Kavita Khobro

ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದುರ್ಸುಬಾಣಾಂನಿ ಸಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದುರ್ಸುಬಾಣಾಂನಿ ಸಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹಾಂಣಿ ಚಲೊವ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಪಂದ್ರಾವೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2021 ಫೆಬ್ರೆರ್ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಕೋವಿಡ್ ಪಿಡೆ ಸಂಬಂಧಿಂ ಲೊಕಾಂನಿ ಎಕಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಾಚೊ ನಿರ್ಬಂಧ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ಶೆಂ ಆಖ್ಖೊ ದೀಸ್‌ಭರ್ ಚಲ್ಚೊ ಹೊ ಉತ್ಸವ್ ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ದೋನ್ ಘಂಟ್ಯಾಂನಿ ಚಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಭೆಟಯ್ಲೊ, ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳಾಚೊ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಂತ್ ಜಿಕ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ಬಹುಮಾನಾಂ ವಾಂಟ್ಲಿಂ.

ಕವಿ ತಶೆಂಚ್ ರಾಹುಲ್ ಎಡ್ವರ್ಟೈಸರ್ಸ್ ಮ್ಹಾಲಕ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈ, ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಚೊ ಪ್ರಾಯೋಜಕ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸ್, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರ, ಟ್ರಸ್ಟಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂಣಿ ಗುಲೊಬಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬೊವ್ನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಉಗ್ತಾಯ್ಲೆಂ.

ಸುರ್ವೆರ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ ತಶೆಂ ರೊವಿನಾ ನಜ್ರೆತ್ ಹಾಂಣಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚೆಂ ಆಶಯ್ ಗೀತ್ ಗಾಯ್ಲೆಂ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸಾನ್ ಯೆವ್ಕಾರ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ಝಳಕ್ ದಿಲಿ. ವೇದಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದೀವ್ನ್ "ಹೆಂ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಕ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ‍್ಚೆ ತಸಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ದೀಂವ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ:

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕವಿ ತಶೆಂ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ‍್ನಾಳ್ ಹಾಂಚೆಂ ಕವಿತಾ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ "ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ" ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೆಂ.

ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸಾನ್ ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಪುಸ್ತಕಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ "ವಿಮರ್ಶಾಕ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಜೊ ವಚನಾ. ವಿಮರ್ಸೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮೌಲ್ಯ್‌ಮಾಪನ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಹೆರಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಣೆಂ ಅಂಕ್ ಮೆಳ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣುನ್ ಕಾವ್ಜೆತಾತ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಶೆಕ್ ಪಡನಾ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ಮಾರ್ ಬಸ್ತಾ.

"ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿ ಕವಿತಾ ವಿಂಚುನ್ ತಾಂಚೆಂ - ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್, ಭೌಗೋಳಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಭಾಶಿಕ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಕಾಳಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕರುನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಎಚ್ಚೆಮಾ ತಸಲೆ ವಿಮರ್ಶಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳನಾಂತ್" ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. "ಕವಿತಾ ಲೋಕಲ್, ಪುಣ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಗ್ಲೋಬಲ್. ಎಚ್ಚೆಮ್ಮಾಚೊ ಬೂಕ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿಂನಿ ಪಾಠ್‍ಕ್ರಮಾಂತ್ ಘಾಲಿಜಾಯ್" ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ವೇದಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ "ಕೊಂಕಣಿ ಕಾವ್ಯೆಂ: ರುಪಾಂ ಆನಿ ರೂಪಕಾಂ" ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಕೆಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ "ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಬುಕಾಚಿ ಆಲೊಚೆನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಸುಮಾರ್ 2004 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ. ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದಿಸಾಕ್ ದುಬಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಫೊನ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟೊಂವ್ಚೆಂ ನೀಬ್ ಮಾತ್. ಮ್ಹಜೆಂ ಬಂಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬರಪ್ ಚಾಲು ಕರುಂಕ್ ಉಲೊಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಸಮೀಕ್ಷೆಚೊ ಬೂಕ್ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಣುನ್ ವಿನತಿ ಆಸ್ಲಿ.

"ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚಿ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆಂ ಭಿಂ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್. 2011 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಫೆಲೊಶಿಫ್ ದಿತಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಜೂನಿಯರ್ ಫೆಲೊಶಿಫಾಕ್ ’ಪಾರಜಾತಾಚೆಂ ಶೆತ್ : ಕೆನರಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್’ ಹ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಏಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅರ್ಜೆಚೆರ್ ತರ್ಕ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಆತಾಂ ದೆವಾದಿನ್ ಡಾ| ತಾನಾಜಿ ಹರ್ಳಣಕರ್ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರಲ್ಲೆಂ "ಫಕತ್ ಕೆನರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಸಮಗ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾ?" ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಉಘಡ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಆನಿ ಆಜ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಅಧ್ಯಯನಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಆಸಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಕೆನರಾ ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕಕ್ಷೆ ಭಿತರ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರ‍ೇತನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆಲಾಂ.

"ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವಾಂವ್ಟ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ. ಹೊ ಬೂಕ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಕ್, ಬೂಕ್ ಉಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ತಿ ಮಾಮಾಕ್ ಆನಿ ಹೊ ಬೂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆ ದಿನ್ವಾಸ್" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್:

"ಎಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಬೋವ್ ಕಷ್ಟುನ್ ಆಸಾಂವ್. ಪಿಡೆನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲಿಸಾಂವಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ. ಸೆಲೂನ್ ಪಾರ್ಲರಾಕ್ ವಚನಾಸ್ತಾನಾ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಘರಾಚ್ ಕೇಸ್ ಕಾತ್ರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಮಿಸಾಂ ಟಿವಿ ಮುಖಾರ್ ಭೆಟೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಶಿಕೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಪುಣ್ ಸರ್ವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹರ‍್ತೆಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕಶಿ ಮಜತ್ ಕರ‍್ಚಿ, ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್.

"ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಸಬಾರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್. ಹೆ ಝಾಡಾಂ ಪರಿಂ. ಆಮಿ ಪೋಸ್ ಕರಿಜೆ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀಜೆ ತವಳ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ಫುಲ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾತ್. ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಂಕಷ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‌ಯಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಹೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ತಾಂಣಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಂಣಿ ಕವಿತೆಚೊ ಏಕ್ ಭೊಂವಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲಾ. ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿವ್ಯಾಂ. ಆಜ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಲಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸಂಭ್ರಮ್:

ಟ್ರಸ್ಟಿ ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಡಿಕುನ್ಹಾನ್ ಕವಿಚಿ ವಳಖ್ ಕರುನ್ ದಿತಾನಾ "ಸತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಕವಿತೆಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ಆನಿ ಜೀವ್. ಏಕ್ ಖರೊ ಕವಿ ಸತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕರ‍್ತಾ. ತೊ ಕವಿ ಸಬ್ದಾಂಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ತೆ ಸಬ್ದ್ ನಾಜುಕಾಯೆನ್ ಗುಂತುನ್ ಸತಾಕ್ ಸುಂರ್ಗಾರಾಯ್ತಾ" ಅಶೆಂ ಸಾಂಗುನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕಚ್ ಉಡಾಸ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಣೆಂ ಆಟ್ರಾ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ’ನದರ್’ ನಾಂವಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ:

"ನಿತಿಚ್ಯೆ ವೆಂಗೆಂತ್ ಪಳೆಂವ್ ಕಶಿ
ಸತಾಚಿ ಸುಂದರಾಯ್?
ನೆಣ್ತ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಚೆಂ
ಕಾಳೀಜ್ ಜಾಯ್.
ರವಿ ಭಾಶೆನ್
ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಯ್.
ಕವಿ ಭಾಶೆನ್
ನದರ್ ಜಾಯ್!

ಮುಖಾರ್ ಉಲೊವ್ನ್ "ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್ ತರೀ ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸುರು ಜಾತಲೊ ತೆಂ ಖಂಡಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿಕೀ ಪಾಂಚ್ ದಶಕಾಂ ತಾಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸಾತ್" ಅಶೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

