Kavita Khobro

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ-ಕ್ 2020 ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ದಿಂವ್ಚೊ 2020 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ರು. 25,000, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ.

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಜನೆರ್ 31 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಒನ್‍ಲೈನ್ ಜಮಾತೆಚೆರ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ರಾಜ್ಯಾಂಚೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಟಾಪ್ಚೆ ಸಮಿತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಖಾತೀರ್ ನಾಂವಾಂ ಸುಚಯಿಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಬಾರಾ ಕವಿಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸುನ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ತೆರಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾ.

 

1970 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕಾರ್ಕಳ್ ಲಾಗ್ಸಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಹಿರ್ಗಾನಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾ ಚಡಿತ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಬೂರಾಂತ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಮಿಲಾರಾಂತ್ ಜಿಯೆತಾ. ’ಕಿರಾ ಬೋಂಚ್’ ಆನಿ ’ಭಿಂಗಾರಿ’ ತಾಚೆ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್. ತಿನ್ಶಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವುನ್ ಕವಿತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಖಾತೀರ್ ’ಆಬೊಲಿಂ’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹ್ ಸಂಪಾದಿತ್ ಕೆಲಾ.

ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ತಾಂಚೆ ಫುಡ್ಲದ್ ಕವಿತಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುನ್, ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಪಾದನ್ ಕರ‍್ಚೊ ವಾವ್ರ್‌ಯ್ ತಾಣೆ ಕೆಲಾ. ’ಉಮಾಳೊ’ ತಶೆಂ ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣೆಚಿ ಸಕತ್ ತೊ ಜಾಲಾ. ’ಕವಿತಾ ಬರೊಂವ್ಚಿ ಕಶಿ?’ ನಾಂವಾನ್ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಾಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾಂತ್.

ಸಭಾರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿ ತಾಣೆ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾತ್ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕವಿಗೋಷ್ಟಿಂಚೆಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷಪಣ್ ಘೆತ್ಲಾಂ. ಆಕಾಶ್‌ವಾಣಿಚ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕವಿಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿಕ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕೆಲಾಂ. ದೂರದರ್ಶನಾಚೆರ್ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾ. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪರಿಸಂವಾದಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲಾ.

ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಶೆತಾಂತ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಪ್ರಶಂಸೆಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ. ’ಉಮಾಳೊ’, ’ಕಾಣಿಕ್’ ಪತ್ರಾಂಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ’ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಹ-ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ’ಆಮ್ಚೊ ಯುವಕ್’ ನೆಮಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್, ’ನಮಾನ್ ಬಾಳೊಕ್ ಜೆಜು’ ತಶೆಂಚ್ ’ಅಮರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ’ ಪತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲಾ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡಲ್ಲೆಂ ’ಕಾಣಿಕ್ ದರ್ಬಾರ್’ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲೆಂ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಲ್ಲೆಂ. ’ಅಖಿಲ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಮ್ಮೇಳ್’ ಹಾಚೊ ತೊ ರೂವಾರಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಲೇಖಕಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ವಾಂಗ್ಡಿ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ದಿಲಾ. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಚೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಯ್ ತೊ ವಾವುರ‍್ಲಾ.

ಅಂತರ್‌ಜಾಳಿರ್ ಪಯ್ಲಿ ಕೊಂಕಣಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ’ಕಾಣಿಕ್‌ಒನ್‍ಲೈನ್.ಕೊಮ್’ ಆನಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ರೇಡಿಯೊ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ತಾಚಿ. ತಾಚ್ಯಾ ’ಕಿರಾ ಬೋಂಚ್’ ಕವಿತಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ದೆ. ಲುವಿಸ್ ಮಸ್ಕರೆಞ್ ಜಲ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಮಂಡಳ್, ಗೊಂಯ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಲಾಭ್ಲಾ. ’ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಮ್, ಬಾಹ್ರೇನ್’ ಹಾಂಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ.

Joseph Mathias and Family

ಮೆರಿಟ್ ಫ್ರೈಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್, ದುಬಾಯ್ ಹಾಚೊ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಕುಪ್ಪೆಪದವುಚ್ಯಾ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 20, ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ 4 ವೊರಾಂಚೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಪೇಕ್ಷಕಾಂ ಹುಜಿರ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಭೆಟಯ್ತಲೆ. ನಾಮ್ಣೆಚೊ ಲೇಖಕ್, ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ಭಾಷಣ್‍ಕಾರ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಲೆ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಹಾಚೊ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಬಂಧಾಂಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ’ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ’ ಮೊಕ್ಳೀಕ್ ಜಾತಲೊ. ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಲೆ.

माव्रीस डेसा-क २०२० वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार

कविता ट्रस्ट हांणी दिंवचो २०२० व्या वर्साचो मथायस कुटम कविता पुरस्कार कवी माव्रीस शांतीपुरा हाका फावो जाला. हो पुरस्कार रू. २५,०००, यादस्तिका आनी प्रमाण पत्र आटापता.

