ್ಕಾರ್ ಹಾಂಚೊ "ಧುಮ್ಕ್ಯಾರ್ ಧುಮ್ಕೆ" ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಹಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ. ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಕೃತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2020 ಹಾಚೆ ಖಾತೀರ್ ಮುಂಬಯ್ಚೊ ಕವಿ ಶ್ರೀ ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾ ಹಾಂಚೊ "ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್" ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯ್ಲಾ. 


Shailendra Mehta, Krishna Sukhtankar

ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕೊಂಕಣಿ ಚಳುವಳೆಂತ್ ಸಕ್ರಿಯ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಗಡೊ ಮನೀಸ್ ಕುಮ್ಟಾಚೊ ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ್ ಕಾಮತ್ ಹಾಕಾ ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಜೀವನ್ ಸಿದ್ದಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ - 2020 ಫಾವೊ ಜಾಲಾ.

ಹೆ ತೀನ್‍ಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಏಕ್ ಲಾಖ್ ರುಪಯ್, ಮಾನ್‍ಪತ್ರ್, ಸ್ಮರಣಿಕಾ, ಶಾಲ್ ಆಟಾಪ್ತಾತ್.

ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ "ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್" ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಗೊಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶಾ ಮಂಡಳಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದೆವಾಧಿನ್ ರೊಕ್ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಜನಾ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗೊಂಯ್ ಹಾಂಣಿ ಪರ್ಗಟ್ ಕೆಲಾ

ಶೈಲೇಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ ಉರನಾಸ್ತಾಂ ವೆಗ್ಳ್ಯಾಚ್ ಎಕ್ಯೆ ವೇದಿಚೆರ್ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಮರಾಠಿ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ವಿಮರ್ಶಕ್ ವಿಶ್ರಾಮ್ ಗುಪ್ತೆನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಿ, ಶೈಲೇಂದ್ರಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣುಂಯೆತಾಕಿ ಪ್ರಖರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆಚ್ಯಾ ಹಸ್ತಿದಾಡ್ಯಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬುರ್ಜಾ ಭಿತರ್ ಬಸುನ್ ವ್ಯಾಪಕ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜ್‍ನಿಷ್ಠ್ ಚಿಂತನ್ ತೊ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಬರ್ಪೂರ್ ಝಳ್ಕತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ನಿಷೇಧಾತ್ಮಕ್ ವಾ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟ್ ಪೊಯೆಟ್ರಿ ಪ್ರಕಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಸಾಮ್ಯತಾ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂನಿ ದಿಸುನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಚಿಕಿತ್ಸಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ವಾ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ವಿಶನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಶೆಕಚ್ ನವಿ ಅಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಆಟ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಿಸಿಫಸಾ ಭಶೆನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಬರೊವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಂಗ್ರಾಚ್ಯೆ ತೆಂಗ್ಶೆಕ್ ಶೈಲೇಂದ್ರ್ ಮೆಹ್ತಾ ಪಾವ್ಲಾ.

ಕೃಷ್ಣ ಸುಖ್‌ಟಣ್ಕಾರ್ ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂಧ್ ಬರೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್. ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ನೆಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆ ವಿನೋದಿಕ್ ಢಂಗಾಚೆ, ಪುಣ್ ಉಪರೋಧಿಕ್ (sarcastic) ಪ್ರಬಂಧ್ ಪರ್ಗಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಕಾಂಯ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ’ಜಾಗ್’ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೆರ್ ಖಳನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ತೆಗ್‍ಯ್ ಬರೊವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಬಿಂ ದಿತಾ.

शैलेंद्र मेहताच्या ’सिसिफस तेंगशेर’ पुस्तकाक विमला वी पै पुरस्कार

मणिपाल ग्लोबल एज्युकेशनाचो मुखेली टी. वी. मोहन‌दास पै हांच्या प्रायोजकपणाचो - श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी अत्युत्तम कोंकणी पुस्तक पुरस्कार -२०२० हाचे खातीर गोंयचो ख्यात कोंकणी लेखक श्री कृष्ण सूख‌टणकार हांचो "धुमक्यार धुमके" ललीत प्रबंधांचो पुस्तक विंचून आयला.

हाचे सांगाता श्रीमती विमला वी. पै विश्व कोंकणी अत्युत्तम कोंकणी कविता कृती पुरस्कार - २०२० हाचे खातीर मुंबयचो कवी श्री शैलेंद्र मेहता हांचो "सिसिफस तेंगशेर" कविता संग्रह विंचून आयला.

कोंकणी साहिती, कोंकणी चळुवळेंत सक्रीय जावन वांटो घेवन आसचो म्हालगडो मनीस कुमटाचो श्री शिवराम कामत हाका श्रीमती विमला वी पै विश्व कोंकणी जीवन सिद्दी पुरस्कार - २०२० फावो जाला.

हे तीन‍य पुरस्कार एक लाख रुपय, मान‍पत्र, स्मरणिका, शाल आटापतात.

शैलेंद्र मेहताच्या "सिसिफस तेंगशेर" कविता पुस्तकाक थोड्याच म्हयन्यां आदीं गोंय कोंकणी भाशा मंडळान दिंवचो देवाधीन रॉक बारेट्टो साहितीक पुरस्कार फावो जाल्लो. हो पुस्तक संजना पब्लिकेशन्स गोंय हांणी परगट केला. 

शैलेंद्र मेहताच्यो कविता कोंकणी साहित्याच्या सांप्रदायीक माटवांत उरनासतां वेगळ्याच एक्ये वेदिचेर उब्यो जाल्यात. मराठी तशें कोंकणी विमर्शक विश्राम गुप्तेन सांगचेबरी, शैलेंद्राच्या कवितेच्या संदर्भांत अशें म्हणुंयेताकी प्रखर व्यक्ती निष्ठेच्या हस्तिदाड्यान केल्ल्या बुर्जा भितर बसून व्यापक तशें समाजनिष्ठ चिंतन तो करून आसा. ताच्या कवितेंनी ताका आसची राजकीय तशें सांस्कृतीक जाणवाय बरपूर झळकता. ताच्या कवितेंनी निषेधात्मक वा प्रोटेस्ट पोयेट्री प्रकारांत आसची साम्यता दिसून येता. ताच्या कवितेंनी दिसून येंवची चिकित्सक दीश्ट वा क्रिटिकल विशन कोंकणी भाशेकच नवी अशें दिसता.

फाटल्या आटतीस वरसां थावन ग्रीक पुराणांतल्या सिसिफसा भशेन कोंकणी कविता बरोवन पयलें फावटीं दोंगराच्ये तेंगशेक शैलेंद्र मेहता पावला.

कृष्ण सुख‌टणकार ललीत प्रबंध बरोंवच्यांत फामाद. कोंकणिच्या जायत्या नेमाळ्यांनी ताचे विनोदीक ढंगाचे, पूण उपरोधीक (sarcastic) प्रबंध पर्गट जावन आसात. कांय वर्सां थावन ’जाग’ नेमाळ्याचेर खळनासतां तो बरोवन आसा.

कविता ट्रस्ट ह्या तेग‍य बरोवप्यांक परबीं दिता.


Comment on this article

  • Uday Deshprabhu, Pune

    Wed, Jan 6 2021

    Sukhtanlar bab, Mehta bab ani kamat bab hanka inam favo jalle vishi Porbi.

    DisAgree Agree Reply


Title : ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾಚ್ಯಾ ’ಸಿಸಿಫಸ್ ತೆಂಗ್ಶೆರ್’ ಪುಸ್ತಕಾಕ್ ವಿಮಲಾ ವಿ ಪೈ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.