"ಸತ್ ಆನಿ ಸಬ್ದ್ ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಧಾಂಪುನ್ ವಾ ದಾಂಬುನ್ ದವರ‍್ಯೆತ್? ಆಜ್ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾವ್ಯಾಕ್ ಊಂಚ್ ಉಬಾರುನ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾನಾ, ತಾಣೆ ಬರಯ್ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ, ತಾಚೆ ಭಿತರ್ ಶಿಜೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಂಕೀ ಮಾನ್ ಕರ‍್ತಾ. ಬರಯ್ನಾತಲ್ಲಿಂ ಸತಾಂ ಸುಂರ್ಗಾರಾವ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಕವಿತಾ ಜಾವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾಂಟ್ತಲೊ" ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಎಂಡ್ರ್ಯೂನ್ ಉಚಾರ‍್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ 2020 ಕವಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಶಾಂತಿಪುರಾಕ್ ಹಾತಾಂತರ್ ಕೆಲೊ. ಟ್ರಸ್ಟಿ ವಿತೊರಿ ಕಾರ್ಕಳಾನ್ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚ್ಲೆಂ. ವೇದಿರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂನಿ ರು. 25000, ಮಾನ್ ಪತ್ರ್, ಯಾದಸ್ತಿಕಾ, ಶೊಲ್, ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ವಿಜೇತಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್:

ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ "ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಆಸಾ. ಆಜ್ ತಾಂಚೆ ಮೆಳಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಮೆಳಯ್ಲಾ. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಕವಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗುಂಕ್ ಧೈರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಕವಿತ್ವಾಕ್ ಏಕ್ ವಳಖ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಮಾಪಾನ್ ಕವಿತೆಚೊ ಪೋಸ್ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉರ್ಬಾ ದಿತಲೆಂ.

"ಸುಮಾರ್ ತೀಸ್ ಪಾಂತ್ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಮರ್ ಕವಿ ಚಾಫ್ರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತ್ಪಣಾರ್ ಆಮಿ ಥೊಡ್ಯಾ ಕವಿಂನಿ ಜಾಗೆ ಕವಿ ಎಕ್ತಾರಾ ಬರಾಬರ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ನಾಂ ಆತಾಂ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ವ್ಹರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಭೊಗ್ತಾ" ಮ್ಹಣುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ..

"ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯೆ ತಡಿಕ್ ಕಷ್ಟಾಂ-ನಷ್ಟಾಂ-ಸಂಕಷ್ಟಾಂಚಿಂ ಲ್ಹಾರಾಂ ಮಾರ‍್ತಾನಾ, ಎಕ್ಯೆ ಪಿಶೆ ಆಶೆಕ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಆಮೊಲಿಕ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಿಡ್ಡ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರಚ್ ಶಿಣ್ ಉಬ್ಜಾಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಉದಾಸ್‍ಪಣಾಂತ್ ಶಿರ್ಕುನ್ ಕಿತೆಂ ಬರೊಂವ್ಕಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಲೆಂನಾ" ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ವಳಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ಕೊಡು ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾವರ್ವಿಂ ಪರತ್ ಆದ್ಲೆ ವೊಡಿಕ್ ಝರ್ ಫುಟ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಡೆಸಾನ್ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರಯಿಲ್ಲಿ ನವಿ ಕವಿತಾ ಸಾದರ್ ಕೆಲಿ.

ಮಾನಾಚೊ ಸೈರೊ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್:

"ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಖತಾಂ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅನನ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತಸಲ್ಯೊ ಐಡಿಯಾ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆಸಾ. ಆಜ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ವ್ಹರ‍್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ. ಕೊರೊನಾನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಕವಿತೆನ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾವ್ರಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸಾ. ಯೆಯಾ, ಸಾಂಗಾತಾ ವಾವುರ‍್ಯಾಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ್ ಶೆಣೈನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತ್: ಬಹುಮಾನಾಂ ವಿತರಣ್