कविता ट्रस्ट हांणी ह्याच जानेर ३१ तारकेर चलयिल्ल्या ऑन‍लैन जमातेचेर हो निर्धार सर्वानुमतेन घेतलो. त्या पयलें वेवेगळ्या कोंकणी राज्यांचे प्रतिनिधी आटापचे समितीन ह्या एका पुरस्कारा खातीर नांवां सुचयिल्लीं. ह्या आदीं हो पुरस्कार बारा कवींक फावो जाल्लो आसून, माव्रीस डेसाक तेराव्या वर्साचो हो पुरस्कार फावो जाता.

१९७० वर्सा कार्कळ लागसारच्या हिर्गानांत जल्मल्लो माव्रीस डेसा चडीत वर्सां उडुपी जिल्ल्याच्या पांबूरांत जियेल्लो. आतां तो मंगळूर मिलारांत जियेता. ’किरा बोंच’ आनी ’भिंगारी’ ताचे कविता संग्रह. तिनशांक मिकवून कविता बरयिल्ल्या माव्रीसान कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकाडेमी खातीर ’आबोलीं’ कविता संग्रह संपादीत केला.

सासभार कोंकणी कवींक तांचे फुडलद कविता पुस्तक पर्गट करुंक जाय जाल्लो सर्व वावर करून, पुस्तक संपादन करचो वावर‌य ताणे केला. ’उमाळो’ तशें ’काणीक’ पत्रांचो संपादक आसताना जायत्या कवींक कविता बरोवंक प्रेरणेची सकत तो जाला. ’कविता बरोंवची कशी?’ नांवान कार्यारां चलयल्यांत.

साबार कोंकणी कविगोष्टी ताणे मांडून हाडल्यात तशेंच जायत्या कविगोष्टिंचें अध्यक्षपण घेतलां. आकाश‌वाणीच्या राष्ट्रीय पांवड्याच्या कविसम्मेळनांत कोंकणीक प्रतिनिधित्व केलां. दूरदर्शनाचेर कविता वाचल्या. केंद्र साहित्य अकाडेमिच्या परिसंवादांनी भाग घेतला.

पत्रिकोद्यम शेतांत माव्रीस डेसाचो वावर प्रशंसेक फावो जाल्लो. ’उमाळो’, ’काणीक’ पत्रांचो संपादक न्हय आसतां, ’राकणो’ पत्राचो सह-संपादक जावन, ’आमचो युवक’ नेमाळ्याचो संपादक जावन, ’नमान बाळोक जेजू’ तशेंच ’अमर कोंकणी’ पत्रांच्या संपादकीय मंडळेचो सांदो जावन ताणे वावर केला.

ताच्या मुकेल्पणाखाल मांडून हाडल्लें ’काणीक दरबार’ कोंकणिंतलें महत्वाचें सांस्कृतीक कार्यें जावनासल्लें. ’अखिल कर्नाटक कोंकणी लेखक सम्मेळ’ हाचो तो रूवारी. कोंकणी लेखकांच्या एकवटाचो अध्यक्ष जावन, कोंकणी भाषा मंडळ, कर्नाटक आनी कोंकणी साहित्य परिषदेच्या कार्यकारी समितिचो वांगडी जावन ताणे ताचो वावर दिला. साहित्य अकाडेमी, डेल्ली हाच्या कोंकणी कार्यकारी समितिचो सांदो जावनय तो वावुरला.

अंतर‌जाळीर पयली कोंकणी वेब‍सैट ’काणीक‌ऑन‍लैन.कॉम’ आनी ग्लोबल रेडियो सुर्वात केल्ली कीर्त ताची. ताच्या ’किरा बोंच’ कविता संग्रहाक दे. लुवीस मस्करेञ जल्मशताब्दी पुरस्कार तशें कोंकणी भाषा मंडळ, गोंय पुरस्कार लाभला. ’कोंकणी कुटम, बाह्रेन’ हांचो पयलो पुरस्कार ताका फावो जाल्लो.

मेरीट फ्रैट सिस्टम्स, दुबाय हाचो आडळत्या निर्देशक जावनासच्या कुप्पेपदवुच्या जोसेफ मथायसान आपल्या कुटमाच्या नांवान दिंवचो हो पुरस्कार फेब्रेर २०, शेनवारा सांजेर ४ वोरांचेर विश्व कोंकणी केंद्रांत नियंत्रीत पेक्षकां हुजीर चलच्या पंद्राव्या कविता फेस्त संदर्भार माव्रीस डेसाक भेटयतले. नामणेचो लेखक, कवी तशेंच भाषण‍कार टैटस नोरोन्हा ह्या कार्याक अध्यक्ष आसतले. बस्ती वामन शेणै मुकेल सैरो जावन येतले.

ह्या संदर्भार विमर्शक एच्चेम पेरनाळ हाचो कविता विश्लेषणाच्या प्रबंधांचो पुस्तक ’कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां’ मोकळीक जातलो. नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कोंकणी कविता सादरीकरण सर्तेंत जिकलल्यांक इनामां वांटतले.

 


Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.