ನೆಲ್ಸನ್ ಆನಿ ಲವೀನಾ ರೊಡ್ರಿಕ್ಸ್ - ಚಾಫ್ರಾ ದೆಕೊಸ್ತಾ ಸ್ಮಾರಕ್ ಕವಿತಾ ಸಾದರೀಕರಣ್ ಸರ್ತೆಚಿಂ ಬಹುಮಾನಾಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಜಾಹೀರ್ ಕೆಲಿಂ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಂತ್ ವೀಡಿಯೊ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರುನ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಲ್ಲೆ. ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 57 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ಧಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂತ್ 18 ಜಣಾಂನಿ ಭಾಗ್ ಘೆತಲ್ಲೊ ಆಸುನ್ 2021 ಫೆಬ್ರೆರ್ 14 ತಾರಿಕೆರ್ ಒನ್‍ಲೈನ್ಚೆರ್ ಚಲಲ್ಲ್ಯಾ ಫೈನಲಾ ಖಾತೀರ್ 18 ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ 12 ಯುವಜಣಾಂಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡಲ್ಲೆಂ. ವಿಲಿಯಮ್ ಪಾಯ್ಸ್, ಕಿಶೋರ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್, ಎಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್ ಡಿಕುನ್ಹಾ, ವಿಕ್ಟರ್ ಮಥಾಯಸ್ ಆನಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಹಾಂಣಿ ಹ್ಯೆ ಸರ್ತೆಚಿ ವೊರವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ಎಂಟನಿ ಬಾರ್ಕೂರಾನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಜತ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ವಿಜೇತಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 5000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಆದಿ ವೆರ್ಣೆಕಾರ್, ಕಾಣ್‌ಕೊಣ್, ಗೊಂಯ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 3000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ
ಸ್ನೇಹಲ್ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಓಮನ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 2000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ನಿನಿಶಾ ಮೊಂತೇರೊ, ಬೊಂದೆಲ್, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ, ರು. 1000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಚೆಲ್ಸಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ, ಕಾವೂರ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
ಪ್ರಿಯಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ತಾ, ಬೆಳಾ, ಕಾಸರ್‌ಗೋಡ್

ಯುವಜಣಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಚಿಂ ವಿಜೇತಾಂ:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 5000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಐಶ್ವರ್ಯ ಭರತ್, ಬಿಚೊಲಿಂ, ಗೊಂಯ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 3000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ
ಎಶೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 2000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಶ್ವೇತಾ ಪೈ ಎಮ್. ಮಂಜೇಶ್ವರ್, ಕೇರಳ

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ, ರು. 1000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಶರ್ವಾನಿ ನಾಯ್ಕ್, ಗೊಂಯ್
ಲೊಯ್ಡ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಶಿರ್ವಾ, ಉಡುಪಿ

ವ್ಹಡಾಂಚೊ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 5000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಮುಕುಂದ್ ಮಾಲ್ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಗೊಂಯ್
ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 3000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ
ಪ್ರೀತನ್ ಪಿರೇರಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್
ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್, ರು. 2000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಮಹಾದೇವ್ ಗಾಂವ್ಕಾರ್, ಸತ್ತಾರಿ, ಗೊಂಯ್

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕ್ ಇನಾಮಾಂ, ರು. 1000, ಪ್ರಮಾಣ್ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಕವಿತಾ ಟ್ರಸ್ಟಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ:
ಶೀತಲ್ ಫಳ್‌ದೇಸಾಯಿ, ಪೊಂಡಾ, ಗೊಂಯ್
ಡೊ. ಜೊಲ್ಲಿ ಡಿಮೆಲ್ಲೊ, ಕಾಸ್ಸಿಯಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್


ಮುಕೆಲ್ ಸೈರ‍್ಯಾಚೆಂ ಉಲೊವ್ಪ್:

ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಕ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಣಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕುಲರತ್ನ್ ಚಾಫ್ರಾವಿಶಿಂ ಉಲೊವ್ನ್ ತಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ರೀತ್ ಕಶಿ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ತಾಲಿ, ಆಪುಣ್ ತಾಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾರ್ ಕಸೊ ಪಡ್ಲೊಂ, ಕಶಿ ತಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆಮ್ಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ - ಮ್ಹಣ್ ಟೈಟಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಜ್ಯಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಖ್ ಕರುನ್, "ಜರ್ ತಾಕಾ ಬರೊಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಆನಿ ತಾಣೆ ಜರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ತರ್, ಹಳ್ಳೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾತೆಂ, ತೆಂಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಜಾತೆಂ. ಆಬಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೋಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಆಮೀಂಯ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯೊ ನಾಂತ್, ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಆಮಿ ದುಬ್ಳೆ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ದುಬ್ಳೆಪಣಾಂತ್ ಆಮಿ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಹಾಂಗಾ ಚಾಫ್ರಾ ಮೆಳ್ಳೊ. ಜಾಗೆ ಕವಿ ಉದೆಲೆ. ತ್ಯೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಜಾಯ್ತೆ ಬರೆ ಕವಿ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಕಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಎಕ್ಲೊ. ಆಜ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಮಥಾಯಸ್ ಕುಟಮ್ ಕವಿತಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ತಾಕಾ ಸರ್ವಯ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾಂ" ಮ್ಹಣುನ್ ಟೈಟಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಭಾಶಣಾಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಎವ್ರೆಲ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾನ್ ಧನ್ಯವಾದ್ ಭೆಟೊಂವ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ನಾಯಕಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಸುತ್ ಸಾಂಬಾಳಲ್ಲೆಂ.

उतरांच्या दुरसुबाणांनी सज‌ल्लें अर्थाभरीत कविता फेस्त

कविता ट्रस्ट हांणी चलोवन व्हेल्लें पंद्रावें कविता फेस्त ह्याच २०२१ फेब्रेर २० तारकेर विश्व कोंकणी केंद्रांत अर्थाभरीत रितीन चल्लें. कोवीड पिडे संबंधीं लोकांनी एका जाग्यार जमच्याक सर्काराचो निरबंध आसा जाल्ल्यान हरशें आख्खो दीस‌भर चलचो हो उत्सव ह्या वर्सा दोन घंट्यांनी चल्लो. ह्या संदर्भार कवी माव्रीस डेसाक मथायस कुटम कविता पुरस्कार भेटयलो, एच्चेम पेरनाळाचो कविता विश्लेषणाचो पुस्तक लोकार्पण जालो आनी कविता सादरीकरण सर्तेंत जिकलल्यांक बहुमानां वांटलीं.

कवी तशेंच राहूल एडवर्टैसर्स म्हालक टैटस नोरोन्हा, कोंकणी भास आनी संस्कृती प्रतिष्ठानाचो अध्यक्ष बस्ती वामन शेणै, मथायस कुटम कविता पुरस्काराचो प्रायोजक जोसेफ मथायस, पुरस्कार जोडपी कवी माव्रीस शांतीपुरा, ट्रस्टाचो अध्यक्ष किशोर गोन्साल्वीस आनी कार्यदर्शी एवरेल रोड्रीगस वेदीर आसल्लीं. हांणी गुलोबाच्यो पाकळ्यो वार्‍यार उबोवन कार्‍यें उगतायलें.

सुरवेर रोनाल्ड नज्रेत तशें रोविना नज्रेत हांणी कविता ट्रस्टाचें आशय गीत गायलें. अध्यक्ष किशोर गोन्साल्विसान येवकार दिलो आनी कविता ट्रस्टाच्या मिसांव वावराची झळक दिली. वेदीर आसच्या सैर्‍यांची वळख करून दीवन "हें कविता फेस्त तुमकां सर्वांक लांब काळाक उडासांत उरचे तसलो अनभोग दींव" म्हणून मागलें.

पुस्तक लोकार्पण कार्‍यें:

ह्या संदर्भार कवी तशें विमर्शक एच्चेम पेरनाळ हांचें कविता विश्लेषणाचें पुस्तक "कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां" बस्ती वामन शेणैन लोकार्पण केलें.

ट्रस्टी विलियम पायसान एच्चेम्माची वळख करून दिली मात्र न्हय, पुस्तकाविशीं उलोवन "विमर्शाक आनी कोंकणी साहित्याक मदल्यान उजो वचना. विमर्सो म्हळ्यार मौल्य‌मापन म्हणून चडीत चिंतात. आपणाक हेरां मुखार उणें अंक मेळतीत म्हणून कावजेतात. आमचें कोंकणी साहित्य विमर्शेक पडना. तशें जाल्ल्यान बरपाच्या मट्टाक जायतो मार बसता.

"थोड्यांची कविता विंचून तांचें - सांस्कृतीक, भौगोळीक, सामाजीक, भाशीक आनी चड करून काळाक सरी जावन अध्ययन करून व्याख्यान दिंवचे एच्चेमा तसले विमर्शक आमकां मेळनांत" म्हणून ताणे सांगलें. "कविता लोकल, पूण विमर्सो ग्लोबल. एच्चेम्माचो बूक विश्वविद्यालयाच्या कॉलेजिंनी पाठ‍क्रमांत घालीजाय" अशें ताणे उलो दिलो.

वेदीर हाजर आसल्ल्या बस्ती वामन शेणैन "कोंकणी काव्यें: रुपां आनी रूपकां" पुस्तक लोकार्पण केलो. ह्या संदर्भार उलयिल्ल्या एच्चेम पेर्नाळान "असल्या एका बुकाची आलोचेन सुरू जाल्ली सुमार २००४ व्या वर्सा. कवी मेल्विनान म्हज्या जल्मादिसाक दुबाय थावन फोन केल्लो. उल्लास पाटोंवचें नीब मात. म्हजें बंध पड‌ल्लें बरप चालू करुंक उलोच चड आसलो. कोंकणी काव्यासमिक्षेचो बूक बरोवंक सुरू करीजाय म्हणून विनती आसली.

"ह्या बुकाची आन्येक विशेस गजाल म्हळ्यार ह्या बुकाच्या विशयाचें भीं पड‌ल्लें विश्व कोंकणी केंद्रांत. २०११ व्या वर्सा म्हण दिसता हांगासर फेलोशिप दिताले. हांवें ज्यूनियर फेलोशिपाक ’पारजाताचें शेत : केनरा कोंकणी काव्याचें अध्ययन’ ह्या नांवार एक प्रस्ताप धाड‍ल्लो. म्हज्ये अर्जेचेर तर्क चलताना आतां देवाधीन डॉ. तानाजी हरळणकर बाबान म्हाका एक सवाल विचारल्लें "फकत केनरा कित्याक? समग्र कोंकणी काव्या विश्यांत कित्याक ना?" आनी ह्या एका सवालान म्हजी दीश्ट उघडली. म्हज्या अभ्यासाक विस्ताराय मेळ्ळी. आनी आज असल्या एका विस्तार अध्ययनाचो फळ जावन हो पुस्तक तुमचे समोर आसा. साध्य तितल्या मापान केनरा गोंयां आनी मुंबयच्या कवींक ह्या पुस्तकांत अध्ययन कक्षे भितर घेंवचें प्रेतन हांवे केलां.

"हो पुस्तक उजवाडांवच्यांत म्हजेपरस चड वांवट कवी मेल्विनान काडल्या. हो बूक पर्गटलेल्या कविता ट्रस्टाक, बूक उगतायिल्ल्या बस्ती मामाक आनी हो बूक मोलाक घेंवच्या तुमकां सर्वांक म्हजे दिनवास" म्हणून सांगलें.

मानाचो सैरो जोसेफ मथायसाचें उलोवप:

"एका वरसा थावन आमी बोव कष्टून आसांव. पिडेन जायतीं लिसांवां शिकयलीं. सेलून पार्लराक वचनासताना जायनातलें. घराच केस कातरूंक शिकल्यांव. मिसां टिवी मुखार भेटोवंक लागल्यांव. भुरग्यांक इस्कोलां ऑन‌लैनीर शिकोवंक लागल्यांव. पूण सर्वां प्रास व्हरतें एकामेका कशी मजत करची, एकामेकाच्या गर्जांक कशें पांवचें शिकल्यांव.

"आमचे मधें सबार संघ संस्थे आसात. हे झाडां परीं. आमी पोस करिजे, पाटिंबो दीजे तवळ मात्र ते फुलतात आनी समाजांत वावर करुंक सकतात. कविता ट्रस्ट अपुरबायेचो वावर करीत आसा. ह्या संकष्टांच्या काळार‌यी अपुरबायेन हें कार्‍यें तांणी मांडून हाडलां. तांणी कवितेचो एक भोंवार आसा केला. तांकां पाटिंबो दिव्यां. आज पुरस्कार जोडलल्या माव्रीसाक अभिनंदन पाटयतां" म्हणून जोसेफ मथायसान सांगलें.

पुरस्कार संभ्रम:

ट्रस्टी एंड्र्यू डिकुन्हान कविची वळख करून दिताना "सत जावनासा कवितेचो स्वास आनी जीव. एक खरो कवी सताचो मोग करता. तो कवी सब्दांक उसवास दीवन ते सब्द नाजुकायेन गुंतून सताक सुंर्गारायता" अशें सांगून माव्रिसाकच उडास नातल्ल्या, ताणें आट्रा वर्सांच्ये प्रायेर बरयिल्ली ’नदर’ नांवाची कविता वाचून सांगली:

"नितिच्ये वेंगेंत पळेंव कशी
सताची सुंदराय?
नेणत्या बाळशाचें
काळीज जाय.
रवी भाशेन
उजवाड जाय.
कवी भाशेन
नदर जाय!

मुखार उलोवन "पाटल्या वर्सांनी माव्रिसाच्यो कविता आमकां वाचुंक मेळनांत तरी ह्या पुरस्कारा उपरांत नवो अध्याय सुरू जातलो तें खंडीत. कित्याक आनिकी पांच दशकां ताचे मुखार आसात" अशें ताणे सांगलें.

"सत आनी सब्द कितलो वेळ धांपून वा दांबून दवर्‍येत? आज कविता ट्रस्ट कोंकणी काव्याक ऊंच उबारून, माव्रीस शांतीपुरान केल्ल्या वावराक आनी साहित्याक मान करन सनमान करताना, ताणे बरयनातल्ल्या, ताचे भितर शिजोन आसच्या सब्दांकी मान करता. बरयनातल्लीं सतां सुंर्गारावन वेगिंच कविता जावन माव्रीस आमकां वांटतलो" म्हळ्ळो भर्वसो एंड्र्यून उचारलो.

ह्या संदर्भार मथायस कुटम कविता पुरस्कार २०२० कवी माव्रीस शांतीपुराक हातांतर केलो. ट्रस्टी वितोरी कार्कळान मान पत्र वाचलें. वेदीर आसल्ल्या सैर्‍यांनी रू. २५०००, मान पत्र, यादस्तीका, शॉल, फळां दीवन माव्रीसाक मान केलो.

पुरस्कार विजेताचें उलोवप:

पुरस्कार स्वीकार करून उलयिल्ल्या माव्रीस डेसान "कविता ट्रस्टान दिंवच्या पुरस्काराक कोंकणी भाशेच्या भोंवारांत विशेस मान आसा. आज तांचे मेळींत म्हाकाय मेळयला. आज म्हाका एक कवी म्हण सांगूंक धैर मेळ्ळां. म्हजे भितरल्या कवित्वाक एक वळख मेळ्ळ्या. फुडल्या दिसांनी आनिकी चड मापान कवितेचो पोस करुंक हें म्हाका उरबा दितलें.

"सुमार तीस पांत्तीस वर्सां आदीं अमर कवी चाफ्राच्या सांगातपणार आमी थोड्या कविंनी जागे कवी एकतारा बराबर पळयिल्लीं कोंकणी कवितेच्या फुडाराचीं स्वपनां आतां ज्यारी जावन आसात तें पळेताना व्हरतो संतोस भोगता" म्हणून सांगलें..

"पाटल्या साताट वर्सांनी जिविताच्ये तडीक कष्टां-नष्टां-संकष्टांचीं ल्हारां मारताना, एक्ये पिशे आशेक शिर्कून जिविताचीं आमोलीक वर्सां पिड्ड्यार केल्लेविशीं म्हाका म्हजेरच शीण उबजाल्लो. ह्या उदास‍पणांत शिर्कून कितें बरोंवकय म्हज्यान जालेंना" म्हण कळवळल्ल्या माव्रीसान आपल्या जिविताची कोडू काणी सांगली.

ह्या पुरस्कारावर्वीं परत आदले वोडीक झर फुटल्या म्हण सांगल्ल्या माव्रीस डेसान सबार वर्सां उपरांत बरयिल्ली नवी कविता सादर केली.

मानाचो सैरो बस्ती वामन शेणैचें उलोवप:

"कोंकणी वावराक लागून माव्रीसाक पाटल्या पंचवीस वरसां थावन वळखतां. थोडे पावटीं अनन्य म्हणचे तसल्यो आयडिया घेवन म्हजेलागीं तो आयिल्लो आसा. आज ताका मान करुंक व्हरतो संतोस जाता. कोरोनान बंध केल्लें विश्व कोंकणी केंद्र कवितेन सुरू केलें. कोंकणी वावराक केंद्र केदनांय उगतें आसा. येया, सांगाता वावुर्‍यां" म्हणून ह्या संदर्भार बस्ती वामन शेणैन सांगलें.

कविता सादरीकरण सर्त: बहुमानां वितरण

नेल्सन आनी लवीना रोड्रिक्स - चाफ्रा देकोस्ता स्मारक कविता सादरीकरण सर्तेचीं बहुमानां ह्या संदर्भार मेल्विन रोड्रीगसान जाहीर केलीं. प्राथमीक पांवड्यांत वीडियो रेकोर्ड करून धाडूंक आसल्ले. सातव्या वर्सांत चलच्या भुरग्यांच्या विभागांत ५७ भुरग्यांनी, धाव्या वर्सांत चलच्या युवजणांच्या विभागांत १८ जणांनी भाग घेतल्लो आसून २०२१ फेब्रेर १४ तारकेर ऑन‍लैनीचेर चलल्ल्या फैनला खातीर १८ भुरग्यांक आनी १२ युवजणांक विंचून काडल्लें. विलियम पायस, किशोर गोन्साल्वीस, एंड्र्यू एल डिकुन्हा, विक्तर मथायस आनी वेंकटेश नायक हांणी ह्ये सर्तेची वोरवणी केल्ली. एंटनी बार्कूरान तांत्रीक मजत केल्ली.

भुरग्यांच्या विभागाचीं विजेतां:

पयलें इनाम, रू. ५०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
आदी वेर्णेकार, काण‌कोण, गोंय
दुसरें इनाम, रू. ३०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां
स्नेहल डिसिल्वा, मस्कत, ओमन
तिसरें इनाम, रू. २०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
निनिशा मोंतेरो, बोंदेल, मंगळूर

प्रोत्साहक इनामां, रू. १०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
चेल्सिया कास्तेलिनो, कावूर, मंगळूर
प्रियाल क्रास्ता, बेळा, कासर‌गोड

युवजाणांच्या विभागाचीं विजेतां:

पयलें इनाम, रू. ५०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
ऐश्वर्या भरत, बिचोलीं, गोंय
दुसरें इनाम, रू. ३०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां
एशेल सिकवेरा, मंगळूर
तिसरें इनाम, रू. २०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
श्वेता पै एम. मंजेश्वर, केरळ

प्रोत्साहक इनामां, रू. १०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
शर्वानी नायक, गोंय
लोय्ड नोरोन्हा, शिरवा, उडुपी

व्हडांचो विभाग:

पयलें इनाम, रू. ५०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
मुकुंड मालगांवकार, गोंय
दुसरें इनाम, रू. ३०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां
प्रीतन पिरेरा, कावूर, मंगळूर
तिसरें इनाम, रू. २०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
महादेव गांवकार, सत्तारी, गोंय

प्रोत्साहक इनामां, रू. १०००, प्रमाण पत्र आनी कविता ट्रस्टाचीं पुस्तकां:
शीतल फळ‌देसायी, पोंडा, गोंय
डो. जोल्ली डिमेल्लो, कास्सिया, मंगळूर

मुकेल सोयर्‍याचें उलोवप:

कार्याक मुकेल सैरो जावन आयिल्ल्या टैटस नोरोन्हान जिविताक साहित्य करुंक तांक आसल्ल्या, आपल्या जिवितांत येवन गेल्ल्या जायत्या जाणांची काणी सांगली. कोंकणी साहित्य कुलरत्न चाफ्राविशीं उलोवन ताणे कार्यें चलोंवची रीत, कवितेंतल्यान उलोंवची रीत कशी पिश्यार घालताली, आपूण ताच्ये कवितेच्या मोगार कसो पडलों, कशी ताची सावळी आमचेर पडली - म्हण टैटसान सांगलें.

आपल्या आज्याचो उल्लेख करून, "जर ताका बरोवंक आयिल्लें तर आनी ताणे जर बरयिल्लें तर, हळ्ळेचें जिवीत दाखल जातें, तेंच साहित्य जातें. आबाच्या जिविताच्या अनभोगाच्यो काणयो आमींय दाखल केल्यो नांत, तितल्या मट्टाक आमी दुबळे जाल्यांव. ह्या दुबळेपणांत आमी कोडियाळ पावल्यांव. हांगा चाफ्रा मेळ्ळो. जागे कवी उदेले. त्ये सावळेंत जायते बरे कवी उदेल्यात. तांचे पयकी माव्रीस एकलो. आज माव्रिसाक मथायस कुटम कविता पुरस्कार फावो जाला. ताका सर्वय बरें मागतां" म्हणून टैटस नोरोन्हा आपल्या अध्यक्षाच्या भाशणांत उलयलो.

एवरेल रोड्रीगसान धन्यवाद भेटोंवचीं उतरां सांगलीं. वेंकटेश नायकान सगळ्या कार्याचें सूत सांबाळल्लें.Title : ಉತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ದುರ್ಸುಬಾಣಾಂನಿ ಸಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಫೆಸ್ತ್

Please fill in the form below with your feedback/ suggestions .

Fields marked with * are necessaryDisclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. kavitaa.com/konkanipoetry.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article.

Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kavitaa.com / konkanipoetry.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request.

Hence, sending offensive comments using kavitaa.com / konkanipoetry.com will be purely at your own risk, and in no way will kavitaa.com / konkanipoetry.com be held responsible.